Matkapuhelinliittymä. Määräaikainen etusopimus. Irtisanominen.

matkapuhelinliittymä
irtisanominen

Diaarinumero: 219/39/07
Antopäivä: 18.06.2008

Kuluttajan (jäljempänä K) ja elinkeinonharjoittajan (jäljempänä EH) välinen erimielisyys koskee määräaikaista etusopimusta.

K on tehnyt 12 kuukauden määräaikaisen sopimuksen EH:n palvelusta, jonka sopimuskausi on päättynyt 19.11.2006.

K:lle on lähetetty 21.10.2006 tekstiviesti-ilmoitus siitä, että ilman irtisanomista palvelu jatkuu uutena 12 kuukauden määräaikaisena sopimuksena. Asiakkaalle on lähetetty vastaava kirje 20.10.2006.

K ei ole vastannut ilmoitukseen vaan on ilmoittanut tammikuussa 2007 haluavansa irtisanoa sopimuksen. EH on kieltäytynyt sopimuksen irtisanomisesta ennen uuden sopimuskauden päättymisajankohtaa 19.11.2007.

VAATIMUKSET

K vaatii sopimuksen irtisanomista. Hän kiistää saaneensa ilmoitusta siitä, kuinka sopimus irtisanotaan.

VASTAUS

EH kiistää vaatimuksen. Ko etu on liittymän maksuton lisäpalvelu, jolla asiakas voi puhua lauantaisin ja sunnuntaisin kaikkiin EH:n ja kumppaneiden liittymiin hintaan yksi euro/päivä. Liittymä, johon lisäpalvelu on liitetty, ei ole sopimusaikana irtisanottavissa tai siirrettävissä toiselle operaattorille.

Operaattori toteaa, että K:a on informoitu uusiutuvasta sopimuskaudesta sekä tekstiviestitse että kirjeitse. Asiakas on palvelun tilatessaan sitoutunut edun erityisehtoihin, joiden mukaan määräaikaisen sopimuskauden päätyttyä palvelusopimus ja liittymäsopimus jatkuvat automaattisesti aina yhden vuoden kerrallaan tietyillä irtisanomisehdoilla. Tekstiviestillä tilattu palvelu voidaan peruuttaa 14 vuorokauden kuluessa sopimuksen voimaantulosta.

RATKAISUN PERUSTELUT

Teleoperaattori ja kuluttaja-asiakas voivat pätevästi sopia liittymä- tai etusopimuksen määräaikaisuudesta. Tässä tapauksessa osapuolet ovat sopineet 12 kuukauden määräaikaisesta etusopimuskaudesta, joka jatkuu 12 kuukauden jaksoissa, ellei asiakas toisin ilmoita.

Ehtojen mukaan sopimus jatkuu vuoden kerrallaan samoilla irtisanomisehdoilla kuin ensimmäiselläkin sopimuskaudella. Sopimusaikana liittymää ei voi irtisanoa tai sen puhelinnumeroa siirtää toiselle operaattorille.

Sopimusoikeuden periaatteiden mukaan määräaikainen sopimus päättyy ilman erityisiä toimenpiteitä sopimuskauden päättyessä, minkä jälkeen osapuolet voivat jatkaa sopimussuhdetta uudella sopimuksella. Uuden sopimuksen syntyminen edellyttää kuitenkin sopijapuolen omaa aktiivista tahdonilmaisua.

Etusopimuksen sanamuodon mukaan kyseessä on määräaikainen sopimus, vaikka sopimus jatkuukin pelkän ilmoituksen perusteella automaattisesti ellei toinen osapuoli ilmoitukseen reagoi. Sopimusta arvioitaessa sen tosiasiallista sisältöä on kuitenkin pidettävä sanamuotoon nähden ensisijaisena. K:n ja EH:n välinen sopimus ei tosiasiallisesti poikkea sellaisesta toistaiseksi voimassaolevasta sopimuksesta, jota koskeva irtisanominen voi astua voimaan vain kerran vuodessa. Kyseessä ei siten ole määräaikainen sopimus. Näin ollen asiassa on arvioitava, onko tällainen irtisanomista koskeva rajoitus kohtuuton.

Tässä tapauksessa ehdoista seuraa, että sopimuksen tosiasiallinen irtisanomisaika määräytyy sen mukaan, missä vaiheessa sopimuskautta liittymän haltija tekee irtisanomisilmoituksen operaattorille. Pisimmillään irtisanomisajaksi voi muodostua 12 kuukautta. K:n tapauksessa irtisanomisajaksi tulee yli 11 kuukautta.

Kuluttajansuojalain 4 luvun 1 §:n mukaan sopimuksen ehtoa voidaan sovitella tai jättää se huomioon ottamatta, jos ehto on kuluttajan kannalta kohtuuton tai sen soveltaminen johtaisi kohtuuttomuuteen.

Lautakunta pitää kuluttajansuojalain 4 luvun 1 §:ssä tarkoitetulla tavalla kohtuuttomana sopimusehtoa, jonka mukaan toistaiseksi voimassaolevana pidettävän sopimuksen irtisanomisaika määräytyy irtisanomisajankohdan mukaan ja on pisimmillään 12 kuukautta. Sopimuksen irtisanomista rajoittava ehto on jätettävä kyseisen lainkohdan nojalla huomioon ottamatta ensimmäisen 12 kuukauden mittaisen sopimuskauden päätyttyä ja sovellettava kohtuullista irtisanomisaikaa.

Esitetyn selvityksen perusteella EH on saanut tiedon sopimuksen irtisanomisesta 11.1.2007. Lautakunta pitää tässä tapauksessa kohtuullisena irtisanomisaikana yhtä laskutuskautta vastaavaa aikaa. Sopimussidonnaisuuden on katsottava päättyneen, kun 11.1.2007 tehdystä irtisanomisesta on kulunut laskutuskauden pituinen irtisanomisaika.

SUOSITUS

Kuluttajariitalautakunta suosittaa, että EH saattaa voimaan

K:n etusopimuksen irtisanomisen vaikutukset siitä lähtien kun 11.1.2007 suoritetusta irtisanomisesta on kulunut laskutuskautta vastaava irtisanomisaika.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 18.6.2008