Käytetyn vapaa-ajankiinteistön kauppa. Moottoriradan aiheuttama meluhaitta. Myyjän tiedonantovelvollisuus.

meluhaitta
tiedonantovelvollisuus
hinnanalennus

Diaarinumero: 327/82/08
Antopäivä: 21.01.2009

O (jäljempänä "ostaja") osti 18.8.2006 M:lta (jäljempänä "myyjät") Lammin kunnan Paakkolan kylässä sijaitsevan J-nimisen tilan sillä olevine rakennuksineen. Tontin pinta-ala on 4 212 m² ja sillä sijaitsee vuonna 2005 rakennettu vapaa-ajanasunto, jonka asuinpinta-ala on 102 m². Kauppahinta oli 199 000 euroa. Hallinta siirtyi ostajalle kaupantekopäivänä.

Vaatimukset

Ostaja vaatii myyjiltä 10 000 euron hinnanalennusta.

Moottoriurheilurata sijaitsee noin 400 metrin päässä kaupan kohteena olleesta kiinteistöstä, MJ:n omistamalla tontilla. Siitä aiheutuva meluhaitta rajoittaa kiinteistön täysipainoista vapaa-ajan käyttöä, koska ralliautoista aiheutuva melu on ajoittain sietämätöntä ja se ulottuu sisätiloihin asti.

Mikäli meluhaitta olisi ollut ostajan tiedossa kauppaa tehtäessä, kauppoja tuskin olisi syntynyt. Ostaja oli etsimässä kiinteistöä rauhalliselta paikalta viettääkseen siellä eläkepäiviä luonnonrauhasta nauttien.

Myyjä MMn allekirjoitus löytyy valituskirjelmästä, joka on osoitettu Lammin-Tuuloksen kansanterveystyön kuntayhtymälle 18.11.2005. Valituksen kohteena on MJ:n saama maastoliikennelupa Nro 5/01, antopäivä 3.9.2001. Myyjät ovat siten olleet tietoisia moottoriradan aiheuttamasta haitasta jo vuonna 2005. Tästä huolimatta he eivät maininneet asiasta ostajalle. Myös välitysliike on kiistänyt olleensa tietoinen moottoriurheiluradasta ja siitä aiheutuvasta haitasta.

Meluhaitta tulee olemaan jatkuvaa, sillä Lammin-Tuuloksen kansanterveystyön kuntayhtymän hallituksen tekemän päätöksen mukaan moottoriurheiluradalle on myönnetty ympäristölupa toistaiseksi vuoteen 2012 asti.

Ostaja on liittänyt valitukseensa Vaasan hallinto-oikeuden 19.10.2006 antaman päätöksen, joka koskee Lammin-Tuuloksen kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristönsuojelusihteerin tekemää päätöstä, jolla se on hyväksynyt MJ:n 30.9.2005 tekemän ilmoituksen toistuvasta ralliautoharjoittelutoiminnasta. Hallinto-oikeus on päätöksessään katsonut, että kyse on sellaista moottoriratatoiminnasta, joka edellyttää ympäristöluvan hakemista.

Vastaus

Myyjät kiistävät ostajan vaatimukset.

M kirjoitti nimensä MJ:lle myönnetystä liikenneluvasta suunnitteilla olevaan valitukseen loppukesästä 2005, kun JS sitä tuli henkilökohtaisesti pyytämään, vaikka myyjille ei mitään meluhaittaa ollut aiheutunutkaan.

Ostaja tutustui kiinteistöön lukuisina päivinä ennen ostopäätöksen tekoa. Myyjät kertoivat ostajalle viettäneensä aikaa ko. kiinteistöllä vain viikonloppuisin, joka oli myös yksi syy kiinteistön erinomaiseen kuntoon. Mahdollisesti arkipäivisin aiheutuneesta meluhaitasta myyjillä ei ollut mitään käsitystä.

Lammin kunnan ympäristösihteerin mukaan maastoliikenneluvasta 5/01 ei tullut yhtään valitusta määräaikaan mennessä. Maastoliikenneluvasta tiedotetaan lain mukaisesti aina rajanaapureille, näin tässäkin tapauksessa. Kaupan kohteena ollut kiinteistö ei ole maastoliikenneluvan haltijan rajanaapuri, eikä edes ns. vaikutusalueella. Näin ollen mitään erillisiä tiedotteita ei ko. kiinteistölle ole toimitettu. Kyseessä olevasta luvasta on kuitenkin tiedotettu alueella julkisesti mm. paikallissanomalehdissä ja yleisillä ilmoitustauluilla.

Kyseessä olevalla alueella on teetetty lukuisia meluselvityksiä, joista viimeisin 20.1.2007. Niiden perusteella autoradalla harjoitettava toiminta ei ylittänyt yhdessäkään mittaustilanteessa annettuja raja-arvoja.

Ratkaisun perustelut

Maakaaren 2 luvun 17 §:n mukaan kiinteistössä on laatuvirhe, jos

1) kiinteistö ei ominaisuuksiltaan ole sellainen kuin on sovittu;

2) myyjä on ennen kaupan tekemistä antanut ostajalle virheellisen tai harhaanjohtavan tiedon kiinteistön pinta-alasta, rakennusten kunnosta tai rakenteista taikka muusta kiinteistön laatua koskevasta ominaisuudesta ja annetun tiedon voidaan olettaa vaikuttaneen kauppaan;

3) myyjä on ennen kaupan tekemistä jättänyt ilmoittamatta ostajalle sellaisesta tyypillisesti myydyn kaltaisen kiinteistön käyttöön tai arvoon vaikuttavasta 2 kohdassa tarkoitetusta ominaisuudesta, josta myyjä tiesi tai hänen olisi pitänyt tietää, ja laiminlyönnin voidaan olettaa vaikuttaneen kauppaan;

4) myyjä on ennen kaupan tekemistä jättänyt oikaisematta havaitsemansa ostajan virheellisen käsityksen jostakin kiinteistön ominaisuudesta, joka vaikuttaa kiinteistön soveltumiseen aiottuun käyttöön; tai

5) kiinteistö salaisen virheen vuoksi poikkeaa laadultaan merkittävästi siitä, mitä myydyn kaltaiselta kiinteistöltä voidaan kauppahinta ja muut olosuhteet huomioon ottaen perustellusti edellyttää.

Ostajalla on virheen perusteella oikeus hinnanalennukseen tai, jos virhe on olennainen, oikeus purkaa kauppa. Ostajalla on lisäksi 1 momentin 1-4 kohdassa tarkoitetun virheen perusteella oikeus saada korvaus vahingostaan.

Maakaaren 2 luvun 22 §:n mukaan ostaja ei saa laatuvirheenä vedota seikkaan, joka olisi voitu havaita kiinteistön tarkastuksessa ennen kaupan tekemistä. Ostajalla ei ole velvollisuutta ilman erityistä syytä tarkistaa myyjän kiinteistöstä antamien tietojen paikkansapitävyyttä eikä ulottaa tarkastusta seikkoihin, joiden selvittäminen edellyttää teknisiä tai muita tavanomaisesta poikkeavia toimenpiteitä. Ostaja ei saa virheenä vedota seikkaan, josta hänen täytyy olettaa tienneen kauppaa tehtäessä.

Ostaja vaatii myyjiltä hinnanalennusta sillä perusteella, että myyjä on jättänyt kertomatta kiinteistön lähellä sijaitsevasta moottoriurheiluradasta ja tästä aiheutuvasta meluhaitasta.

Kuluttajariitalautakunta toteaa, että ostaja on ilmoittanut havaitsemastaan meluhaitasta myyjälle viiden vuoden kuluessa kiinteistön hallinnan luovutuksesta. Koska myyjät eivät ole nimenomaisesti vedonneet siihen seikkaan, että ostaja olisi tehnyt virheilmoituksen liian myöhään, lautakunta käsittelee valituksen tätä seikkaa enemmälti arvioimatta.

Vaasan hallinto-oikeuden 19.10.2006 antamasta päätöksestä käy ilmi seuraavaa:

MJ:n 30.5.2005 päivätyn ilmoituksen mukaan ralliautojen ajoharjoittelua toimeenpannaan hakijan omistamien tilojen alueella sijaitsevalla Koukkujärven yksityistiellä jatkuvasti 1-4 päivänä viikossa. Ilmoituksen mukaan ajoa on 3-4 kertaa kuukaudessa koko radan ilmoitetun aukioloajan, maanantaista perjantaihin kello 10-18 tai 10-19 ja lauantaina ja sunnuntaina kello 10-17. Vaasan hallinto-oikeus on päätöksessään katsonut, että kyse on mm. toiminnan pysyvyys huomioon ottaen sellaisesta luvanvaraisesta moottoriratatoiminnasta, jota koskeva ilmoitus olisi tullut käsitellä ympäristölupahakemuksena.

Lautakunta toteaa, että kaupan kohteen on myyntiesitteessä kerrottu sijaitsevan Evon jylhissä erämaamaisemissa ja olevan sijainniltaan rauhallinen. Lisätietoina on kerrottu, että järvet ovat rauhallisia, moottoriveneilyä ei ole ja että naapurustoon ei myönnetä enää rakennuslupia.

Ottaen huomioon, että myyjä MM on vuonna 2005 allekirjoittanut valituksen, jossa vastustetaan MJ:lle myönnettyä maastoliikennelupaa sekä muu asiassa esitetty selvitys, lautakunta ei pidä uskottavana myyjien väittämää sitä, etteivät he olisi olleet ennen kaupantekoa tietoisia lähialueella toimivasta moottoriurheiluradasta ja tästä aiheutuvasta meluhaitasta.

Lautakunta katsoo, ettei kaupan kohde lähialueella sijaitsevan moottoriurheiluradan johdosta vastaa siitä markkinoinnissa annettua mielikuvaa, jossa on korostetusti tuotu esiin ympäristön rauhallisuus. Koska myyjät ovat jättäneet kertomatta ostajalle moottoriradasta ja tästä aiheutuvasta meluhaitasta, vaikka heidän on katsottava olleen siitä tietoisia ja tiedolla voidaan olettaa olleen vaikutusta kauppaan, lautakunta katsoo, että kaupan kohteessa on maakaaressa tarkoitettu virhe.

Ostajalla on virheen perusteella oikeus hinnanalennukseen.

Maakaaren 2 luvun 31 §:n mukaan hinnanalennus määrätään vähentämällä sovitusta kauppahinnasta virheellisen kiinteistön arvo kaupantekohetkellä. Jos kauppahinta on sopimuksen mukaisen kiinteistön käypää arvoa pienempi tai suurempi, hinnanalennusta määrättäessä otetaan huomioon kauppahinnan ja sopimuksen mukaisen kiinteistön arvon suhde. Myyjän on maksettava hinnanalennuksena palautettavalle kauppahinnalle korkolain 3 §:n 2 momentin mukaista korkoa siitä päivästä lukien, jona hn vastaanotti kauppahinnan.

Lautakunta toteaa, että kysymys on tässä tapauksessa vapaa-ajan kiinteistöstä, jolloin ympäristön rauhallisuudella voidaan olettaa olleen ostajalle erityinen merkitys. Kiinteistölle aiheutuvan meluhaitan tasosta ei ole esitetty täsmällistä selvitystä, mutta ottaen huomioon moottoriurheiluratatoiminnan laadusta ja laajuudesta saadut tiedot lautakunta pitää kuitenkin uskottavana, että radasta aiheutuvalla meluhaitalla on merkittävä vaikutus kiinteistön viihtyisyyteen vapaa-ajan käytöss. Toisaalta meluhaitan vakavuutta arvioitaessa on otettava huomioon se, että kiinteistö ei sijaitse aivan moottoriurheiluradan vieressä, vaan radan ja kiinteistön välinen etäisyys on noin 400 metriä. Edellä mainitut seikat huomioon ottaen lautakunta katsoo, että ostajalla on oikeus vaatimaansa 10 000 euron hinnanalennukseen.

Myyjän tulee maksaa hinnanalennuksena palautettavalle kauppahinnalle tuottokorkoa 18.8.2006 lukien.

Tuottokoron määrä 18.8.2006-31.12.2006 oli 3 prosenttia, 1.1.2007-30.6.2007 se oli 4 prosenttia ja 1.7.2007 alkaen se on 4,5 prosenttia.

Suositus

Kuluttajariitalautakunta suosittaa, että M:t maksavat O:lle hinnanalennuksena 10 000 euroa edellä mainittuine tuottokorkoineen.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 21.1.2009