Puhelinliittymä. Osoitteenmuutos. Laskutus. Hyvä perintätapa.

perintä
puhelinliittymä
laskutus

Diaarinumero: 1118/39/07
Antopäivä: 13.10.2008

Kuluttajan (jäljempänä K) valitus koskee puhelinoperaattorin laskutusta ja perintää. Kyse on huhti- ja toukokuun 2006 laskuista, joiden summat olivat 24,04 euroa ja 21,17 euroa.

K teki helmikuussa 2005 operaattorinn kanssa sopimuksen matkapuhelinliittymästä. Hän muutti uuteen osoitteeseen 3.1.2006. K ilmoitti osoitteenmuutoksesta postille mutta ei operaattorille, koska hän oli siinä käsityksessä, että posti välittää ilmoituksen myös heille.

Operaattori jatkoi laskujen lähettämistä vanhaan osoitteeseen, mutta posti käänsi tammi-maaliskuun 2006 laskut uuteen osoitteeseen. Huhti- ja toukokuun 2006 laskut eivät enää saapuneet K:lle, eikä hän siten maksanut niitä. Operaattori lähetti laskuista K:lle maksumuistutukset, huhtikuun 2006 laskun osalta 9.5.2006 ja toukokuun 2006 laskun osalta 6.6.2006. K ei saanut maksumuistutuksia, koska myös ne lähetettiin vanhaan osoitteeseen.

Kesäkuun 2006 laskun kirjekuoreen posti oli korjannut uuden osoitteen kynällä. Tämän vuoksi K sai kyseisen laskun ja havaitsi, että operaattorin tiedossa ei ollut uutta osoitetta. Hän ilmoitti osoitteensa muuttumisesta operaattorille 12.6.2006. Myöhemmät laskut lähetettiin suoraan K:n uuteen osoitteeseen.

Operaattori siirsi maksamatta jääneet huhti- ja toukokuun 2006 laskut perintätoimiston hoidettavaksi 25.1.2007. K oli tuolloin ulkomailla. Palattuaan Suomeen hän havaitsi perintäkirjeet ja otti yhteyttä operaattoriin asian selvittämiseksi 3.3.2007. K maksoi velan viivästyskorkoineen ja perintäkuluineen 15.3.2007.

VAATIMUKSET

K vaatii, että operaattori korvaa hänelle 63,04 euron viivästyskorot ja perintäkulut.

K toteaa olleensa siinä käsityksessä, että posti välittää tiedon uudesta osoitteesta myös puhelinoperaattorille. Asioidessaan muissa asioissa operaattorin toimipisteessä hän mainitsi muuttaneensa, eikä hänelle kerrottu, että osoitteenmuutos pitäisi tehdä suoraan operaattorille. K ei huomannut postin uuteen osoitteeseen kääntämien tammi-maaliskuun 2006 laskujen olevan vanhaan osoitteeseen osoitettuja.

Laskujen ja maksumuistutusten on pitänyt palautua lähettäjälle, kun asiakasta ei tavoiteta vanhasta osoitteesta. Operaattori ei reagoinut postin palauttamiin laskuihin ja maksumuistutuksiin. Vaikka asiakkaan vastuulla on huolehtia osoitteenmuutoksista, operaattorin vastuulla on varmistaa, että asiakas on saanut tavalla tai toisella tiedon maksamattomista laskuista. K ei tiennyt maksamattomista laskuista eikä voinut tietää niistä, koska kaikki informaatio on palautunut takaisin lähettäjälle.

K ei ehtinyt huomaamaan laskujen puuttumista, koska hän oli juuri ostanut ensiasuntonsa ja koska hänelle syntyi lapsi kesäkuussa 2006.

Laskutusta jatkettiin normaalisti, eikä asiakkaalle kymmenen kuukauden aikana ilmoitettu erääntyneistä laskuista. Vanhaan osoitteeseen lähetettiin vain yksi maksumuistutus eikä kuluttaja-asiamiehen ohjeiden mukaisesti kahta. Asiakkaalle olisi voitu ilmoittaa asiasta myös esimerkiksi tekstiviestillä.

Perintätoimisto toimitti uuden, korkoa kasvaneen laskun sen jälkeen, kun operaattorin kanssa oli sovittu perinnän jäädyttämisestä reklamaation ajaksi.

VASTAUS

Operaattori kiistää vaatimuksen.

Operaattori toteaa, että osoitetiedot eivät toistaiseksi päivity postista vaan asiakkaan tulee toimitusehtojen kohdan 5.2 mukaan ilmoittaa nimensä ja osoitteensa muutokset operaattorille.

Operaattorin asiakaslaskutuksen toiminta kuvataan operaattorin matkaviestinpalveluiden yleisissä toimitusehdoissa. Operaattori huomioi asiakkaiden laskutukseen liittyvät yhteydenotot. Jos maksut viivästyvät ilman, että asiasta on etukäteen sovittu asiakkaan ja operaattorin kesken, operaattori lähettää asiakkaalle maksuhuomautuksen. He eivät kuitenkaan varmistele laskujen perille menoa palautunutta postia seuraamalla. Operaattori ei myöskään säännönmukaisesti tutki asiakkaan maksuhistoriaa lähettääkseen maksamatta olevien laskujen kopioita asiakkaille oma-aloitteisesti tai heidän ottaessaan yhteyttä operaattoriin. Operaattori kuitenkin lähettää laskukopioita, kun asiakas niitä pyytää.

Operaattorin matkapuhelinlaskujen maksuaika on 14 päivää eräpäivästä. Maksukehotus lähetetään liittymän laskutusosoitteeseen laskuista, jotka ovat maksamatta vielä

14 päivää eräpäivän jälkeen. Hyvän perintätavan mukaisesti operaattori muistutti kuluttajaa erääntyneestä saatavasta ennen perintätoimeksiantoa. Kuluttaja-asiamiehen ohje, jonka mukaan maksumuistutuksia pitäisi lähettää kaksi, on suositus eikä sitova velvoite.

RATKAISU

YLEISTÄ

K vaatii operaattoria palauttamaan viivästyskorot ja perintäkulut, koska hän ei ole saanut laskuja ja maksumuistutuksia. Operaattorin mukaan sekä laskut että maksumuistutukset on toimitettu K:n ilmoittamaan osoitteeseen ja hyvää perintätapaa on noudatettu.

Asiassa on riidatonta, että K on laiminlyönyt ilmoittaa osoitteensa muuttumisesta operaattorille, vaikka liittymäsopimuksen mukaan hänellä on ollut siihen velvollisuus. Erimielisyys koskee sitä, onko operaattorilla ollut tästä huolimatta velvollisuus havaita K:n osoitteen muuttuminen ja ottaa se huomioon laskutuksessa ja perinnässä. Lisäksi erimielisyys koskee hyvän perintätavan noudattamista.

LAINSÄÄDÄNTÖ

Saatavien perinnästä annetun lain (jäljempänä perintälaki) 4 §:n 1 momentin mukaan perinnässä ei saa käyttää hyvän perintätavan vastaista tai muutoin velallisen kannalta sopimatonta menettelyä. Perintälain 10 §:n 1 momentin mukaan velallisen on korvattava perinnästä velkojalle aiheutuvat kohtuulliset kulut riippumatta siitä, periikö saatavaa velkoja itse vai toimeksisaaja velkojan lukuun. Saman pykälän 2 momentin mukaan velallinen ei kuitenkaan ole velvollinen korvaamaan perintäkuluja, jos velkoja tai toimeksisaaja on menetellyt 4 §:n vastaisesti, paitsi jos menettelyn moitittavuutta tai laiminlyöntiä voidaan pitää vähäisenä.

Korkolain 11 §:n 1 momentin mukaan viivästyskoron sovittelun edellytyksenä on, että maksun viivästyminen on johtunut maksuvaikeuksista, että sovitteluun on painavat perusteet ottaen huomioon viivästyskoron määrä suhteessa velallisen taloudelliseen asemaan tai että velallisella on katsottava olleen perusteltua aihetta kieltäytyä maksamasta velkaansa.

SOPIMUSEHDOT

Vuonna 2006 voimassa olleiden sopimusehtojen kohdan 5.2 mukaan asiakkaan on ilmoitettava viipymättä operaattorin asiakaspalveluun puhelimitse, faksilla, sähköpostilla tai kirjallisesti postin välityksellä nimensä ja laskutusosoitteensa muutoksista. Kohdan 8.11 mukaan lasku lähetetään asiakkaan ilmoittamaan osoitteeseen.

ARVIOINTI

Ensin on ratkaistava kysymys siitä, kummalla osapuolella on ollut tässä tapauksessa vastuu K:n osoitetietojen ajantasaisuudesta.

Sopimusehtojen mukaan vastuu siitä, että operaattori saa tiedon asiakkaan osoitteenmuutoksesta, kuuluu asiakkaalle. K ilmoitti osoitteenmuutoksesta postiin, joka ei välittänyt tietoa operaattorille. Sillä, että K:lla oli väärä käsitys postin osoitteenmuutospalvelun sisällöstä, ei ole merkitystä hänen ilmoitusvelvollisuutensa kannalta.

Ehtojen mukaan osoite on pitänyt ilmoittaa asiakaspalveluun puhelimitse, faksilla, sähköpostilla tai kirjallisesti. K on operaattorin toimipisteessä asioidessaan maininnut suullisesti muuttaneensa uuteen osoitteeseen. Lautakunta katsoo, että näin toimiessaan K ei ole ilmoittanut osoitteenmuutoksesta operaattorille sopimuksen edellyttämällä tavalla.

K:n mukaan operaattorin on pitänyt havaita postista palautuneiden laskujen perusteella osoitteen olevan vanhentunut. Lautakunta toteaa, että vastuu osoitetietojen paikkansapitävyydestä on sopimusehdoissa nimenomaisesti asetettu asiakkaalle. Siten operaattorilla ei ole velvollisuutta ryhtyä selvittämään asiakkaan uutta osoitetta, jollei siihen ole erityisiä perusteita. Nyt siitä, että laskut olisivat todellisuudessa palautuneet operaattorille, ei ole esitetty muuta selvitystä kuin K:n väite asiasta. Siten operaattorin vastuu osoitetietojen ajantasaisuudesta ei voi tulla kysymykseen.

Koska huhti- ja toukokuun 2006 laskujen saapumatta jääminen on johtunut K:n puolella olevasta syystä, lautakunta katsoo, että hän on ollut velvollinen maksamaan viivästyskoron kyseisistä saatavista. Lautakunta toteaa, että korkolain 11 §:n mukaisia viivästyskoron sovitteluperusteita ei ole tullut asiassa ilmi.

Vielä on arvioitava, onko operaattori menetellyt perintälain

4 §:ssä tarkoitetun hyvän perintätavan mukaisesti siirtäessään asian perintätoimistolle.

Perintälain esitöiden (HE 199/1996, s. 11-12) hyvän perintätavan täsmentämisessä voidaan käyttää tulkinta-apuna Suomen Perimistoimistojen Liiton, oikeusministeriön ja kuluttaja-asiamiehen yhteistyönä laadittuja hyvää perintätapaa kuluttajaperinnässä koskevia ohjeita. Kuluttaja-asiamiehen ohjeen Hyvä perintätapa kuluttajaperinnässä (lokakuu 2005, s. 4) mukaan velkojan pitää yleensä toimittaa velalliselle erääntyneestä saatavasta vähintään kaksi maksumuistutusta ennen kuin saatava siirretään toimeksisaajan perittäväksi. Lautakunta katsoo, että hyvä perintätapa edellyttää velkojalta pääsääntöisesti kahden maksumuistutuksen lähettämistä ennen muita perintätoimia. Maksumuistutukset varmistavat, että velallinen on tietoinen velasta ja että hänellä on riittävästi aikaa velan hoitamiseen tai maksujärjestelyihin ja mahdollisen huomautuksen tekemiseen.

K ilmoitti osoitteenmuutoksesta operaattorille 12.6.2006 havaittuaan, että kesäkuun lasku oli lähetetty hänen vanhaan osoitteeseensa. Siten hänen on pitänyt tietää, että operaattorilla oli ollut puolen vuoden ajan tiedossaan vanha osoite. Tästä seikasta K on voinut päätellä, että osa aikaisemmista laskuista oli niin ikään voitu lähettää vanhaan osoitteeseen ja että ne eivät välttämättä olleet saapuneet perille. Hän ei kuitenkaan ryhtynyt toimenpiteisiin asian selvittämiseksi. Operaattorilla ei taas ollut aihetta epäillä, että K ei olisi saanut huhti- ja toukokuun laskuja ja niitä koskevia maksumuistutuksia. Operaattori oli lähettänyt laskut ja maksumuistutukset tuolloin tiedossaan olleeseen osoitteeseen.

Lautakunta katsoo, että operaattorin menettely maksumuistutusten lähettämisessä ennen asian siirtämistä perintätoimistolle on siten ollut oikea.

Sitä, onko operaattori noudattanut hyvää perintätapaa, on arvioitava kokonaisuutena. Asiassa esiin tulleet seikat huomioon ottaen lautakunta katsoo, että tässä tapauksessa operaattori ei ole menetellyt hyvän perintätavan vastaisesti siirtäessään asian perintätoimistolle, vaikka maksumuistutuksia on lähetetty kustakin saatavasta vain yksi.

JOHTOPÄÄTÖS

Edellä mainituin perustein puhelinoperaattorin menettely on ollut sopimuksen ja hyvän perintätavan mukaista. Siten operaattorilla ei ole velvollisuutta palauttaa K:lle viivästyskorkoja tai perintäkuluja.

Lautakunta ei suosita hyvitystä asiassa.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 13.10.2008