Käytetyn henkilöauton kauppa. Jakohihnan katkeaminen. Huollot. Myötävaikutus.

käytetyn auton kauppa
myötävaikutus vahinkoon

Diaarinumero: 2854/33/06
Antopäivä: 16.06.2008

Kuluttaja (jäljempänä K) osti 31.8.2005 vuonna 2001 käyttöönotetun henkilöauton 15 500 eurolla. Auton matkamittarin lukema oli kaupantekohetkellä 98 000 kilometriä.

K valittaa siitä, että autosta katkesi 2.8.2006 jakohihna ja rikkoi moottoria, kun autolla oli ajettu noin 29 000 kilometriä kaupanteon jälkeen. Matkamittarin lukema oli 127 000 kilometriä.

VAATIMUKSET

K vaatii myyjää korvaamaan puolet ylimääräisistä korjauskustannuksista eli 765,65 euroa. Korjaus maksoi 1 881,30 euroa. Normaalitilanteessa hihnan vaihto olisi maksanut 350 euroa, joten ylimääräisiä kustannuksia tuli 1 531,30 euroa.

K:n mielestä hänellä oli oikeus autoa ostaessaan olettaa, että jakohihna kestää luvatut 160 000 kilometriä tai ainakin lähemmäksi tuota lukemaa kuin 33 000 kilometriä. Auto rikkoontui 2.8.2006, jona päivänä K myös teki virheilmoituksen myyjäliikkeelle.

VASTAUS

Myyjä katsoo, ettei se ole korvausvelvollinen. Autossa oli 31.8.2005 ostettaessa mukana huolto-ohjelman mukainen huolto-ohjekirja. Mittarilukema myyntihetkellä oli 98 000 kilometriä. Viimeinen huolto on tehty 4.2.2005 eli 97 800 kilometrin kohdalla. Seuraava huolto olisi ollut 120 000 kilometrin kohdalla tai yhden vuoden kuluttua edellisestä, mutta huoltokirjan mukaan sitä ei ole tehty. Puuttuva huolto olisi ollut niin sanottu laaja kuntohuolto, joka tehdään aina 60 000 kilometrin välein. Asia on tarkistettu maahantuojan huollosta 3.10.2006.

Auto on rikkoontunut 2.8.2006, jolloin mittarilukema on ollut 127 380 kilometriä. Jos auto olisi huollettu, kuten huoltokirja edellyttää, voidaan olettaa, että huollossa olisi tarkastettu jakohihnan kunto. Tehdas ja maahantuoja ovat ilmoittaneet jakohihnan vaihtoväliksi 160 000 kilometriä tai kymmenen vuotta. Myyjä katsoo tehtaan tai maahantuojan olevan vastuussa, että hihna kestää luvatun ajan. Todennäköisesti kuitenkin hekin vastaisivat kieltävästi auton puutteellisen huollon vuoksi.

RATKAISUN PERUSTELUT

Virheen arvioinnin lähtökohta on osapuolten välisen sopimuksen sisältö. Tavaran kaupassa ei kuitenkaan yleensä sovita yksityiskohtaisesti siitä, minkälainen tavaran on ominaisuuksiltaan oltava. Tällöin käytetyn tavaran kaupassa virheen olemassa oloa arvioidaan kuluttajansuojalain 5 luvun

14 §:n mukaan. Jos tavara on myyty "sellaisena kuin se on", siinä on pykälän 3 kohdan mukaan virhe, jos se on huonommassa kunnossa kuin ostajalla sen hinta ja muut olosuhteet huomioon ottaen on ollut perusteltua aihetta edellyttää.

Virhearvioinnin perustana ovat ostajan aiheelliset odotukset. Käytetyn auton kaupassa ostajan aiheellisia odotuksia arvioidaan erityisesti sen perusteella, onko auton kunto sellainen kuin sen iän ja sillä ajettujen kilometrien perusteella voi olettaa. Myyjä ei vastaa vioista, jotka johtuvat auton normaalista kulumisesta. Arvioinnissa otetaan myös huomioon, vastaako auton hinta yleensä samaa merkkiä ja vuosimallia olevien autojen hintaa. Myös auton huolto ja hoito vaikuttavat sen kuntoon.

Ostajalla on aihetta varautua siihen, että käytettynä ostettuun autoon voidaan joutua tekemään välttämättömiä korjauksia ehkä piankin kaupanteon jälkeen. Korjauskustannukset eivät kuitenkaan saa muodostua kohtuuttoman korkeiksi auton ikä, kauppahinta ja sillä ajetut kilometrit huomioon ottaen.

Valmistaja on ilmoittanut K:n ostaman auton jakohihnan vaihtoväliksi kymmenen vuotta tai 160 000 kilometriä. Hihna on rikkoontunut noin 33 000 kilometriä ennen tätä, kun auto on ollut noin neljä vuotta vanha. Tämä on tapahtunut noin yhdentoista kuukauden ja 30 000 kilometrin kuluttua siitä, kun K oli ostanut auton käytettynä. Lautakunnalle esitetyn selvityksen perusteella mikään ei viittaa siihen, että K olisi omalla toiminnallaan tai laiminlyönnillään voinut aiheuttaa jakohihnan katkeamisen.

Lautakunta katsoo, että auto on jakohihnan kunnon ja kestävyyden puolesta ollut kaupantekohetkellä huonommassa kunnossa kuin ostajalla on sen hinta ja muut olosuhteet huomioon ottaen ollut perusteltua aihetta edellyttää, koska jakohihnan katkeaminen on aiheuttanut kalliin moottorivaurion. Autossa on siten ollut kuluttajansuojalain 5 luvun 14 §:n 3 kohdassa tarkoitettu virhe.

Myyjä on vedonnut siihen, että K on laiminlyönyt huolto-ohjelman mukaisen 120 000 kilometrin huollon, joka olisi ollut niin sanottu laaja kuntohuolto, joka tehdään aina 60 000 kilometrin välein. Tässä huollossa olisi jakohihnan kunto myyjän mukaan todennäköisesti tarkastettu.

Lautakunta toteaa, että huoltokirjan viimeinen merkintä huollosta on 4.2.2005, kun autolla oli ajettu 98 000 kilometriä. K on siten laiminlyönyt huolto-ohjeiden mukaisen auton huoltamisen 120 000 kilometrin kohdalla. Kysymyksessä olisi ollut niin sanottu laaja kuntohuolto. Siihen ei kuitenkaan kuulu jakohihnan kunnon tarkastaminen. Tästä syystä jakohihnan mahdollista huonoa kuntoa ei olisi huollossa välttämättä havaittu. Näin lautakunta katsoo, ettei K:n ole selvitetty huollon laiminlyömisellä myötävaikuttaneen jakohihnan katkeamiseen.

Kuluttajansuojalain 5 luvun 20 §:n 1 momentin mukaan ostajalla on oikeus korvaukseen vahingosta, jonka hän kärsii tavaran virheen vuoksi.

K on vaatinut myyjää korvaamaan puolet hänelle aiheutuneista ylimääräisistä korjauskustannuksista. Jakohihnan vaihdosta olisi K:lle aiheutunut kuluja. Auto on tullut korjauksessa ikäänsä ja ajomääräänsä parempaan kuntoon. Näillä perusteilla lautakunta pitää K:n vaatimusta asianmukaisena. Myyjän on korvattava hänelle vaaditut 765,65 euroa.

SUOSITUS

Lautakunta suosittaa, että myyjä maksaa K:lle 765,65 euroa.

PÄÄTÖS SYNTYI ÄÄNESTYKSEN JÄLKEEN.

Katsomme, että asia olisi pitänyt ratkaista seuraavasti:

Kuusi ensimmäistä kappaletta, kuten enemmistö.

Huoltokirjan viimeinen merkintä huollosta on 4.2.2005, kun autolla oli ajettu 98 000 kilometriä. K on laiminlyönyt huolto-ohjeiden mukaisen auton huoltamisen ja tämän voidaan olettaa myötävaikuttaneen vahingon syntyyn ja laajuuteen. Pidämme todennäköisenä, että jakohihnan kuluneisuus ja sen ennenaikainen vaihtotarve olisi asianmukaisessa huollossa todettu, jolloin katkeamiselta ja moottorin rikkoutumiselta olisi vältytty.

Kuluttajansuojalain 5 luvun 20 §:n 1 momentin mukaan ostajalla on oikeus korvaukseen vahingosta, jonka hän kärsii tavaran virheen vuoksi. Virheen vuoksi jakohihna olisi tullut vaihdettavaksi noin ¼ normaalia aiemmin. Jakohihnan vaihto olisi maksanut 350 euroa, joten K:lla on oikeus saada vahingonkorvauksena tästä ¼ eli 87,50 euroa. Sen sijaan moottorin rikkoutuminen muilta osin ja siitä aiheutuneet kustannukset ovat käsityksemme mukaan aiheutuneet K:n omasta laiminlyönnistä, joten niitä ei ole perusteltua myyjän korvata.

Suositamme, että myyjä maksaa K:lle edellä mainituin perustein vahingonkorvausta 87,50 euroa.

 
Julkaistu 16.6.2008