Dvd-tallentimen kauppa. Tavaran virhe. Myyjän tiedonantovelvollisuus.

tavaran virhe
dvd-tallennin
tiedonantovelvollisuus

Diaarinumero: 4347/32/07
Antopäivä: 01.08.2008

Kuluttaja (jäljempänä K) osti 23.12.2005 DVD-tallentimen, jonka hinta oli 399 euroa. Myyjäliike myönsi sille kahden vuoden takuun. K kertoo valituksessaan, että koska perhe ei itse hallinnut laitteiden teknisiä ominaisuuksia, ehtona ja vaatimuksena tälle laitteelle oli ollut vain hyvä laatu ja mahdollisimman pitkäikäinen tuote, riittävä tallennuskapasiteetti (80 GB) kiintolevylle, ajastettu tallennusmahdollisuus sekä mahdollisuus katsella toista kanavaa ja samalla tallentaa toista. Erityisesti tallennusmahdollisuus oli ollut tärkeä. Ostohetkellä tuote oli täyttänyt nämä kriteerit. Ostopäätös oli tehty myyjän antamien tietojen pohjalta. Laite oli toiminut moitteettomasti siihen asti, kun digilähetykset alkoivat. Tuolloin ostosta oli kulunut noin

1,5 vuotta. Digilähetysten alkamisen jälkeen tallennin toimi enää lähinnä vain toistolaitteena eli puolet sen ominaisuuksista jäi saavuttamatta.

Pitkällisten selvittelyjen jälkeen laitteen toimimattomuuden syyksi paljastui se, että siitä puuttui digiviritin. K toteaa laitteen olevan nyt käyttökelvoton, vaikka siinä ei varsinaista vikaa olekaan. Hän katsoo, että erikoisliikkeellä täytyy olla sellaista tietämystä myymistään laitteista, jota ei voida edellyttää tavalliselta kuluttajalta.

Myyjäliike haluaa kuluttajariitalautakunnan kannan asiaan. Sen mukaan elinkeinonharjoittaja ei mitenkään kykene vastaamaan kaikkiin digisiirtymän aiheuttamiin vaatimuksiin.

VAATIMUKSET

K vaatii joko hinnanalennusta 200 euroa tai tallentimen vaihtamista sellaiseen laitteeseen, jossa on digiviritin. Vaihdossa K ottaisi vastatakseen itse 200 euron osalta laitteen kulumisesta ja saamastaan käyttöhyödystä. Jos uusi tallennin maksaa yli 400 euroa, hän maksaa siinä tapauksessa 400 euron ylittävän osuuden kauppahinnasta itse.

Kaupantekohetkellä K ei ollut osannut edellyttää, että DVD-laitteessa pitäisi olla digiviritin, jos aikoo tallentaa sillä televisiolähetyksiä. Sellaista teknistä tietämystä tavallisilla ihmisillä ei ollut. Hän oudoksuu myyjän menettelyä, kun myyjä myi laitteen, jonka tiesi olevan käyttökelvoton puolentoista vuoden kuluttua.

VASTAUS

Myyjäliike toteaa vastauksessaan, että kyseinen laite on ostohetkellä vastannut vuoden 2005 kysyntää ja tarjontaa. Valitettavasti tuolloin ei kenelläkään ollut käytännön kokemusta digitaalisiin lähetyksiin siirtymisestä ja sen tuomista useista ongelmista. Kyseisestä tallentavasta DVD-soittimesta ei puutu digiviritintä, koska siinä ole sellaista luvattu olevankaan. Laite toimii edelleen. Tallennustoiminta toimii samalla periaatteella kuin markkinoilla olevat yksiviritteiset tallentavat digisovittimet.

VALITTAJA VASTAUKSESTA

K toteaa, että jos myyjä olisi sanonut, ettei laite sisällä digiviritintä, hän olisi valinnut sellaisen DVD-tallentimen, joka olisi toiminut vastaavalla tavalla vielä vuosienkin kuluttua. Sellaisten laitteiden hinnat eivät tuolloin ilmeisesti olleet kuin 100-150 euroa kalliimmat verrattaessa K:n ostamaan tallentimeen. Hinta ei olisi ollut ostohetkellä kynnyskysymys.

RATKAISUN PERUSTELUT

Kuluttajansuojalain 5 luvun 12 §:n mukaan tavaran on lajiltaan, määrältään, laadultaan, muilta ominaisuuksiltaan ja pakkaukseltaan vastattava sitä, mitä voidaan katsoa sovitun.

Jos muuta ei voida katsoa sovitun, tavaran tulee kestävyydeltään ja muuten vastata sitä, mitä kuluttajalla yleensä on sellaisen tavaran kaupassa perusteltua aihetta olettaa.

Kuluttajansuojalain 5 luvun 13 §:n mukaan tavarassa on virhe myös silloin, jos tavara ei vastaa niitä tietoja, jotka myyjä on antanut tavaran ominaisuuksista tai käytöstä tavaraa markkinoitaessa. Tavaraa ei kuitenkaan pidetä virheellisenä, jos tiedot on ajoissa selkeällä tavalla oikaistu. Myyjä ei vastaa tässä momentissa tarkoitetusta virheestä myöskään, jos hän ei ollut eikä hänen olisi pitänytkään olla selvillä annetuista tiedoista.

Kuluttajansuojalain 5 luvun 18 §:n mukaan ostajalla on oikeus vaatia, että myyjä korjaa virheen tai toimittaa virheettömän tavaran kohtuullisessa ajassa ja siten, ettei ostajalle aiheudu siitä kustannuksia tai olennaista haittaa.

Jollei virheen korjaaminen tai virheettömän tavaran toimittaminen tule kysymykseen taikka jollei tällaista oikaisua suoriteta 18 §:ssä tarkoitetulla tavalla, ostaja saa kuluttajansuojalain 5 luvun 19 §:n mukaan vaatia virhettä vastaavaa hinnanalennusta tai purkaa kaupan, paitsi jos virhe on vähäinen.

Kuluttajariitalautakunta toteaa kysymyksessä olevan tallentavan DVD-laitteen kaupan tapahtuneen aivan vuoden 2005 lopulla. Vuonna 2004 digitelevision näkyvyysalue on kattanut jo noin

94 prosenttia väestöstä. Näin ollen vuonna 2005 kodinkoneliikkeiden myyjien tiedossa on täytynyt olla tiedot digitaalisiin lähetyksiin siirtymisistä ja sen aikaansaamista laitevaatimuksista. Myyjien velvollisuus on ollut neuvoa televisiovastaanottimien ja niiden oheislaitteiden ostajia näistä seikoista.

Lautakunta toteaa, että myyjäliike on tässä tapauksessa laiminlyönyt kuluttajansuojalain 5 luvun 13 §:n mukaisen tiedonantovelvollisuutensa. Myyjäliikkeen olisi tullut ilmoittaa kaupantekohetkellä K:lle, että kyseisen tallentavan DVD-laitteen ominaisuuksiin kuuluvat ajastustoiminnot ja samanaikaisen toisen kanavan katselu- ja toisen kanavan tallennustoiminnot eivät digitelevisiokauteen siirryttäessä tulisi enää toimimaan ilman digitelevision tai digivirittimen hankkimista.

Edellä olevan nojalla lautakunta toteaa, että kaupan kohteessa on ollut kuluttajansuojalain 5 luvun 13 §:n mukainen virhe. Virheen johdosta K:lla on oikeus hinnanalennukseen. Lautakunta pitää K:n vaatimaa 200 euron hinnanalennusvaatimusta virhettä vastaavana ottaen huomioon sen, että laite on toiminut vain

1,5 vuotta, ja hyväksyy sen.

Lautakunta toteaa, että osapuolet voivat halutessaan kuitenkin sopia DVD-laitteen vaihtamisesta uuteen, jos he pääsevät yhteisymmärrykseen välirahan määrästä.

SUOSITUS

Kuluttajariitalautakunta suosittaa, että myyjäliike suorittaa K:lle hinnanalennuksena 200 euroa.

Päätös oli yksimielinen

 
Julkaistu 1.8.2008