Käytetyn henkilöauton kauppa. Auton viat.

Diaarinumero: 3533/33/20
Antopäivä: 21.01.2009

O:t ostivat 29.3.2004 vuonna 2001 käyttöönotetun Peugeot 307 henkilöauton M Oy:ltä 15 500 eurolla. Auton mittarinlukema oli kaupantekohetkellä 46 000 kilometriä.

Auton kylkilista on kiinnitetty, jarrut korjattu sekä raidetangon pää ja oikeanpuoleinen alatukivarsi vaihdettu veloituksetta myyjäliikkeen lukuun takuun perusteella. Vuoden takuuajan jälkeen ostajat ovat vastanneet vikojen korjauksista. Vikaa on ollut moottorissa, vaihdelaatikossa, sytytyspuolassa, laturissa, raidetangon päissä, pyöränlaakerissa, tukivarsissa ja jarruissa. Ostajat ovat vaatineet kaupan purkua, mihin myyjäliike ei ole suostunut.

Vaatimukset

O:t vaativat, että auton kauppa puretaan ja M Oy palauttaa 15 500 euron kauppahinnasta noin 10 000 euroa, mikä on ostajien arvio auton arvosta. Lisäksi M Oy:n on korvattava 2 381,11 euroa korjauskustannuksia.

Myyjäliike antoi autolle vuoden takuun, jonka aikana auton korjaukset on tehty veloituksetta. Autoon on takuuaikana myyjäliikkeen lukuun kiinnitetty kylkilista, korjattu jarrut sekä vaihdettu raidetangon pää ja oikeanpuoleinen alatukivarsi.

Auto oli kesällä 2005 kaksi kertaa kampanjahuollossa tyyppivian vuoksi. Auto saattoi kyseisen vian vuoksi syttyä itsestään palamaan. Ensimmäinen huolto tehtiin virheellisesti. Autoon on suoritettu määräaikaishuoltojen yhteydessä lukuisia kampanjakorjauksia, joiden sisällöstä ei ole annettu tarkkaa tietoa.

Vuoden takuuajan jälkeen autoon vaihdettiin painetunnistin sekä laturi. Vioista ei reklamoitu myyjäliikkeelle, koska takuu oli päättynyt. Painetunnistimen vaihto maksoi 139,12 euroa ja laturin 314,14 euroa.

Korjaukset teetettiin Automaa Oy:ssä toukokuussa 2006.

Auton moottori rikkoutui heinäkuussa 2006 kesken kesälomamatkan. Autolla oli tuolloin ajettu 108 000 kilometriä. Moottorissa todettiin pakoventtiilivika, jonka vuoksi se kävi ainoastaan kolmella sylinterillä. Moottorin korjaus maksoi 984,69 euroa.

Ostaja ilmoitti maahantuojalle moottorivauriosta 16.8.2006. Myyjäliikkeelle ei tehty virheilmoitusta kirjallisesti.

Pian auton moottorivaurion jälkeen auton vaihdelaatikossa todettiin vikaa. Automaa Oy:n mukaan jokin laakeri vaihteistossa on viallinen. Vianmääritys maksoi 41,50 euroa. Korjauskustannusarvion mukaan vaihdelaatikon korjaus maksaisi korjaustavasta riippuen 1 300 - 4 550 euroa. Vaihdelaatikkoa ei ole korjattu.

Maaliskuussa 2007 auton moottorin toiminnassa havaittiin jälleen vikaa. Autolla oli tuolloin ajettu 119 000 kilometriä. Käyntihäiriöt aiheutti viallinen sytytyspuola. Korjaus maksoi Automaa Oy:ssä 412,60 euroa. Lisäksi autoon vaihdettiin 10.5.2007 Automaa Oy:ssä raidetangon päät ja pyöränlaakeri. Korjaus maksoi 487,29 euroa.

Autossa on esiintynyt useita vikoja, ja auton kauppa pitää purkaa. Myyjän on vastattava autosta takuuajan jälkeenkin. Auto ei ole laadultaan vastannut perusteltuja odotuksia, vaan se rikkoutuu osa osalta, kuten valituksessa tarkemmin yksilöity vikahistoria osoittaa. Auton korjauskustannukset ylittävät auton arvon.

Vastaus

M Oy kiistää valittajan vaatimukset. Auto on ostettu 29.3.2004, jolloin se oli noin kolme vuotta vanha ja sillä oli ajettu 46 000 kilometriä. Auto on ollut vuoden takuuaikana myyjäliikkeen lukuun kolme kertaa korjattavana. Näistä korjauksista ei ole veloitettu.

Auto on tämän jälkeen ollut noin kymmenen kertaa korjattavana maahantuojan korjaamoissa. Nämä korjaukset on asiakas maksanut, eikä myyjäliike ole voinut vaikuttaa auton kuntoon yhteen ja puoleen vuoteen millään tavalla. Maahantuojan korjaamo on myös asiakirja-aineiston perusteella tehnyt virheitä, ja autoa on korjattu käytetyillä osilla. Öljynkulutuksen on todettu olevan normaalia automallissa.

Autolla on ajettu yli 60 000 kilometriä kaupanteon jälkeen ennen moottorivian korjaamista ja vaihteistovaurion toteamista. Lisäksi kaupanteosta on kulunut noin kaksi ja puoli vuotta.

Ratkaisun perustelut

Kuluttajansuojalain 5 luvun 16 §:n mukaan ostaja ei saa vedota tavaran virheeseen, ellei hän ilmoita virheestä elinkeinoharjoittajalle kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän havaitsi virheen tai hänen olisi se pitänyt havaita.

Ostajat ovat korjauttaneet autoa useita kertoja Automaa Oy:ssä takuuajan jälkeen. Virheilmoituksen he ovat tehneet myyjälle viimeistään lokakuussa 2006 edellisessä heinäkuussa ilmenneen ja syyskuussa korjatun auton moottorivian jälkeen, kun vika oli jo korjattu. Vika oli johtunut Automaa Oy:n työselitteen mukaan rikkoutuneesta pakoventtiilistä. Myyjäliike on vedonnut vastauksessaan siihen, etteivät he ole voineet vaikuttaa auton takuuajan jälkeisiin korjauksiin millään tavalla.

Tavarassa on kuluttajasuojalain 5 luvun 14 §:n 3 kohdan mukaan virhe, jos se on huonommassa kunnossa kuin ostajalla sen hinta ja muut olosuhteet huomioon ottaen on ollut perusteltua aihetta odottaa.

Virhettä arvioidaan käytetyn auton kaupassa paitsi auton hinnan myös erityisesti sillä perusteella, mitä ostaja voi odottaa auton kunnolta, kun otetaan huomioon esimerkiksi sen ikä, ajokilometrit ja huoltohistoria.

Kuluttajasuojalain esitöissä (HE 360/1992) puolestaan todetaan, että arvioitaessa sitä, milloin velvollisuus ilmoittaa virheestä syntyy, on ratkaisevana pidettävä sitä ajankohtaa, jolloin ostaja tulee tai hänen olisi pitänyt tulla tietoiseksi siitä, että kysymyksessä on luvun säännöksissä tarkoitettu virhe.

Kaupanteon jälkeen autoa on takuuaikana korjattu myyjän lukuun. Autolla on ollut useita huoltokutsuja. Ostajan lukuun on tehty pienempiä korjauksia, esimerkiksi imuilman painetunnistin ja laturin laakeri sekä pyöränlaakerit ja raidetangon pallonivelet. Kaksi viimeksi mainittua ovat voineet johtua myös luonnollisesta kulumisesta. Mitkään näistä vioista eivät yksinään ole välttämättä sellaisia, että ostajien olisi pitänyt niiden perusteella ymmärtää auton olevan kuluttajansuojalaissa tarkoitetulla tavalla virheellinen eikä heiltä siksi ole voinut edellyttää virheilmoituksen tekemistä myyjälle.

Kun otetaan huomioon kaikki autolle tehdyt korjaukset, on ostajien pitänyt tulla tietoiseksi auton virheestä viimeistään heinäkuussa 2006 tapahtuneen moottoririkon tarkastuksen jälkeen. Virhe on korjattu Automaa-liikkeessä ilman yhteydenottoa myyjään. Virheilmoitus on tehty lokakuussa 2006. Virheilmoitus sinällään on tehty kohtuullisessa ajassa virheen havaitsemisesta eli noin kolmen ja puolen kuukauden kuluessa siitä. Myyjä on kuitenkin vedonnut myös siihen, ettei sillä ollut mahdollisuutta huolehtia virheen korjauksesta.

Lain esitöiden mukaan (HE 360/1992) myyjä voi oikaisemalla virheen välttyä sopimuksen purkamiselta samoin kuin hinnanalennusseuraamukselta. Myyjän vahingonkorvausvelvollisuuteen virheen oikaisemisella ei sitä vastoin ole muuta vaikutusta kuin että se voi vähentää ostajalle aiheutuvan, myyjän korvattavaksi tulevan vahingon määrää. Tähän perustuvan kuluttajariitalautakunnan ratkaisukäytännön mukaan myyjän velvollisuus hyvittää virhe rajoittuu kustannuksiin, jotka myyjälle olisi korjauksesta aiheutunut.

Autossa ilmeni keväällä 2007 vaihteistovaurio, jonka korjauskustannukset ovat korjaustavasta riippuen arviolta 1 300-4 550 euroa.

Auton vaihdelaatikon voidaan perustellusti olettaa kestävän kauemmin kuin se nyt oli kestänyt. Vaihdelaatikko rikkoutui, kun autolla oli ajettu 108 000 kilometriä. Asiassa ei ole ilmennyt myöskään mitään tukemaan sitä oletusta, että vaihteisto olisi rikkoutunut käyttövirheen vuoksi tai jostakin ostajan puolelle laskettavasta seikasta.

Auto on tällä ja aiemmin mainituilla perusteilla ollut ostajien aiheellisia odotuksia huonompi ja siten virheellinen.

Kuluttajansuojalain 5 luvun 19 §:n mukaan ostajalla on oikeus purkaa kauppa, paitsi jos virhe on vähäinen.

Autolla on kaupanteon jälkeen ensimmäisten noin kolmen vuoden aikana ajettu lähes 74 000 kilometriä eli noin 24 000 kilometriä vuodessa. Tämä ja vikojen luonne huomioon ottaen lautakunta katsoo, että virhe on vähäinen eikä ostajilla ole oikeutta kaupan purkuun. Sen sijaan heillä on auton virheellisyyden vuoksi oikeus hinnanalennukseen.

Lautakunta arvioi virhettä vastaavan hinnanalennuksen määräksi 2 500 euroa.

Suositus

Lautakunta suosittaa, että M Oy maksaa O:lle hinnanalennuksena 2 500 euroa.

Eriävä mielipide:

Olen muutoin samaa mieltä kuin enemmistö, mutta katson, että virhettä vastaavan hinnanalennuksen määrä on 1 500 euroa.

 
Julkaistu 21.1.2009