Vastuuvakuutus. Kauppaliikkeen vastuu. Liukas lattia. Riittävät toimenpiteet. D010093642

henkilövahinko

Diaarinumero: 3007/38/08
Antopäivä: 01.04.2009

Kysymys on siitä, tuleeko vakuutusyhtiön maksaa vakuutuskorvausta kauppaliikkeen vastuuvakuutuksen perusteella, kun asiakas oli liukastunut kaupassa.

VAATIMUKSET

Kuluttaja (jäljempänä K) on tyytymätön vakuutusyhtiön tekemään korvauspäätökseen ja pyytää lautakunnan lausuntoa asiassa. Hän vaatii korvausta kivusta ja särystä, pysyvästä haitasta ja lääkärikuluista. Vaatimus on yhteensä 30 000 euroa.

K oli 18.4.2008 myymälässä. Hyllyltä oli pudonnut kirkasta pesuainetta sisältävä pullo ja särkynyt. Pesuainetta ei voinut nähdä lattialla eikä siitä varoitettu mitenkään. Siivousvälineitä hakemaan mennyt henkilö olisi voinut laittaa jonkin varoitusmerkin, esimerkiksi jakkaran, joka oli lähellä. Hoitoa on annettu 18.4.-14.7.2008 välisenä aikana.

VASTAUS

Vakuutusyhtiö pitää valitusta aiheettomana.

Yhtiö on todennut korvauspäätöksessään 23.5.2008, että asiakkaalta oli pudonnut hyllyltä pesuainepullo, joka oli särkynyt. Asiakas kertoi tästä kassahenkilölle, joka meni hakemaan siivousvälineitä puhdistusta varten. Tällä välin toinen liikkeeseen tullut asiakas K ei havainnut lattialla ollutta liukasta pesuainetta vaan loukkasi itsensä. Korvausvelvollisuus syntyy sille, joka tahallaan tai tuottamuksellaan aiheuttaa toiselle vahingon. Tuottamuksella tarkoitetaan huolimattomuutta tai laiminlyöntiä. Nyt vahingon ei voi katsoa aiheutuneen siivouksen laiminlyönnistä myymälän pidossa tai henkilökunnan syyksi luettavasta laiminlyönnistä tai huolimattomuudesta. Vakuutus ei korvaa tapaturmaisesti aiheutunutta vahinkoa. Korvausta ei maksettu vastuuvakuutuksesta, koska sen perustetta ei ollut.

Yhtiö toistaa vastauksessaan lautakunnalle korvauspäätöksessään esittämänsä kannan ja toteaa, että tapaus tulee arvioitavaksi niin sanotun korostetun huolellisuusvelvoitteen mukaan. Vahingoittuneen liukastuminen ei ollut aiheutunut vakuutuksenottajan henkilökunnan huolimattomuudesta tai laiminlyönnistä. Liike on näyttänyt toimineensa huolellisesti ja asianmukaisesti, kun siivousvälineitä oli lähdetty heti hakemaan, jotta vaaran lähteen muodostanut pesuneste olisi saatu poistetuksi lattialta.

RATKAISU

Vahinkoon sovellettavien vakuutusehtojen kohdan 201.1 mukaan vakuutusturva korvaa vakuutuskirjassa mainitussa toiminnassa toiselle aiheutuneen henkilö- ja esinevahingon, joka todetaan vakuutuskauden aikana vakuutuksen voimassaoloalueella ja josta vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukana korvausvastuussa.

Vahingonkorvauslain 2 luvun 1 §:n mukaan joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen, jollei siitä, mitä tässä laissa säädetään, muuta johdu.

K oli liukastunut lattialla olleeseen pesunesteeseen ja loukannut itseään. Pesuneste oli lattialla, koska toinen asiakas oli pudottanut sitä sisältäneen pullon, joka oli rikkoutunut. Tämä toinen asiakas oli kertonut rikkoutumisesta kassahenkilölle, joka oli lähtenyt hakemaan siivousvälineitä.

Lautakunta toteaa, että tilanteessa oli tarkoituksenmukaista lähteä hakemaan siivousvälineitä, joiden ei voi edellyttää olevan heti käden ulottuvilla. Tähän menee jossain määrin aikaa. Välttämätöntä ei myöskään ollut ensin mennä tarkistamaan tilannetta. Vaaran mahdollisuus ei puolestaan ollut niin selvä, että henkilökunnan olisi välittömästi pitänyt varoittaa kaikkia asiakkaita. Lautakunta katsoo, että henkilökunnan toiminta on ollut riittävää vahingon vaaran torjumiseksi.

Koska liike ei ole rikkonut huolellisuusvelvollisuuttaan eikä aiheuttanut vahinkoa tuottamuksellisesti, lautakunta ei suosita asiassa korvauksen maksamista liikkeen vastuuvakuutuksen perusteella.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 1.4.2009