Talon ulkomaalin kauppa. Maalipintaan tullut homevaurioita lyhyen ajan jälkeen.

käyttöohje
kestoikä
huolto-ohjeet

Diaarinumero: 1821/37/08
Antopäivä: 03.04.2009

Kuluttaja (jäljempänä K) osti toukokuun elokuun 2006 välisenä aikana kuusi kappaletta 9 litran purkkia NN Oy:n valmistamaa petrooliöljymaalia ja maalasi sillä talonsa kevään ja kesän 2006 aikana. Maalin hinta oli 100 euroa purkilta. Syksyn 2006 aikana K havaitsi, että talon maalipinnalle tuli lisääntyvässä määrin homevaurioita.

VAATIMUKSET

K vaatii NN Oy:tä korvaamaan homeen aiheuttamat vauriot 500 eurolla.

K ilmoittaa 20.3.2008 päivätyssä valituksessaan NN Oy:lle, että hänen talonsa ulkoseinät ovat hienoksi sahattua kuusipaneelia, joka on 1990-luvulta ja maalattu aikaisemmin NN Oy:n keittomaalilla valkoiseksi. Väri kului auringon, tuulen, sateen ja muiden tekijöiden johdosta. K:n on täytynyt maalata talo uudestaan pari kertaa. Sen vuoksi K päätti maalata talonsa NN Oy:n valkoisella petrooliöljymaalilla. Tämä vaikutti hyvältä, koska maalia tarvitsi sivellä vain yksi kerros ja väri oli mattaa, mikä muistutti keittomaalia. Kesä 2006 oli kuiva ja hyvä, ja silloin K maalasi puolet talosta toukokuussa ja loput kesän kuluessa elokuuhun mennessä. Nurkkalaudoituksiin ja ikkunanpuitteisiin käytettiin samaa maalia mutta vihreäksi sävytettynä ja pigmentillä. Jo samana syksynä ja talvella havaittiin homepilkkuja maalissa ja ne ovat ajan mittaa lisääntyneet. Talo näyttää nyt pahalta ja tarvitsee toimenpiteitä.

Perinteiden vaalijana K on halunnut seurata perinteisiä maalaus- ja kunnostustraditioita, mutta tapahtuneiden maalauskokemusten jälkeen K:n on täytynyt ryhtyä toimenpiteisiin. Kirjeessään paikalliselle kuluttajaneuvojalle K totesi NN Oy:n ilmoittaneen, että pinta tarvitsee vain pestä eikä maalata uudestaan, mutta

NN Oy:n lähettämässä ohjeessa suositellaan, että pinta maalataan uudestaan kloriittikäsittelyn jälkeen, ja tämä pätee K:n kokemuksen mukaan. Kun pesee kloriitilla, maali valuu ainakin osittain pois ja aiheuttaa ellei muuta niin rumia raitoja ainakin vieressä olevaan muuhun maaliin. Tämän maalin täytyy olla erittäin sopimatonta ulkomaaliksi.

K:lla ei ole mitään varjostavia tai häiritseviä kasveja talonsa ympärillä ja talo on mäellä ja ilmavasti kohti lounaista. Hometta on tullut jokaiseen seinään riippumatta ilmansuunnasta. Alla oleva pinta pestiin kloriittiliuoksella niiltä kohdin kuin sitä tarvittiin. Talo maalattiin täsmällisesti ja huolellisesti ja myös pohjustustyö tehtiin huolella. On outoa, että muihin kohteisiin, joita on maalattu muulla kuin NN Oy:n maalilla, ei ole ilmestynyt hometta. Lähimmässä ympäristöss on sekä uudempia että vanhempia maalattuja kohteita.

K:n lähimmän naapurin talo on maalattu vaaleankeltaiseksi ja valkoiseksi kilpailevalla öljyvärillä useita vuosia sitten eikä siinä ole näkyvillä ainuttakaan homepilkkua. Sitä paitsi NN Oy itse ilmoittaa vastauksessaan, että valkoinen on ulkomaalaukseen soveltumaton väri ja suosittaa värin vaihtamista.

NN Oy vastasi K:n reklamaatioon ilmoittamalla tutkineensa valokuvat ja päätyneensä siihen, että kyseessä on pinnan likaantuminen. Pinta on likaantunut ilman epäpuhtauksista kuten siitepöly, homeitiöt, noki ja niin edelleen. Säätila on ollut niin poikkeuksellisen lämmin ja kostea viimeisten talvien aikana, että hometta on ilmaantunut lian pinnalle. NN Oy:n vastaus ongelmaan on lian ja homeen peseminen. Pintaa ei tarvitse maalata uudelleen. NN Oy suosittaa pinnan pesemistä laimennetulla hypokloriittiliuoksella, kuten Kloritella tai jollain maalinpesuaineella ja kunnollista huuhtelua. Pesun jälkeen tulee pintaan ruiskuttaa tai sivellä NN Oy:n homeenestoainetta. Erityisesti vaaleille pinnoille voi hometta ilmaantua likaisiin kohtiin uudestaan, jos talvet ovat lämpimiä ja kosteita. Siksi lika kannattaa pestä pois säännöllisesti.

Jotta K saisi tämän asian pois päiväjärjestyksestä, hän tyytyy 500 euron korvaukseen vaivoistaan.

VASTAUKSET

1. Ab ei ole antanut asiassa vastausta.

2. NN Oy kiistää korvausvaatimuksen ja ilmoittaa olevansa valmis antamaan kohtuulliset alennukset uuden maalin ja homeenestoaineen osalta.

Yhtiö on selvittänyt K:lle, että ongelma ei johdu maalista. Liike selvitti, miten sateisten syksyjen ja leutojen talvien seurauksena erilaiset home- ja leväkasvustot ovat lisääntyneet voimakkaasti. Suotuisissa olosuhteissa homesienet kasvavat homekasvustoksi. Kasvualustana voi olla muun muassa maali-, puu- tai kiviainespinta. On myös hyvin tyypillistä, että puutavaraa myydään valmiiksi infektoituneena. Näistä seikoista johtuen on aiheellista pohjustaa puupinnat homeenestoaineella. Home kasvaa puupinnalla eikä tuhoa puuta, joten haitta on lähinnä esteettinen. Home voidaan poistaa pinnalta pesemällä. K on valinnut talon väriksi valkoisen, joka on mahdollisimman arka väri talon ulkovuorilaudoituksen maalaukseen. Homehtunut pinta pestään. Ennen pintakäsittelyä puun on annettava kuivua hyvin vähintään viikon. Ennen maalausta pinta pohjustetaan homeenestoaineella.

Jos pinta vaatii pesun jälkeen uudelleenmaalausta, se voidaan suorittaa ohuesti pellavaöljymaalilla tai petrooliöljymaalilla kertaalleen. Yhtiö ehdottaa kuitenkin, että K valitsisi kohteeseensa muun vaihtoehdon kuin valkoisen, etenkin kun hänen talonsa sijaitsee paikassa, jossa ilmaston ja siitepölyn vaikutus on suurempi kuin normaalisti. Yhtiöllä on monia asiakkaita, joilla ei ole tällaista ongelmaa ollenkaan.

RATKAISUN PERUSTELUT

Kuluttajansuojalain 5 luvun 12 §:n mukaan tavaran on lajiltaan, määrältään, laadultaan, muilta ominaisuuksiltaan ja pakkaukseltaan vastattava sitä, mitä voidaan katsoa sovitun.

Jos muuta ei voida katsoa sovitun, tavaran tulee muun muassa soveltua tarkoitukseen, johon sellaisia tavaroita yleensä käytetään, soveltua siihen erityiseen tarkoitukseen, johon tavaraa oli tarkoitus käyttää, jos myyjän on täytynyt kaupantekohetkellä olla selvillä tästä tarkoituksesta eikä hän ennen kaupantekoa ole ilmoittanut ostajalle, että tavara ei mahdollisesti sovellu aiottuun käyttötarkoitukseen sekä kestävyydeltään ja muuten vastata sitä, mitä kuluttajalla yleensä on sellaisen tavaran kaupassa perusteltua aihetta olettaa.

Jos tavara poikkeaa tästä, siinä on virhe.

Saman luvun 12 a §:n mukaan tavarassa on virhe, jos sen yhteydessä ei luovuteta ostajalle sellaisia ohjeita, jotka ovat tarpeen tavaran asentamista, kokoonpanoa, käyttöä, hoitoa tai säilytystä varten.

Kuluttajansuojalain 5 luvun 15 §:n mukaan tavaran virheellisyyttä on arvioitava sen perusteella, millainen tavara on ominaisuuksiltaan vaaranvastuun siirtyessä ostajalle. Myyjä vastaa virheestä, joka tavarassa on ollut tänä ajankohtana, vaikka virhe ilmenisi vasta myöhemmin.

Virheen oletetaan olleen olemassa vaaranvastuun siirtyessä ostajalle, jos se ilmenee kuuden kuukauden kuluessa tästä ajankohdasta, jollei toisin osoiteta tai oletus ole virheen taikka tavaran luonteen vastainen.

Kuluttajariitalautakunnan ratkaisukäytännössä on vakiintuneesti katsottu, että puutavaran maalipinnan homehtuminen johtuu tyypillisesti niistä vastauksessa esiin tuoduista seikoista, jotka eivät ole myyjän vastuulla. Tavanomaisesti tällainen homehtuminen on kuitenkin ilmennyt vasta pidemmän ajan kuluessa. Asiassa saadun selvityksen perusteella rakennuksen ulkoverhoilussa ei ole aikaisemmin ilmennyt hometta. Nyt käsiteltävässä tapauksessa rakennuksen seinäpinnoille on alkanut ilmestyä hometta jo muutaman kuukauden kuluttua siitä, kun ne on maalattu eli edellä esitellyn 15 §:n mukaisen kuuden kuukauden aikarajan sisällä. Lautakunta katsoo, että tämä ilmiö ei ole johtunut ainakaan puutavaran ominaisuuksista, vaan on yhteydessä maalaustyöhön.

Otettujen valokuvien perusteella homehtuminen on ollut nopeaa ja voimakasta. Lautakunta pitää tällaista ilmiötä poikkeuksellisena. Se katsoo, että näin nopea homehtuminen ei ole tavanomaista, eikä kuluttajien voi yleisen elämänkokemuksensa perusteella edellyttää sellaiseen varautuvan. Lautakunta toteaa, että tällaista homehtumista ei tapahdu yleisesti kaikissa säätiloille alttiina olevissa puurakenteissa, vaan että asianmukaisesti maalattu ja käsitelty puupinta voi säilyä homehtumatta pitkiäkin aikoja. Tällä perusteella lautakunta katsoo, että tuote on ollut virheellistä, koska se ei kestävyydeltään vastannut sitä, mitä kuluttajalla yleensä on sellaisen tavaran kaupassa perusteltua aihetta olettaa. Virhe on myös ilmaantunut kuuden kuukauden kuluessa seinien maalauksesta.

Lautakunta katsoo lisäksi, että menneiden lähimpien vuosikymmenien aikana tapahtunut ilmaston muutos leudommaksi on yleisessä tiedossa oleva seikka. Tämän muutoksen vaikutuksesta maalipintaan ei voi lautakunnan käsityksen mukaan kuitenkaan olettaa tavanomaisella kuluttajalla olevan tietoa. Sen sijaan tällainen tieto on maaleja ja muita ulkopintojen suojausta valmistavilla elinkeinonharjoittajilla. Sen vuoksi ulkomaalien pakkauksessa tulee antaa kuluttajalle tieto maalipinnan pesun tarpeellisuudesta elinkeinonharjoittajan reklamaatiovastauksessaan ilmoittamalla tavalla. Jos tällaista tietoa ei kuluttajalle anneta, on tavarassa virhe puuttuvien ohjeiden vuoksi. K:n ostamien ja käyttämien maalien pakkauksista puuttuu ilmoitus siitä, että maalin pinnalle saattaa ilmaston vaikutuksesta jo lyhyenkin ajan jälkeen ilmaantua homekasvustoa.

Näin ollen kyse on valmistajan vastattavasta virheestä. Lautakunta pitää virheen seuraamuksia mitoittaessaan lähtökohtana sen haitan kompensointia, että tällaisiin huoltotoimiin on tullut aihetta jo hyvin pian kaupanteon jälkeen. Tästä vastaavana hyvityksen määränä kuluttajariitalautakunta pitää K:n vaatimusta kohtuullisena, kun ei ole näytetty, että itse seinien puutavarassa olisi tapahtunut homehtumista tai muuta vahingoittumista.

SUOSITUS

Kuluttajariitalautakunta suosittaa, että NN Oy korvaa K:lle maalin virheen 500 eurolla.

 
Julkaistu 3.4.2009