3g-matkapuhelimen ja liittymän kytkykauppa. Tavaran virhe. Sopimuksen purkaminen.

tavaran virhe
kytkykauppa

Diaarinumero: 3668/32/07
Antopäivä: 15.08.2008

Kuluttaja (jäljempänä K) ja elinkeinonharjoittaja (jäljempänä EH) sopivat 6.10.2006 3G-matkaviestintäverkon käyttöön soveltuvasta puhelimesta ja liittymästä. Sopimuksen kesto on kaksi vuotta. K:n mukaan puhelimen käyttäminen normaalilla tavalla ei onnistunut varsinkaan hänen loma-asunnollaan.

Erimielisyys koskee sitä, onko K:lla oikeus sopimuksen purkamiseen sekä vahingonkorvaukseen.

VAATIMUKSET

K vaatii sopimuksen purkamista ja puhelimeen kohdistuneiden kuukausimaksujen palauttamista sekä 619 euron korvausta, joka koostuu asianajajapalkkiosta 250 euroa, K:lle aiheutuneista kuluista 150 euroa, puhelinnumeron vaihdosta 100 euroa sekä uuden puhelimen hankkimisesta 119 euroa.

Puhelin ei ollut toiminut lainkaan 3G-verkossa K:n asuinpaikkakunnalla tai hänen kesäasunnollaan. Maaliskuun 2007 jälkeen puhelin oli ollut pääosin EH:n hallinnassa. EH ei ollut suostunut sopimuksen purkamiseen.

K oli ollut yhteydessä Eh:an kahdesti ennen joulua 2006, koska laitteella oli ollut vaikeuksia soittaa tai lähettää tekstiviestejä. Kun puhelimen asetuksista oli EH:n asiakaspalvelun ohjeiden mukaisesti muutettu laite käyttämään gsm-verkkoa 3G-verkon asemasta, toimi laite asuinpaikkakunnalla, mutta ei edelleenkään kesäasunnolla. Siellä laitteella ei voi soittaa tai vastaanottaa puheluita eikä lähettää tekstiviestejä.

K oli ottanut yhteyttä EH:n asiakaspalveluun uudelleen vuoden 2007 alussa. Asiakaspalvelun ohjeen mukaisesti hän oli toimittanut laitteen huoltoon, joka oli varmistanut laitteen käyttävän gsm-verkkoa. Laite ei edelleenkään ollut toiminut kesäasunnolla. K oli ollut yhteydessä EH:n asiakaspalveluun 24.1.2007, mutta ei ollut saanut ongelmaan ratkaisua. K oli 9.2.2007 pyytänyt EH:lta kirjallisesti sopimuksen purkamista.

EH ei kuitenkaan ollut tähän suostunut. K oli 13.4.2007 lähettänyt puhelimen EH:lle pyytäen sopimuksen purkua puhelimen osalta.

EH oli toimittanut puhelimen huoltoon 23.4.2007, mistä puhelin oli palautettu K:lle. Laite ei vieläkään ollut toiminut kesäasunnolla, joten hän oli 24.5.2007 lähettänyt puhelimen uudelleen EH:lle vaatien sopimuksen purkua. Tähän reklamaatioon EH oli vastannut kielteisesti vasta 3.7.2007 ja 7.8.2007 yhtiö oli palauttanut puhelimen K:lle. Syyskuussa 2007 EH:n edustaja oli soittanut K:lle luvaten purkaa sopimuksen, mikäli puhelin ei toimisi EH:n toimittamilla asetuksilla. Puhelin ei ollut toiminut kesäasunnolla, mutta lupauksestaan huolimatta EH ei edelleenkään ollut suostunut purkamaan sopimusta.

EH:n asiakaspalvelu ei ollut ollut asianmukaista.

K ei ollut voinut hyödyntää puhelinta hankittuaan uuden liittymän toiselta operaattorilta, koska puhelin on sim-lukittu. EH ei K:n pyynnöstä huolimatta myöskään ollut vapauttanut K:n puhelinnumeroa tässä uudessa liittymässä käytettäväksi. Tämän johdosta hän oli ollut pakotettu ostamaan uuden puhelimen sekä ottamaan käyttöön kokonaan uuden puhelinnumeron.

VASTAUS

EH kiistää vaatimuksen.

Määräaikaisen 3G-palvelupakettisopimuksen purkaminen ei sopimusehtojen perusteella normaalisti ollut mahdollista. Purkaminen edellytti kirjallista pyyntöä EH:lle. Purkamisesta huolimatta asiakkaan puhelinnumero jää EH:lle sopimusajan loppuun saakka.

K oli ollut yhteydessä liittymän kuuluvuudesta EH:an ensimmäisen kerran 24.1.2007. Tuolloin häntä oli ohjeistettu vaihtamaan puhelimen asetuksista käytettäväksi gsm-verkko 3G-verkon sijaan. Kirjallisen reklamaation K oli lähettänyt EH:lle 9.2.2007. EH oli vastannut reklamaatioon 23.2.2007 ja myös muihin K:n lähettämiin sähköposteihin ja kirjeisiin.

K:n puhelimesta ei huollossa ollut löytynyt vikaa. Puhelimen toimivuus oli testattu myös EH:n toimesta. K:lla ei tämän johdosta ollut oikeutta käyttöönotetun matkapuhelimen palautukseen. Laitteen käyttäminen on mahdollista minkä tahansa operaattorin liittymällä.

K:n puhelin oli toiminut hänen asuinpaikkakunnallaan laitteen asetusten muuttamisen jälkeen. Puhelimen toimimattomuus K:n lomapaikkakunnalla ei johtunut puhelimesta, vaan matkapuhelinverkosta. Matkapuhelinverkossa on aina katvealueita. Asiakaspalvelullisista syistä EH oli tarjonnut K:lle mahdollisuutta purkaa määräaikainen liittymäsopimus. Numeronsiirron myötä K:lla on mahdollisuus siirtää gsm-liittymänsä.

K:n korvausvaatimukset olivat perusteettomia.

RATKAISUN PERUSTELUT

Kuluttajariitalautakunta on ratkaisukäytännössään katsonut, että kytkykaupassa päätelaitteen kauppa ja matkapuhelinpalvelua koskeva sopimus muodostavat sopimuskokonaisuuden ja että tätä sopimusta on kokonaisuudessaan arvioitava lähtökohtaisesti tavaran kauppaa koskevien säännösten perusteella.

Kuluttajansuojalain 5 luvun 12 §:n mukaan tavaran on muun muassa laadultaan ja muilta ominaisuuksiltaan vastattava sitä, mitä voidaan katsoa sovitun. Jos muuta ei voida katsoa sovitun, tavaran tulee vastata sitä, mitä kuluttajalla yleensä on sellaisen tavaran kaupassa perusteltua aihetta olettaa.

Kuluttajansuojalain 5 luvun 18 §:n mukaan ostajalla on oikeus vaatia, että myyjä korjaa virheen tai toimittaa virheettömän tavaran. Tällainen oikaisu on suoritettava kohtuullisessa ajassa ja siten, ettei ostajalle aiheudu siitä kustannuksia tai olennaista haittaa.

Kuluttajansuojalain 5 luvun 19 §:n mukaan jollei virheen korjaaminen tai virheettömän tavaran toimittaminen tule kysymykseen taikka jollei tällaista oikaisua suoriteta 18 §:ssä tarkoitetulla tavalla, ostaja saa vaatia virhettä vastaavaa hinnanalennusta tai purkaa kaupan, paitsi jos virhe on vähäinen.

Kuluttajansuojalain 5 luvun 20 §:n mukaan ostajalla on oikeus korvaukseen vahingosta, jonka hän kärsii tavaran virheen vuoksi.

K ei uskottavana pidettävän kertomuksensa mukaan ollut voinut lainkaan hyödyntää 3G-ominaisuuksia ja lisäksi puhelin ei ollut lainkaan toiminut hänen kesäpaikallaan, missä hänen aikaisempi puhelimensa oli samalla sim-kortilla toiminut. Huollossa matkapuhelimesta ei ollut löytynyt vikaa. EH onkin katsonut, että ongelmat johtuvat yhtiön matkapuhelinverkosta ja on tämän johdosta tarjonnut mahdollisuutta sopimuksen purkamiseen tältä osin.

Kuluttajariitalautakunta on ratkaisukäytännössään katsonut, että mikäli kytkykaupassa kuluttajalla katsotaan olevan laitteesta tai 3G-verkon vajaasta peittoalueesta johtuen oikeus sopimuksen purkuun, tuo purkuoikeus ulottuu koko sopimukseen. Tässä tapauksessa laitteen 3G-ominaisuuksien ei ole väitetty olleen sopimuksen solmimisen kannalta sinänsä ratkaisevia, vaikka niillä ilmeisesti oma merkityksensä on ollutkin. Verkkopeitolla yleisemmin on kuitenkin kuluttajalle olennainen merkitys. Tssä tapauksessa K on muuttanut saman operaattorin aikaisemman gsm-liittymän 3G-liittymäksi. Kuluttajariitalautakunta katsoo, että tällaisessa tapauksessa kuluttaja lähtökohtaisesti voi odottaa kuuluvuuden ainakin gsm-verkon osalta säilyvän entisenä. Tämän johdosta kuluttajariitalautakunta katsoo, että asiassa ei ole erityistä merkitystä sillä ovatko K:n puhelimen käytössä kokemat ongelmat johtuneet puhelimesta vai matkapuhelinverkosta. Hän ei ole voinut käyttää hankkimaansa puhelinta tavalla, jota hän on puhelinta hankkiessaan perustellusti voinut edellyttää. K:lla on oikeus sopimuksen purkuun, koska virhettä ei voida pitää vähäisenä.

K:n selvityksen mukaan hänellä oli ollut puhelimen käytössä ongelmia alusta lukien ja näistä ongelmista hän oli ollut yhteydessä EH:an kahteen otteeseen jo ennen joulua 2006 ja EH:n vastauksenkin perusteella viimeistään tammikuussa 2007. K oli pyrkinyt purkamaan kytkykaupan puhelimen osalta helmikuusta 2007 lähtien, jolloin oli jo ilmennyt, ettei puhelin toiminut asianmukaisesti edes gsm-verkossa. Kirjallisen aineiston perusteella jää epäselväksi missä vaiheessa K oli toimittanut puhelimen ensimmäisen kerran huoltoon toiminnaltaan tutkittavaksi, eikä pelkästään verkkoasetusten tarkastamiseksi. Hän oli joka tapauksessa 13.4.2007 lähettänyt puhelimen EH:lle, josta se oli toimitettu huoltoon. Huoltolähetteen mukaan laite oli tuolloin päivitetty ja sen toiminta oli testattu. Koska K ei tämän jälkeenkään ollut voinut käyttää puhelinta asianmukaisesti, kuluttajariitalautakunta katsoo, että viimeistään tämän ajankohdan jälkeen K:lla on ollut oikeus sopimuskokonaisuuden purkamiseen.

K on, sinä aikana kun puhelin on ollut hänen hallussaan, voinut rajoitetusti käyttää puhelinta ja on siten saanut puhelimesta käyttöhyötyä. Käyttöhyödyn määräksi kuluttajariitalautakunta arvioi 20 euroa. Liittymän osalta K ei aluksi ole vaatinut sopimusta purettavaksi ja hän on ilmeisesti voinut liittymää myös hyödyntää. Myöhemmin hän on avannut uuden liittymän, jonka johdosta aikaisempi liittymä oli muuttunut tarpeettomaksi. Tältä osin asiassa ei kuitenkaan ole esitetty tarkempaa selvitystä.

Sopimuksen purkamisen johdosta K:lla ei ole enää velvollisuutta maksaa sopimukseen perustuvia liittymän kuukausimaksuja. Hän on velvollinen palauttamaan puhelimen EH:lle, jonka tulee palauttaa liittymän kuukausimaksuista se osuus, joka kohdistuu puhelinlaitteeseen. Tästä määrästä EH:lla on kuitenkin oikeus vähentää käyttöhyötynä 20 euroa. Puhelinpalveluja koskevia maksuja ei tarvitse palauttaa, koska K on voinut käyttää palveluja ja saanut niistä hyödyn itselleen.

Asian selvittämisestä oli aiheutunut K:lle kustannuksia. Näiden kustannusten määräksi kuluttajariitalautakunta muun selvityksen puuttuessa arvioi 30 euroa.

Muiden korvausvaatimusten hyväksymiselle ei ole esitetty perustetta.

SUOSITUS

Kuluttajariitalautakunta suosittaa, että EH purkaa K:n kanssa tekemänsä sopimuksen matkapuhelimesta ja liittymästä. K:n tulee palauttaa matkapuhelin EH:lle, jonka puolestaan tulee palauttaa liittymän kuukausimaksuista se osuus, joka kohdistuu puhelinlaitteeseen. Tästä määrästä EH:lla on kuitenkin oikeus vähentää käyttöhyötynä 20 euroa. Lisäksi kuluttajariitalautakunta suosittaa, että EH korvaa K:lle asian selvittelykuluina 30 euroa.

Muilta osin kuluttajariitalautakunta ei suosita hyvitystä.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 15.8.2008