Matkapuhelimen kauppa. Wap-palveluiden toimimattomuus. Tavaran virhe. Kaupan purku.

Diaarinumero: 1352/32/07
Antopäivä: 21.01.2009

K osti O Kauppa Oy:stä 29.12.2006 Sony Ericsson Z300i matkapuhelimen 59 eurolla. Laitteelle myönnettiin ostohetkellä 24 kuukauden takuu. K:n valitus koskee WAP-yhteyden toiminnassa ilmenneitä ongelmia.

Huoltoliikkeen lähetteen vikailmoitus-kohdan mukaan laitteeseen ei saada toimimaan asetuksia, jotta voi tilata soittoääniä numerosta 17258. Laite on sen mukaan resetoitu ja testattu.

Vaatimukset

K vaatii kaupan purkua ja 59 euron kauppahinnan palauttamista. Lisäksi hän vaatii myyjäliikettä korvaamaan hänelle aiheutuneista matka- ja puhelinkuluista sekä menetetystä työajasta yhteensä 200 euroa.

K huomasi heti puhelimen saatuaan, että siihen ei saanut asetuksia, joilla WAP-yhteys olisi toiminut. Tästä johtuen puhelimeen ei ollut mahdollista ladata esimerkiksi soittoääniä tai taustakuvia. Myös tekstiviestien lähettämisessä oli ongelmia.

Kun K yritti saada operaattorinsa Elisan teknisen tuen avustuksella asetuksia puhelimeen, yhteys ei edelleenkään toiminut, mutta puhelin meni pimeäksi. K vei puhelimen Elisan liikkeeseen, josta se lähetettiin huoltoon. Kuukauden kuluttua laite palasi huollosta ja sitä testattiin Elisan myymälässä. Tällöinkään puhelin ei toiminut. Seuraavaksi hän vei puhelimen myyjäliikkeeseen, eikä Wap-yhteyttä sielläkään saatu toimimaan Elisan SIM-kortilla. Kun puhelimeen vaihdettiin O:n SIM-kortti, puhelin saatiin toimimaan pitkän taistelun jälkeen. Taustakuvaa ei tuolloinkaan saatu asetettua. Myyjäliike totesi vian olevan liittymässä, joten K palasi jälleen Elisan liikkeeseen. Elisalta puhelin lähetettiin kolmannen kerran huoltoon. Tämänkään huollon jälkeen ongelma ei kuitenkaan poistunut. Tässä vaiheessa tekstiviestitkään eivät enää toimineet. K palasi takaisin myyjäliikkeeseen vaatien kaupan purkua.

K vaatii kaupan purkua, koska katsoo, että puhelimen täytyy toimia hänen omalla liittymällään. Hän on ennen kaupantekoa kertonut myyjälle, että hänellä on Elisan liittymä ja että hän tulee käyttämään puhelinta kyseisellä liittymällä. Myyjä ei maininnut puhelinta myytäessä, että se toimisi vain O:n liittymällä. K katsoo, että vika on puhelimessa eikä liittymässä. Puhelin on ollut huollossa kolme kertaa, eikä se vieläkään toimi. Puhelimen viallisuuden vuoksi K on joutunut käymään Petäjävedeltä Jyväskylässä seitsemän kertaa (7 * 80 km) ja soittamaan lukuisia puheluita asian selvittämiseksi.

Vastaus

O Kauppa Oy kiistää valittajan vaatimukset. Puhelin on käynyt toistuvasti huollossa saman vian vuoksi. Puhelimen viaksi on havaittu tiedonsiirtoyhteyden toimimattomuus. Kyseisellä puhelimella on mahdollista käyttää Internet/WAP palveluita, esimerkiksi soittoäänien tilaaminen puhelimeen tapahtuu GPRS-siirtoyhteyden kautta. Laite vaatii operaattorin mukaiset palveluasetukset ennen kuin palveluiden käyttäminen on mahdollista. Klla on operaattorina Elisa ja hän on pyrkinyt Elisan myyjän avustuksella asentamaan kyseisiä asetuksia tuloksetta.

Ericssonin huoltoliikkeenä toimii Maifon, joka tutkinut puhelimen ja todennut, ettei siitä löydy mainittua vikaa. Maifon käyttää laitteiden testaamiseen O:n, Elisan ja Saunalahden liittymiä. Toisen huoltokerran jälkeen myös myyjäliike alkoi selvittää vikaa. Myyjäliikkeessä Kn puhelinta testattiin O:n SIM-kortilla ja tiedonsiirtoyhteys toimi tällöin virheettömästi. Kysymys ei näin ollen voi olla laitteessa olevasta viasta. O:n käsityksen mukaan palveluasetusten toimimattomuus johtuu Kn operaattorista. WAP-asetukset ovat lähes poikkeuksetta laitekohtaisia, oli kyseessä mikä tahansa operaattori. Jos Elisan asetukset SE Z300i malliin on asennettu virheellisesti, niin WAP-yhteys ei silloin toimi.

Ratkaisun perustelut

Kuluttajansuojalain 5 luvun 12 §:n mukaan tavarassa on virhe muun muassa, jos se ei sovellu tarkoitukseen, johon sellaisia tavaroita yleensä käytetään tai sellaiseen erityiseen tarkoitukseen, johon tavaraa oli tarkoitus käyttää, jos myyjän on kaupantekohetkellä täytynyt olla tietoinen tästä tarkoituksesta eikä hän ole ennen kaupantekoa ilmoittanut ostajalle, että tavara ei mahdollisesti sovellu siihen.

K on ostanut 29.12.2006 O Kaupasta Sony Ericsson matkapuhelimen. Klla on käytössään Elisan matkapuhelinliittymä. Heti puhelimen saatuaan hän huomasi, ettei puhelimeen pysty asettamaan palveluasetuksia WAP-yhteyden käyttämiseksi. Puhelin on ollut vian johdosta huollossa kolme kertaa, mutta vika ei ole korjaantunut. Myyjäliike on saanut yhteyden toimimaan O:n SIM-kortilla, mutta puhelin ei K:n mukaan tuolloinkaan toiminut täysin ongelmitta.

Kuluttajariitalautakunta toteaa, että K on puhelinlaitetta hankkiessaan edellyttänyt, että hän voi käyttää sitä Elisan liittymällä. Myyjän on katsottava olleen kaupantekohetkellä tästä seikasta tietoinen. Ottaen huomioon Suomessa toimivien puhelinoperaattoreiden rajallisen lukumäärän, lautakunta katsoo myyjän vastaavan siitä, että hänen myymänsä puhelinlaitteet toimivat myös muiden kuin myyjän edustaman operaattorin verkossa. Toimivuuden rajoituksista tulee erityisesti ilmoittaa ostajalle. Koska puhelin ei tässä tapauksessa ole toiminut asianmukaisesti sen operaattorin verkossa, jossa ostaja on ilmoittanut sitä käyttävänsä, lautakunta katsoo, että puhelimessa on virhe.

Kuluttajansuojalain 5 luvun 19 §:n mukaan ostaja saa vaatia virhettä vastaavaa hinnanalennusta tai purkaa kaupan, jos virhe ei ole vähäinen, jollei virheen korjaaminen tai virheettömän tavaran toimittaminen tule kysymykseen.

Lautakunta toteaa, että K:n puhelin on ollut kolme kertaa korjattavana eikä se tästä huolimatta ole tullut kuntoon. Virheen korjaaminen ei näin ollen tule asiassa kysymykseen. Kumpikaan riidan osapuolista ei myöskään ole vaatinut laitteen vaihtamista virheettömään, joten puhelimen vaihto ei tule asiassa kysymykseen.

Lautakunta katsoo, että WAP-ominaisuuden puuttuminen on laitteen kokonaiskäytön kannalta vähäistä merkittävämpi seikka. Koska virhe ei näin ollen ole vähäinen, lautakunta katsoo, että ostajalla on oikeus kaupan purkuun. Ottaen huomioon, että Kn puhelin on ollut viallinen alusta asti ja että puhelin on ollut huollettavana useita kertoja, lautakunta katsoo, ettei K ole saanut puhelimesta sellaista käyttöhyötyä, joka tulisi ottaa kauppahinnan palauttamisessa huomioon. Myyjän tulee näin ollen palauttaa laitteen kauppahinta 59 euroa kokonaisuudessaan.

Kuluttajansuojalain 5 luvun 20 §:n mukaan ostajalla on oikeus korvaukseen vahingosta, jonka hän kärsii tavaran virheen vuoksi. Saman luvun 30 §:n mukaan vahinkoa kärsivän sopijapuolen on ryhdyttävä kohtuullisiin toimenpiteisiin vahinkonsa rajoittamiseksi. Jos hän laiminlyö tämän, hän saa itse kärsiä vastaavan osan vahingosta.

K on vaatinut myyjäliikettä korvaamaan hänelle aiheutuneista puhelin- ja matkakuluista sekä menetetystä työajasta 200 euroa. Lautakunta toteaa, ettei vahingonkorvausvaatimusta tavaran hinta huomioon ottaen voida pitää perusteltuna. Lautakunta arvioi kohtuulliseksi vahingonkorvauksen määräksi tässä tapauksessa 40 euroa.

Suositus

Kuluttajariitalautakunta suosittaa, että O Kauppa Oy purkaa kaupan ja palauttaa K:lle kauppahinnan 59 euroa, kun K on palauttanut puhelimen myyjälle sekä korvaa K:lle asian selvittelystä aiheutuneista kuluista 40 euroa.

Päätös oli yksimielinen. Esittelijän päätösehdotus ja eriävä mielipide päätöksen liitteenä.

 
Julkaistu 21.1.2009