Digiviritin. Suosittelijan palkinto. Lautakunnan toimivalta.

Diaarinumero: 1026/32/08
Antopäivä: 06.04.2009

Kuluttaja (jäljempänä K) sai 3.3.2006 elinkeinonharjoittajalta (jäljempänä EH) digivirittimen niin sanottuna suosittelijan palkintona. Armas-matkapuhelinliittymän omistajille oli suunnattu markkinointikampanja, jossa luvattiin palkinto, jos henkilö tuo "Armakselle kaksi uutta kaveria". K valitsi kaapeliverkkoon tarkoitetun Force 315 C-digivirittimen, jonka arvoksi ilmoituksessa mainittiin 139 euroa. Laite vioittui maaliskuussa 2008 eli kahden vuoden kuluttua käyttöönotosta. Digivirittimelle oli myönnetty vuoden takuu. K vaati EH:lta hyvitystä. EH tarjoutui antamaan K:lle toisenmerkkisen digivirittimen, jos K olisi suostunut maksamaan käyttöhyötykorvausta. K ei hyväksynyt tarjottua hyvitystä.

VAATIMUKSET

K vaatii myyjää korjaamaan digivirittimen maksutta tai myöntämään sen hinnasta eli myyjän ilmoittamasta esineen arvosta 72 eurosta hinnanalennusta 3/5 osaa eli 43,20 euroa. Lisäksi K vaatii myyjää korvaamaan tavaran virheestä aiheutuneet linja-autokulut 8 x 2,80 euroa, yhteensä 22,40 euroa. Myyjäliikkeen ja ostajan asunnon välinen etäisyys on kolme kilometriä.

VASTAUS

Vaikka K on saanut laitteen veloituksetta ja vaikka sen takuuaika oli päättynyt, EH oli valmis antamaan K:lle uuden erimerkkisen tuotteen entisen tilalle, jos K olisi suostunut maksamaan korvausta saamastaan käyttöhyödystä. Jos digivirittimelle lasketaan käyttöiäksi noin neljä vuotta, käyttöhyöty olisi ollut puolet laitteen hinnasta eli 69,50 euroa. Tällä 69 euron hinnalla K:lle olisi annettu Humax-digiviritin, jota maaliskuussa 2008 myytiin tarjouksessa

79 eurolla. Digivirittimen hinnat ovat laskeneet merkittävästi vuoden 2006 alusta.

RATKAISU

Kuluttajariitalautakunnasta annetun lain 2 §:n 1 momentin mukaan lautakunnan tehtävänä on antaa ratkaisusuosituksia yksittäisiin erimielisyyksiin elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien välisissä kulutushyödykesopimuksia koskevissa tai muissa kulutushyödykkeen hankintaan liittyvissä asioissa, joita kuluttajat saattavat lautakunnan käsiteltäviksi. Kulutushyödykkeen, elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan käsitteet on puolestaan määritelty kuluttajansuojalaissa, joka koskee kulutushyödykkeiden tarjontaa, myyntiä ja muuta markkinointia elinkeinonharjoittajilta kuluttajille.

Tässä tapauksessa K on saanut veloituksetta digivirittimen, kun hänen suosittelustaan kaksi henkilöä on solminut Armas-matkapuhelinliittymäsopimuksen. EH ei siis ole tarjonnut digiviritintä ostettavaksi eikä K ole sitä ostanut vaan saanut veloituksetta. Kysymyksessä ei ole sellainen kulutushyödykesopimus tai kulutushyödykkeen hankintaan liittyvä asia, jota tarkoitetaan kuluttajariitalautakunnasta annetussa laissa tai kuluttajansuojalaissa. Sopimukseen ei sovelleta kuluttajasuojalakia, jonka 5 luvun säännökset koskevat nimenomaan tavaran kauppaa, eivät esimerkiksi elinkeinonharjoittajalta saatua lahjaa tai työsuoritusta tai siihen verrattavaa toimintaa vastaan saatua etuutta.

Koska EH:n ja K:n välillä ei ole kulutushyödykesopimusta eikä asia muutoinkaan liity kuluttajariitalautakunnasta annetussa laissa tarkoitetulla tavalla kulutushyödykkeen hankintaan, ei lautakunta ole toimivaltainen käsittelemään K:n valitusta.

Edellä olevan perusteella kuluttajariitalautakunta ei anna ratkaisusuositusta asiassa.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 6.4.2009