Käytettynä maahantuodun Honda -moottoripyörän kauppa. Moottoripyörästä annetut tiedot.

hinnanalennus

Diaarinumero: 3669/33/07
Antopäivä: 20.01.2009

K:t (jäljempänä ostajat ) ostivat 5.7.2007 A Oy:ltä (jäljempänä A) käytettynä maahantuodun, 19.3.1996 ensirekisteröidyn Honda VF 750 C -moottoripyörän 7 900 eurolla. Moottoripyörän matkamittarin lukema oli kaupantekohetkellä 8 100 kilometriä.

Ostajille selvisi jonkin verran kaupanteon jälkeen, että moottoripyörällä oli aikaisemmin kaaduttu ja siihen oli vaihdettu matkamittari. 23.7.2003 päivätyn, moottoripyörän maahantuonnin yhteydessä tullin tekemän moottoripyörän yksilöintikaavakkeen mukaan moottoripyörän matkamittarin lukema on ollut 11 837 kilometriä. Moottoripyörällä kaupantekohetkellä ajetusta todellisesta ajomäärästä ei ole käytettävissä selvitystä. A hyvitti ostajille 500 euron osuuden kauppahinnasta. Osapuolet ovat eri mieltä siitä, onko myyjän jo maksamaa hyvitystä pidettävä riittävänä.

Vaatimukset

Ostajat vaativat 2 000 euron hyvitystä.

Ostajien mukaan heti kaupanteon jälkeen ilmeni, että pyörän etuiskunvaimentajat olivat kuluneet loppuun. Ostajien mukaan iskunvaimentajat ovat kuluvia osia, mutta tässä tapauksessa ne olivat selvästi huonommassa kunnossa kuin moottoripyörän matkamittarin lukeman perusteella oli aihetta olettaa.

Ostajien mukaan iskunvaimentajien vian ilmenemisen jälkeen selvisi, että moottoripyörällä oli ajettu selvästi enemmän kuin matkamittari osoitti ja sillä oli aiemmin kaaduttu. Ostajien mukaan moottoripyörän ajomäärä oli kaupan päättämisen kannalta ratkaiseva seikka. Lisäksi ajomäärää koskevalla tiedolla on ollut merkitystä moottoripyörän arvon kannalta. Ostajat pitävät edellä esitetyn perusteella A:n jo maksamaa hyvitystä riittämättömänä.

Vastaus

A:n mukaan ostajille hyvitettiin välittömästi 500 euron osuus kauppahinnasta. A:n mukaan se, että moottoripyörään oli vaihdettu matkamittari, ei ollut kaupantekohetkellä myyjän tiedossa, minkä vuoksi ostajalle maksettiin hyvitystä. Koska moottoripyörä oli hyväkuntoinen ja ajokilometrimäärien erotus oli vähäinen, A pitää maksamaansa hyvitystä riittävänä. Ne korjaukset, jotka ostajat ovat moottoripyörään tehneet, ovat kohdistuneet moottoripyörän kuluviin osiin.

Ratkaisun perustelut

Kuluttajansuojalain 5 luvun 14 §:n mukaan jos tavara on myyty "sellaisena kuin se on" tai samankaltaista yleistä varaumaa käyttäen, siinä katsotaan kuitenkin olevan virhe, jos:

1)tavara ei vastaa niitä tietoja, jotka myyjä on ennen kaupantekoa antanut sen ominaisuuksista tai käytöstä ja joiden voidaan olettaa vaikuttaneen kauppaan;

2)myyjä on ennen kaupantekoa laiminlyönyt antaa ostajalle tiedon sellaisesta tavaran ominaisuuksia tai käyttöä koskevasta olennaisesta seikasta, josta hänen täytyy olettaa tienneen ja josta ostaja perustellusti saattoi olettaa saavansa tiedon, ja laiminlyönnin voidaan olettaa vaikuttaneen kauppaan; tai

3)tavara on huonommassa kunnossa kuin ostajalla sen hinta ja muut olosuhteet huomioon ottaen on ollut perusteltua aihetta edellyttää.

Käytetyn moottoripyörän kaupassa virhettä arvioidaan paitsi pyörän hinnan, myös erityisesti sen perusteella, mitä ostaja voi odottaa pyörän kunnolta, kun otetaan huomioon sen ikä, ajomäärä ja huoltohistoria.

Ostajat ovat vedonneet moottoripyörän ajomäärästä annettuihin tietoihin. Lisäksi ostajat ovat viitanneet siihen, että moottoripyörällä on aiemmin kaaduttu.

Kuluttajariitalautakunta toteaa, ettei moottoripyörän vaurioitumista kolarissa tai sillä kaaduttaessa, voida pitää moottoripyörän virheenä, jos pyörä on kaatumisen tai kolarin jälkeen korjattu asianmukaisesti. Jos moottoripyörä on kuitenkin vaurioitunut niin pahoin, että se on kolarivaurion vuoksi ollut poissa rekisteristä tai vakuutusyhtiön lunastama, tällaisesta seikasta on kerrottava ostajalle. Jos näin ei ole menetelty, moottoripyörässä on virhe.

Tässä tapauksessa ostajat eivät kuitenkaan ole esittäneet näyttöä siitä, että pyörä olisi ollut kolarivaurion vuoksi poissa rekisteristä tai että vakuutusyhtiö olisi lunastanut sen. Myöskään moottoripyörän vaurioista tai siitä, että korjaukset olisi tehty virheellisesti tai puutteellisesti, ei ole esitetty näyttöä. Koska moottoripyörän väitetty virheellisyys on tältä osin jäänyt näyttämättä, kuluttajariitalautakunta ei suosita hyvitystä kolarivaurion perusteella.

Lautakunta pitää kuitenkin tullin käytetyn moottoripyörän yksilöintiä koskevan kaavakkeen tietojen perusteella selvitettynä, ettei moottoripyörän todellinen ajomäärä ole vastannut moottoripyörän matkamittarin lukemaa. A ei myöskään ole edes väittänyt, että tästä olisi kerrottu ostajalle kauppaa tehtäessä. Koska tullin kaavakkeeseen merkitty ajomäärää koskeva tieto on perustunut moottoripyörän matkamittarissa noin neljä vuotta ennen kaupantekoa olleeseen lukemaan, kuluttajariitalautakunta pitää erittäin todennäköisenä, että moottoripyörän todellinen ajomäärä on poikennut huomattavasti siitä, mitä ostajilla on matkamittarin kaupantekohetken lukeman perusteella ollut aihetta edellyttää. Tiedolla on lisäksi merkitystä sekä kaupan päättämisen että moottoripyörän arvon kannalta. Lautakunta toteaa edellä esitetyn perusteella, että moottoripyörässä on ollut virhe.

Kuluttajansuojalain 5 luvun 19 §:n mukaan ostajalla on oikeus vaatia virhettä vastaavaa hinnanalennusta.

Hinnanalennuksen määrän arviointi perustuu ostajille jo suoritetun hyvityksen lisäksi ilmenneen virheen laadun lisäksi virheen merkitykseen kaupan päättämisen, moottoripyörän arvon sekä tavanomaisen käytettävyyden kannalta. Koska moottoripyörän todellisesta ajomäärästä ei ole käytettävissä luotettavaa selvitystä, lautakunta arvioi edellä esitettyjen seikkojen perusteella ostajille jo suoritetun hyvityksen lisäksi maksettavan hinnanalennuksen määräksi 300 euroa, joka A:n tulee suorittaa ostajille.

Ostajat ovat vedonneet moottoripyörän iskunvaimentajien kuntoon.

Lautakunta toteaa moottoripyörän iän ja oletettavissa olevan ajomäärän sekä kauppahinnan perusteella, että tältä osin kyseessä on ollut moottoripyörän ikääntymisestä ja käytöstä seuranneesta tavanomaisesta kuluneisuudesta seurannut korjaustarve. Koska moottoripyörässä ei siten ole iskunvaimentajien kunnon perusteella ollut virhettä, lautakunta ei suosita hyvitystä tältä osin.

Suositus

Kuluttajariitalautakunta suosittaa, että A Oy maksaa K:lle jo suorittamansa hyvityksen lisäksi hinnanalennuksena 300 euroa.

 
Julkaistu 20.1.2009