Digivirittimen kauppa. Tavaran virhe. Takuu. Kestoikä.

Diaarinumero: 1754/32/08
Antopäivä: 20.01.2009

K osti 21.12.2005 Oy A -nimisestä tavaratalosta Topfield 5100 PVRC Masterpiece -merkkisen digivirittimen 650 eurolla. Maahantuoja myönsi sille kahden vuoden takuun. Digivirittimen kiintolevy vioittui huhtikuussa 2008. K reklamoi viasta myyjäliikkeelle 18.4.2008. Valitus on aiheutunut siitä, että myyjä ja laitteen maahantuoja B Oy eivät ole katsoneet olevansa vastuussa tavaran takuuajan jälkeisestä vioittumisesta. K korjautti digivirittimen paikallisessa huoltoliikkeessä 18.4.2008. Huoltoliike laskutti korjauksesta 160 euroa.

Vaatimukset

K vaatii myyjätahoa korvaamaan digivirittimen korjauskulut 160 euroa.

K katsoo, että digivirittimen pitäisi kestää kauemmin kuin kaksi vuotta ja neljä kuukautta.

Vastaukset

1) Oy A ei katso olevansa omalta osaltaan velvollinen suorittamaan K:lle hyvitystä, koska digivirittimen takuuaika oli umpeutunut ja koska kysymys oli kuluvasta osasta. K:lle oli kerrottu mahdollisuudesta tiedustella kiintolevyn vaihtoa paikallisesta huoltoliikkeestä, koska siellä oli vaihdettu aiemminkin kiintolevyjä yli kaksi vuotta vanhoihin laitteisiin. Toisena vaihtoehtona mainittiin laitteen lähettämisestä maahantuojalle, jossa vaihtotyö ei välttämättä kuuluisi enää takuun piiriin. K vei digivirittimen paikalliseen huoltoon, joka on laskuttanut häneltä normaalin huoltotyöveloituksen.

2) B Oy toteaa vastauksessaan, että K oli vienyt digivirittimen paikalliseen huoltoliikkeeseen ja ottanut vasta sen jälkeen yhteyttä maahantuojaan ja vaatinut maahantuojaa maksamaan laskun. Merkille pantavaa on myös se seikka, että kyseinen kovalevy Seagate 320 Gb), jonka Huolto Oy on asentanut K:n digivirittimeen, on kooltaan suurempi kuin alkuperäinen. Topfield Ltd valmistajana ei ole hyväksynyt kyseistä kovalevyä kyseiseen malliin. Huolto Oy ei ole maahantuojan valtuuttama huoltoliike.

Maahantuojana B on tietoinen kuluttajan oikeuksista ja on halukas neuvottelemaan niistä varsinkin, kun on kysymys näin lyhyestä takuuajan ylittymisestä. Maahantuojalta ei ole kuitenkaan kysytty ennen laitteen korjausta halukkuutta osallistua laitteen kuntoon saattamiseksi. Sen vuoksi B ei näe perustetta korvata huoltokuluja.

Ratkaisun perustelut

Kuluttajasuojalain 5 luvun 12 §:n mukaan tavaran on lajiltaan, määrältään, laadultaan, muilta ominaisuuksiltaan ja pakkaukseltaan vastattava sitä, mitä voidaan katsoa sovitun. Jos muuta ei voida katsoa sovitun, tavaran tulee esimerkiksi soveltua tarkoitukseen, johon sellaisia tavaroita yleensä käytetään ja kestävyydeltään ja muuten vastata sitä, mitä kuluttajalla yleensä on sellaisen tavaran kaupassa perusteltua aihetta olettaa.

Kuluttajansuojalain 5 luvun 18 §:n mukaan ostajalla on oikeus vaatia, että myyjä korjaa virheen tai toimittaa virheettömän tavaran. Jollei virheen korjaaminen tai virheettömän tavaran toimittaminen tule kysymykseen taikka jollei tällaista oikaisua suoriteta 18 §:ssä tarkoitetulla tavalla, ostaja saa 1) vaatia hinnanalennusta; tai 2) purkaa kaupan, paitsi jos virhe on vähäinen.

Kuluttajansuojalain 5 luvun 31 §:n mukaan ostajalla on oikeus kohdistaa tavaran virheeseen perustuva vaatimuksensa myyjän lisäksi myös elinkeinonharjoittajaan, joka aikaisemmassa myyntiportaassa on luovuttanut tavaran jälleenmyyntiä varten. Aikaisempi myyntiporras on tässä tapauksessa ollut laitteen maahantuoja B Oy.

Saadun selvityksen mukaan K:n digivirittimestä vioittui kiintolevy noin kahden vuoden ja neljän kuukauden kuluttua kaupanteosta. Myyjätaho on vedonnut takuun päättymiseen kieltäytyessään veloituksettomasta korjauksesta. Maahantuoja on lisäksi vedonnut myös siihen, että digiviritin on korjautettu muualla kuin sen omassa huoltokorjaamossa ja että siihen on asennettu alkuperäistä kookkaampi kiintolevy.

Koska takuu ei ole ollut enää voimassa, ostajalla on lähtökohtainen näyttövelvollisuus siitä, että myydyssä tavarassa on ollut virhe. Lautakunta on kuitenkin vakiintuneessa ratkaisukäytännössään katsonut, että jos tavarassa ilmenee vika tai puute selvästi ennen tavaran normaalin käyttöiän päättymistä eikä myyjätaho esitä selvitystä sen tueksi, että vika on aiheutunut ostajan puolella olevasta tai muusta myyjätahosta riippumattomasta syystä, tavaran oletetaan olevan virheellinen.

Lautakunta toteaa digivirittimen kiintolevyn kestävän normaalisti huomattavasti pitemmän ajan kuin se tässä tapauksessa on kestänyt. Myyjä ja maahantuoja eivät ole osoittaneet digivirittimen vikaantumisen johtuneen ostajasta eikä muukaan selvitys osoita sitä.

Kyseisen digivirittimen ei siten voida katsoa kestävyydeltään vastanneen sitä, mitä ostajalla on tällaisen tavaran kaupassa yleensä perusteltua aihetta olettaa. Kaupan kohteessa on näin ollen ollut kuluttajansuojalain 5 luvun 12 §:n mukainen virhe. Takuuajan päättyminen ei poista myyjätahon virhevastuuta tavarasta.

Virheen johdosta K:lla on oikeus hinnanalennukseen. Hinnanalennuksen määrää arvioidessaan lautakunta on ottanut huomioon korjauskulujen määrän sekä toisaalta sen, että digivirittimeen on asennettu alkuperäistä kiintolevyä kookkaampi versio. Maahantuojan osalta vastuu rajoittuu kuitenkin vain niihin kuluihin, jotka maahantuojalle olisivat aiheutuneet, jos se itse olisi saanut suorittaa kiintolevyn vaihdon. Myyjäliikkeen osalta lautakunta katsoo virhettä vastaavan hinnanalennuksen määräksi 130 euroa ja maahantuojan osalta 80 euroa yhteisvastuullisesti tästä määrästä.

Suositus

Kuluttajariitalautakunta suosittaa, että A Oy ja B Oy suorittavat yhteisvastuullisesti K:lle hinnanalennusta siten, että A Oy:n suoritettava määrä on 130 euroa ja B Oy:n osalle tästä määrästä yhteisvastuullisesti suoritettavaksi jää 80 euroa.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 20.1.2009