Tietokoneen oheislaitteen kauppa. Sopimuksen sitovuus. Hinta.

etämyynti

Diaarinumero: 2057/32/07
Antopäivä: 22.05.2008

Kuluttaja (jäljempänä K) tilasi 15.5.2007 elinkeinonharjoittajan (jäljempänä EH) internet-sivustolta kaksi rattipoljinyhdistelmää. Yhden tuotteen hinta oli tilaushetkellä 24,95 euroa ja tuotteen kuvan ja hinnan vieressä oli alennusprosentiksi mainittu 89 prosenttia sekä normaalihinnaksi 245,95 euroa. Tekemistään kahdesta eri tilauksesta K oli saanut tilausvahvistukset, joissa tuotteen hinta oli edelleen 24,95 euroa. EH ilmoitti 16.5.2007 K:lle sivustolla olleen hinnoitteluvirheen johdosta poistaneensa tilaukset ja tarjosi tuotetta hintaan 239,95 euroa.

Erimielisyys koskee sitä, onko myyjällä oikeus vedota sen internet-sivustolla olleeseen hintavirheeseen.

VAATIMUKSET

K vaatii myyjää täyttämään kaupat alun perin ilmoitettujen hintojen mukaisina.

Myyjällä ei ollut oikeutta yksipuolisesti purkaa kauppoja. Hintatieto ei ollut ilmeisen virheellinen. Internet-sivuilla olevien tietojen perusteella tuote oli ollut alennuksessa. Alennusprosentti oli tavanomainen.

VASTAUS

Internet-sivustolla tuotteella oli virheellinen hinta tunnin ajan, jolloin kyseinen tuoteuutuus oli varattavissa. Virhe on ollut ilmeinen ja asiakkaan olisi pitänyt ymmärtää se.

RATKAISUN PERUSTELUT

Kysymys on kuluttajansuojalain 6 luvun tarkoittamasta etämyynnistä. Osapuolten välillä on varausten ja saatujen vahvistusten perusteella syntynyt sopimus, joka myyjän on täytettävä.

Asiassa on kysymys siitä, olisiko K:n pitänyt ymmärtää, että internet-sivuilla oli virhe tuotteen hinnassa.

Varallisuusoikeudellista oikeustoimista annetun lain (oikeustoimilain) 32 §:n 1 momentin mukaisesti sopimus on pätemätön, mikäli annettu tahdonilmaisu ei vastaa sen ilmaisijan tahtoa (ilmaisuerehdys) ja vastaanottaja on sen myös tiennyt tai hänen olisi se pitänyt tietää.

EH:n antaman selvityksen perusteella tuotteen hintatiedot internet-sivulla ovat olleet virheelliset. Kysymyksessä on siten ollut oikeustoimilain 32 §:n 1 momentissa tarkoitettu ilmaisuerehdys.

Erehdyksestä huolimatta sopimus sitoo EH:a, ellei K:n olisi pitänyt tietää että hintatieto oli johtunut erehdyksestä eikä tuotetta ollut tarkoitettukaan myytäväksi 24,95 euron hinnalla. K on kiistänyt tienneensä erehdyksestä ja vedonnut vilpittömyyteensä.

Ilmoituksessa on kerrottu tuotteen maksavan 24,95 euroa ja alennusprosentiksi on ilmoitettu 89 prosenttia normaalihinnasta, joka ilmoituksen mukaan oli 245,95 euroa. K:n saamissa tilausvahvistuksissa hinnat ovat ilmoituksen mukaiset. Vaikka alennushinta on ollut merkittävästi EH:n normaalihintaa ja tämän tuotteen sekä vastaavien tuotteiden yleistä hintatasoa alempi ja ilmoitettu alennusprosentti huomattava, ne eivät kokonaisuus huomioon ottaen ole olleet niin poikkeuksellisia, että niiden perusteella hintavirhe olisi ollut ilmeinen ja K:n ymmärrettävissä. Lautakunta pitää tässä erityisesti merkityksellisenä sitä, että ilmoitettu hinta, normaalihinta ja alennusprosentti ovat olleet toisiaan vastaavat ja johdonmukaiset. EH ei myöskään ole osoittanut mitään sellaista seikkaa, jonka perusteella K:n olisi pitänyt tietää myyjän erehdyksestä. Sen vuoksi sopimukset sitovat EH:a.

SUOSITUS

Kuluttajariitalautakunta suosittaa, että EH toimittaa K:lle tämän tilaamat tuotteet sovittuun 24,95 euron kappalehinnalla.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 22.5.2008