Uuden asunnon rakentamisvaiheen kauppa. Parkettilattian kunto. Kohteesta annetut tiedot.

uuden asunto-osakkeen kauppa
virhe
hoito-ohje
asuntokauppa

Diaarinumero: 1534/81/07
Antopäivä: 20.01.2009

O (jäljempänä ostaja) osti 17.3.2004 allekirjoitetulla rakentamisvaiheen kauppakirjalla R Oy:ltä (jäljempänä myyjä) Asunto Oy Naantalin Melodia -nimisen yhtiön osakkeet nrot 20070-22618, jotka oikeuttavat 98 m2 kokoisen huoneiston hallintaan osoitteessa Kauppilankatu 3-5 A 15, 21100 Naantali. Huoneiston hallinta siirtyi 28.1.2005. Osakkeiden velaton kauppahinta oli 254 900 euroa. Kaupanteon jälkeen, keväällä 2005, kävi ilmi, että huoneiston parkettilattiassa oli vaurioita. Erimielisyys koskee sitä, ovatko lattian puutteet asuntokauppalaissa tarkoitettu virhe.

Vaatimukset

Ostaja vaatii myyjältä parketin vaihtamista.

Asunnon parkettilattian saumoissa havaittiin keväällä 2005 kohoamista. Asiasta mainittiin tammikuussa 2006 päivätyssä vuositarkastuslomakkeessa, jonka johdosta asunnossa suoritettiin 22.3.2007 tavarantarkastus.

TeppMan Oy:n 23.3.2007 päivätyn tavarantarkastuskertomuksen mukaan parkettilattia oli yleisesti käyristynyt ja paikoin hammastunut ja rakoillut. Parkettilautojen- ja säleiden reunojen kohoamista oli havaittavissa koko huoneistossa. Kertomuksessa todetaan korjaustarpeen olemassaolo. Huoneiston lämpötila oli tarkastushetkellä + 22,3 astetta ja kosteus 30,8 RH-%. Tarkastuskertomuksen mukaan lattian vauriot johtuvat pinnan kuivumisesta.

Myyjän tulisi vastata huoneistosta kokonaisuudessaan, eikä se voi näin ollen syyttää parketin puutteista ilmastointia, jonka se on itse asentanut huoneistoon. Jos parkettilattia vaatii tietynlaisen kosteuden, olisi ilmastoinnissa tullut ottaa tämä huomioon. Lisäksi asiassa on epäselvää, ovatko parketin asennusaikaiset olosuhteet olleet ohjeiden mukaiset. Parketin hoitoon liittyviä ohjeita ei annettu kaupanteon yhteydessä, vaan vasta asunnon luovutuksen yhteydessä eikä ostaja katso myyjän rajanneen vastuutaan ohjeilla. Käyttöohjeiden noudattaminen pitäen huoneilman suhteellisen kosteuden vähintään 40 %:ssa olisi kohtuuttomaan vaikeaa huoneiston ilmanvaihtojärjestelmän mukaisilla laitteilla. Ostaja katsoo, ettei parketin laatu vastaa hyvää rakennuslaatua, eikä näin ollen sitä mitä ostajalla oli aihetta odottaa.

VastausMyyjä kiistää valittajan vaatimukset perusteettomina.

Parketin toimittajan 14.9.2007 päivätyn lausunnon mukaan asennusolosuhteet ovat olleet ohjeiden mukaiset, eikä vaurioiden näin ollen voi katsoa aiheutuneen asennuksessa tapahtuneiden puutteiden vuoksi.

Tavarantarkastuskertomuksen mukaan vaurioiden syynä on ollut pinnasta alkava kuivuminen. Parketti on aitoa puuta, joka elää ilman suhteellisen kosteuden vaihteluiden mukaan. Pitkäaikainen liian kuiva ilma kuivattaa parkettilattiaa pinnasta alkaen aiheuttaen huoneistossa todettuja vaurioita. Ostajalle on toimitettu "lakatun parketin käyttö- ja hoito-ohjeet", jossa on kerrottu huoneilman kosteuden seuraamisen tärkeydestä. Ohjeen mukaan huoneilman suhteellisen kosteuden (RH) tulisi pysytellä ympäri vuoden välillä 40-60 %. Lisäksi ohjeessa on kerrottu huoneilman liian alhaisen kosteuden vaikutukset. Ostajalle on kirjallisten käyttö- ja hoito-ohjeiden lisäksi korostettu suullisesti ilmankosteuden rajojen merkitystä.

Ostajan ilmoitusten johdosta myyjä on käynyt tutkimassa parkettia ja tehnyt huoneistossa huoneilman kosteusmittauksia. Esimerkiksi 5.2.2007 tehdyn mittauksen mukaan huoneilman kosteus on ollut 23,1 RH-%. Käyttöohjeen mukaan kosteuden tulisi olla yli 40 RH-%. Huoneilman kosteuteen vaikuttavat useat seikat, eikä kosteus siten ole kaikissa asunto-osakeyhtiön huoneistoissa samanlainen. Kyse ei ole ilmastoinnista vaan vuodenaikoihin liittyvästä ilmankosteuden vaihtelusta. Huoneilman kosteus laskee talvella ja kosteuden lisääminen on parketin rakoilun ehkäisemiseksi välttämätöntä. Huoneilman kosteuden seuraaminen ja mahdollinen kosteuden lisääminen kuuluukin huoneiston omistajan vastuulle.

Parkettilautojen reunojen kohoaminen ja parketin rakoilun syynä on huoneilman liian alhainen kosteus. Myyjä ei vastaa viasta, joka ei johdu materiaali- tai työvirheestä.

Ratkaisun perustelut

Asuntokauppalain 4 luvun 14 §:n mukaan asunnossa on virhe muun muassa, jos se ei vastaa sitä, mitä voidaan katsoa sovitun; rakentamisessa tai korjausrakentamisessa käytetty materiaali, sikäli kuin sen laadusta ei ole erikseen sovittu, ei ole kestävyydeltään tai muilta ominaisuuksiltaan tavanomaisen hyvää laatua; tai asunto ei muuten vastaa sitä, mitä asunnonostajalla yleensä on sellaisen asunnon kaupassa perusteltua aihetta olettaa rakentamista tai korjausrakentamista ei ole suoritettu hyvn rakentamistavan mukaisesti taikka ammattitaitoisesti ja huolellisesti tai asunto ei muuten vastaa sitä, mitä asunnonostajalla yleensä on sellaisen asunnon kaupassa perusteltua aihetta olettaa.

Asuntokauppalain 4 luvun 15 §:n mukaan asunnossa on virhe myös, jos myyjä on muuten ennen kaupantekoa jättänyt antamatta ostajalle tiedon sellaisesta asuntoa koskevasta erityisestä seikasta, josta hänen täytyy olettaa tienneen ja josta ostaja perustellusti saattoi olettaa saavansa tiedon, ja laiminlyönnin voidaan olettaa vaikuttaneen kauppaan, tai jos myyjä ei ole antanut ostajalle tarpeellisia erityistietoja asunnon materiaalien tai laitteiden käytöstä tai hoidosta taikka on antanut näistä seikoista virheellisiä tai harhaanjohtavia tietoja.

Asiassa on riidatonta, että parketissa on vaurioita jotka ovat aiheutuneet parketin kuivumisesta. Osapuolet ovat erimielisiä siitä, kuuluuko vaurioituminen ostajan vai myyjän vastuun piiriin. Ostajan mukaan parketti ei vastaa laadultaan hyvää laatua. Myyjän mukaan parketin vaurioituminen ei johdu parkettimateriaalista tai asennustyöstä, vaan ostajan hänelle annettujen ohjeiden laiminlyönnistä.

Lautakunnan kanta asiaan on seuraava: Se seikka, että lattiaparketti edellyttää asukkaalta huoneilman kosteuden tarkkailua ja lattiapäällysteen vaatiman ilmankosteustason säilyttämistä asukkaan itsensä hankittavaksi kuuluvilla laitteilla, ei kuulu kuluttajien yleiseen tietämykseen. Lautakunnan käsityksen mukaan suomalaisessa asuntokannassa on sellaisia parkettilattioita, jotka ovat säilyneet pitkään hyvässä kunnossa myös ilman tällaisia suunniteltuja toimia. Edelleen lautakunta katsoo uuden asunnon ostajan voivan olettaa, että rakennuksen koneellisen ilmanvaihdon tai ilmastoinnin toteuttamisessa ja säätämisessä olisi tarpeellisella tavalla jo huomioitu kohteeseen suunniteltujen pintamateriaalien vaatimat olosuhteet. Asiasta saadun selvityksen perusteella näin ei ole kohteessa kuitenkaan tapahtunut.

Lautakunta katsoo, että näistä asunnon parketin asukkaalta vaatimista toimista olisi tullut kertoa jo kohdetta markkinoitaessa, ennen kaupan tekoa.

Ostaja on kyllä saanut asuntoon muuttaessaan parketin käyttöohjeet. Käyttö- ja hoito-ohjeiden mukaan on tärkeää, että huoneilman kosteutta seurataan ja etenkin talviaikaan kosteuden lisääminen parketin rakoilun ehkäisemiseksi on välttämätöntä. Ohjeiden mukaan huoneilman suhteellisen kosteuden tulisi olla ympäri vuoden 40-60 prosentin välillä. Lautakunnalle toimitetun tavarantarkastuskertomuksen mukaan huoneiston ilman suhteellinen kosteus on maaliskuussa 2007 ollut 30,8 prosenttia. Lautakunta toteaa, ettei huoneistosta mitattuja arvoja voida pitää poikkeuksellisen alhaisina.

Lautakunta pitää parketin vahingoittumista myyjän vastuulle kuuluvana virheenä.

Asuntokauppalain 4 luvun 22 §:n mukaan ostajalla on oikeus vaatia, että virhe korjataan tai muuten oikaistaan ilman, että hänelle aiheutuu siitä kustannuksia. Tämän mukaisesti myyjän tulee korjata asunnon vaurioitunut parketti uusimalla se.

Suositus

Lautakunta suosittaa, että R Oy uusii O:n asunnon vaurioituneen parketin.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 20.1.2009