Käytetyn henkilöauton kauppa. Kaupan peruuttaminen. Purkurahan suuruus.

käytetyn auton kauppa
purku

Diaarinumero: 2066/33/06
Antopäivä: 16.06.2008

Kuluttaja (jäljempänä K) sopi lauantai-iltapäivänä 25.3.2006 henkilöauton kaupasta elinkeinonharjoittajan (jäljempänä EH) kanssa 9 200 euron hintaan. Hän peruutti kaupan maanantaina 27.3.2006 noin kello 9 ennen auton sovittua luovutusta.

K valittaa siitä, että myyjä vaatii häneltä 564 euron purkurahaa.

VAATIMUKSET

K:n mukaan hänen ostamassaan autossa oli purkamiseen oikeuttava virhe, koska kauppasopimukseen ei ollut kirjattu suullisesti luvattuja vikojen korjauksia ja koska kauppasopimusta ei ollut käyty myyjän kanssa läpi.

K purki kaupan heti liikkeen avauduttua maanantaina viikonlopun jälkeen. Hän ei ollut vielä saanut autoa hallintaansa.

VASTAUS

EH katsoo, että K sitoutui kauppasopimuksen allekirjoituksellaan noudattamaan sen ehtoja, joten myyjällä on oikeus periä vahingonkorvaus. Mikäli kauppasopimuksesta puuttui joitain sovittuja vikojen korjauksia, olisi K:n pitänyt puuttua siihen ennen sopimuksen allekirjoittamista.

EH on kysyttäessä purkamisesta aiheutuneen vahingon määrää esittänyt puhelimitse seuraavan. Kauppaa tehtäessä sovittiin auton katsastuksesta ja tuulilasin vaihdosta, mitkä on tehty. Nämä eivät kuitenkaan olleet hukkaan menneitä kuluja. Auto oli viikon pois myynnistä. Siitä aiheutunutta vahinkoa ei ole mahdollista arvioida. K oli tekemässä kauppaa puolisonsa kanssa ja kummankin nimi on kauppasopimuksessa. Peritty purkukorvaus on Autoalan Keskusliiton ja kuluttaja-asiamiehen hyväksymien sopimusehtojen mukainen, tosin 10 prosenttia on laskettu 4 000 euroon asti 4 200 euron sijasta.

RATKAISUN PERUSTELUT

K on peruuttanut kaupan ennen auton luovutusta, koska kauppasopimukseen ei ollut hänen mielestään kirjattu kaikkia kaupan ehtoja eikä kauppasopimusta ollut käyty yksityiskohtaisesti läpi.

Lautakunta katsoo jääneen selvittämättä, mitä suullisesti sovittuja korjauksia kauppasopimukseen oli jäänyt merkitsemättä. Hyvään kauppatapaan kuuluu, että kauppasopimuksen ehdot käydään ostajan kanssa läpi. Selvittämättä on jäänyt, mitä kaupantekotilaisuudessa on tarkalleen tapahtunut. Sillä ei kuitenkaan ole asian ratkaisemisen kannalta merkitystä, koska auton tilaussopimus on K:nkin mukaan tehty 25.3.2006.

K ei ole esittänyt laillista perustetta kaupan purkamiselle. Jos ostaja rikkoo sopimuksen peruuttamalla tavaran tilauksen ennen tavaran luovutusta, myyjällä ei kuluttajansuojalain 5 luvun

25 §:n mukaan ole oikeutta pysyä sopimuksessa ja vaatia kauppahinnan maksamista. Sen sijaan myyjällä on oikeus korvaukseen niistä erityisistä kustannuksista, joita hänelle on aiheutunut sopimuksen tekemisestä ja täyttämisestä ja jotka todennäköisesti jäävät hyödyttömiksi, sekä kaupan purkamisen tai peruutuksen vuoksi aiheutuvista erityisistä kustannuksista. Muusta vahingosta myyjällä on oikeus saada korvaus, joka on kohtuullinen ottaen huomioon tavaran hinta, sopimuksen purkamisen tai peruutuksen ajankohta, sopimuksen täyttämiseksi suoritetut toimenpiteet sekä muut seikat.

Kuluttajansuojalain 5 luvun 28 §:n 3 momentin mukaan sopimus, jonka mukaan myyjä pidättää itselleen oikeuden ennalta määrättyyn korvaukseen, on pätevä, jos sopimuksen mukainen korvaus on kohtuullinen ottaen huomioon se korvaus, johon myyjällä edellä olevan mukaisesti yleensä olisi oikeus.

Autokaupan yleisten sopimusehtojen mukaan myyjä saa periä vahingonkorvauksena 10 prosenttia sopimuksen mukaisesta auton käteishinnasta, kun se on enintään 4 200 euroa, jos ostaja ilman lakiin perustuvaa syytä purkaa sopimuksen. Tämän ylimenevältä kauppahinnan osalta korvaus on kolme prosenttia. Näin laskettuna K:n maksettavaksi tuleva purkuraha olisi 570 euroa.

Lautakunta toteaa, että K on ilmoittanut kaupan peruuttamisesta kahden päivän kuluttua kaupan tekemisestä ja ennen kuin auto olisi sopimuksen mukaan luovutettu hänelle. Myyjä ei ole esittänyt selvitystä todellisesta vahingostaan. Lautakunta sovittelee tämän vuoksi purkurahan 300 euroksi eli noin kolmeksi prosentiksi kauppahinnasta. Myyjän on palautettava purkurahasta 300 euroa ylittävä osa.

SUOSITUS

Kuluttajariitalautakunta suosittaa, että EH luopuu purkurahan perimisestä 300 euroa ylittävältä osin.

Päätös syntyi äänestyksen jälkeen.

Katsomme, että asia olisi pitänyt ratkaista seuraavasti:

Kaksi ensimmäistä kappaletta, kuten enemmistö.

Näiden seikkojen perusteella K ei ole esittänyt laillista perustetta kaupan purkamiselle. Jos ostaja rikkoo sopimuksen peruuttamalla tavaran tilauksen ennen tavaran luovutusta, myyjällä ei kuluttajansuojalain 5 luvun 25 §:n mukaan ole oikeutta pysyä sopimuksessa ja vaatia kauppahinnan maksamista. Sen sijaan myyjällä on oikeus korvaukseen niistä erityisistä kustannuksista, joita hänelle on aiheutunut sopimuksen tekemisestä ja täyttämisestä ja jotka todennäköisesti jäävät hyödyttömiksi, sekä kaupan purkamisen tai peruutuksen vuoksi aiheutuvista erityisistä kustannuksista. Muusta vahingosta myyjällä on oikeus saada korvaus, joka on kohtuullinen ottaen huomioon tavaran hinta, sopimuksen purkamisen tai peruutuksen ajankohta, sopimuksen täyttämiseksi suoritetut toimenpiteet sekä muut seikat. Tällaisena säännöksessä tarkoitettuna muuna vahinkona korvattaisiin hallituksen esityksen 360/1992 vp. mukaan erityisesti saamatta jäänyt voitto.

Kuluttajansuojalain 5 luvun 28 §:n 3 momentin mukaan sopimus, jonka mukaan myyjä pidättää itselleen oikeuden ennalta määrättyyn korvaukseen, on pätevä, jos sopimuksen mukainen korvaus on kohtuullinen ottaen huomioon se korvaus, johon myyjällä edellä olevan mukaisesti yleensä olisi oikeus.

Kuluttajalla on näin ollen oikeus vetäytyä kaupasta kuluttajansuojalain 5 luvun 25 §:n nojalla ilman syytä. Tällöin myyjälle syntyy kuitenkin oikeus korvaukseen, joka voi olla kuluttajansuojalain 5 luvun 28 §:n 3 momentin perusteella vakiosopimusehdoin ennalta määrätty. Tämä korvaus voi olla yksittäistapauksessa suurempi kuin se konkreettinen vahinko, joka myyjälle on aiheutunut ilman, että korvaus olisi säännöksen tarkoittamalla tavalla kohtuuton.

Autokaupan yleisten sopimusehtojen mukaan myyjä saa periä vahingonkorvauksena 10 prosenttia sopimuksen mukaisesta auton käteishinnasta, kun se on enintään 4 200 euroa, jos ostaja ilman lakiin perustuvaa syytä purkaa sopimuksen. Tämän ylimenevältä kauppahinnan osalta korvaus on kolme prosenttia. Näin laskettuna K:n maksettavaksi tuleva purkuraha olisi 570 euroa.

Myyjän vaatima purkuraha 564 euroa on noin 6 prosenttia 9 200 euron kauppahinnasta ja pienempi kuin se purkuraha, mihin myyjällä olisi vakiosopimusehtojen mukaan oikeus. K on ilmoittanut kaupan peruuttamisesta kahden päivän kuluttua kaupan tekemisestä ja ennen kuin auto olisi sopimuksen mukaan luovutettu hänelle. Todellisuudessa liike oli ehtinyt olla kaupan ja sen purkamisen välillä auki vain noin puoli tuntia. Myyjä ei ole esittänyt selvitystä todellisesta vahingostaan. Myyjä oli kuitenkin tarjoutunut K:n mukaan hyvittämään purkumaksun kauppahinnasta, mikäli K olisi ostanut liikkeestä toisen auton muutaman päivän sisällä kaupanteosta.

Auton hinta, peruuttamiseen kulunut lähes kahden vuorokauden aika ja myyjän tarjous purkurahan hyvittämisestä huomioon ottaen emme pidä myyjän vaatimaa purkurahaa kuluttajansuojalain 5 luvun 28 §:n 3 momentissa tarkoitetulla tavalla kohtuuttomana, vaikka myyjä ei ole esittänyt selvitystä todellisesta vahingostaan. Tämän vuoksi emme suosita hyvitystä asiassa.

 
Julkaistu 16.6.2008