Lattialaminaatin kauppa. Pinnan kulutuksenkestävyys.

tavaran virhe
vähäinen virhe
vahingonkorvaus
kestoikä
hinnanalennus

Diaarinumero: 3790/37/07
Antopäivä: 11.03.2009

Kuluttaja (jäljempänä K) osti toukokuussa 2006 myyjältä 27 pakettia (noin 53 m²) lattialaminaattia hintaan 879 euroa. Laminaatin käyttöluokaksi on ilmoitettu 32, joka vastaa julkisten tilojen vaatimuksia. Laminaatin maahantuoja on myöntänyt laminaatille puhkikulumattomuustakuun. Laminaatti on asennettu toukokuussa 2006.

K havaitsi keväällä 2007, että laminaattiin oli syntynyt ruutukuvioita lattiamaton kohdalle. Erimielisyys koskee laminaatin kulumisen johdosta maksettavan hyvityksen määrää.

VAATIMUKSET

K vaatii, että myyjä ja/tai maahantuoja vaihtavat laminaatin virheettömään tai korvaavat laminaatin ostohinnan sekä solumuovin (910 €), nyt kyseessä olevan sekä uuden laminaatin asentamiskulut (1 600 €), tavarantarkastajan palkkion

(381,25 €), yöpymiskulut lattian uusimisen ajalta (400 €) sekä muut yleiset kulut (450 €).

Laminaatin kulutuskestävyys on huono ja lattia naarmuuntuu helposti. Lattian tulisi kulutuskestävyysluokkansa perusteella kestää käyttöä julkisissa tiloissa, joten sen tulisi kestää myös normaalista asumisesta aiheutuvaa kulutusta kauemmin kuin vuoden. Laminaatti on valittu sen kestävyyden ja ulkonäön perusteella. Laminaatin ulkonäkö ei ole toisarvoinen tekijä. Laminaatin pinta on tässä tapauksessa vaurioitunut ja alentaa tältä osin kiinteistön arvoa. Laminaatille on lisäksi myönnetty takuu.

K ei suostu laminaatin osittaiseen uusimiseen, koska lattiassa tulisi todennäköisesti näkymään värieroja. Lattialaminaatti on asennettu kaikkien kodinkoneiden alle, joten sen vaihtaminen edellyttää myös keittiön kaapistojen irrottamista paikoiltaan. Olohuoneen ja makuualkovin lattia on lisäksi yhtenäinen.

K on asentanut nykyisen laminaatin itse ja haluaa asentaa myös uuden laminaatin itse. Lattian asentamiseen kului aikaa noin

40 tuntia. Ottaen huomioon lattian vaihdosta aiheutuvat purkutyöt, K arvioi tarvittavaksi kokonaistuntimääräksi noin

120 tuntia. K:n vaatimat yleiset kulut pitävät sisällään kuljetus- ja kaatopaikkamaksut, huonekalujen siirtelystä ja siivouksesta aiheutuneen työn sekä asian selvittelystä aiheutuneen työn. Yöpymiskulut aiheutuvat siitä, että lattian vaihto koskee koko alakertaa, jossa sijaitsevat keittiö ja kylpyhuone, eikä K voi asua remontin keskellä, koska hänellä on pieni lapsi.

SELVITYS

22.8.2007 suoritetussa tavarantarkastuksessa on todettu, että keittiön ja ruokailutilan lattialaminaateissa on selvästi muusta ympäristöstä erottuvat kulumajäljet, jotka ovat syntyneet lattialla olleiden paperinarumattojen kohdille. Kuluminen näkyy puukuvioissa mattojen rakenteen mukaisena, himmentyneenä ruutukuvioina. Pinnassa olevien jälkien kohdilla ei todettu laminaatin runkoaineeseen asti yltäviä vaurioita. Syyksi pinnan vaurioitumiselle on todettu pintakerroksen heikko kulutuksenkestvyys.

Laminaatti ei ulkonäöltään vastaa SisäRYL 2000 kohdan 772.5 kohdan vaatimuksia, joiden mukaan valmiin lattiapäällysteen tulee olla yleisvaikutelmaltaan yhdenmukainen, eikä siinä saa olla esimerkiksi tahroja, naarmuja tai muita vastaavia vikoja.

Vaurioiden on todettu olevan laminaatin ulkonäköön vaikuttavia. Mikäli kulumat pysyvät havaitunlaisina ja pinnassa oleva kalvo ei puhkea, lisävaurioriskiä ei ole todettu olevan.

VASTAUS

Myyjä ja maahantuoja ovat antaneet asiassa yhteisen vastauksen. Ne kiistävät K:n vaatimukset sekä perusteeltaan, että määrältään kokonaisuudessaan. Maahantuoja tarjoaa kuitenkin K:lle hyvityksenä laminaatin ostohinnasta 307,65 euroa.

Insinööritoimiston edustaja on käynyt 20.4.2007 tarkastamassa lattialaminaatin ja tarkastuksen perusteella on laadittu lausunto. Tarkastuksessa on keittiö- ja ruokailutilassa havaittu valoa vasten kohtisuorassa tarkasteltuna ruutukuvioita laminaatin pinnassa. K on tilannut kohteeseen myös tavarantarkastuksen, joka suoritettiin elokuussa 2007. Tarkastusraportissa on todettu, että kulumajäljet ovat laminaatin ulkonäköön vaikuttavia ja mikäli kulumat pysyvät havaitunlaisina ja pinnassa oleva kalvo ei puhkea, voidaan olettaa, ettei lisävaurioitumisriskiä ole.

Kyseessä olevan lattialaminaatin kulutuskestävyysluokka on 32, jonka tulisi kestää asuintilan tavanomainen kulutus ja asuintilan lattiamaton liikkeet. Näin ollen lattialaminaatissa on todennäköisesti ollut tuotevirhe. Todellinen tilanne on kuitenkin todettavissa vain standardin mukaisin laboratoriokokein.

Nyt kyseessä olevassa tapauksessa laminaatti on käyttökelpoista siinä havaituista vaurioista huolimatta, sillä vaurioista on vain esteettistä haittaa. Vaurioituminen ei aiheuta haittaa laminaatin käyttöturvallisuudelle. Kysymys on siten vähäisestä virheestä, joka ei oikeuta kaupan purkuun, vaan korkeintaan hinnanalennukseen. Näin ollen K:lla ei ole myöskään oikeutta korvaukseen laminaatin asennuskustannuksista. Myyjä ja maahantuoja pitävät K:n korvausvaatimusta tältä osin muutoinkin ylimitoitettuna. Niiden käsityksen mukaan myös vahingonkorvausvaatimus 450 euron yleisistä kuluista on ylimitoitettu ja erittelemätön ja ne pitävät myös yöpymisistä vaadittuja kuluja ovat perusteettomina. Myyjä ja maahantuoja katsovat, etteivät ne ole myöskään velvollisia korvaamaan tavarantarkastuksesta aiheutuneita kustannuksia, koska kyseinen tavarantarkastus ei tuonut mitään uutta lisäselvitystä asiaan verrattuna siihen, mitä jo huhtikuussa 2007 suoritetussa tarkastuksessa tuli esille.

RATKAISUN PERUSTELUT

Kuluttajansuojalain 5 luvun 12 §:n mukaan tavaran on lajiltaan, määrältään, laadultaan, muilta ominaisuuksiltaan ja pakkaukseltaan vastattava sitä, mitä voidaan katsoa sovitun.

Jos muuta ei voida katsoa sovitun, tavaran tulee esimerkiksi soveltua tarkoitukseen, johon sellaisia tavaroita yleensä käytetään, olla myyjän siitä antaman kuvauksen mukainen ja vastata ominaisuuksiltaan sitä, mihin myyjä on viitannut esittämällä näytteen tai mallin sekä kestävyydeltään ja muuten vastata sitä, mitä kuluttajalla yleensä on sellaisen tavaran kaupassa perusteltua aihetta olettaa. Jos tavara poikkeaa tästä, siinä on virhe.

Kuluttajansuojalain 5 luvun 15 a §:n mukaan jos myyjä on sitoutunut vastaamaan tavaran käyttökelpoisuudesta tai muista ominaisuuksista määrätyn ajan (takuu), tavarassa katsotaan olevan virhe, jos tavara tänä aikana huonontuu takuussa tarkoitetulla tavalla. Virhevastuuta ei kuitenkaan synny, jos myyjä saattaa todennäköiseksi, että huonontuminen johtuu tapaturmasta, tavaran vääränlaisesta käsittelystä tai muusta ostajan puolella olevasta seikasta. Jos takuun on antanut joku muu kuin myyj aikaisemmassa myyntiportaassa tai myyjän lukuun, tavarassa katsotaan tällöinkin olevan virhe 1 momentissa mainituin edellytyksin.

Kuluttajansuojalain 5 luvun 18 §:n mukaan ostajalla on oikeus vaatia, että myyjä korjaa virheen tai toimittaa virheettömän tavaran. Tällainen oikaisu on suoritettava kohtuullisessa ajassa ja siten, ettei ostajalle aiheudu siitä kustannuksia tai olennaista haittaa. Myyjä ei kuitenkaan ole velvollinen oikaisemaan virhettä, jos siihen on este, jota hän ei voi voittaa, tai jos siitä aiheutuisi hänelle kohtuuttomia kustannuksia. Tässä tulee erityisesti ottaa huomioon virheen merkitys ja tavaran arvo, jos se olisi sopimuksen mukainen, sekä se, voidaanko oikaisu suorittaa muulla tavalla aiheuttamatta ostajalle huomattavaa haittaa.

Kuluttajansuojalain 5 luvun 19 §:n mukaan jollei virheen korjaaminen tai virheettömän tavaran toimittaminen tule kysymykseen taikka jollei tällaista oikaisua suoriteta 18 §:ssä tarkoitetulla tavalla, ostaja saa vaatia virhettä vastaavaa hinnanalennusta tai purkaa kaupan, paitsi jos virhe on vähäinen.

Kuluttajansuojalain 5 luvun 20 §:n mukaan ostajalla on oikeus korvaukseen vahingosta, jonka hän kärsii tavaran virheen vuoksi.

K:n toukokuussa 2006 hankkimassa lattialaminaatissa on ilmennyt noin vuoden käytön jälkeen kulumajälkiä keittiö- ja ruokailutilassa, jotka ovat asiassa esitetyn selvityksen mukaan aiheutuneet lattialla olleista paperinarumatoista, joiden liikkuminen on kuluttanut laminaatin pintaan ruutukuvioita. Kyseessä olevan lattialaminaatin kulutuskestävyysluokaksi on ilmoitettu 32, joka vastaa julkisten tilojen vaatimuksia (SisäRYL 2000, taulukko 772:T2).

Kuluttajariitalautakunta katsoo, että kyseessä olevan lattialaminaatin voidaan edellyttää kestävän asuintilan tavanomainen kulutus ja asuintilassa käytettävien lattiamattojen liikkeet. Koska vaurioiden ei ole edes väitetty aiheutuneen laminaatin virheellisestä käytöstä, lautakunta katsoo, ettei laminaatti tässä tapauksessa ole kestävyydeltään vastannut sitä, mitä K:lla on ollut perusteltua aihetta olettaa. Laminaatissa on siten kuluttajansuojalaissa tarkoitettu virhe.

Maahantuoja on myöntänyt laminaatille puhkikulumattomuustakuun. Koska laminaatissa todetut vauriot eivät tässä tapauksessa ole yltäneet laminaatin runkoaineeseen, vaan kysymys on laminaatin pinnassa olevista vaurioista, kysymys ei ole takuuehdoissa tarkoitetusta puhkikulumisesta.

K on vaatinut laminaatin vaihtamista virheettömään tai vaihtoehtoisesti laminaatin ostohinnan ja asennuskulujen korvaamista. Myyjä ja maahantuoja ovat kiistäneet vaatimuksen vedoten siihen, että laminaatin uusimisesta aiheutuvat kulut ovat kohtuuttoman korkeat virheen merkitykseen nähden.

Lautakunta toteaa, että kysymys on tässä tapauksessa laminaatin pinnan vaurioitumisesta. Vaurioitumisella ei ole selvitty olevan merkittävää vaikutusta laminaatin käyttöön. Vaurioitumiseen ei myöskään oletettavasti liity merkittävää lisävaurioriskiä. Laatupuutetta voidaan siten pitää lähinnä laminaatin ulkonäköön ja laminaatin kokonaiskäyttöikään vaikuttavana seikkana.

Ottaen huomioon virheen laatu ja sen merkitys laminaatin käytölle, lautakunta katsoo, ettei laminaatin uusimista tässä tapauksessa voida pitää tarkoituksenmukaisena. Virhettä ei muutoinkaan voida pitää niin merkittävänä, että se oikeuttaisi kaupan purkuun. K:lla on kuitenkin oikeus virhettä vastaavaan hinnanalennukseen.

Lautakunta arvioi, että maahantuojan jo tarjoama 307,65 euron hinnanalennus, joka vastaa 35 prosenttia laminaatin ostohinnasta, on tässä tapauksessa määrältään virhettä vastaava.

K:lla on lisäksi oikeus korvaukseen vahingosta, joka virheestä on hänelle aiheutunut. Koska hän ei ole eritellyt korvausvaatimustaan yleisten kulujen osalta, lautakunta arvioi kohtuulliseksi korvaukseksi hänelle aiheutuneista asian selvittelykuluista 20 euroa.

Kuluttajariitalautakunnasta annetun lain 19 §:n mukaan jos asianosainen on omalla kustannuksellaan hankkinut asian ratkaisemiseksi tarpeellisia asiantuntijalausuntoja tai muita selvityksiä, lautakunta voi suosittaa niistä aiheutuneiden kustannusten korvaamista asianosaiselle.

K on vaatinut korvausta myös tavarantarkastajan lausunnon hankkimisesta aiheutuneista kustannuksista.

Lautakunta toteaa, että huhtikuussa 2007 tehty tarkastus on suoritettu myyjätahon toimeksiannosta ja myyjätahon edustajan toimesta. Tämän tarkastuksen ei voida katsoa K:n näkökulmasta poistavan tarvetta puolueettoman selvityksen hankkimiseen ja tavarantarkastuksen hankkimista voidaan siten pitää tarpeellisena asian ratkaisemisen kannalta. K:n teettämästä tarkastuksesta aiheutuneita kustannuksia ei myöskään voida pitää tavaran arvoon nähden kohtuuttoman korkeina. Lautakunta katsoo, että myyjän ja maahantuojan tulee korvata K:lle tavarantarkastuksen hankkimisesta aiheutuneet kustannukset 381,25 euroa.

SUOSITUS

Kuluttajariitalautakunta suosittaa, että myyjä ja maahantuoja yhteisvastuullisesti maksavat K:lle hinnanalennusta 307,65 euroa ja vahingonkorvausta 20 euroa sekä korvaavat K:lle tavarantarkastuksesta aiheutuneista kuluista 381,25 euroa.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 11.3.2009