Gps-paikannin ja eräkartta. Etämyynti. Kuluttajan peruutusoikeus.

peruuttamisoikeus
etämyynti

Diaarinumero: 451/36/07
Antopäivä: 16.06.2008

Kuluttaja (jäljempänä K) tilasi elinkeinonharjoittajalta (jäljempänä EH) GPS-paikantimen ja CD-kartan. Tuotteiden yhteishinta oli 720,50 euroa ja ne toimitettiin K:lle postitse 7.9.2006. Tuotteiden yhteishinta koostui GPS-laitteen 599 euron hinnasta, CD-kartan 99 euron hinnasta sekä lähetyskuluista 22 euroa.

K oli kokeillut laitetta ja todennut, ettei se vastannut hänen odotuksiaan. Hän oli palauttanut tuotteet myyjälle ja jätti ne postin kuljetettaviksi 12.9.2006. Myyjä oli toimittanut CD-kartan K:lle takaisin eikä ollut suostunut hyvittämään sen hintaa eikä lähetyskuluja hänelle. Erimielisyys asiassa koskee sitä, onko K menettänyt sopimuksen peruuttamisoikeutena.

VAATIMUKSET

K vaatii, että EH maksaa hänelle 121,50 euroa, joka muodostuu

CD-kartan hinnasta 99 euroa sekä posti- ja käsittelymaksuista 22,50 euroa.

K on vedonnut siihen, että hän osti tuotteen postimyynnistä.

GPS-laitteen kokeilemista varten karttapohja on asennettava koneeseen. Ilman tätä toimenpidettä laitteen kokeileminen on mahdotonta. K katsoo ainoastaan normaalisti tutkineensa laitetta eikä ole sen vuoksi menettänyt lain mukaista sopimuksen peruuttamisoikeuttaan. CD-kartta oli K:n mukaan sinetöimätön.

K on kertonut noutaneensa laitteet postista 7.9.2006. Hän oli niitä kokeiltuaan todennut, ettei laite karttapohjineen vastannut hänen odotuksiaan, koska esimerkiksi karttapohja oli liian epätarkka eikä pinta-alamittaus ollut riittävän tarkka. Hän oli jättänyt tuotteet postin kuljetettaviksi 12.9.2006. Myyjä oli toimittanut CD-kartan K:lle takaisin. K oli edelleen 2.10.2006 palauttanut CD-kartan myyjälle.

VASTAUS

EH kiistää K:n vaatimukset.

EH on vedonnut siihen, etteivät he omista tuotteen sisältöä, vaan heillä on ainoastaan oikeus myydä tuotetta. K:a on informoitu asian laillisesta hoitamisesta. EH ei katso voivansa muuttaa laillisesti käytäntöä.

XX:n antaman lausunnon mukaan kartta-aineisto on tuotettu Maanmittauslaitoksen julkaisemasta saman alueen karttasarjasta. Maanmittauslaitoksella on tekijänoikeus karttoihin. Kartta-aineistoa on jouduttu joiltakin osin yleistämään, jotta se soveltuu päätelaitteeseen. Tuote on monimutkainen kokonaisuus ja saattaa sisältää puutteellisuuksia ja virheitä. Tuotteen valmistaja ja jakelija eivät takaa, että se vastaa käyttäjän tarpeita ja odotuksia. Ne vastaavat tuotteesta ainoastaan lainsäädännön määrätyssä laajuudessa.

XX ei voi hyväksyä myyntipakkauksestaan avatun CD-levyn palauttamista. Jos jälleenmyyjä ehdoista poiketen hyväksyy vapaa-ajan kartta CD-levyn palautuksen, XX on edellyttänyt, että ostaja täyttää ja palauttaa allekirjoitettuna lisenssin luovutussopimuksen.

RATKAISUN PERUSTELUT

Kuluttajansuojalain 6 luvun 15 §:n mukaan kuluttajalla on etämyynnissä oikeus peruuttaa sopimus ilmoittamalla siitä elinkeinonharjoittajalle 14 päivän kuluessa 14 §:ssä tarkoitetun vahvistuksen vastaanottamisesta taikka tavaran kaupassa tavaran tai ensimmäisen tavaraerän vastaanottamisesta, jos tavara tai tavaraerä vastaanotetaan myöhemmin kuin vahvistus.

Asiassa saadun selvityksen mukaan K:n EH:lta tilaama GPS-paikannuslaite ja CD-kartta on toimitettu hänelle 7.9.2006.

K on kertonut kokeilleensa laitetta ja todenneensa, ettei se vastannut hänen odotuksiaan. Hän oli palauttanut paikantimen ja kartan 12.9.2006 EH:lle. Näin ollen K on kuluttajansuojalain 6 luvun 15 §:ssä tarkoitetulla tavalla peruuttanut sopimuksen.

Kuluttajansuojalain 6 luvun 23 §:n mukaan jos kuluttaja on vastaanottanut tavaran tai muun palautettavissa olevan suorituksen, hänen on säilyttääkseen peruuttamisoikeutensa pidettävä tavara tai suoritus olennaisesti muuttumattomana tai vähentymättömänä. Lainkohtaa koskevassa hallituksen esityksessä 79/2000 on lausuttu kuluttajan peruuttamisoikeudesta seuraavaa: Kuluttaja voi peruuttamisoikeuttaan menettämättä tarkastaa tavaran ja kokeilla sen käyttöä samalla tavalla kuin liiketiloissa tehtävissä vastaavissa kaupoissa on tavanmukaista. Jos sen sijaan tavara otetaan normaaliin käyttöön, peruuttamisoikeus on menetetty.

Lautakunta toteaa, että ostajalla on etämyynnissä aina oikeus tutkia tavaraa. Mahdollinen tavaran arvonalennus, joka on syntynyt pakkauksen purkamisesta tai tavaran käytön kokeilemisesta samalla tavalla kuin liiketiloissa tehtävissä vastaavissa kaupoissa on tavanmukaista, ei estä peruuttamisoikeuden käyttämistä.

K oli asentanut karttapohjan paikantimeen ja koekäyttänyt sitä. Lautakunta katsoo, että karttapohjan asentaminen paikantimeen on ollut edellytyksenä sille, että paikantimen toimintaa on voitu ylipäätään kokeilla. Suorittamassaan koekäytössä K oli kertomansa mukaan havainnut, ettei laite vastannut hänen odotuksiaan, minkä vuoksi hän oli palauttanut sen.

K:n suorittama CD-kartan asentaminen paikantimeen ja sen koekäyttö, jonka tarkoituksena on ollut selvittää paikantimen toiminta ja ominaisuudet, ei sellaisenaan osoita, että paikannin ja CD-kartta olisi otettu kuluttajansuojalain tarkoittamalla tavalla käyttöön. Ottaen lisäksi huomioon, että pelkästään tuotteen pakkauksen purkaminen ei estä kuluttajan peruuttamisoikeuden käyttämistä, lautakunta katsoo, ettei asiassa ole selvitetty, että tavara olisi koekäytön johdosta kuluttajansuojalain 6 luvun 23 §:ssä tarkoitetulla tavalla muuttunut tai huonontunut. EH ei ole kiistänyt K:n väitettä siitä, että CD-kartta oli ollut sinetöimätön. K ei näin ollen ole EH:n väittämistä syistä menettänyt CD-karttaa koskevan kauppasopimuksen peruuttamisoikeuttaan.

Koska tuotteiden kauppahintaan on sisältynyt lisäksi 22,50 euron lähetyskulut, lautakunta toteaa, että myyjän tulee palauttaa myös lähetyskulujen osuus kauppahinnasta K:lle.

SUOSITUS

Kuluttajariitalautakunta suosittaa, että paikantimen ja CD-levyn kauppa puretaan ja että EH palauttaa CD-kartan 99 euron kauppahinnan sekä lähetyskulujen osuuden 22,50 euroa K:lle.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 16.6.2008