Käytetyn Ford Mondeo henkilöauton kauppa. Takaluukun ruostevauriot. Koritakuu.

Diaarinumero: 721/33/07
Antopäivä: 21.01.2009

K osti 24.3.2006 yksityishenkilöltä käytetyn, 25.4.2002 ensirekisteröidyn Ford Mondeo henkilöauton. Auton maahantuoja on Oy M Ab. M on antanut autolle 12 vuoden puhkiruostumattomuustakuun.

K havaitsi ennen auton ostamista auton takaluukussa ruostevaurioita. Osapuolet ovat eri mieltä siitä, onko kyseessä koritakuun perusteella M:n vastuulle kuuluva virhe.

Vaatimukset

K vaatii, että M korjaa takaluukun ruostevauriot kustannuksellaan. Lisäksi K vaatii 120 euron korvausta menetetystä työajasta.

K:n mielestä auton takaluukussa on maahantuojan vastuulle kuuluva valmistusvirhe, koska takaluukun metallinen koristelista on asennettu virheellisesti. Auto on ollut tavanomaisessa käytössä eikä auto tavallisesti ruostu tällä tavoin.

K on liittänyt valitukseensa auton tarkastaneen A Autohuolto Oy:n lausunnon. Sen mukaan takaluukun koristelistan alueella ilmeni huomattava määrä ruostetta. Lisäksi ruostetta ilmeni kaukana koristelistasta paikassa, johon ei kohdistu kiveniskemiä tai muuta mekaanista tekijää. A Autohuollon mukaan koristelista on huolellisesti kiinni takaluukussa eikä mikään viittaa siihen, että lista olisi huonosti kiinnitetty. A Autohuolto katsoo, että ruostumisen syynä on koristelistan huono eristys, jonka vuoksi lista on päässyt hankamaan metallipintaa vasten. Lisäksi muu ruostuminen tukee näkemystä maalipinnan puutteellisesta laadusta.

Vastaus

M:n mukaan autolle on myönnetty 12 vuoden koritakuu maalipinnan sisältä aiheutuvaa läpiruostumista vastaan. Valituksen kohteena olevan auton ruostevaurion on aiheuttanut takaluukun kahva, joka on tärinän vuoksi rikkonut takaluukun maalipinnan. Koska kyseessä ei ole maalipinnan sisältä alkanut ruostuminen, vaurio ei kuulu takuun piiriin. Vaikka M ei katso olevansa vastuussa vauriosta, K:lle on tarjottu 20 prosenttia takaluukun maalauskustannuksista.

Ratkaisu

Kuluttajansuojalain 5 luvun 31 §:n 1 momentin mukaan ostajalla on oikeus kohdistaa tavaran virheeseen perustuva, luvun säännösten mukainen vaatimuksensa myös elinkeinonharjoittajaan, joka aikaisemmassa myyntiportaassa on luovuttanut tavaran jälleenmyyntiä varten.

K on ostanut auton käytettynä yksityishenkilöltä. M ei ole luovuttanut autoa yksityishenkilölle jälleenmyyntiä varten. M ei sen vuoksi vastaa K:lle auton virheistä muuten kuin antamansa takuun perusteella. Asiassa on siten arvioitava vain, onko autossa ollut 12 vuoden koritakuun piiriin kuuluva virhe.

Kuluttajansuojalain 5 luvun 15 a §:n 1 momentin mukaan jos myyjä on sitoutunut vastaamaan tavaran käyttökelpoisuudesta tai muista ominaisuuksista määrätyn ajan (takuu), tavarassa katsotaan olevan virhe, jos tavara tänä aikana huonontuu takuussa tarkoitetulla tavalla. Virhevastuuta ei kuitenkaan synny, jos myyjä saattaa todennäköiseksi, että huonontuminen johtuu tapaturmasta, tavaran vääränlaisesta käsittelystä tai muusta ostajan puolella olevasta seikasta.

Kuluttajariitalautakunta pitää auton tarkastaneen A Autohuollon lausunnon sekä vaurioista esitettyjen valokuvien perusteella selvitettynä, että takaluukun maalipinta on hankautunut koristelistan alta ja ympäristöstä. Vaurio on siis alkanut auton ulkopuolisesta hankautumisesta eikä kyseessä siten ole koritakuun piiriin kuuluva auton maalipinnan sisältä alkanut ruostuminen. Koska autossa ei ole koritakuussa tarkoitettua virhettä, kuluttajariitalautakunta ei suosita asiassa hyvitystä.

Lautakunta pitää kuitenkin asianmukaisena, että Oy M Ab korvaa lupauksena mukaan 20 prosenttia ruostevaurion korjauskuluista.

Eriävä mielipide:

Katson, että asia olisi pitänyt ratkaista seuraavasti:

Pidän auton tarkastaneen A Autohuollon lausunnon ja valokuvien perusteella selvitettynä, että takaluukun koristelista on eristetty puutteellisesti, minkä vuoksi lista on hangannut maalipinnan rikki. Siitä on aiheutunut ruostevaurioita. Selvitys osoittaa myös, että takaluukussa on muitakin ruostevaurioita.

Katson, että korin osien puutteellisen eristyksen tai kiinnityksen aiheuttama maalipinnan rikkoutuminen on rinnastettava maalipinnan sisäpuolelta alkavaan ruostumiseen, joka on koritakuun tarkoittama virhe, vaikka itse hankautuminen onkin tapahtunut maalipinnan ulkopuolella. Lisäksi pidän saadun selvityksen perusteella todennäköisenä, että myös koristelistan sisäpuolella on ruostevaurioita, joten tältä osin katson ruostumisen alkaneen maalipinnan sisäpuolelta. Edelleen katson, että takaluukun muiden ruostevaurioiden syynä on ollut maalipinnan puutteellinen laatu tai muu vastaava seikka, kuten Alppilan Autohuollon lausunnossa todetaan. M ei ole esittänyt selvitystä, joka osoittaisi, että vauriot olisivat aiheutuneet käyttövirheestä tai vastaavasta syystä.

Edellä olevan perusteella katson, että autossa on 12 vuoden koritakuun perusteella M:n vastuulle kuuluva virhe. Sen vuoksi Min on kustannuksellaan korjattava takaluukun ruostevauriot. Jos auto on jo korjattu K:n kustannuksella, M:n on korvattava tälle tosittein osoitetut korjauskustannukset.

Vaatimastaan työansion menetyksestä K:lla ei ole oikeutta korvaukseen, koska hän ei ole näyttänyt sellaista aiheutuneen. Oikeutta vaadittuun korvaukseen ei ole myöskään sillä perusteella, että kysymyksessä on välillinen vahinko, jonka korvaaminen kuluttajansuojalain 5 luvun 10 ja 20 §:n mukaan edellyttää, että virhe tai vahinko johtuu huolimattomuudesta elinkeinonharjoittajan puolella. M:n puolella ei ole selvitetty olevan korvausvelvollisuuden perustavaa huolimattomuutta.

 
Julkaistu 21.1.2009