Käytetyn asuinkiinteistön kauppa. Kiinteistönvälitys. Varainsiirtoveroseuraamus.

välittäjän vastuu
neuvontavelvollisuus
hyvä kiinteistönvälitystapa
asuntokauppa

Diaarinumero: 2134/81/07
Antopäivä: 13.03.2009

Ostaja osti 28.2.2006 tontin, sillä olevine rakennuksineen ja liittymineen. Kiinteistön kauppahinta oli 330 000 euroa. Kiinteistön hallinta siirtyi ostajalle 8.6.2006, kun kauppahinta oli maksettu kokonaisuudessaan. Ostaja myöhästyi varainsiirtoveron maksamisesta, jonka vuoksi kaupasta perittiin 2 640 euron veronkorotus. Ostajan mukaan syy myöhästymiseen oli välitysliikkeeltä saadut virheelliset ohjeet veron maksamisesta. Erimielisyys koskee välittäjän vastuuta veroseuraamuksesta.

VAATIMUKSET

Ostaja vaatii välitysliikkeeltä vahingonkorvauksena veroseuraamuksen aiheuttamia kustannuksia 2 640 euroa.

Välitysliikkeen edustajan antamien ohjeiden mukaan 6 kuukauden aika veron maksamiselle alkaisi hallintaoikeuden siirtymisestä eli tässä tapauksessa 8.6.2006, eikä 28.2.2006 jolloin kaupasta sovittiin ja ostaja maksoi 10 prosenttia kauppahinnasta. Välitysliikkeen edustaja korosti useaan otteeseen sitä, ettei verottaja tulkitse 10 prosentin maksua kaupaksi, vaan esisopimukseksi. Suullisten ohjeiden ja maksulomakkeen lisäksi ostaja ei saanut muita ohjeita veron maksamiseen. Toimiessaan välitysliikkeen edustajan antamien ohjeiden mukaisesti ostaja myöhästyi veron maksamisen ja lainhuudatuksen määräajasta. Kyse ei ole veron suorittamisen valvomisesta, vaan väärien ohjeistusten antamisesta.

VASTAUS

Välitysliike kiistää valittajan vaatimuksen.

Välitysliikkeen tehtäviin ei kuulu valvoa varainsiirtoveron suorittamista kiinteistönkaupassa. Hyvä kiinteistönvälitystapa edellyttää, että ostajaa informoidaan veron suorittamisvelvollisuudesta. Välitysliike onkin antanut ostajalle ohjeen veron maksamisesta ja täyttänyt valmiiksi verolomakkeen. Välitysliike ei ole antanut virheellistä tietoa, vaan ostaja on ilmeisesti ymmärtänyt annetut ohjeet väärin. Vahinko ei ole aiheutunut välitysliikkeen vastuulla olevasta seikasta.

RATKAISUN PERUSTELUT

Kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä annetun lain

7 §:n mukaan välitysliikkeen on suoritettava välitystehtävä ammattitaitoisesti, huolellisesti ja hyvää välitystapaa noudattaen sekä ottaen huomioon toimeksiantajan ja myös tämän vastapuolen edut.

Lain 14§:n mukaan toimeksiantajan vastapuolella on oikeus saada välitysliikkeeltä korvaus vahingosta, jonka välitysliikkeen virheellinen menettely on hänelle aiheuttanut.

Välitysliikkeen velvollisuutena ei ole huolehtia siitä, että ostaja suorittaa maksamastaan kiinteistöstä varainsiirtoveron. Lautakunta toteaa, että välittäjän tulisi kuitenkin antaa ostajalle ohjeet asianmukaisen varainsiirtoveron suorittamisesta. Tämä sisältää tiedon antamisen siitä, miten, milloin ja minkä suuruisena varainsiirtovero on suoritettava. Lisäksi välitysliikkeen tulisi kertoa lainhuudatusvelvollisuudesta, jonka laiminlyönnin seurauksena on varainsiirtoveron korotus. Asiassa on riidatonta, että ostajalle on kerrottu veronmaksuvelvollisuudesta. Osapuolet ovat erimielisiä siitä, onko ostajalle annettu tieto siitä milloin vero tulisi maksaa, ollut virheellinen.

Lautakunta katsoo, että kiinteistönvälitysliikkeen tulee kiistatilanteessa kyetä osoittamaan toimineensa tämän toimintavelvollisuuden mukaisesti. Nyt asiasta ole esitetty luotettavaa selvitystä. Välitysliike ei ole myöskään kiistänyt väitettä siitä, että toimeksiantaja ei ollut saanut ohjetta maksun tarkasta ajankohdasta. Lautakunnan näkemyksen mukaan erityisesti kyseisenlaisessa tapauksessa, jossa kauppahinnan maksaminen on jaettu pitkähkölle ajanjaksolle, välitysliikkeen olisi tullut nimenomaisesti selvittää ostajalle maksuajankohta. Tämä tiedonanto olisi ollut myös melko yksinkertaisin toimenpitein dokumentoitavissa asiakirjoin. Lautakunta katsookin välitysliikkeen tältä osin toimineen valituksessa kuvatuin tavoin huolimattomasti. Kyse on suorituksen virheestä.

Välitysliike on velvollinen korvaamaan virheellisellä menettelyllään toimeksiantajan vastapuolelle aiheuttamansa vahingon. Ostajalle on aiheutunut välitysliikkeen huolimattoman menettelyn johdosta 2 640 euron veronkorotus. Lautakunta katsoo kuitenkin, että ollessaan epävarma veronmaksun ajankohdasta, ostajan olisi tullut tarkemmin selvittää asian oikea laita.

Näin ollen ottaen huomioon ostajan myötävaikutus vahinkoon, lautakunta arvioi aiheutuneen vahingon määräksi 1 500 euroa.

SUOSITUS

Kuluttajariitalautakunta suosittaa välitysliikettä suorittamaan ostajalle 1 500 euroa.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 13.3.2009