Käytetyn Saab 9-3 henkilöauton kauppa. Autosta annetut tiedot.

hinnanalennus

Diaarinumero: 3577/33/07
Antopäivä: 20.01.2009

K osti 10.7.2007 A:lta (jäljempänä A) käytetyn, 3.4.1999 ensirekisteröidyn Saab 9-3 henkilöauton 12 900 eurolla. Auton matkamittarin lukema oli kaupantekohetkellä 109 000 kilometriä.

Auton myynti-ilmoituksen mukaan kyseessä oli Saab 9-3 2.0 turbo SE Sport 5d -malli. Auton myyntiä koskevaan laskuun auton malliksi oli merkitty Saab 9-3 Aero 5d-malli. Osapuolet ovat eri mieltä siitä, onko auton mallista annettu ostajalle virheellistä tietoa.

Vaatimukset

K vaatii 5 000 euron hinnanalennusta. Vaihtoehtoisesti K vaatii kaupan purkamista.

K:n mukaan myyjä kertoi, että auto on Aero-mallinen, mikä merkittiin myös auton kauppakirjaan. Myöhemmin kuitenkin ilmeni, että kyseessä olikin Aeron tai Sport -mallin sijasta tavallinen malli. Koska auto ei ollut arvostetumpaa mallia, sen kauppahinta oli kohtuuton.

VastausA:n mukaan auton markkinointitiedoissa tai kauppaa tehtäessä ei puhuttu Aero-mallista. Kauppakirjaan merkittiin inhimillisen erehdyksen vuoksi auton malliksi Aero. Kyseinen erehdys ilmeni kuitenkin vasta kauppatilanteen jälkeen.

Ratkaisu

Kuluttajansuojalain 5 luvun 14 §:n mukaan jos tavara on myyty "sellaisena kuin se on" tai samankaltaista yleistä varaumaa käyttäen, siinä katsotaan kuitenkin olevan virhe, jos:

1)tavara ei vastaa niitä tietoja, jotka myyjä on ennen kaupantekoa antanut sen ominaisuuksista tai käytöstä ja joiden voidaan olettaa vaikuttaneen kauppaan;

2)myyjä on ennen kaupantekoa laiminlyönyt antaa ostajalle tiedon sellaisesta tavaran ominaisuuksia tai käyttöä koskevasta olennaisesta seikasta, josta hänen täytyy olettaa tienneen ja josta ostaja perustellusti saattoi olettaa saavansa tiedon, ja laiminlyönnin voidaan olettaa vaikuttaneen kauppaan; tai

3)tavara on huonommassa kunnossa kuin ostajalla sen hinta ja muut olosuhteet huomioon ottaen on ollut perusteltua aihetta edellyttää.

Kuluttajariitalautakunta toteaa, että virheeseen vetoavan ostajan asiana on esittää näyttöä siitä, että tavarassa on virhe. Kuluttajariitalautakunnalle esitetyn auton markkinointiaineistossa valituksen kohteena olevan auton tiedoissa ei ole mainittu mallitietoa Aero. Kyseistä tietoa ei myöskään ole mainittu lautakunnalle esitetyssä osapuolten välisessä sähköpostikirjeenvaihdossa. K ei myöskään ole esittänyt näyttöä siitä, että autoa olisi muuten esitelty Aero-mallisena. Koska K:lla on tältä osin ilmeisesti ollut kauppaa päättäessään tiedossaan, ettei auto ole Aero-mallinen, autossa ei tältä osin ole ollut virhettä.

Sen sijaan lautakunta pitää asiassa esitettyjen tietojen perusteella selvitettynä, että autoa on markkinoitu Sport -mallisena. Auton rekisteröintitodistuksen tietojen mukaan auto ei kuitenkaan ole Sport-malli eikä A ole esittänyt näyttöä siitä, että markkinointitiedoissa esitetyt tiedot olisi tältä osin oikaistu ennen kaupantekoa. Tiedolla on lisäksi voinut olla merkitystä kaupan päättämisen kannalta, joten autossa on tältä osin ollut virhe.

K on vaatinut 5 000 euron hinnanalennusta tai vaihtoehtoisesti kaupan purkamista.

Kuluttajansuojalain 5 luvun 19 §:n mukaan jollei virheen korjaaminen tai virheettömän tavaran toimittaminen tule kysymykseen taikka jollei tällaista oikaisua suoriteta 18 §:ssä tarkoitetulla tavalla, ostaja saa:

1)vaatia virhettä vastaavaa hinnanalennusta; tai

2)purkaa kaupan, paitsi jos virhe on vähäinen.

Lautakunta toteaa, että ilmennyttä virhettä on pidettävä kaupan päättämisen ja auton tavanomaisen käytettävyyden kannalta siinä määrin vähäisenä, ettei kaupan purkamiselle ole sen perusteella edellytyksiä. Sen sijaan K:lla on oikeus vaatia virhettä vastaavaa hinnanalennusta.

Hinnanalennuksen määrän arviointi perustuu ilmenneen virheen laadun lisäksi virheen merkitykseen kaupan päättämisen kannalta. Edellä esitetyn perusteella ja koska virheen vaikutuksesta auton arvoon ei ole esitetty selvitystä, lautakunta arvioi hinnanalennuksen määräksi 500 euroa, joka A:n tulee suorittaa K:lle.

Suositus

Kuluttajariitalautakunta suosittaa, että A Oy maksaa K:lle hinnanalennuksena 500 euroa.

 
Julkaistu 20.1.2009