Kielikurssimatka. Kohtuuton ehto. Epäselvä ehto. Sääntöjen rikkominen. Alkoholin käyttö.

kielikurssi
epäselvä ehto

Diaarinumero: 3989/35/07
Antopäivä: 17.10.2008

Kuluttaja (jäljempänä K) osallistui matkanjärjestäjän järjestämälle kielimatkalle, jonka ajankohdaksi oli sovittu 24.7.2007-13.8.2007. Matkanjärjestäjä poisti K:n matkalta, ja keskeytyksen vuoksi matka-aika oli 24.7.2007-4.8.2007. Matkanjärjestäjä perusteli matkalta poistamista alkoholin kieltoa koskevalla säännöllä.

VAATIMUKSET

K vaatii palautettavaksi 1 183 euroa eli käyttämättä jääneen osan matkan hinnasta lainmukaisine viivästyskorkoineen. Matkan hinta kokonaisuudessaan oli 2 094 euroa, ja toteutumatta jääneen osan arvo oli 942,30 euroa (9/20vrk). Kotimatkasta aiheutuneet lisäkustannukset ovat yhteensä 240,71 euroa.

Matkanjärjestäjän yksipuolinen päätös poistaa 18-vuotias K kielimatkalta oli kohtuuton. Matkanjärjestäjä ei avustanut paluukuljetuksen järjestämisessä millään tavoin eikä toiminut siten lojaliteetti- ja avustamisvelvollisuutensa mukaisesti.

K oli päättänyt ostaa alkoholijuomia tuliaisiksi. Kun hän astui ulos kaupasta, matkanjärjestäjän opas pysäytti hänet ja takavarikoi välittömästi juomat. K:lla oli alkoholia hallussaan noin viisi minuuttia. K ei luovuttanut alkoholia alaikäisille eikä hänellä ollut aikomustakaan tällaiseen. Lisäksi Ranskan lainsäädännön mukaan 16 vuotta täyttäneet saavat ostaa alkoholijuomia ja matkanjärjestäjän esitteen mukaan kielimatkalle voivat osallistua vain 16 vuotta täyttäneet.

Säännöt eivät olleet matkaa varattaessa ja ennakkomaksua maksettaessa joulukuussa 2006 tiedossa, vaan säännöt toimitettiin kotiin allekirjoitettavaksi vasta hetkeä ennen matkalle lähtöä. Sääntöjen allekirjoittaminen oli matkalle pääsyn edellytys.

Jos K:n katsotaan syyllistyneen sääntörikkomukseen, seuraus on ollut joka tapauksessa kohtuuton suhteessa rikkomuksen vakavuuteen. Mikäli K:a olisi ylipäänsä ollut aihetta jollakin tavalla rangaista, huomattavasti lievemmät seuraukset olisivat varmasti riittäneet. Jo yleisten valmismatkaehtojen mukaan matkalta poisto edellyttää olennaista velvollisuuksien laiminlyöntiä.

VASTAUS

Matkanjärjestäjä pitää valitusta aiheettomana. Turvallisuuden varmistamiseksi he antavat kaikille kielimatkalaisille käyttäytymisohjeet, joista tärkeimmät lähetetään asiakkaille hyvissä ajoin ennen matkaa (huhti-toukokuussa). Matkanjärjestäjän säännöissä mainitaan, että alkoholi ja muut päihteet ovat kiellettyjä kaikilta heidän oppilailta, myös yli 18-vuotiailta. Matkanjärjestäjä lähettää tätä sääntöä rikkoneen oppilaan kotimaahan omalla kustannuksella, ilman erillistä varoitusta. Matkanjärjestäjällä on myös oikeus lähettää oppilas kotiin ilman neuvotteluja, mikäli tämä on käytöksellään vaarantanut oman tai muiden oppilaiden turvallisuuden tai rikkonut lakia. Kielimatkalainen sekä hänen vanhempansa hyväksyivät matkanjärjestäjän säännöt allekirjoittamalla ne ennen matkaa. Matkanjärjestäjän kielimatkoilla alkoholin ostaminen ja nauttiminen on kielletty myös täysi-ikäisiltä oppilailta. K:n rike on erityisen vakava siksi, että hän oli ostanut alkoholia kaupan ulkopuolella odottaville alaikäisille oppilaille. On erittäin epätodennäköistä, että tuliaiset ostettaisiin vain neljä päivää kurssin alkamisen jälkeen ja että tuliaisiksi ostettaisiin pieniä pulloja alcopop-tyyppisiä juomia, joita saa myös Suomesta.

Yleisten valmismatkaehtojen 9.1 kohdan mukaan matkustajan on noudatettava matkan aikana muun muassa matkanjärjestäjän edustajan antamia matkan toteuttamiseen liittyviä ohjeita ja määräyksiä. Jos matkustaja laiminlyö velvollisuuksiaan, hänet voidaan poistaa matkalta. Koska kielimatkalle osallistuu pääosin alaikäisiä henkilöitä, on matkustajien turvallisuuden ja matkan järjestyksen kannalta välttämätöntä, että matkalla on turvallisuus- ja järjestyssäännöt. Sopimusehdolle, jossa kielletään alkoholi ja päihteet, on ollut matkanjärjestäjän velvollisuuksien täyttämiseen liittyvät hyväksyttävät perusteet.

RATKAISUN PERUSTELUT

K ja hänen vanhempansa ovat allekirjoituksellaan hyväksyneet matkanjärjestäjän matkaa koskevat säännöt, myös sen, että alkoholi on ehdottomasti kiellettyä kaikilta matkanjärjestäjän oppilailta, myös yli 18-vuotiailta. Ne ovat näin ollen tulleet sopimuksen osaksi. Asiassa onkin kysymys siitä, onko mahdollinen sääntöjen rikkominen oikeuttanut matkanjärjestäjän poistamaan matkustajan matkalta.

Yleisten valmismatkaehtojen 9.1. kohdan mukaan matkustajan on noudatettava matkan aikana mm. matkanjärjestäjän edustajan antamia matkan toteuttamiseen liittyviä ohjeita ja määräyksiä. Kohdan 9.2. mukaan matkustaja ei saa häiritä käyttäytymisellään muita matkustajia. Jos matkustaja olennaisesti laiminlyö velvollisuutensa, hänet voidaan poistaa matkalta. Tällöin hänellä ei ole oikeutta maksun palautukseen ja hän vastaa itse kotimatkastaan aiheutuneista kuluista.

Lautakunta toteaa, että se on aiemmassa ratkaisussaan (2807/35/2006) katsonut, että kielimatkojen matkustajien turvallisuuden ja matkan järjestyksen kannalta on tarkoituksenmukaista, että matkustajille on turvallisuus- ja järjestyssäännöt. Myös alkoholikiellolle on hyväksyttävät perusteet, sillä kielimatkoille osallistuu tyypillisesti nuoria henkilöitä. Matkanjärjestäjällä on erityinen vastuu ilman vanhempiaan matkalla olevan alaikäisen turvallisuudesta. Lautakunta ei sinällään pidä kohtuuttomana, että täysi-ikäinenkin henkilö sitoutuu alkoholittomuuteen matkan ajaksi. Lautakunta katsoo kuitenkin yhdenmukaisesti aiemman ratkaisunsa kanssa, että matkanjärjestäjän alkoholia koskeva sääntö voi johtaa esitetyssä muodossaan sopimusehtona kohtuuttomuuteen matkustajan kannalta, jos hän ei ole aiheuttanut häiriötä tai vaaratilanteita, erityisesti, koska säännön rikkomisesta seuraa välitön matkalta poistaminen. Tätä arvioidessaan lautakunta on ottanut huomioon yleisten valmismatkaehtojen kohdan 9.2., jonka mukaan matkustaja voidaan poistaa matkalta, jos hän olennaisesti laiminlyö velvollisuutensa.

K oli rikkonut sääntöjä ja ostanut alkoholijuomia. Saadun selvityksen mukaan hän ei ollut kuitenkaan aiheuttanut mitään häiriötä tai vaaratilanteita. Lautakunta pitää kohtuuttomana, että matkustaja tällaisessa tilanteessa poistetaan matkalta välittömästi ja ilman varoitusta. Matkanjärjestäjä on tältä osin toiminut virheellisesti ja K:lla on oikeus hinnanalennukseen virheen johdosta. Virhettä vastaavana hinnanalennuksena lautakunta pitää tässä tapauksessa menetettyjen matkapäivien arvoa ja paluumatkan hintaa eli 1 182,30 euroa.

K on vaatinut maksettavalle hinnanalennukselle lainmukaista korkoa.

Korkolain 7 §:n mukaan vahingonkorvaukselle ja vastaavalle velalle on maksettava viivästyskorkoa 30 päivän kuluttua vaatimuksen ja sen riittävien perusteiden ilmoittamisesta.

Koska asia on ollut riitainen, lautakunta katsoo, että matkanjärjestäjä saa vaatimuksen riittävät perusteet tästä päätöksestä, joten koronmaksuvelvollisuus alkaa kuukauden kuluttua siitä, kun matkanjärjestäjä saa päätöksen tiedoksi, viimeistään seitsemäntenä päivänä sen antopäivästä. Vuotuinen viivästyskorko on 11,5 prosenttia.

SUOSITUS

Kuluttajariitalautakunta suosittaa, että matkanjärjestäjä maksaa K:lle 1 182,30 euroa edellä sanottuine viivästyskorkoineen.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 17.10.2008