Kylpyhuone-, sauna-, ja kodinhoitohuonetilojen remontointityö. Tilauksen peruuttaminen. Peruuttamisen johdosta maksettavan korvauksen määrä.

korvaus
peruuttaminen

Diaarinumero: 1278/37/07
Antopäivä: 22.05.2008

NN:t (jäljempänä tilaajat) tekivät 28.12.2006 XX:n (jäljempänä toimeksisaaja) kanssa sopimuksen kylpyhuone-, sauna-, ja kodinhoitohuoneiden remontointityöstä. Remontin kokonaishinta oli sopimuksen mukaan 22 333 euroa ja se sisälsi myös remonttiin liittyvän suunnittelutyön ja tarvikkeet. Remontin aloitusajankohdaksi sovittiin kevään 2007 viikot 7-8.

Tilaajat ilmoittivat 15.2.2007 peruuttavansa sovitun remontin asumistilanteessaan tapahtuneen muutoksen johdosta. Tilaajat olivat tuohon ajankohtaan mennessä maksaneet 2 233 euron käsirahan. Peruuttamisilmoituksen saatuaan toimeksisaaja on esittänyt tilaajille tilauksen peruuttamisesta aiheutuneiden kustannusten johdosta 2 000 euron lisävaatimuksen.

Erimielisyys koskee toimeksisaajalle sopimuksen peruuttamisen johdosta maksettavan korvauksen määrää.

VAATIMUKSET

Tilaajat vaativat, että toimeksisaaja luopuu esittämästään

2 000 euron lisävaatimuksesta. Tilaajat suostuvat maksamaan toimeksisaajalle remontin peruuttamisen johdosta ainoastaan jo maksetun käsirahan 2 233 euroa.

Tilaajat eivät pidä toimeksisaajan esittämää 2 000 euron lisävaatimusta kohtuullisena. Remontista sovittaessa joulukuussa 2006 tilaajat kysyivät toimeksisaajan edustajalta, minkälaiset seuraamukset siitä syntyy, jos tilaus perutaan, eikä remonttia tehdä. Tilaajille vastattiin, että siinä tapauksessa he menettäisivät käsirahan. Sopimuksessa ei ollut asiasta mitään mainintaa.

Remontti oli alun perin sovittu aloitettavaksi 16.2.2007. Tilaajat ymmärtävät toimeksisaajalle syntyneen kuluja mm. suunnittelusta ja tavaroiden tilaamisesta. Tilaajat pitävät kuitenkin käsirahaa riittävänä hyvityksenä, koska monet remonttiin sisältyneet tavarat ovat varmasti olleet palautettavissa.

VASTAUS

Toimeksisaaja kiistää tilaajien vaatimukset.

Toimeksisaajan myyntiedustaja on sanonut käsirahan menettämisestä sopimuksen peruuttamistilanteessa, mutta ei ilmeisesti ole puhunut määräajoista, vaikka käsirahan menettäminen koskee vain sopimuksen peruuttamista kohtuullisessa ajassa. Tässä tapauksessa peruutusilmoitus on tehty remontin aloittamisviikolla, jolloin toimeksisaajalla on täytynyt olla tarvikkeet valmiiksi tilattuna.

Tavaroita tilattiin OO:n mallistosta (mm. kylpyhuoneen kalusteet, kaikki laatat, saunan mittatilaus lauteet, kiuas jne.) ja kaikki olivat tilaustavaroita. Toimeksisaajalla on myös omaa mallistoa, mutta tässä tapauksessa se ei riittänyt tilaajien tarpeisiin. Osan tavaroista toimeksisaaja pystyi palauttamaan 75 % palautushintaan.

Tarvikkeet, joita toimeksisaaja ei ole pystynyt palauttamaan tai uudelleen käyttämään ovat saunanlauteet, joihin upotetaan kiuas (1 039,50 €), kodinhoitohuoneen tasot (232,60 €), kuljetusveloitukset (518,88 €), osuus tilatuista ja palautetuista tavaroista (1 698,90 €), suunnittelijan tekemä työ 19 tuntia (1 016,60 €). Toimeksisaajalle peruutuksesta aiheutuneet kustannukset ovat siten määrältään yhteensä 6 164,88 euroa. Toimeksisaaja on vaatinut tilaajia korvaamaan tästä yhteensä 4 233 euroa, joka on sen mielestä kohtuullinen korvaus.

RATKAISU

Kuluttajansuojalain 9 luvun 1 §:n mukaan tämän luvun säännökset koskevat esimerkiksi elinkeinonharjoittajan (toimeksisaaja) ja kuluttajan (tilaaja) välisiä sopimuksia, joissa elinkeinonharjoittajan suoritusvelvollisuuden sisältönä on rakennuksen tai sen yhteyteen kuuluvan kiinteän rakennelman rakentaminen tai korjausrakentaminen, tällaiseen hankkeeseen liittyvä, taloudelliselta merkitykseltään huomattava osaurakka taikka taloudelliselta merkitykseltään huomattava asuinhuoneiston peruskorjaus tai -parannus (urakka).

Kuluttajansuojalain 9 luvun 26 §:n mukaan jos tilaaja rikkoo sopimuksen peruuttamalla elementtien tilauksen ennen niiden luovutusta, toimeksisaajalla ei ole oikeutta pysyä sopimuksessa ja vaatia hinnan maksamista. Sen sijaan toimeksisaajalla on oikeus korvaukseen hänelle aiheutuvasta vahingosta 30 §:n mukaisesti. Jos peruutus koskee urakkaa taikka pelkästään elementtien toimitukseen liittyvää asennusta tai muuta toimeksisaajan suoritukseen sisältyvää palvelusta, sovelletaan mitä 8 luvun 26 ja 30 §:ssä säädetään.

Kuluttajansuojalain 8 luvun 30 §:n mukaan Jos toimeksisaaja purkaa sopimuksen tai jos tilaaja peruuttaa palveluksen, toimeksisaajalla on oikeus vastikkeeseen jo suoritetusta palveluksen osasta sekä toimenpiteistä, jotka on suoritettava sopimuksen purkamisesta tai peruutuksesta huolimatta.

Toimeksisaajalla on lisäksi oikeus korvaukseen muista kustannuksista, joita hänelle on aiheutunut sopimuksen täyttämisestä ja jotka todennäköisesti jäävät hyödyttömiksi, sekä sopimuksen purkamisen tai peruutuksen vuoksi aiheutuvista erityisistä kustannuksista. Muusta vahingosta toimeksisaajalla on oikeus saada korvaus, joka on kohtuullinen ottaen huomioon palveluksen hinta, sopimuksen purkamisen tai peruutuksen ajankohta, sopimuksen täyttämiseksi suoritetut toimenpiteet sekä muut seikat.

Tilaajat ovat peruuttaneet 28.12.2006 toimeksisaajan kanssa tehdyn sopimuksen 15.2.2007. Remontin aloitusajankohdaksi oli alun perin sovittu kevään 2007 viikot 7-8 eli 12.-25.2.2007. Myöhemmin aloitusajankohtaa oli täsmennetty siten, että remontti piti aloittaa 16.2.2007.

Tilaajat ovat kertomuksensa mukaan peruuttaneet sopimuksen luottaen toimeksisaajan edustajan ilmoitukseen, jonka mukaan tilaajien korvausvastuu peruutustilanteessa rajoittuu maksetun käsirahan määrään.

Kuluttajariitalautakunta toteaa asiassa esitetyn selvityksen perusteella, että sopimuksen peruuttamisen seuraamuksista on ilmeisesti keskusteltu ainoastaan yleisellä tasolla ja koskien lähinnä pian sopimuksen teon jälkeen tapahtuvaa sopimuksen peruuttamista. Koska sopimuksen peruutus on tässä tapauksessa tehty remontin sovittuun aloittamisajankohtaan nähden erittäin myöhään, lautakunta katsoo, että tilaajien on tullut kohtuudella varautua siihen, että toimeksisaajalle on aiheutunut tilauksen sovitun palveluksen valmistelusta ja tavaroiden tilaamisesta kuluja, jotka saattavat ylittää määrältään jo maksetun käsirahan. Lautakunta katsoo, että tilaajat ovat näin ollen velvollisia korvaamaan toimeksisaajalle aiheutuneet kulut kuluttajansuojalain 8 luvun 30 §:n mukaisesti.

Toimeksisaajan esittämän selvityksen perusteella sille on aiheutunut sopimuksen peruuttamisesta yhteensä 6 164,88 euron kustannukset, joista se on vaatinut tilaajia maksamaan yhteensä 4 233 euroa.

Tilauksen peruutus on tässä tapauksessa tehty erittäin myöhäisessä vaiheessa sovittuun aloitusajankohtaan nähden, joten lautakunta pitää uskottavana, että toimeksisaajalle on aiheutunut kustannuksia sopimuksen peruuttamisen johdosta. Toimeksisaaja on esittänyt sille aiheutuneista kustannuksista eritellyn selvityksen ja lautakunta katsoo tämän selvityksen perusteella tulleen näytetyksi, että toimeksisaajalle on aiheutunut tilauksen peruuttamisen johdosta ainakin 4 233 euron kustannukset. Lautakunta toteaa, että tilaajat ovat näin ollen velvollisia maksamaan tilauksen peruuttamisen johdosta koko toimeksisaajan vaatiman 4 233 euron korvauksen, eikä tilaajien vaatimukselle 2 000 euron lisävaatimuksen peruuttamisesta ole perusteita.

Kuluttajariitalautakunta ei suosita asiassa hyvitystä.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 22.5.2008