Lattialaminaatin kauppa. Laminaatin pinnan vauriot.

tavaran virhe
vähäinen virhe
kestoikä
hinnanalennus

Diaarinumero: 4170/37/07
Antopäivä: 23.02.2009

Kuluttaja (jäljempänä K) osti elokuussa 2007 42,5 m² Keram Cotto -lattialaminaattia hintaan 707,05 euroa sekä asennukseen tarvittavat materiaalit hintaan 70,68 euroa. Laminaatin maahantuoja on XX.

K havaitsi laminaatin asennuksen jälkeen lattiaa pyyhkiessään, että laminaatin pinnassa oli valkoisia läikkiä. Valitus koskee laminaatin laatua.

VAATIMUKSET

K vaatii laminaatin myyjää ja maahantuojaa palauttamaan laminaatista ja tarvikkeista perityn hinnan 777,73 euroa sekä korvaamaan lattian asennuksesta aiheutuneet kustannukset

1 149,62 euroa ja keittiön alakaapistojen poisto- ja uudelleenasennustyöstä urakoitsijan arvion mukaan aiheutuvat 507,50 euron kustannukset.

Laminaatti asennettiin keittiöön ja kahteen makuuhuoneeseen.

K havaitsi vaaleita kohtia laminaatissa ensimmäisen kerran, kun pyyhki keittiönlattian kostealla liinalla heti asennuksen jälkeen. Hän ilmoitti asiasta lattian asentaneelle urakoitsijalle ja asennuksessa oltiin makuuhuoneiden osalta erityisen varovaisia. Kuitenkin myös makuuhuoneiden lattiapinnoissa ilmeni asennuksen jälkeen samanlaisia jälkiä, joskaan ei niin paljon kuin keittiössä.

Laminaatin asennuksen suorittanut urakoitsija on todennut, ettei asennuksen yhteydessä todettu vaaleita jälkiä laminaatin pinnassa. Asennuksen jälkeen urakoitsija on lisäksi puhdistanut lattiapinnan imuroimalla, jolloin jälkiä ei ollut. K ei havainnut asentajien toiminnassa mitään huomautettavaa, joten hän ei usko jälkien aiheutuneen asennuksesta.

K kiistää, että laminaatteihin olisi kohdistunut mitään normaalikäytöstä poikkeavia kolhaisuja. K:n asunto on kahden henkilön normaalissa asuinkäytössä, eikä asunnossa ole lemmikkejä. Lattioilla ei ole kävelty kengät jalassa. Laminaatti kuuluu kulutuskestoluokkaan 32, joten sen tulisi soveltua käytettäväksi myös julkisissa tiloissa. Lisäksi monet jäljet ovat ilmestyneet sellaisiin paikkoihin, jotka ovat vähiten, taikka eivät ollenkaan käytössä. K katsoo, että vaurio on sen sijaan aiheutunut jo tuotanto tms. vaiheessa, mutta on tullut esiin vasta myöhemmin, pintakalvon irrotessa pistemäisesti kokonaan.

K:n ostama lattialaminaatti ei hänen mielestään vastaa kestävyydeltään ja muilta ominaisuuksiltaan niitä vaatimuksia, jotka sen tulisi täyttää. Lattiat tulevat ilmeisesti jo lyhyellä aikavälillä olemaan niin huonossa kunnossa, että ne on kokonaan uusittava.

Kaupungin tarkastusinsinööri on käynyt tarkastamassa laminaattilattian 29.11.2007 ja todennut, että kaikissa huoneissa pintakerrokseen ilmestyy valkoisia läikkiä ja näitä läikkiä on yhteensä kymmeniä kolmessa eri huoneessa. Lisäksi hän on todennut, ettei läikissä ole painaumia, joten ne eivät ole voineet aiheutua iskusta tai kolhaisusta ja läikkiä on myös paikoissa, joissa lattia ei ole edes alttiina kulutukselle.

VASTAUKSET

1) Myyjäliike kiistää K:n vaatimukset.

Myyjäliike toteaa laminaattipakkausten olevan niin hyvin suojattuja, ettei kyseisen tyyppisiä vaurioita voi syntyä tuotteeseen kuljetuksen tai varastoinnin aikana. 14.11.2007 päivätyn N Oy:n lausunnon mukaan testeissä vastaavan vaurion on aiheuttanut voimakas mekaaninen isku. Vaurio voi siten syntyä esimerkiksi piikkikorkoisista korkokengistä. Tosin myyjäliike ei tiedä tässä tapauksessa näin tapahtuneen.

Myyjä toteaa kantanaan, että tuote on ollut virheetöntä liikkeestä toimitettaessa, eikä se katso olevansa osallinen laminaattiin myöhemmin todennäköisemmin mekaanisten iskujen aiheuttamien vaurioiden syntymiseen.

2) Maahantuoja kiistää K:n vaatimukset.

Maahantuoja viittaa vastauksessaan N Oy:n tekemään oikeudelliseen ja tekniseen arvioon asiassa.

Koska K:n kuvaamia vaurioita ei riidattomasti ole ollut asennushetkellä laminaatissa, antaa tämä aiheen olettaa, että ne ovat syntyneet asennuksen jälkeen K:sta johtuneestä syystä. Näin ollen K:lla ei ole oikeutta hyvitykseen tavaran virheen perusteella.

RATKAISUN PERUSTELUT

Kuluttajansuojalain 5 luvun 12 §:n mukaan tavaran on lajiltaan, määrältään, laadultaan, muilta ominaisuuksiltaan ja pakkaukseltaan vastattava sitä, mitä voidaan katsoa sovitun.

Jos muuta ei voida katsoa sovitun, tavaran tulee esimerkiksi soveltua tarkoitukseen, johon sellaisia tavaroita yleensä käytetään, olla myyjän siitä antaman kuvauksen mukainen ja vastata ominaisuuksiltaan sitä, mihin myyjä on viitannut esittämällä näytteen tai mallin sekä kestävyydeltään ja muuten vastata sitä, mitä kuluttajalla yleensä on sellaisen tavaran kaupassa perusteltua aihetta olettaa. Jos tavara poikkeaa tästä, siinä on virhe.

Kuluttajansuojalain 5 luvun 15 §:n mukaan tavaran virheellisyyttä on arvioitava sen perusteella, millainen tavara on ominaisuuksiltaan vaaranvastuun siirtyessä ostajalle. Myyjä vastaa virheestä, joka tavarassa on ollut tänä ajankohtana, vaikka virhe ilmenisi vasta myöhemmin. Virheen oletetaan olleen olemassa vaaranvastuun siirtyessä ostajalle, jos se ilmenee kuuden kuukauden kuluessa tästä ajankohdasta, jollei toisin osoiteta tai oletus ole virheen taikka tavaran luonteen vastainen. Jos tavara huononee vaaranvastuun siirryttyä ostajalle, tavarassa katsotaan olevan virhe, jos huononeminen johtuu myyjän sopimusrikkomuksesta.

K on kertomansa mukaan havainnut lattialaminaatissa vaaleita läikkiä heti asennuksen suorittamisen jälkeen pyyhkiessään lattiaa nihkeällä liinalla. Laminaatti kuuluu kulutuskestoluokkaan 32 (SisäRYL 2000, taulukko 772:T2), joten sen tulisi kestää käyttöä myös julkisissa tiloissa.

N Oy on suorittanut myyjätahon toimeksiannosta 4.9.2007 K:n asunnossa tarkastuksen, jossa havaittiin, että asunnon kahdessa makuuhuoneen ja keittiön lattialaminaatissa oli yhteensä noin

25-30 vaaleata kolhumaista jälkeä, joissa laminaatin pintakalvo oli pistemäisesti irronnut. Pintakalvon irronneista kohdista reuna-alueiden todettiin olevan vaaleita kohtia. Tarkastuksen suorittaja on todennut, että normaalitilanteessa vastaavan näköisen vaurion syntyminen aiheutuu pelkästään voimakkaasta mekaanisesta iskusta. Johtopäätöksenään tarkastuksen suorittaja on todennut, että jos laminaatin pinnassa ei ole ollut vaurioita jo laminaattia asennettaessa, kuten asentaja ja K kertovat, on pintakalvo pistemäisesti irronnut alustastaan joko jo laminaatin tuotantovaiheessa, kuljetuksessa, asennuksessa tai asumiskäytössä, jolloin osaan lattialaminaatteja on mahdollisesti aiheutunut mekaaninen isku. Lopullinen vaurio on saattanut tulla esiin vasta myöhemmin.

Ostaja on lisäksi toimittanut lautakunnalle muistion tarkastusinsinöörin 29.11.2007 suorittamasta tarkastuksesta. Hän on todennut kyseisessä tarkastuksessa, että kaikissa huoneissa laminaatin pintakerroksessa on valkoisia läikkiä ja näitä läikkiä on yhteensä kymmeniä kolmessa eri huoneessa. Lisäksi hän on todennut, ettei läikissä ole painaumia, joten ne eivät ole voineet aiheutua iskusta tai kolhaisusta ja läikkiä on myös paikoissa, joissa lattia ei ole edes alttiina kulutukselle.

Kuluttajariitalautakunta katsoo asiassa selvitetyksi, että laminaatissa on vaaleita pistemäisiä vauriokohtia. Laminaatti ei näin ollen laadultaan ja ominaisuuksiltaan vastaa sitä, mitä ostaja on perustellusti voinut edellyttää.

Laminaatin vauriot ovat tässä tapauksessa ilmenneet heti laminaatin asentamisen jälkeen, kun laminaattia on pyyhitty kostealla liinalla. Lautakunta katsoo, että myyjätahon on tällaisessa tilanteessa kyettävä virhevastuusta vapautuakseen osoittamaan, että laminaatin vauriot ovat aiheutuneet laminaatin vääränlaisesta käsittelystä tai muusta ostajan puolella olevasta seikasta. Koska myyjätaho ei ole tällaista selvitystä esittänyt, eikä muunkaan asiassa esitetyn selvityksen perusteella voida päätellä, että vauriot olisivat aiheutuneet ostajan puolella olevasta seikasta, lautakunta katsoo, että laminaatissa on myyjän vastuulle kuuluva virhe.

Kuluttajansuojalain 5 luvun 18 §:n mukaan ostajalla on oikeus vaatia, että myyjä korjaa virheen tai toimittaa virheettömän tavaran. Tällainen oikaisu on suoritettava kohtuullisessa ajassa ja siten, ettei ostajalle aiheudu siitä kustannuksia tai olennaista haittaa. Myyjä ei kuitenkaan ole velvollinen oikaisemaan virhettä, jos siihen on este, jota hän ei voi voittaa, tai jos siitä aiheutuisi hänelle kohtuuttomia kustannuksia. Tässä tulee erityisesti ottaa huomioon virheen merkitys ja tavaran arvo, jos se olisi sopimuksen mukainen, sekä se, voidaanko oikaisu suorittaa muulla tavalla aiheuttamatta ostajalle huomattavaa haittaa.

Kuluttajansuojalain 5 luvun 19 §:n mukaan jollei virheen korjaaminen tai virheettömän tavaran toimittaminen tule kysymykseen taikka jollei tällaista oikaisua suoriteta 18 §:ssä tarkoitetulla tavalla, ostaja saa vaatia virhettä vastaavaa hinnanalennusta tai purkaa kaupan, paitsi jos virhe on vähäinen.

Lautakunta katsoo asiassa selvitetyksi, että laminaatissa todettu virhe on korjattavissa ainoastaan vaihtamalla laminaatti virheettömään.

Lautakunta toteaa, että kysymys on tässä tapauksessa laminaatin pinnan vaurioitumisesta. Vaurioitumisella ei ole selvitty olevan merkittävää vaikutusta laminaatin käyttöön. Laatupuutetta voidaan siten pitää lähinnä laminaatin ulkonäköön ja mahdollisesti laminaatin kokonaiskäyttöikään vaikuttavana seikkana.

Asiassa esitetystä selvityksestä ei ilmene, missä määrin vauriokohdat laminaatissa lisääntyvät ajan kuluessa, joten virheen vaikutus laminaatin kokonaiskestoikään ei esitetyn selvityksen perusteella ole täsmällisesti arvioitavissa. Asian selvittäminen tältä osin edellyttäisi osapuolten yhdessä hankkiman tai muun puolueettoman asiantuntijan suorittamia lisätutkimuksia.

Myyjän ja maahantuojan on tässä tapauksessa katsottava kieltäytyneen virheen oikaisemisesta. Virheen ole myöskään selvitetty olevan laadultaan sellainen, että laminaatin uusimista voitaisiin virheen merkitys ja uusimisesta aiheutuvat kustannukset huomioon ottaen pitää myyjätahon kannalta kohtuullisena. Näin ollen lautakunta katsoo, ettei virheen korjaaminen tule tässä tapauksessa kysymykseen. Virhettä ei myöskään kokonaisuutena arvioiden ole selvitetty olleen niin merkittävänä, että se oikeuttaisi kaupan purkuun. Ostajalla on kuitenkin oikeus virhettä vastaavaan hinnanalennukseen. Lautakunta arvioi virhettä vastaavan hinnanalennuksen määräksi tässä tapauksessa 350 euroa.

SUOSITUS

Kuluttajariitalautakunta suosittaa, että myyjä ja maahantuoja yhteisvastuullisesti maksavat K:lle hinnanalennusta yhteensä

350 euroa.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 23.2.2009