3g-palvelupaketti. Määräaikainen sopimus. Datakortti ja tietokone. Sopimuksen purku.

Diaarinumero: 2586/39/07
Antopäivä: 14.10.2008

Kuluttaja (jäljempänä K) ja elinkeinonharjoittaja (jäljempänä EH) tekivät 5.9.2006 sopimuksen 3G-palvelupaketista, joka sisälsi kannettavan tietokoneen, datakortin ja internet-liittymän. Erimielisyys koskee 3G-verkon toimivuutta K:n kotiosoitteessa ja sen merkitystä.

VAATIMUKSET

K vaatii palvelusopimuksen purkamista sekä kuukausimaksujen palautusta 11 kuukauden osalta, koska 3G-yhteys ei toimi hänen kotiosoitteessaan. Toissijaisesti hän vaatii päätelaitteen lunastushinnan kohtuullistamista.

Datakortti ei ole toiminut mainostetulla tavalla. Kortti rekisteröityy verkkoon ohjelmiston käynnistyksen yhteydessä, mutta kadottaa yhteyden 3G-verkkoon säännöllisesti jokaisen istunnon aikana. K:n mukaan asiakas voi olettaa, että palvelu toimisi Helsingin kantakaupungissa, kun sen mainostetaan toimivan missä tahansa. Yhteys säilyy GPRS-verkossa, mutta tällä ei ole käytännön merkitystä, koska kyseinen yhteys on liian hidas eikä lataa web-sivuja. EH on myöntänyt, ettei palvelu toimi niin kuin sen pitäisi.

K ei suostu maksamaan päätelaitteen jäljellä olevaa osuutta kertasuorituksella. Jos alkuperäinen tarkoitus olisi ollut ostaa kannettava tietokone, hän olisi ostanut sellaisen. K suostuu kuitenkin lunastamaan laitteen kertasuorituksella, jos lunastushintaa kohtuullistetaan.

Päätelaitteen lunastushintaa koskevassa laskelmassa ei ole huomioitu sitä, että EH tulee laskuttamaan K:lta loppuosuuden kertasuorituksena, jolloin loppusopimusajan rahoituskulut eivät jää rasittamaan EH:a. Näin ollen niitä ei tule laskuttaa myöskään K:lta. Laitteen lunastushinnasta on vähennettävä kohtuullinen rahoitusjäämä. EH ei ole myöskään subventoinut päätelaitetta. Sopimusta purettaessa huomioon otettava laitteen käypä arvo on helposti selvitettävissä. EH on palvelupakettiaan markkinoidessaan ymmärrettävästi esittänyt päätelaitteen arvon mahdollisimman korkeaksi.

K on tilatessaan palvelupaketin hyväksynyt EH:n ilmoittamat hinnat toimivalle paketille. Kun sopimus puretaan, se voidaan purkaa kokonaan, vaikka se koostuu useista osista. Datakortilla ei ole mitään arvoa K:lle, koska yhteys, jota datakortin kautta on tarkoitus luoda, ei toimi.

VASTAUS

EH pitää valitusta aiheettomana siltä osin kun se koskee päätelaitteen palauttamista EH:lle tai laitteen lunastushinnan kohtuullistamista. EH suostuu purkamaan datapaketin liittymäosuuden.

K oli datapaketin 3G-kuuluvuusongelman takia ensimmäisen kerran yhteydessä EH:n asiakaspalveluun 9.10.2006. Kuuluvuuskyselyn tekemisen jälkeen selvisi, että K:n asuinalueella on useita tukiasemia, jotka mahdollistavat 3G-yhteyden, mutta asuinalueen talot aiheuttavat 3G-verkon katveen hänen kotiosoitteessaan. Selvityksen tehnyt verkko-operaattori ilmoitti, että alueelle on tulossa tukiasema, joka mitä suurimmalla todennäköisyydellä korjannee 3G-yhteysongelman, mutta tämän tukiaseman rakentamisen aikataulu oli tuolloin vielä avoin.

Asiakaspalvelullisista syistä EH katsoi kohtuulliseksi tulla asiassa vastaan ja oli valmis purkamaan asiakkaan liittymäsopimuksen tämän pyynnöstä. Tämä on kohtuullista, koska käytössä oleva datapaketti sekä HSDPA-datakortti on tarkoitettu pääsääntöisesti 3G-nopeuksia hyödyntävään GPRS-yhteyden muodostamiseen eikä tähän ollut toistaiseksi vielä mahdollisuuksia K:n kotiosoitteessa.

Datapakettiin kuuluvat laitteet eivät ole kuitenkaan viallisia. K:n kotiosoitteessa yhteys ei vain yllä 3G-nopeuteen, mutta toimii kuitenkin vähintään GPRS-nopeudella. Kaupan kohteessa ei ole siten virhettä, vaan kyse on ainoastaan tuotteen yksittäisen komponentin ominaisuudesta. K:lle on ilmoitettu, että laitteita voidaan käyttää minkä tahansa muun operaattorin verkossa, joka sitten antaa mahdollisuuden päästä 3G-nopeuteen. K:lla on ollut myös käytössään huhtikuusta 2006 lähtien EH:n 3G-matkapuhelin, jolla hänellä on ollut mahdollisuus testata 3G-verkon kuuluvuus kotiosoitteessaan ennen määräaikaisen datapakettisopimuksen solmimista.

EH ei ole mainostanut datapaketti-palvelun sisältävän 3G-internet-yhteyttä. EH:n kotisivuilla palvelusta kerrotaan, että datapaketilla voi käyttää 3G (HSDPA)-, EDGE- ja GPRS-datayhteyksiä kotimaassa enintään palvelun nimellisnopeudella. Toteutuvat yhteysnopeudet riippuvat muun muassa käytössä olevan datayhteyden laadusta ja käytetyn päätelaitteen ominaisuuksista. EH:n verkon kuuluvuuskartassa on myös maininta, että kuvatuilla peittoalueilla saattaa esiintyä enimmäisnopeuden alittavia datayhteyksiä. Lisäksi EH:n yleisten toimitusehtojen mukaan verkko-operaattorilla on oikeus päättää matkaviestinverkkonsa alueellisesta laajuudesta. Radiotekniikasta johtuen EH ei takaa palvelun toimivuutta kaikkialla palvelun peittoalueilla.

Palvelupaketin mukana toimitettava 3G-päätelaite siirtyy asiakkaan omistukseen välittömästi laitteen käyttöönoton jälkeen, eikä sitä voida palauttaa EH:lle. Käyttöönotetut laitteet eivät myöskään ole jälleenmyyntikelpoisia. K:lle on myös kerrottu siitä, että tilaus on ollut mahdollista peruuttaa 14 päivän sisällä tilausvahvistuksesta mutta käyttöönotettu laite tekee sopimuksesta sitovan. Sen jälkeen kun sopimus on tullut sitovaksi, laitetta ei voi enää palauttaa.

Kun sopimus puretaan liittymän osalta, maksuvelvollisuus päättyy datayhteyden osalta ja päätelaite laskutetaan asiakkaalta kertalaskulla sillä summalla, mitä myyntihinnasta on vielä laskuttamatta. EH ei suostu kohtuullistamaan päätelaitteen lunastushintaa, koska K on sopimusta tehdessään hyväksynyt myyntipäivän hinnan. Osamaksusuoritus ei ole sopimusehtojen mukaan sopimuksen purkamisen jälkeen mahdollista.

Osapuolet ovat yrittäneet päästä yhteisymmärrykseen sopimuksen purkamisen ehdoista, mutta eivät ole siinä onnistuneet, minkä vuoksi palvelusopimus on jatkunut ennallaan. Datapaketin perusmaksu on kuitenkin laskenut 5.6.2007 alkaen aikaisemmasta kuukausihinnasta 19,80 euroon. EH on hyvittänyt K:lle yhden kuukauden perusmaksun 39,95 euroa sekä myöntänyt hinnanalennusta yhteensä 25 euroa (5 euroa 5 kuukaudelta).

RATKAISUN PERUSTELUT

K on tehnyt EH:n kanssa sopimuksen palvelupaketista, joka sisältää kannettavan tietokoneen, datakortin sekä internet-yhteyden, jota koskeva sopimus on voimassa 24 kuukautta.

K vaatii sopimuskokonaisuuden purkamista kaikilta osin sekä

11 kuukauden kuukausimaksun palauttamista, koska 3G-verkko ei toimi K:n kotiosoitteessa.

Viestintämarkkinalain 70 §:n 1 momentin mukaan GSM-matkaviestinverkon päätelaitteen tai siihen liittyvän hyödykkeen hinta ei saa riippua siitä, hankkiiko käyttäjä myyjältä myös GSM-matkaviestinverkon liittymän (kytkykauppa). Lainkohdan

2 momentin mukaan kytkykauppa on sallittua muun kuin

1 momentissa tarkoitetun matkaviestinverkon liittymäsopimusta tehtäessä. Teleyritys saa lainkohdan 4 momentin mukaan kytkykaupan yhteydessä tehdä kuluttajan kanssa enintään kahden vuoden määräaikaisen liittymäsopimuksen.

Lautakunta toteaa, että osapuolten välinen sopimuskokonaisuus muodostuu päätelaitteen ja datakortin kaupasta sekä internet-palvelua koskevasta sopimuksesta. Asiassa on sen vuoksi arvioitava, sovelletaanko sopimukseen tavaran kauppaa vai palvelussopimuksia koskevia säännöksiä.

Kuluttajansuojalaissa ei ole säännöksiä siitä, milloin sopimusta on pidettävä tavaran kauppana. Kuluttajansuojalain esitöiden mukaan tehtäessä rajanvetoa tavaran kaupan ja palvelussopimusten välillä tulisi kiinnittää huomiota siihen, onko suoritukseen sisältyvällä palveluksella sellaisessa sopimuksessa tyypillisesti niin keskeinen merkitys, että siihen on tarpeen soveltaa erityisesti palvelussuoritukseen liittyviä erityisiä oikeussuojatarpeita silmällä pitäen laadittuja säännöksiä.

(HE 360/1992, 8 luvun 1 §:n yksityiskohtaiset perustelut).

Irtaimen omaisuuden kauppaa koskevan yleislain kauppalain 2 §:n 2 momentin mukaan lakia ei sovelleta sopimukseen, jonka mukaan tavaran toimittajan on myös suoritettava työtä tai muu palvelus, jos palvelus muodostaa pääosan hänen velvollisuuksistaan. Kauppalain mukaan ratkaisevaa on siis se, mitä on pidettävä pääosana toimeksisaajan suoritusvelvollisuutta eli miten olennainen merkitys sopimuksen edellyttämällä palveluksella on sellaisessa sopimuksessa.

Kytkykaupassa kuluttaja saa päätelaitteen halvemmalla, jos hän tekee samalla määräaikaisen liittymäsopimuksen. Viestintämarkkinalain 70 §:n sanamuodon mukaan kyseessä on päätelaitteen kaupan yhteydessä tapahtuva liittymäsopimuksen tarjoaminen, mikä viittaa siihen, että sopimuksen pääosana on päätelaitteen kauppa.

Kuluttajariitalautakunta on vakiintuneessa ratkaisukäytännössään matkapuhelimien osalta katsonut, että matkapuhelinlaitteen ja liittymän kytkykaupasta tehtyä sopimusta on arvioitava lähtökohtaisesti tavaran kauppaa koskevien säännösten perusteella, koska 3G-ominaisuuksilla varustetun matkapuhelimen hankkimisella on sopimuksessa keskeinen merkitys. Lautakunta katsoo, että vastaavasti myös kannettavan tietokoneen sekä internet-yhteyden ja siihen liittyvän datakortin kytkykaupasta tehtyä sopimusta tulee arvioida tavaran kauppaa koskevien säännösten perusteella.

Kuluttajansuojalain 5 luvun 12 §:n 1 momentin mukaan tavaran on lajiltaan, määrältään, laadultaan, muilta ominaisuuksiltaan ja pakkaukseltaan vastattava sitä, mitä voidaan katsoa sovitun. Lainkohdan 2 momentin 5 kohdan mukaan tavaran tulee kestävyydeltään ja muuten vastata sitä, mitä kuluttajalla yleensä on sellaisen tavaran kaupassa perusteltua aihetta olettaa. Jos tavara poikkeaa tästä, siinä on virhe.

Kuluttajansuojalain 5 luvun 19 §:n mukaan jollei virheen korjaaminen tai virheettömän tavaran toimittaminen tule kyseeseen taikka jollei tällaista oikaisua suoriteta 18 §:ssä tarkoitetulla tavalla, ostaja saa vaatia virhettä vastaavaa hinnanalennusta tai purkaa kaupan, paitsi jos virhe on vähäinen.

Asiassa on riidatonta, että 3G-verkko ei toimi K:n kotiosoitteessa. EH on vedonnut siihen, ettei kuluttajalle ollut luvattu 3G-nopeudella toimivaa internet-yhteyttä. Lautakunta toteaa, että EH on kirjeenvaihdossaan K:n kanssa käyttänyt sopimuskokonaisuudesta nimitystä 3G-palvelupaketti ja pakettia on myös markkinoitu EH:n internet-sivuilla kohdassa 3G-palvelupaketit. Internet-sivuilla kerrotaan, että pakettiin sisältyvällä datakortilla voi käyttää 3G-verkon alueella

3G (HSDPA)-, EDGE- ja GPRS-datayhteyksiä kotimaassa enintään palvelun nimellisnopeudella ja että toteutuvat yhteysnopeudet riippuvat muun muassa käytössä olevan datayhteyden laadusta ja käytetyn päätelaitteen ominaisuuksista.

Lautakunta toteaa, että K on sopinut 3G-palvelupaketista, minkä vuoksi hän on voinut perustellusti olettaa pakettiin sisältyvän internet-yhteyden toimivan nimenomaan 3G-verkon tarjoamaa tiedonsiirtonopeutta hyödyntäen. EH:n internet-sivuilla olevat tiedot yhteysnopeudesta eivät anna aihetta arvioida asiaa toisin, koska myös siellä on todettu pakettiin sisältyvän

3G-verkon alueella 3G-datayhteys, vaikka myös muut yhteydet, kuten GPRS-yhteys, ovat mahdollisia.

Lautakunnalle ei ole esitetty selvitystä siitä, minkälaisia tietoja 3G-verkon peittoalueesta ja sen merkityksestä on annettu palvelupakettia markkinoitaessa. Esitetystä selvityksestä ei ilmene, että K:lle olisi sopimusta tehtäessä selvitetty verkon toimintaa koskevia rajoituksia, minkä vuoksi hän on voinut perustellusti olettaa voivansa käyttää 3G-yhteyttä kotonaan Helsingin keskustassa. Yksinomaan sen perusteella, että K:lla on ennen datapaketista tehtyä sopimusta ollut käytössään

3G-matkapuhelin, ei voida päätellä, että K olisi ollut tietoinen 3G-verkon toimivuusongelmista kotonaan, koska tavanomaisessa puhelimen puhe- ja tekstiviestikäytössä käyttäjä ei välttämättä havaitse eroa siinä, missä verkossa puhelin toimii.

Lautakunta katsoo edellä esitetyn perusteella, että sopimuksen kohteena oleva päätelaite, datakortti ja internet-yhteys eivät ole ominaisuuksiltaan vastanneet sitä, mitä voidaan katsoa sovitun eikä sitä, mitä kuluttajalla yleensä on sellaisen tavaran kaupassa perusteltua aihetta olettaa. Kyseessä on kuluttajansuojalain 5 luvun 12 §:ssä tarkoitettu virhe kaupan kohteessa.

Vaikka internet-yhteys toimii GPRS-nopeudella, sopimuksen tarkoituksena on ollut nimenomaan 3G-nopeuksia hyödyntävän internet-yhteyden hankkiminen. Tämän vuoksi lautakunta ei pidä vähäisenä virheenä sitä, että kuluttajalla ei ole mahdollisuutta hyödyntää 3G-verkon tarjoamaa tiedonsiirtonopeutta kotonaan. Kyse on sellaisesta sopimusrikkomuksesta, joka oikeuttaa K:n purkamaan sopimuksen. Kannettavan tietokoneen kauppa ja internet-yhteydestä tehty palvelusopimus muodostavat yhden sopimuskokonaisuuden, minkä vuoksi purkuoikeus ulottuu koko sopimukseen huolimatta siitä, että tietokoneessa itsessään ei ole todettu vikaa ja että sitä voidaan käyttää muutoinkin kuin internet-yhteyden muodostamiseen.

Sopimuksen purkamisen johdosta K:lla ei ole enää velvollisuutta maksaa sopimukseen perustuvia liittymän kuukausimaksuja. K on velvollinen palauttamaan tietokoneen EH:lle, jonka tulee palauttaa K:lle liittymän kuukausimaksuista se osuus, joka kohdistuu kannettavaan tietokoneeseen. Datakäyttöä koskevia maksuja ei tarvitse palauttaa, koska K on voinut käyttää

3G-verkon toimimattomuudesta huolimatta GPRS-yhteyttä ja on saanut siten hyötyä itselleen. Lisäksi huomioon on otettava, että EH on hyvittänyt K:lle yhden kuukauden perusmaksun.

Silloin kun kauppa puretaan virheen vuoksi, ostaja on velvollinen korvaamaan myyjälle tavaran käytöstä saamansa hyödyn. Toisaalta ostajalla on oikeus saada tuottokorkoa maksamalleen kauppahinnalle. Lautakunta katsoo K:n saaman hyödyn niin vähäiseksi, että käyttöhyöty ja tuottokorko vastaavat tässä tapauksessa toisiaan.

SUOSITUS

Kuluttajariitalautakunta suosittaa, että EH purkaa K:n kanssa tekemänsä sopimuksen kannettavasta tietokoneesta, datakortista ja internet-yhteydestä. K:n tulee palauttaa tietokone EH:lle, jonka puolestaan tulee palauttaa K:lle liittymän kuukausimaksuista tietokoneeseen kohdistuva osuus.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 14.10.2008