Käytetyn asunto-osakkeen kauppa. Kiinteistönvälitys. Parketin kunnosta annetut tiedot.

käytetyn asunto-osakkeen kauppa
asunnon virhe
kiinteistönvälitys
asuntokauppa

Diaarinumero: 1528/81/07
Antopäivä: 04.09.2008

NN (jäljempänä "ostaja") osti 12.9.2006 XX:ltä (jäljempänä "myyjä") asunto-osakeyhtiön osakkeet, jotka oikeuttavat pinta-alaltaan 53,5 m² kerrostaloasunnon hallintaan vuonna 1962 valmistuneessa rakennuksessa. Kauppahinta oli

114 719,90 euroa. Kaupan välitti välitysliike. Hallinta siirtyi ostajalle 19.9.2006.

Ostaja havaitsi joulukuussa 2006 puutteita parketin laadussa. Asiassa on riita siitä, ovatko myyjä ja välitysliike antaneet ostajalle ennen kaupantekoa riittävät tiedot parketin ominaisuuksista sekä siitä, ovatko he velvollisia korvaamaan ostajalle osan parketin uusimisesta aiheutuneista kustannuksista.

VAATIMUKSET

Ostaja vaatii myyjältä ja välitysliikkeeltä hinnanalennusta / vahingonkorvausta 2 822 euroa. Vaatimus vastaa 2/3 osaa uuden parketin asentamisesta aiheutuneista kustannuksista.

Myyntiesitteessä ei ollut mitään mainintaa parketin huonosta kunnosta, eikä myöskään esittelytilaisuudessa puhuttu parketin kunnosta. Lisäksi lattia oli suurelta osin mattojen ja huonekalujen peittämä. Esittelytilaisuudessa lattia näytti naarmuttomalta, eikä pitänyt mitään ääntä.

Lämmityskauden aikana parkettilattian viilu nousi 1-2 mm koholleen erittäin monessa kohdassa. Sukat menevät terävistä reunoista johtuen rikki ja tuolit pysähtyivät liu'utettaessa. Ostaja totesi pintaviilun olevan irti pohjamateriaalin liimauksesta. Myyjää edeltävältä omistajalta saadun tiedon mukaan kyseinen parketti on asennettu alun perin vuonna 1997 ja siinä todettujen puutteiden johdosta uudelleen 1998-1999.

Ostajalle kerrottiin ennen kaupantekoa ainoastaan parketin mahdollisista raoista ja äänistä. Missään vaiheessa ei kuitenkaan kerrottu parketin vääntyilystä. Ostajan on ollut mahdotonta vikaa havaita. Ostaja on löytänyt parketista 344 liimattavaa paikkaa ja parkettiliikkeiden edustajat ovat todenneet lattian korjauskelvottomaksi.

Tieto parkettilattian todellisesta kunnosta olisi vaikuttanut kauppaan.

VASTAUS

1) Myyjä kiistää ostajan vaatimukset.

Tehdessään toimeksiantosopimusta välitysliikkeen kanssa myyjä vaati, että ostajille on ilmoitettava parkettiviasta ja näytti aikaisempaan kauppakirjaan tehtyä merkintää parketin käyttäytymisestä sekä kohdat, joissa ongelmia ilmenee.

Välitysliike on ilmoittanut ostajalle parketin vioista ja tämä näkyy myös kauppakirjasta. Myyjä on alentanut pyyntihintaa 5 000 eurolla nimenomaan parketin puutteiden johdosta. Tästä olisi myyjän mielestä tullut olla nimenomainen maininta kauppakirjassa.

2) Välitysliike kiistää ostajan vaatimukset.

Kohdetta esiteltäessä ostaja on käynyt pikaisesti katsomassa kohdetta ja parkettia on jo tuolloin tutkittu. Koska kohdetta välittäneellä henkilöllä on ollut tieto parketin huonosta kunnosta, asia saatettiin jo esittelytilaisuudessa ostajaehdokkaiden tietoon.

Kauppakirjassa todetaan, että ostaja on tutustunut asuntoon ja hyväksyy sen siinä kunnossa kuin se tarkastushetkellä on ollut. Lisäksi kauppakirjassa todetaan, että ostaja on tietoinen siitä, että huoneiston parketti elää ja natisee lämmityskauden aikana.

Ostajan olisi tullut havaita nyt esiintuomansa puutteet jo ennen kaupantekoa tekemässään tarkastuksessa. Mitään poikkeavaa ei asiassa ole tullut esille.

RATKAISUN PERUSTELUT

MYYJÄN VASTUU

Asuntokauppalain 6 luvun 11 §:n mukaan asunnossa on virhe, jos:

1) se ei vastaa sitä, mitä voidaan katsoa sovitun;

2) se ei vastaa niitä tietoja, jotka myyjä on ennen kaupantekoa antanut asunnosta ja joiden voidaan olettaa vaikuttaneen kauppaan;

3) myyjä on ennen kaupantekoa jättänyt antamatta ostajalle tiedon sellaisesta asuntoa koskevasta erityisestä seikasta, josta hänen täytyy olettaa tienneen ja josta ostaja perustellusti saattoi olettaa saavansa tiedon ottaen huomioon hänen mahdollisuutensa havaita kyseinen seikka 12 §:ssä tarkoitetussa asunnon tarkastuksessa, myyjän tietoisuus ostajan asettamista erityisvaatimuksista sekä muut seikat, ja laiminlyönnin voidaan olettaa vaikuttaneen kauppaan; tai

4) se on varustukseltaan, kunnoltaan tai muilta ominaisuuksiltaan merkittävästi huonompi kuin ostajalla on ollut perusteltua aihetta edellyttää ottaen huomioon asunnon hinta, sen ikä, alueella tavanomainen varustetaso, kohtuullista asumistasoa koskevat yleiset vaatimukset sekä muut seikat.

Asuntokauppalain 6 luvun 27 §:n mukaan säännöksiä myyjän vastuusta ennen kaupantekoa annetuista tiedoista sovelletaan myös, kun tiedot on antanut tai laiminlyöntiin on syyllistynyt myyjän toimeksiannosta kaupan välittäjänä toiminut kiinteistönvälitysliike tai muu myyjän edustaja.

Asuntokauppalain 6 luvun 12 §:n mukaan ostaja ei saa virheenä vedota seikkaan, josta hänen täytyy olettaa tienneen kauppaa tehtäessä. Jos ostaja on ennen kaupantekoa tarkastanut asunnon tai ilman hyväksyttävää syytä jättänyt käyttämättä myyjän tarjoaman tilaisuuden asunnon tarkastamiseen, hän ei saa virheenä vedota seikkaan, joka hänen olisi pitänyt havaita tarkastuksessa. Ostaja ei ilman myyjän kehotusta tai muuta erityistä syytä ole velvollinen tarkistamaan myyjän asunnosta antamien tietojen paikkansapitävyyttä eikä ulottamaan asunnon tarkastusta seikkoihin, joiden tutkiminen edellyttää erityisiä teknillisiä toimenpiteitä tai muita tavanomaisesta poikkeavia järjestelyjä. Mitä 1 ja 2 momentissa säädetään, ei sovelleta, jos ostajan ei kaupantekoajankohtana voida edellyttää käsittäneen kyseisen seikan merkitystä tai jos hänellä on ollut aihetta olettaa, että se oikaistaan ennen asunnon hallinnan luovutusta. Mainittuja säännöksiä ei sovelleta myöskään, jos myyjä on menetellyt törkeän huolimattomasti tai kunnianvastaisesti ja arvottomasti eikä myöskään sikäli kuin tämän luvun 19 §:stä muuta johtuu.

Asiassa on selvitetty, että kaupan kohteena olleessa asunnossa oleva lautaparketti on elänyt lämmityskausien aikana epätavallisen runsaasti ja parketin osat ovat myös vääntyneet siten, että esiin on noussut teräviä, noin 1-2 mm korkeita reunoja. Parkettiliikkeiden edustajat eivät ole antamissaan tarjouksissa suositelleet parketin korjaamista. Parketin uusimisesta on ostajan mukaan aiheutunut hänelle noin 4 200 euron kustannukset.

Myyjä on oman kertomansa mukaan ollut ennen kaupantekoa tietoinen ostajan esiintuomista parkettilattian puutteista. Myyjä on kertonut ilmoittaneensa ko. puutteista myös välitysliikkeelle.

Kuluttajariitalautakunta toteaa, että ottaen huomioon myyjän ja välitysliikkeen tietoisuus parkettilattian puutteista, heillä on tässä tapauksessa näyttötaakka siitä, että kyseisistä puutteista on kerrottu ostajalle asianmukaisesti ennen kauppaa.

Ostaja on kauppakirjaan tehdyn merkinnän mukaan ollut kauppaa tehtäessä tietoinen siitä, että parketti elää ja natisee lämmityskauden aikana. Ostajan kertoman mukaan hänelle ei kuitenkaan ole ilmoitettu parketin osien vääntymisestä ja kohoamisesta lämmityskausien aikana.

Lautakunta toteaa, ettei näin voimakasta parketin osien vääntymistä ja kohoamista voida pitää tavanomaisena parketin elämisenä. Ostajan ei myöskään voida olettaa havainneen kyseistä lämmityskausien aikana ilmenevää seikkaa ennen kaupantekoa. Koska ostaja on kiistänyt, että hänelle olisi kerrottu parketin osien vääntymisestä ja kohoamisesta ennen kaupantekoa, eikä muustakaan asiassa esitetystä selvityksestä ilmene, että ostajalle olisi asiasta kerrottu, lautakunta katsoo myyjän tältä osin laiminlyöneen tiedonantovelvollisuuttaan. Lautakunta toteaa myyjän vastaavan ostajalle annettujen tietojen puutteellisuudesta myös siltä osin kuin laiminlyöntiin on syyllistynyt myyjän toimeksiannosta toiminut välitysliike. Lautakunta pitää parkettilattiassa todettuja puutteita seikkana, jonka voidaan olettaa vaikuttaneen kauppaan. Kaupan kohteessa on näin ollen asuntokauppalaissa tarkoitettu virhe.

Asuntokauppalain 6 luvun 16 §:n mukaan ostajalla on oikeus virhettä vastaavaan tai muuten virheeseen nähden määrältään kohtuulliseen hinnanalennukseen. Ostajalla on oikeus saada hinnanalennuksena palautettavalle kauppahinnalle korkolain 3 §:n 2 momentin mukaista korkoa siitä päivästä lukien, jona myyjä vastaanotti kauppahinnan.

Ottaen huomioon parketin ikä sitä uusittaessa, ostajan ennen kaupantekoa parketin laadusta saamat tiedot sekä se seikka, että kaupan kohde on parketin uusimisen johdosta tullut parempaan kuntoon kuin ostaja on ennen kaupantekoa voinut perustellusti edellyttää, lautakunta harkitsee virheeseen nähden määrältään kohtuulliseksi hinnanalennukseksi tässä tapauksessa 1 500 euroa.

Myyjän tulee maksaa hinnanalennuksena palautettavalle kauppahinnalle tuottokorkoa 12.9.2006 lukien.

Tuottokoron määrä 12.9.2006-31.12.2006 oli 3 prosenttia, 1.1.2007-30.6.2007 se oli 4 prosenttia ja 1.7.2007 alkaen se on 4,5 prosenttia.

VÄLITYSLIIKKEEN VASTUU

Kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä annetun lain

7 §:n mukaan välitysliikkeen on suoritettava välitystehtävä ammattitaitoisesti, huolellisesti ja hyvää välitystapaa noudattaen sekä ottaen huomioon toimeksiantajan ja myös tämän vastapuolen edut. Välitysliikkeen suorituksen tulee myös vastata siitä markkinoinnissa annettuja tietoja.

Lain 9 §:n mukaan välitysliikkeen on välityskohdetta tarjotessaan annettava toimeksiantajan vastapuolelle kaikki ne tiedot, joiden välitysliike tietää tai sen pitäisi tietää vaikuttavan kaupasta päättämiseen.

Lautakunta katsoo asiassa selvitetyksi, että välitysliike on myyjältä saamiensa tietojen perusteella ollut kohdetta esitellessään tietoinen parkettilattian kunnon puutteista.

Tästä huolimatta välitysliikkeen ei ole selvitetty kertoneen puutteista ostajalle ennen kaupantekoa.

Lautakunta katsoo, että välitysliike on menetellyt kohdetta välittäessään huolimattomasti. Välitysliikkeen suorituksessa on hyvitykseen oikeuttava virhe.

Lain 14 §:n mukaan toimeksiantajan vastapuolella on oikeus saada välitysliikkeeltä korvaus vahingosta, jonka välitysliikkeen virheellinen menettely on hänelle aiheuttanut.

Lautakunta katsoo, että välitysliikkeen aiheuttaman vahingon määrä vastaa myyjän palautettavaksi tulevan hinnanalennuksen määrää.

SUOSITUS

Kuluttajariitalautakunta suosittaa, että myyjä ja välitysliike maksavat ostajalle yhteisvastuullisesti hinnanalennusta / vahingonkorvausta 1 500 euroa.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 4.9.2008