Viestintäpalvelun oikeudeton käyttö. Huolimattomuuden aste.

matkapuhelinliittymä

Diaarinumero: 3923/39/07
Antopäivä: 06.04.2009

Kuluttajan (jäljempänä K) matkapuhelin, jossa oli elinkeinonharjoittajan (jäljempänä EH) liittymä, varastettiin ravintolassa 16.9.2007 noin klo 03.00. K ilmoitti tästä EH:lle 16.9.2007 klo 11.41. Kyse on siitä, onko K velvollinen maksamaan ennen ilmoitusta tapahtuneen liittymän käytön.

VAATIMUKSET

K vaatii EH:a hyvittämään 22.10.2007 päivätystä laskusta

347,96 euroa.

K katsoo, että hänen menettelynsä on ollut ainoastaan lievän huolimatonta, minkä vuoksi vastuu puhelumaksuista ei kuulu hänelle. Puhelin oli laukussa, joka oli koko ajan K:n olalla. Ravintola oli ääriään myöten täynnä ihmisiä. K:n mukaan varkaan toiminta vaikuttaa suunnitelmalliselta ja määrätietoiselta. Koska laukku oli koko ajan ollut K:n olalla, hänellä ei ollut syytä epäillä puhelimen tulleen varastetuksi ennen kuin aamulla, kun hän tarvitsi puhelinta.

VASTAUS

EH viittaa toimitusehtojensa kohtaan 11 ja toteaa, että toimet liittymän suojaamiseksi edellyttävät liittymän tallella olon seuraamista olosuhteiden vaatimaa huolellisuutta noudattaen. Suojaamistoimet ja tarkastamiselta kulloinkin edellytettävä säännöllisyys riippuvat paikoista, tilanteista ja tapahtumista sekä niihin tavalla tai toisella liittyvästä katoamis- ja anastusriskistä. Esimerkiksi liikuttaessa suuressa ihmisjoukoissa tai muissa paikoissa, joissa taskuvarkauksien riski on erityisen suuri, tarkistamisvelvollisuus on korostunut, koska ammattimaisesti suoritettua taskuvarkautta ei yleensä huomata sen tapahtuessa.

K:n kertoman mukaan liittymä varastettiin ääriään myöten täynnä olevassa yökerhossa noin kolmen aikaan yöllä. EH vastaanotti ilmoituksen liittymän väliaikaisesta sulkemisesta 16.9.2007 klo 11.41 ja sulki liittymän klo 11.53.

EH katsoo, että oikeudeton käyttö aiheutui asiakkaan huolimattomuudesta, koska ilmoituksen viivästymisen vuoksi liittymän väärinkäyttöä ei ole voitu estää. Käsillä olleet olosuhteet huomioon ottaen huolimattomuus ei ole ollut lievää. EH ei siten ole velvollinen hyvittämään ennen liittymän sulkuilmoitusta soitettuja puheluita.

RATKAISU

EH:n toimitusehtojen kohdan 11 mukaan asiakas sitoutuu säilyttämään älykortteja (esim. SIM-kortti), tunnisteita (esim. käyttäjätunnus, salasana, PIN-koodi) ja päätelaitteita huolellisesti sekä huolehtimaan tietoturvasta. Asiakas on velvollinen toteuttamaan kaikki kohtuullisiksi katsottavat toimet säilyttääkseen tunnisteet ja viestintäpalvelun turvallisesti ja erillään toisistaan, jotta palvelu ei joutuisi sivullisen haltuun tai käyttöön. Asiakas vastaa sopimuksen mukaisista velvoitteista ja maksujen suorittamisesta siinäkin tapauksessa, että joku muu kuin asiakas on käyttänyt palvelua, ellei jäljempänä tässä kohdassa 11 todetusta muuta johdu. Asiakkaan tai käyttäjän on viipymättä ilmoitettava EH:lle palvelun katoamisesta, joutumisesta sivullisen haltuun tai sen oikeudettomasta käytöstä. Asiakkaan vastuu palvelun käytöstä lakkaa silloin, kun EH on vastaanottanut em. ilmoituksen. Asiakas vastaa viestintäpalvelun oikeudettomasta käytöstä siihen asti, kunnes EH on vastaanottanut em. ilmoituksen vain, jos viestintäpalvelun oikeudeton käyttö johtuu asiakkaan muusta kuin lievästä huolimattomuudesta.

Viestintämarkkinalain 79 a §:n mukaan kuluttaja vastaa viestintäpalvelun oikeudettomasta käytöstä vain, jos oikeudeton käyttö on johtunut kuluttajan huolimattomuudesta, joka ei ole lievää. Kuluttaja ei vastaa viestintäpalvelun oikeudettomasta käytöstä siltä osin kuin viestintäpalvelua on käytetty sen jälkeen, kun kuluttaja on tehnyt teleyritykselle ilmoituksen siitä, että liittymä tai muu viestintäpalvelun hallinnoinnissa käytettävä väline on kadonnut tai että se on oikeudettomasti toisen hallussa.

Kysymys on siitä, vastaako K matkapuhelinliittymän oikeudettomasta käytöstä. Vastuun syntyminen edellyttää sopimusehtojen kohdan 11 ja viestintämarkkinalain 79 a §:n mukaan kuluttajan lievää suurempaa huolimattomuutta.

Asiassa esitetyn selvityksen perusteella liittymä on joutunut pois K:n hallusta ravintolassa aamuyöstä noin klo 03.00. Matkapuhelin ja liittymäkortti ovat olleet käsilaukussa, jota

K on kertonut pitäneensä koko ajan olallaan. K on myös kertonut, että ravintolassa oli erittäin paljon ihmisiä. Ilmoituksen liittymän menettämisestä hän teki klo 11.40.

Viestintämarkkinalain 79 a §:n esitöiden mukaan matkapuhelimen liittymä ja sen hallintaan sisältyvä mahdollisuus maksaa muitakin palveluja kun puhelinpalveluja muistuttaa eräissä suhteissa läheisesti luottokorttia. Kuluttajariitalautakunta on ratkaisukäytännössään katsonut, että matkapuhelinliittymän oikeudeton käyttö rinnastuu pankki- ja luottokortin oikeudettomaan käyttöön, koska riski väärinkäytöksistä ja toisaalta mahdollisuudet suojautua niiltä ovat molemmissa samanlaiset (dnro 01/39/426). Lautakunta katsoo, että kuluttajan voidaan edellyttää säilyttävän matkapuhelinliittymää yhtä huolellisesti kuin luotto- tai pankkikorttia. Liittymän säilyttämisen huolellisuutta arvioitaessa voidaan ottaa lisäksi huomioon se, että matkapuhelin voidaan tarvittaessa pitää suljettuna, jolloin liittymän käyttöön ottaminen edellyttää

PIN-koodin tuntemista.

Korkein oikeus on luottokortin haltijan vastuuta koskevassa ennakkopäätöksessään todennut, että kortinhaltijan huolellisuusvelvollisuus edellyttää kortin tallellaolon seuraamista olosuhteiden vaatimaa huolellisuutta noudattaen, vaikka kuluttajansuojalain 7 luvun 19 §:n 1 momentissa ei olekaan nimenomaisesti mainittu sellaista velvollisuutta. Tämän velvollisuuden rikkominen voi osoittaa sellaista huolimattomuutta, joka aiheuttaa vastuun kortin oikeudettomasta käytöstä. (KKO:2006:81). Lautakunta katsoo, että vastaavasti matkapuhelinliittymän haltijan voidaan edellyttää seuraavan liittymän tallellaoloa, vaikka sopimusehdoissa tai viestintämarkkinalaissa ei olekaan tästä nimenomaista mainintaa.

K on ollut aamuyöstä ravintolassa, jossa on ollut tungosta.

Kyse on tilanteesta, johon tunnetusti liittyy katoamis- ja anastusriskejä. Lautakunta katsoo, että K:n olisi huolellisesti toimiessaan tullut varmistua liittymän tallellaolosta ravintolasta poistuttuaan tai viimeistään aamulla. Hän on laiminlyönyt tämän ja ilmoittanut liittymän katoamisen vasta puolenpäivän aikaan. Lautakunta katsoo, että K:n menettely osoittaa lievää suurempaa huolimattomuutta. Tämän vuoksi hän on vastuussa liittymäkortin oikeudettomasta käytöstä.

Lautakunta ei suosita hyvitystä asiassa.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 6.4.2009