Käytetyn henkilöauton kauppa. Teholastu moottorin ohjainyksikössä. Ohjainyksikön vaihto. Hinnanalennus.

käytetyn auton kauppa
hinnanalennus

Diaarinumero: 961/33/07
Antopäivä: 15.09.2008

Kuluttaja (jäljempänä K) osti 12.7.2006 elinkeinonharjoittajalta (jäljempänä EH) vuonna 2002 käyttöönotetun henkilöauton 28 020 eurolla. K:n mukaan autolle annettiin 12 kuukauden takuu. Hän on lähettänyt lautakunnalle kopion XX -nimisestä hänen autoaan koskevasta asiakirjasta, jossa on muun muassa seuraava toteamus: "Vakuudeksi auton moitteettomasta kunnosta räätälöimme sille yksilöllisen takuun tai käyttöturvan". Asiakirjassa on myös selvitys autolle ennen kaupantekoa tehdyistä tarkastuksista sekä selvitys viimeisimmästä huollosta. K:n lautakunnalle lähettämässä myyjäliikkeen vastauskirjeessä hänen reklamaatioonsa todetaan, että autolle olisi myönnetty

12 kuukauden / 20 000 kilometrin käyttöturva.

K valittaa siitä, että auto hylättiin katsastuksessa 27.2.2007 OBD -järjestelmämuistissa havaittujen vikakoodien vuoksi. Myöhemmin selvisi, että vikakoodit olivat seurausta moottorin ohjainlaitteeseen asennetusta teholastusta. Myyjäliike maksoi puolet moottorin ohjainlaitteen vaihtokuluista.

VAATIMUKSEST

K ilmoittaa lautakunnalle 10.5.2007 saapuneessa lisäselvityksessään vaativansa kaupan purkua tai vähintään kustannusten korvaamista. Huolloista koituneet kustannukset ovat hänen mukaansa 800 euroa.

K kertoo, että hylätyn katsastuksen jälkeen tehdyssä tarkastuksessa selvisi, että hänelle myyty auto ei vastannut sitä, mitä sen olisi pitänyt rekisteriotteen ja kauppasopimuksen mukaan olla. Selvisi nimittäin, että auton edellinen omistaja oli lisännyt auton tehoja noin 40 hevosvoimalla. Auto oli myös laiton, koska sitä ei ollut uudelleenrekisteröity tehojen lisäyksen jälkeen. Autoa tutkineen merkkiliikkeen mukaan se ei ottaisi tällaista autoa vaihdossa, koska lastutusta ei ollut tehty maahantuojan valtuuttamassa paikassa, mikä alentaa oleellisesti auton hintaa. K toteaa, että autoa mainostettiin tarkastuksella ja takuulla. Tarkastuksessa oli ilmoituksen mukaan tarkastettu auton moottori. Lastutus olisi tuolloin ollut tarkastajan havaittavissa.

VASTAUS

EH ei katso K:n purkuvaatimusta perustelluksi. K:lle ei ole tietoisesti myyty huonosti lastutettua autoa. Kun tämä ikävä asia tuli myyjäliikkeen tietoon, K:a ei haluttu jättää yksin asian kanssa, vaan hänelle tarjouduttiin korvaamaan puolet korjauskustannuksista. Auto on kaupantekohetkellä ollut noin neljä vuotta vanha ja yli 100 000 kilometriä ajettu. Kun tällaiseen käytettyyn autoon vaihdetaan uusi moottori ohjainlaite, se ei varmastikaan huononna auton arvoa eikä nosta tulevia huoltokuluja. Myyjäliike katsookin korjauskustannuksista jo maksamansa 50 prosenttia riittäväksi hyvitykseksi.

RATKAISUN PERUSTELUT

K ilmoittaa saaneensa autolle 12 kuukauden takuun. Hän on toimittanut lautakunnalle myös kopion myyjäliikkeeltä kaupanteon yhteydessä saamastaan XX -nimisestä asiakirjasta, jonka mukaan vakuudeksi auton moitteettomasta kunnosta myyjäliike räätälöi sille yksilöllisen takuun tai käyttöturvan. Muuta selvitystä K:lle myönnetystä lisäedusta ei ole esitetty. Auton hänelle myynyt EH ei ole joka tapauksessa kiistänyt K:n lautakunnan valituskaavakkeessa esittämää takuuväitettä. Näin ollen lautakunta katsoo, että autolle on myönnetty K:n väittämän 12 kuukauden takuu, joka on ollut voimassa kun auto on hylätty katsastuksessa.

Kuluttajansuojalain 5 luvun 15 a §:n 1 momentin mukaan, jos myyjä on sitoutunut vastamaan tavaran käyttökelpoisuudesta tai muista ominaisuuksista määrätyn ajan (takuu), tavarassa katsotaan olevan virhe, mikäli tavara tänä aikana huonontuu takuussa tarkoitetulla tavalla. Virhevastuuta ei kuitenkaan synny, jos myyjä saattaa todennäköiseksi, että huonontuminen johtuu tapaturmasta, tavaran vääränlaisesta käsittelystä tai muusta ostajan puolella olevasta seikasta.

Saadun selvityksen mukaan auton edellä mainittu hylkääminen katsastuksessa on ollut seurausta siitä, että sen moottorin ohjainyksikköön on jossakin vaiheessa ennen kaupantekoa asennettu moottorin tehoja nostava niin sanottu teholastu. Tältä osin auto on siten ollut kuluttajansuojalain 5 luvun 15 a §:n tarkoittamalla tavalla virheellinen.

K on vaatinut kaupan purkamista tai korjauksesta hänelle aiheutuneiden 800 euron kustannusten korvaamista.

Kuluttajansuojalain 5 luvun 19 §:n mukaan ostajalla on virheen vuoksi oikeus purkaa kauppa, paitsi jos virhe on vähäinen.

Puheena oleva virhe on korjattu eikä K ole esittänyt mitään selvitystä, että autossa olisi siltä osin tai muutenkaan enää mitään virhettä. Selvittämättä on myös, että auton arvo olisi virheen vuoksi edelleen jotenkin alempi huolimatta sen korjaamisesta. Näin ollen lautakunta katsoo virheen olleen sillä tavoin vähäinen, ettei perusteita kaupan purkamiselle ole.

Sen sijaan K:lle on syntynyt virheen vuoksi oikeus kuluttajansuojalain 5 luvun 20 §:n 1 momentin mukaiseen vahingonkorvaukseen. Myyjäliike on ilmoittanut korvanneensa jo puolet kuluista ja katsoo sen riittäväksi hyvitykseksi. Lautakunta toteaa, että koska virhe on ilmennyt ja korjattu takuuaikana, ei korjauksesta saa aiheutua K:lle kustannuksia. Näin ollen EH:n on korvattava K:lle hänen vaatimansa 800 euron kustannukset.

SUOSITUS

Kuluttajariitalautakunta suosittaa, että EH korvaa K:lle vielä 800 euroa jo annetun hyvityksen lisäksi.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 15.9.2008