Käytetyn henkilöauton kauppa. Annetut tiedot. Rekisteröintitodistus.

käytetyn auton kauppa
annetut tiedot

Diaarinumero: 1253/33/07
Antopäivä: 15.09.2008

Kuluttaja (jäljempänä K) osti 23.1.2006 elinkeinonharjoittajalta (jäljempänä EH) vuonna 2003 käyttöönotetun pakettiauton 21 500 eurolla. Asiassa on riitaa siitä, että auto ei teholtaan vastannut kaupantekohetkellä annettuja tietoja. Myyjäliike vetoaa siihen, että auton tehomerkinnät olivat väärin rekisteriotteessa.

VAATIMUS

K vaatii, että EH maksaa 1 900 euroa hinnanalennuksena.

Myyntihetkellä annettujen tietojen mukaan auton piti olla moottoriteholtaan 77 kW:a, mikä ilmeni muun muassa rekisteröintitodistuksesta. Tosiasiassa myydyssä autossa on tehoja vain 63 kW:a. Kyseistä pakettiautoa on valmistettu kahdelta moottoritilavuudeltaan samanlaisella mutta moottoriteholtaan erilaisella dieselmoottorilla. Tehomerkinnät ovat vaikuttaneet ostopäätökseen, esimerkiksi autojen vetokyky poikkeaa merkittävästi.

K on saanut oikeat tehotiedot 9.3.2006, minkä jälkeen hän on reklamoinut myyjäliikkeelle ja vaatinut hinnanalennusta. Moottoriteholtaan erilaisten autojen hintaero on uutena 3 080 euroa. Pienempitehoisen pakettiauton jälleenmyyntiarvo on myös selvästi alhaisempi.

VASTAUS

EH kiistää valittajan vaatimukset.

EH ei ole ollut millään tavoin tietoinen autoa ostaessaan tai myydessään siitä, että auton tekniset tiedot voivat poiketa rekisteröintitodistuksesta ilmenevistä tiedoista. Auto on ostettu ja myyty 77 kW:n tehoisena. K:lle selvisi maaliskuussa 2006, että rekisteröintitodistuksessa on väärä tehomerkintä. Virhe on yksiselitteinen, mutta se on aiheutunut katsastuskonttorin tekemästä virheestä autoa rekisteröitäessä. He myöntävät tämän, mutta kieltävät perusteetta vastuunsa. Myyjliike ei kuitenkaan ole vastuussa asiassa, koska se ei ole voinut tietää tai todeta tehomerkintöjen poikkeavan.

RATKAISUN PERUSTELUT

Kuluttajansuojalain 5 luvun 13 §:n mukaan tavarassa on virhe, jos se ei vastaa niitä tietoja tavaran ominaisuuksista tai käytöstä, jotka myyjä tai joku muu aikaisemmassa myyntiportaassa tai myyjän lukuun on antanut tavaraa markkinoitaessa tai muuten ennen kaupantekoa. Virhevastuuta ei kuitenkaan synny, jos tiedot on ajoissa selkeällä tavalla oikaistu.

Asianosaiset ovat yksimielisiä siitä, että auto on moottoriteholtaan poikennut kaupantekohetkellä annetuista tiedoista. Myyjäliike on kiistänyt vastuunsa sillä perusteella, että auton rekisteröintitodistuksessa on ollut väärä merkintä auton moottoritehosta. Myyjäliike kuitenkin vastaa myyntihetkellä annettujen tietojen oikeellisuudesta kuluttajalle kuluttajan sopimusosapuolena, vaikka virheellinen tieto olisi saatu kaupantekohetkellä auton rekisteröintitodistuksesta, joka on sittemmin osoittautunut virheelliseksi. Väärän tiedon moottorin tehosta voidaan katsoa vaikuttavan kauppahintaan. Edellä mainituin perustein lautakunta katsoo, että autossa on kuluttajansuojalain 5 luvun 13 §:n tarkoittama virhe.

Kuluttajansuojalain 5 luvun 19 §:n mukaan ostajalla on oikeus saada virhettä vastaava hinnanalennus, jos virhettä ei oikaista 18 §:ssä tarkoitetulla tavalla.

K:lla on oikeus saada virhettä vastaava hinnanalennus, jonka määräksi lautakunta arvioi 1 500 euroa.

SUOSITUS

Lautakunta suosittaa, että EH maksaa K:lle 1 500 euroa hinnanalennuksena.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 15.9.2008