Digiboksin kauppa. Kestoikä. Oliko vika ukkosen aiheuttama? kaupan purku.

kaupan purkuvaatimus
kestoikä

Diaarinumero: 3561/32/07
Antopäivä: 16.06.2008

Kuluttaja (jäljempänä K) osti 28.7.2004 elinkeinonharjoittajalta (jäljempänä EH) 450 eurolla tallentavan digiboksin. Myyjäliike myönsi sille kahden vuoden takuun. Digiboksi vioittui 3.6.2007. Sen kanavat eivät näkyneet eikä laite pystynyt palauttamaan tehdasasetuksia. K:n mukaan digiboksissa on ollut myyjän vastuulle kuuluva virhe, koska digiboksin kestoiän tulisi olla huomattavasti pitempi. Myyjäliike on vedonnut takuuajan päättymiseen 28.7.2006 sekä kiistänyt virheen ja väittänyt digiboksin vioittumisen johtuneen ulkopuolisesta tekijästä, mahdollisesti ukkosesta.

K:n digiboksi on ollut tarkastettavana 5.6.2007. XX:n mukaan digiboksi olisi vaatinut emolevyn vaihdon, joka työ osineen olisi maksanut 334 euroa. Kustannusarvion laatimisesta huoltoliike on veloittanut 24 euroa. K on ilmoittanut maksaneensa kyseisen laskun huoltoliikkeelle

VAATIMUKSET

K vaatii kaupan purkua eli 450 euron kauppahinnan palauttamista. Lisäksi hän vaatii kulukorvauksina 50 euroa. K:lle on tullut asian hoitamisesta myyjäliikkeen kanssa runsaasti matkakuluja, koska hän asuu 30 kilometrin päässä myyjäliikkeestä. Lisäksi hänelle on koitunut vaivannäköä ja kustannuksia yhteydenotoista muun muassa paikalliseen sähkölaitokseen ja kuluttajaneuvojaan. Lisäksi K:lle on tullut kuluja digiboksin kustannusarvion hankkimisesta.

K ilmoittaa käyttäneensä kyseistä digiboksia vain tallentamiseen, eli käyttö on ollut normaalia huomattavasti vähäisempää.

Koska myyjäliike on epäillyt ukkosen aiheuttaneen digiboksin vioittumisen, paikallinen kuluttajaneuvoja on hankkinut asiaan lausunnon Ilmatieteen laitokselta salamoinnista kyseisellä alueella 28.5 - 4.6.2007 välisenä aikana. Lausunnon on antanut tutkimuspäällikkö.

Tutkimuspäällikön lausunnon mukaan 28.5.2007 ukkosta on ollut kohtalaisesti maan etelä- ja itäosassa, ei kuitenkaan alle 100 kilometrin päässä kyseisellä alueella. 29.5.2007 ukkosta on ollut runsaasti länsirannikolla, Tampereella ja heti sen eteläpuolella on tehty kolme-neljä epävarmaa havaintoa (luultavasti harhapaikannuksia runsaista ukkosista).

30.5.2007 on ollut kohtalaista ukkosta maan eteläpuoliskossa, myös Tampereen seudulla. 31.5.2007 Tampereen koillispuolella (Näsijärven itäpuolella) on ollut kolme salamaa. 1.-3.6.2007 koko Suomessa ei ollut paikannettu yhtään salamaa 4.6.2007 oli ollut hieman salamointia vain Lapin itärajalla. Johtopäätöksenään tutkimuspäällikkö esittää, että kyseisellä jaksolla kesäkuun puolella Tampereen seudulla tai juuri muuallakaan Suomessa ei ole voinut tapahtua salamavahinkoa.

VASTAUS

EH toteaa vastauksessaan, että digiboksiin ilmaantunut vika on todennäköisesti ukkosen aiheuttama.

RATKAISUN PERUSTELUT

Kuluttajansuojalain 5 luvun 12 §:n mukaan tavaran on lajiltaan, määrältään, laadultaan, muilta ominaisuuksiltaan ja pakkaukseltaan vastattava sitä, mitä voidaan katsoa sovitun.

Jos muuta ei voida katsoa sovitun, tavaran tulee kestävyydeltään ja muuten vastata sitä, mitä kuluttajalla yleensä on sellaisen tavaran kaupassa perusteltua aihetta olettaa.

Saadun selvityksen mukaan K:n digiboksi on vioittunut kolmen vuoden kuluttua kaupanteosta. Myyjäliike on vedonnut takuun päättymiseen kieltäytyessään veloituksettomasta korjauksesta. Lisäksi liike on väittänyt ulkopuolisen tekijän, mahdollisesti ukkosen vaurioittaneen digiboksia.

Koska takuu ei ole ollut enää voimassa, ostajalla on lähtökohtainen näyttövelvollisuus siitä, että myydyssä tavarassa on ollut virhe. Lautakunta on kuitenkin vakiintuneessa ratkaisukäytännössään katsonut, että jos tavarassa ilmenee vika tai puute selvästi ennen tavaran normaalin käyttöiän päättymistä eikä myyjätaho esitä selvitystä sen tueksi, että vika on aiheutunut ostajan puolella olevasta tai muusta myyjätahosta riippumattomasta syystä, tavaran oletetaan olevan virheellinen.

Lautakunta toteaa digiboksin kestävän normaalisti huomattavasti pitemmän ajan kuin se tässä tapauksessa on kestänyt. Myyjän mukaan digiboksin vioittuminen on todennäköisesti johtunut ukkosesta. Myyjä ei ole esittänyt mitään näyttöä käsityksensä tueksi, vaan näkemys vikaantumisesta ulkoisen tekijän johdosta on jäänyt pelkän väitteen varaan. Ostaja sitä vastoin on esittänyt kuluttajariitalautakunnalle Ilmatieteen laitokselta hankitun lausunnon, jonka mukaan ostajan kotiseudulla ei ole kyseisenä digiboksin vioittumisajankohtana voinut tapahtua salamavahinkoa. Näin ollen lautakunta katsoo jääneen näyttämättä, että digiboksin vikaantuminen olisi johtunut ostajasta tai ulkopuolisesta tekijästä.

Kyseisen tallentavan digiboksin ei siten voida katsoa kestävyydeltään vastanneen sitä, mitä ostajalla on tällaisen tavaran kaupassa yleensä perusteltua aihetta olettaa. Kaupan kohteessa on näin ollen ollut kuluttajansuojalain 5 luvun 12 §:n mukainen virhe. Takuuajan päättyminen ei poista myyjätahon virhevastuuta tavarasta.

Kuluttajansuojalain 5 luvun 18 §:n mukaan ostajalla on oikeus vaatia, että myyjä korjaa virheen tai toimittaa virheettömän tavaran. Jollei virheen korjaaminen tai virheettömän tavaran toimittaminen tule kysymykseen taikka jollei tällaista oikaisua suoriteta 18 §:ssä tarkoitetulla tavalla, ostaja saa 1) vaatia hinnanalennusta; tai 2) purkaa kaupan, paitsi jos virhe on vähäinen.

Lautakunta pitää selvitettynä, että K on tarjonnut EH:lle virheen oikaisumahdollisuutta. Koska yhtiö ei ole käyttänyt hyväkseen tätä mahdollisuutta ja koska digiboksin virhettä ei voida pitää vähäisenä, K:lla on oikeus kaupan purkuun.

Kaupan purkautuessa ostaja on velvollinen korvaamaan tavaran käytöstä saamansa hyödyn. Toisaalta ostajalla on oikeus saada tuottokorkoa maksamalleen kauppahinnalle. Lautakunta arvioi käyttöhyödyn määräksi 200 euroa, jossa määrässä on otettu huomioon ostajan oikeus tuottokorkoon.

Silloin kun tavarassa on virhe, ostajalla on kuluttajansuojalain 5 luvun 20 §:n nojalla oikeus saada korvaus kuluista, jotka hänelle ovat aiheutuneet tavaran virheen vuoksi. Tällaisia kuluja ovat muun muassa ostajalle tavaran virheen vuoksi aiheutuneet matkakulut. Lautakunta pitää uskottavana, että K:lle on aiheutunut matkakuluja asian hoitamisesta myyjäliikkeen kanssa. Näiden kulujen määräksi kuluttajariitalautakunta arvioi 15 euroa. Lisäksi myyjän korvattavia menoja ovat ne kulut, jotka ostajalle ovat aiheutuneet viallisen tavaran korjauskustannusarvion hankkimisesta. Tämän vuoksi myyjä on velvollinen korvaamaan K:lle XX:n kustannusarvion laatimisesta veloittamat 24 euroa. K on vaatinut korvausta myös yhteydenotoista sähköliikkeeseen ja kuluttajaneuvojaan.

Koska K ei ole esittänyt selvitystä siitä, että hänelle olisi aiheutunut kustannuksia mainituista yhteydenotoista, lautakunta ei hyväksy kulukorvausvaatimuksia näiltä osin.

SUOSITUS

Kuluttajariitalautakunta suosittaa, että EH purkaa digiboksin kaupan ja palauttaa K:lle sen kauppahinnan vähennettynä 200 euron käyttöhyötykorvauksella. Palautettavaksi jää 250 euroa. Lisäksi myyjäliikettä suositetaan suorittamaan K:lle matkakulukorvauksina 15 euroa ja kustannusarviokuluina 24 euroa. Hyvityssuositus on siten yhteensä 289 euroa. K:n tulee luovuttaa digiboksi myyjäliikkeelle.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 16.6.2008