Kiinteistönvälitys. Talon varaus ulkomailta. Varausmaksun palautusvaatimus.

varausmaksu
varaussopimus
kiinteistönvälitys

Diaarinumero: 433/81/07
Antopäivä: 14.08.2008

Kuluttaja (jäljempänä K) varasi 6.9.2006 XX:n kanssa tekemällään asiakirjalla Thaimaasta tontin. Alustavaksi kauppahinnaksi sovittiin 2 875 000 bahtia eli noin 59 619 euroa. Sopimuksessa ilmoitetaan, että myyjää edustaa Suomessa välitysliike EH. Varausmaksu oli 170 000 bahtia eli 3 604,44 euroa, joka on suoritettu 13.9.2006 mennessä. Asiakirjan mukaan varausmaksu jää myyjälle, jos ostaja luopuu kaupasta eikä halua ostaa muutakaan taloa. Varaus oli sopimuksen mukaan voimassa enintään kuusi viikkoa, jona aikana varsinainen kauppa tuli tehdä.

Kauppa on jäänyt toteutumatta, koska K on peruuttanut varauksensa syyskuussa 2006.

Asiassa on riitaa välitysliikkeen velvollisuudesta palauttaa osa asuntokaupan varausmaksua.

VAATIMUKSET

K vaatii välitysliike EH:a palauttamaan noin puolet varausmaksusta, eli 1 800 euroa.

K katsoo, että varausmaksu on kohtuuton ottaen huomioon, että varaus on peruutettu alle kuuden viikon kuluttua sen tekemisestä. Varauksesta ja sen peruuttamisesta ei ole voinut aiheutua myyjälle 3 604,44 euron kustannuksia. K otaksuu, että talo on saatu heti myytyä toiselle. K kertoo, että varausmaksu jää kellumaan puoleksi vuodeksi.

VASTAUS

Välitysliike EH kiistää valituksen.

EH kuuluu pohjoismaiseen ketjuun ja toimii XX:n myyntiedustajana Suomessa. Asiakas suorittaa kaikki maksut suoraan Thaimaahan XX:n tilille. Varaussopimuksen ehtojen mukaan varausmaksu menetetään, jos asiakas peruu varauksen.

K halusi ostaa asunnon Thaimaasta ja on maksanut 6.9.2006 allekirjoittamansa varaussopimuksen mukaisen varausmaksun

170 000 bahtia myyjälle XX:n tilille. Varausmaksun menetys peruuttamistapauksessa perustuu välitysliikkeen välittämään varaussopimukseen. K on varauksen jälkeen käynyt toistuvasti perumassa ja uusimassa sopimuksen. Hänelle on myös näissä yhteyksissä tähdennetty kaupan peruuttamiseen liittyvää varausmaksun menetysseuraamusta.

K:a on autettu hakemaan rahoitusta pankista, rahoituksen on estänyt se, että hänen vakuudeksi aikomansa asunto oli Hitas-asunto, jonka myyntirajoitukset poistuvat vasta helmikuussa 2007.

K:a neuvottiin ottamaan yhteyttä myyjään, joka kieltäytyi palauttamasta varausmaksua.

RATKAISUN PERUSTELUT

Kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä annetun lain

1 pykälän 1 momentin mukaan lakia sovelletaan välitysliikkeen kanssa tehtävään toimeksiantoon, kun välitettävänä on kiinteistö tai sen osa, rakennus tai huoneisto, joka ei kuulu toimeksiantajan elinkeinotoimintaan, kun vastapuoli hankkii välitettävän kohteen omistus-, vuokra-, tai muun käyttöoikeuden muuta tarkoitusta kuin elinkeinotoimintaansa varten.

Saman lain 4 pykälän mukaan lain säännöksistä ei saa poiketa toimeksiantajan tai tämän vastapuolen vahingoksi, ellei jäljempänä toisin säädetä.

Saman lain 7 pykälän 1 momentin mukaan välitysliikkeen on suoritettava välitystehtävä ammattitaitoisesti, huolellisesti ja hyvää välitystapaa noudattaen sekä ottaen huomioon toimeksiantajan ja tämän vastapuolen edut.

Saman lain 14 pykälän mukaan toimeksiantajan vastapuolella on oikeus saada korvaus vahingosta, jonka välitysliikkeen virheellinen menettely on hänelle aiheuttanut.

Kiinteistövälitysliikkeistä ja vuokrahuoneistojen välitysliikkeistä annetun lain 11 pykälän mukaan välitysliikkeen on pidettävä sen haltuun luovutetut asiakkaan varat erillään välitysliikkeen omista varoista. Asiakasvarat on talletettava pankkitilille tai säilytettävä muulla luotettavalla tavalla.

Ottaen huomioon sen, että EH käyttää sopimuspohjissaan kiinteistövälityssanaa, sekä sen, että EH:n toiminta kuuluu kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä annetun lain

1 pykälän 1 momentin määrittelemän toiminnan piiriin, on EH:n toimintaan tapauksessa sovellettava kiinteistövälitysliikkeistä ja vuokrahuoneistojen välitysliikkeistä annetun lakia. Asiassa ei esitetty näyttöä siitä, että ostaja K olisi ollut hankkimassa kohdetta elinkeinotoimintaansa varten. Kuluttajariitalautakunta toteaa, että K:n ja EH:n väliseen riitaan on sovellettava kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä annettua lakia.

Sopimuksessa käytetään termiä varausmaksu. Varausmaksu on määritelty asuntokauppalaissa. Kyseisen lain mukaan varausmaksun enimmäismäärä on 4 % kauppahinnasta ja ostaja saa varausmaksun takaisin vetäytyessään kaupasta. Vaikka nyt puheena olevaan kauppaan ei sovellettaisikaan asuntokauppalain säännöksiä, on ostaja saattanut käytetyistä termeistä saada väärän kuvan asiasta. Sopimuksen varausmaksun määrää koskevassa ehdossa ei ole myöskään ilmoitettu varausmaksun euromäärä. EH:n asemaa ei ole sopimuksessa määritelty yksiselitteisesti. Kuluttajariitalautakunta katsoo, että sopimuksen ehdot ovat epäselviä ja harhaanjohtavia.

EH on ohjannut ostaja K:n maksamaan varausmaksun jo ennen sitovan sopimuksen syntymistä suoraan myyjän tilille, vaikka välitystoimintaa säätelevän lainsäädännön mukaan sen olisi tullut ottaa vastaan ja säilyttää toimeksiantajan vastapuolen varausmaksuna maksamia varoja luotettavalla tavalla sitovan sopimuksen syntymiseen saakka. Näin menetellessään EH on laiminlyönyt valvoa toimeksiantajansa vastapuolena olleen

K:n etua.

Ottaen huomioon sopimuksen epäselvät ja harhaanjohtavat ehdot, sekä sen, että välitysliike ohjaamalla ostajan suorittamaan varausmaksun suoraan myyjän tilille on laiminlyönyt toimeksiantajan kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä annetusta lain mukaisesti valvoa vastapuolen etua, lautakunta katsoo, että välitysliike vastaa K:lle aiheuttamastaan 1 800 euron suuruisesta vahingosta.

SUOSITUS

Kuluttajariitalautakunta suosittaa, että EH maksaa K:lle vahingonkorvauksena 1 800 euroa.

Päätös oli yksimielinen

 
Julkaistu 14.8.2008