Silmälasit. Verkkokauppa. Etämyynti. Kuluttajan peruutusoikeus.

peruuttamisoikeus
etämyynti

Diaarinumero: 2369/36/07
Antopäivä: 25.06.2008

Kuluttaja (jäljempänä K) tilasi elinkeinonharjoittajalta (jäljempänä EH) silmälasit 12.6.2007. Lasien hinta oli 128 euroa ja ne toimitettiin K:lle 19.6.2007. K oli palauttanut silmälasit, mutta EH toimitti ne hänelle takaisin, koska hän

oli irrottanut silmälaseissa olleen tuotemerkin. Erimielisyys asiassa koskee K:n oikeuttaa peruuttaa silmälasien kauppa.

VAATIMUKSET

K vaatii silmälasien kaupan purkua ja kauppahinnan palauttamista. Hän on vaatinut vaihtoehtoisesti hinnanalennusta. Hän vaatii myös lasien palauttamisesta aiheutuneen viiden euron kulun korvaamista.

K oli tilannut EH:n verkkokaupasta neljät koekehykset, joiden mukana oli tullut tilauslomake. Hän oli palauttanut koekehykset ja tilauslomakkeen sekä kopion silmälasimääräyksestä postitse. Tästä tilauksesta ei ollut saapunut lainkaan tilausvahvistusta. K oli tilannut laseihin epähuomiossa tummennuksen, mikä ei ollut tarkoituksena. Hän oli päättänyt palauttaa lasit. EH oli kertonut K:lle, että hän joutuu maksamaan viiden euron lähetyskulut sekä tilaamaan uudet lasit.

Lasit oli palautettu K:lle takaisin 10.7.2007, koska laseista oli irrotettu punainen tuotemerkki, jonka olisi kuulunut olla paikoillaan. K oli vahingossa irrottanut tuotemerkin, mutta oli kuitenkin palauttanut sen erikseen EH:lle lasien mukana. Lasit olivat uudenveroiset ja niitä oli sovitettu ainoastaan kerran. Ainoastaan lasien tuotemerkki oli irrotettu. K oli joutunut maksamaan turhaan viiden euron palautuskulut.

Lasien mukana saapuneessa laskussa on lopussa maininta, jonka mukaan kyseistä tuotemerkkiä ei saa irrottaa. Myös tuotemerkin toisella puolella on erittäin pienellä maininta siitä, ettei merkkiä saa irrottaa. Asia on ilmoitettu epäselvästi. Laskussa asia on mainittu pienellä ja ainoastaan tuotemerkin toisella puolella on maininta tuotemerkin irrottamisesta. Lisäksi internetsivujen toimitusehdoissa tieto asiasta on mainittu viimeisenä. Merkintä tulisi olla tuotemerkin molemmilla puolilla sekä esimerkiksi tuotteen pakkauksessa.

EH ei käytä palautettuja laseja mihinkään ja kehykset se voi hyödyntää esimerkiksi sovituskehyksinä.

Tilauslomake toimitetaan tilattujen koekehysten mukana eikä sen mukana ole lainkaan toimitusehtoja, vaan ne tulee lukea erikseen.

EH:lla on internetsivuilla tarjous, jonka mukaan silmälasien ostaja saa aurinkolasit vahvuuksilla tarjoushinnalla. Tämä huomioon ottaen K vaatii hinnanalennusta tai kaupan purkua. Tarjous oli voimassa K:n tilatessa nyt kyseessä olevia laseja.

Mikäli K:lle olisi toimitettu tilausvahvistus, olisi hän huomannut erehdyksen heti ja palauttanut lasit niitä edes sovittamatta. Punainen tuotemerkki oli ollut niin lyhyellä ja tiukalla narulla sankojen keskiosassa kiinni, että lasien kokeileminen oli ollut hankalaa. Sen vuoksi K oli irrottanut merkin.

VASTAUS

K oli tilannut EH:lta silmälasit, jotka toimitettiin hänelle tilauslomakkeen ja reseptin mukaisesti. Toimitusehdot ovat luettavissa EH:n kotisivuilta ennen tilauksen tekemistä. Silmälasit tilatessaan K on hyväksynyt myös EH:n toimitusehdot. Hän ei ollut noudattanut toimitusehtoja, jotka ovat kuluttajansuojalain mukaiset. Tuotteessa ei ollut todettu myöskään mitään virhettä ja näin ollen silmälasit oli palautettu takaisin hänelle. EH ei suostu ottamaan K:n tilaamia silmälaseja takaisin.

Maininta siitä, ettei tuotemerkkiä saa poistaa, oli luettavissa myös K:n saamassa laskussa sekä silmälaseissa olleessa tuotemerkissä, jonka hän oli kuitenkin poistanut.

K:n mainitsema alennus ei ollut voimassa tilauksen tekopäivänä, vaan vasta myöhemmin. Näin ollen alennus ei koske nyt kyseessä olevaa tuotetta. Asiakkaan käyttäessä katumusoikeuttaan hän joutuu kustantamaan palautukseen liittyvät postituskulut.

RATKAISU

Etämyynnillä tarkoitetaan kuluttajansuojalain 6 luvun 4 §:n

1 momentin mukaan kulutushyödykkeen tarjoamista kuluttajalle elinkeinonharjoittajan järjestämän sellaisen etätarjontamenetelmän avulla, jossa sopimuksen tekemiseen ja sitä edeltävään markkinointiin käytetään yksinomaan yhtä tai useampaa etäviestintä.

Asiassa saadun selvityksen mukaan K oli tehnyt silmälasitilauksen EH:n internetsivulla. Kysymyksessä on näin ollen kuluttajansuojalain 6 luvun 4 §:ssä tarkoitettu etämyynti.

Kuluttajansuojalain 6 luvun 15 §:n mukaan etämyynnissä kuluttajalla on oikeus peruuttaa sopimus ilmoittamalla siitä elinkeinonharjoittajalle 14 päivän kuluessa 14 §:ssä tarkoitetun vahvistuksen vastaanottamisesta taikka tavaran kaupassa tavaran tai ensimmäisen tavaraerän vastaanottamisesta, jos tavara tai tavaraerä vastaanotetaan myöhemmin kuin vahvistus. Tavaran kaupassa peruuttamisilmoitukseksi katsotaan myös vastaanotetun tavaran palauttaminen.

Kuluttajansuojalain 6 luvun 16 §:n 3 kohdan mukaan jollei toisin sovita, kuluttajalla ei ole 15 §:ssä säädettyä peruuttamisoikeutta, jos sopimus koskee tavaraa, joka valmistetaan tai jota muunnellaan kuluttajan toivomusten mukaisesti niin, ettei tavaraa voida myydä edelleen ilman huomattavaa tappiota tai ettei tavaraa lainkaan voida myydä edelleen.

Lainkohtaa koskevan hallituksen esityksen (HE 79/2000) mukaan kyseessä voi olla esimerkiksi mittatilaustavara tai muu tuote, joka on erityisesti valmistettu tiettyä kuluttajaa varten.

K on tilannut EH:lta silmälasit ja linsseihin on häntä koskevan silmälasireseptin perusteella valmistettu sopivat vahvuudet. Lautakunta katsoo, että kyseessä on ollut tavara, joka on valmistettu erityisesti K:a varten. Lautakunta pitää ilmeisenä, että silmälasien edelleen myyntiarvo on EH:lle vähäinen eikä se voi myydä niitä edelleen lainkaan tai ainakaan ilman huomattavaa tappiota. Näillä perusteilla on katsottava, ettei K:lla ole tässä tapauksessa kuluttajansuojalain 6 luvun 15 §:ssä tarkoitettua oikeutta peruuttaa silmälasien valmistamisesta ja toimittamisesta tehtyä sopimusta.

Lautakunta toteaa, että kuluttajansuojalain mukaan osapuolet voivat kuitenkin sopia siitä, että tilaajalla on sopimuksen peruutusoikeus sellaisessakin tapauksessa, jossa tuote on valmistettu erityisesti häntä varten.

EH:n silmälasien toimitusehdoissa on lausuttu, että tilaajalla on täysi 14 päivän katumusoikeus alkaen siitä päivästä, jolloin hän vastaanottaa lasit. Lasit tulee toimitusehtojen mukaan palauttaa alkuperäispakkauksessa yhdessä lähetysluettelon kanssa ja niiden tulee olla uudenveroisessa kunnossa sekä käyttämättömät. Toimitusehtojen mukaan punaisen tuotemerkin tulee lisäksi olla paikoillaan.

K on lasit tilatessaan hyväksynyt EH:n toimitusehdot. Lautakunta toteaa, että toimitusehdot ovat näin ollen tulleet osaksi sopimusta ja että osapuolet ovat sopineet siitä, että K:lla on oikeus palauttaa lasit toimitusehtojen mukaisessa kunnossa 14 päivän kuluessa niiden vastaanottamisesta.

Asiassa on riidatonta, että K on palauttanut silmälasit EH:lle 14 päivän kuluessa niiden vastaanottamisesta. Hän on kuitenkin irrottanut laseista niissä olleen tuotemerkin, minkä vuoksi EH ei ole suostunut K:n peruutusoikeuden käyttämiseen.

Kuluttajansuojalain 4 luvun 1 §:n 1 momentin mukaan jos tässä laissa tarkoitetun sopimuksen ehto on kuluttajan kannalta kohtuuton tai sen soveltaminen johtaisi kohtuuttomuuteen, ehtoa voidaan sovitella tai jättää se huomioon ottamatta. Sopimuksen ehtona pidetään myös vastikkeen määrää koskevaa sitoumusta. Kohtuuttomuutta arvioitaessa otetaan huomioon sopimuksen koko sisältö, osapuolten asema, sopimusta tehtäessä vallinneet olot ja, jollei 2 §:stä muuta johdu, olojen muuttuminen sekä muut seikat.

K on kertonut rastittaneensa epähuomiossa tilauslomakkeeseen tummennuksen, minkä vuoksi hän oli halunnut peruuttaa lasien tilaussopimuksen. Ottaen lisäksi huomioon, ettei K:lla ole kuluttajansuojalain mukaan ollut lähtökohtaisesti lainkaan oikeutta peruuttaa etämyyntinä ostettujen silmälasien tilaussopimusta, lautakunta katsoo, ettei tuotemerkkiä koskevan ehdon soveltamista ole pidettävä tässä tapauksessa K:n kannalta kohtuuttomana. Näin ollen K:lla ei ole oikeutta purkaa silmälasien kauppaa eikä saada niistä maksamaansa kauppahintaa tai lähetyskuluja takaisin.

Kuluttajariitalautakunta ei suosita hyvitystä asiassa.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 25.6.2008