Koiran kauppa. Patella luksaatio. Lautakunnan toimivalta.

Diaarinumero: 1884/36/07
Antopäivä: 21.01.2009

O osti 16.9.2006 M:ltä 5.6.2006 syntyneen venäjäntoyterrierin 1 200 eurolla. Koiralta leikattiin kummastakin polvesta patella luksaatio (polvilumpion sijoiltaan meno) keväällä 2007. Erimielisyys asiassa koskee sitä, ovatko myyjät velvollisia korvaamaan koiran polvien leikkauksesta O:lle aiheutuneet kustannukset. Kysymys on myös siitä, ovatko M:t elinkeinonharjoittajia.

Vaatimukset

O vaatii korvausta kuluistaan 974 euroa. Vaatimus on eritelty seuraavasti:

- leikkaukset 590,80

- lääkkeet 41,54

- matkat 800 km344,00

Koiralla oli todettu polvien löysyyttä. O:lle annettu tieto polvien löysyyden luokasta 0/1 ei valmistanut häntä lainkaan siihen, että polvet eivät pysy paikoillaan, vaan ne pitää leikata. Hiltunen on menettänyt mahdollisuuden pentujen teettämiseen edes kotiinsa. Koira on lisäksi steriloitava, koska pentuja ei voi teettää.

VastausM:t kertovat, etteivät he ole vuosina 2002 - 2007 myynyt itse kasvattamiensa pentujen lisäksi yhtään pentua.

O kertoi koiraa ostaessaan haluavansa kotikoiran eikä sillä ollut tarkoitus teettää pentuja. Mahdollinen näyttelytoiminta jäisi ehkä kertaluonteiseen kokeiluun.

Myyjät kertovat tarjonneensa O:lle hyvitystä sata euroa kummastakin polven leikkauksesta. O:lle kerrottiin ostohetkellä eriasteisista patella luksaatioista, joita rodulla voi ilmetä. Lisäksi kauppakirjaan merkittiin erikseen maininta löysistä polvista, jotta ostaja tietäisi mahdolliset viat ennen ostopäätöksen tekemistä. Sopimukseen ei merkitty, että koira myytäisiin jalostus- tai näyttelytoimintaan.

Myyjät suosittelivat O:lle hoitokuluvakuutusta, koska se korvaisi mahdollisia hoitokuluja.

O ei ensimmäisen polvileikkauksen jälkeen esittänyt korvausvaatimuksia. Jos myyjät olisivat tienneet, että O etsii näyttely- ja jalostuskoiraa, eivät he olisi myyneet O:lle pentueen pienintä narttua, joka ei ole rakenteeltaan paras mahdollinen valinta jalostuskäyttöön. Koiran käyttötarkoitus on esitetty myyjille virheellisesti.

Myyjien mukaan O on myöntänyt olleensa tietoinen mahdollisesta polvien löysyydestä.

Ratkaisu

Kuluttajariitalautakunnasta annetun lain 1 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan lautakunnan tehtävänä on antaa ratkaisusuosituksia yksittäisiin erimielisyyksiin elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien välisissä kulutushyödykesopimuksia koskevissa tai muissa kulutushyödykkeen hankintaan liittyvissä asioissa, joita kuluttajat saattavat lautakunnan käsiteltäviksi.

Kuluttajansuojalain 1 luvun 5 §:n mukaan elinkeinonharjoittajalla tarkoitetaan luonnollista henkilöä taikka yksityistä tai julkista oikeushenkilöä, joka tuloa tai muuta taloudellista hyötyä saadakseen ammattimaisesti pitää kaupan, myy tai muutoin tarjoaa kulutushyödykkeitä vastiketta vastaan hankittaviksi.

Lautakunta on vakiintuneessa ratkaisukäytännössään katsonut, että koiran kasvattajaa, jolla on riidan kohteena olevan eläimen kaupantekohetkellä viimeksi kuluneen kolmen vuoden aikana ollut yksi pentue vuotta kohti tai vähintään kaksi pentuetta samana tai edellisenä vuonna, on pidettävä kuluttajansuojalaissa tarkoitettuna elinkeinonharjoittajana. Tätä käytäntöä ei ole syytä muuttaa.

Suomen Kennelliiton jalostustietojärjestelmästä saadun tiedon mukaan myyjät ovat rekisteröineet pentueita 20.5.2004, 12.11.2004 ja 5.6.2006. Myyjät ovat lisäksi rekisteröineet kaksi pentuetta vuonna 2007. Nyt riidan kohteena olevaa koiraa koskeva kauppasopimus on tehty 16.9.2006.

Lautakunta toteaa, että arvioitaessa myyjien asemaa mahdollisina elinkeinonharjoittajina tässä asiassa ratkaisevaa on sopimuksentekohetki 16.9.2006. Koska myyjät ovat tätä ennen rekisteröineet pentueita ainoastaan 20.5.2004, 12.11.2004 ja 5.6.2006, lautakunta katsoo, ettei heidän toimintansa ole 16.9.2006 ollut siten ammattimaista, että heidän voitaisiin tässä tapauksessa katsoa olevan elinkeinonharjoittajia. Asiassa ei ole myöskään ilmennyt, että myyjät olisivat kasvattamiensa koirien lisäksi myyneet muita koiria.

Koska lautakunta ei ole toimivaltainen käsittelemään asiaa, se ei anna ratkaisusuositustaan.

 
Julkaistu 21.1.2009