Matkapuhelimen kauppa. Tavaran virhe. Korjausten viivästyminen. Kaupan purku. Käyttöhyöty.

tavaran virhe
kaupan purkuvaatimus
käyttöhyöty

Diaarinumero: 1337/32/07
Antopäivä: 29.07.2008

Kuluttajan (jäljempänä K) aviopuoliso osti puolisolleen 11.10.2005 lahjaksi matkapuhelimen 250 eurolla. Puhelimen maahantuoja oli myöntänyt sille takuun. K:n puhelimeen ilmaantui vikaa keväällä 2006. Puhelinta on korjattu myyjäliikkeen huollossa neljä kertaa 27.4.2006-15.11.2006 välisenä aikana. Huoltoliikkeen mukaan osa vioista on ollut ajoittaisia ja siten vaikeasti diagnosoitavia. K:n mukaan puhelin on ollut korjattavana yhteensä 17 viikon ajan.

Myyjäliike on K:n mukaan toimittanut hänelle uuden puhelimen 16.4.2007. Laite oli kuitenkin ollut K:lle tuossa vaiheessa hyödytön, koska hän oli jo hankkinut uuden puhelimen muualta.

VAATIMUKSET

K vaatii myyjätahoa purkamaan kaupan ja palauttamaan koko kauppahinnan, koska puhelinta ei korjattu kohtuullisessa ajassa. Lisäksi hänen on katsottava vaativan korvattavaksi viisi euroa päivää kohti siltä ajalta kuin hän on ollut ilman toimivaa matkapuhelinta.

K oli toimittanut kaupan purkua varten viallisen puhelimen myyjäliikkeen pyynnöstä myymälään jo syksyllä 2006. Joidenkin korjausten yhteydessä K:lle oli tarjottu vaihtopuhelinta korjauksen ajaksi, mutta ei joka kerta, koska välillä vaihtolaitteiden oli sanottu loppuneet liikkeestä.

VASTAUKSET

1) Myyjäliike ei ole antanut asiaan vastausta.

2) Maahantuoja ilmoittaa vastauksessaan, että kun ostajan vaatimuksena on kaupan purku, maahantuoja ei voi vastata myyjän puolesta. Maahantuoja on vastauksessaan vedonnut myös siihen, että K ei ollut alkuperäisessä valituskirjeessään esittänyt suoranaisia vaatimuksia maahantuojaa kohtaan. K on myöhemmin täydentänyt valitustaan ja ilmoittanut vaativansa myös maahantuojalta kaupan purkua ja koko kauppahinnan palauttamista sekä vahingonkorvausta alkuperäisessä valituksessa esitetyllä tavalla. Kyseinen K:n vaatimuskirje on lähetetty maahantuojalle tiedoksi, mutta yhtiö ei ole enää vastannut siihen.

RATKAISUN PERUSTELUT

Kuluttajansuojalain 5 luvun 12 §:n mukaan tavaran on lajiltaan, määrältään, laadultaan, muilta ominaisuuksiltaan ja pakkaukseltaan vastattava sitä, mitä voidaan katsoa sovitun.

Jos muuta ei voida katsoa sovitun, tavaran tulee kestävyydeltään ja muuten vastata sitä, mitä kuluttajalla yleensä on sellaisen tavaran kaupassa perusteltua aihetta olettaa.

Kuluttajariitalautakunta toteaa asiassa olevan riidatonta, että K:lle myydyssä matkapuhelimessa on ollut edellä mainitun lainkohdan mukainen virhe.

Ostajalla on kuluttajansuojalain 5 luvun 31 §:n nojalla oikeus kohdistaa tavaran virheeseen perustuva vaatimuksensa myös elinkeinoharjoittajaan, joka aikaisemmassa myyntiportaassa on luovuttanut tavaran jälleenmyyntiä varten. Aikaisemmalla myyntiportaalla laissa tarkoitetaan valmistajaa, maahantuojaa tai takuunantajaa. Näin ollen sekä myyjäliike että maahantuoja ovat vastuussa matkapuhelimen virheestä K:lle.

Kuluttajansuojalain 5 luvun 18 §:n mukaan ostajalla on oikeus vaatia, että myyjä korjaa virheen tai toimittaa virheettömän tavaran. Tällainen oikaisu on suoritettava kohtuullisessa ajassa ja siten, ettei ostajalle aiheudu siitä kustannuksia tai olennaista haittaa. Jollei virheen korjaaminen tai virheettömän tavaran toimittaminen tule kysymykseen taikka jollei tällaista oikaisua suoriteta 18 §:ssä tarkoitetulla tavalla, ostaja saa kuluttajansuojalain 5 luvun 19 §:n nojalla

1) vaatia hinnanalennusta; tai

2) purkaa kaupan, paitsi jos virhe on vähäinen.

Lautakunta pitää asiassa selvitettynä, että matkapuhelimen korjaukset ovat kestäneet kohtuuttoman pitkän ajan. Korjausten jälkeenkään puhelinta ei ole saatu moitteettomaan kuntoon. Ostajalle on toimitettu uusi matkapuhelin vasta vuoden kuluttua siitä, kun hän oli ensimmäisen kerran reklamoinut puhelimen vioista myyjäliikkeelle. Ostaja oli jo tuossa vaiheessa hankkinut uuden puhelimen toisesta liikkeestä, joten toimitettu puhelin oli hänelle hyödytön. Koska myyjätaho ei ole oikaissut matkapuhelimessa ollutta kuluttajansuojalain mukaista virhettä kohtuullisessa ajassa, K:lla on oikeus kaupan purkuun, koska virhettä ei voida pitää vähäisenä.

Silloin kun kauppa puretaan virheen vuoksi, molempien osapuolten tulee palauttaa toisiltaan saamansa suoritukset. Ostaja on kuitenkin velvollinen korvaamaan myyjälle tavaran käytöstä saamansa hyödyn. Toisaalta myyjä on velvollinen maksamaan tuottokorkoa palautettavalle kauppahinnalle. Lautakunta arvioi käyttöhyödyn määräksi tässä tapauksessa 30 euroa. Arviossa on otettu huomioon ostajan oikeus saada tuottokorkoa palautettavalle kauppahinnalle.

Kuluttajansuojalain 5 luvun 20 §:n nojalla ostajalla on oikeus korvaukseen vahingosta, jonka hän kärsii tavaran virheen vuoksi. Välillisen vahingon myyjätaho on kuitenkin velvollinen korvaamaan vain, jos virhe tai vahinko johtuu huolimattomuudesta hänen puolellaan. Välillisenä vahinkona pidetään kuluttajansuojalain 5 luvun 10 §:n mukaan muun muassa vahinkoa, joka johtuu tavaran käyttöhyödyn olennaisesta menetyksestä.

K on vaatinut korvausta siitä, että hän on tavaran korjausten viivästymisen vuoksi joutunut olemaan pitkiä aikoja ilman toimivaa matkapuhelinta. Koska puhelimen korjaukset ovat kestäneet kohtuuttoman kauan, lautakunta katsoo vahingon aiheutuneen myyjätahon huolimattomuudesta. Näin ollen K:lla on oikeus korvaukseen myös välillisenä vahinkona pidettävästä käyttöhyödyn menetyksestä. Lautakunta arvioi kohtuulliseksi korvaukseksi tältä osin 30 euroa. Arviossaan lautakunta on ottanut huomioon sen, että K:lle oli joidenkin korjausten yhteydessä tarjottu vaihtolaitetta käyttöön.

SUOSITUS

Kuluttajariitalautakunta suosittaa, että myyjäliike ja maahantuoja yhteisvastuullisesti purkavat matkapuhelimen kaupan ja palauttavat K:lle sen kauppahinnan 30 euron käyttöhyödyllä vähennettynä. Palautettavaksi kauppahinnan määräksi jää näin ollen 220 euroa. Lisäksi myyjäliikkeen ja maahantuojan tulee suorittaa K:lle puhelimen käyttöhyödyn menetyksestä vahingonkorvauksena 30 euroa. Hyvityssuositus on siten yhteensä 250 euroa. K:n tulee luovuttaa matkapuhelin myyjätaholle.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 29.7.2008