Lämminvesivaraajan kauppa. Toimituksen laatu. Asennusliikkeen vastuu asennustavasta. Vahingonkorvaus. Osittain yksipuolinen päätös.

Diaarinumero: 3430/37/07
Antopäivä: 15.05.2008

Kuluttaja (jäljempänä K) hankki tammikuussa 2003 lämminvesivaraajan. Laitteen asennustyön suoritti tammikuussa 2003 elinkeinonharjoittaja (jäljempänä EH). Laite rikkoutui kesällä 2007. Osapuolilla on kiistaa laitteen rikkoutumisen korvausvastuusta.

VAATIMUKSET

K vaatii 450 euron vahingonkorvausta.

K joutui hankkimaan uuden lämminvesivaraajan. Vahingonkorvausvaatimus muodostuu uuden laitteen ostohinnasta (346 euroa) ja vanhan laitteen poistoasennuksesta sekä uuden varaajan asennuksesta (yhteensä 104 euroa).

K havaitsi heinäkuussa 2007, että laite oli rikkoutunut ja se vuoti. Hän ilmoitti virheestä maahantuojalle. Maahantuojan mukaan ostajan lähettämistä valokuvista oli pääteltävissä, että rikkoutuminen johtui asennusvirheestä. Maahantuoja kehotti ostajaa vaatimaan korvausta asentajalta.

Lämminvesivaraajalle annettu takuu ei ollut maahantuojan mukaan voimassa. Tämä johtui siitä, että laitteen mukana toimitettuja mustia lasikuituvahvisteisia nailoneristenippoja ei ollut asennettu mukaan liitettäessä varaajaa vesijohtoverkostoon. Varaajan magnesiumsuoja-anodin toiminta estyy, mikäli nipat eivät ole paikoillaan. Tätä seikkaa painotetaan maahantuojan mukaan myös asennus- ja käyttöohjeessa, jotka maahantuoja toimitti K:lle reklamaatiovastauksen liitteenä elokuussa 2007.

Valitukseen on liitetty valokuva.

VASTAUS

EH kiistää vaatimukset.

Lämminvesivaraaja oli K:n itse hankkima. Laite oli toimitettu hänelle ilman asennusohjeita. Myöskään nailoneristenippoja ei ollut toimitettu laitteen mukana, joten niitä ei ollut mahdollista asentaa. Asentaja joutui asentamaan laitteen omalla ammattitaidollaan useita kymmeniä varaajia asentaneena.

EH:n mukaan maahantuoja haluaa vetäytyä takuuvastuusta vetoamalla nailoneristenippoihin, joita ei ollut toimituksessa. Yrityksen mukaan se seikka, että suoja-anodi on kulunut, todistaa sen, että suoja-anodi on toiminut ilman niin sanottuja nippojakin. Suoja-anodin tehtävä onkin kulua, koska näin estetään säiliön syöpyminen.

Nyt esille tulleessa käyttöohjeessa varaajan omistajaa pyydetään vuosittain tarkistamaan, paljonko suoja-anodi on kulunut ja puhdistamaan varaaja. Suoja-anodi tulee uusia ennen kuin varaaja syöpyy puhki. K ei ole tarkistanut laitetta eikä ole menetellyt huolellisesti.

Maahantuoja

Maahantuojalle on todisteellisesti varattu tilaisuus antaa asiassa vastaus. Vastausta ei ole annettu.

RATKAISUN PERUSTELUT

MAAHANTUOJAN VASTUU:

Elinkeinonharjoittajalle on todisteellisesti varattu tilaisuus antaa asiassa vastaus ja ilmoitettu, että jos vastausta ei anneta, asia ratkaistaan valittajien antamien tietojen perusteella.

Oikeudenkäymiskaaren 12 luvun 13 §:stä ilmenevien periaatteiden mukaisesti vaatimukset on tällöin hyväksyttävä siltä osin kuin ne eivät ole selvästi perusteettomat.

Kuluttajansuojalain 5 luvun 12 §:n mukaan tavaran on lajiltaan, määrältään, laadultaan ja muilta ominaisuuksiltaan ja pakkaukseltaan vastattava sitä, mitä voidaan katsoa sovitun.

Jos muuta ei voida katsoa sovitun, tavaran tulee soveltua siihen erityiseen tarkoitukseen, johon tavaraa oli tarkoitus käyttää. Jos tavara poikkeaa tästä, siinä on virhe. Virheeseen vetoavan tulee näyttää virheväittämänsä toteen.

Luvun 12 a §:n 2 momentin mukaan tavarassa on myös virhe, jos sen yhteydessä ei luovuteta ostajalle sellaisia ohjeita, jotka ovat tarpeen tavaran asentamista, kokoonpanoa, käyttöä, hoitoa tai säilytystä varten.

Nyt käsiteltävässä tapauksessa on ilmennyt, että tavaran yhteydessä ei ole luovutettu asennus- ja käyttöohjeita eikä toimitettu tarvittavia nailoneristenippoja. Maahantuoja ei ole osoittanut tai edes esittänyt lautakunnalle, että nämä puutteet johtuisivat mistään kauppaan liittyvistä yksittäistapauksellisista piirteistä. Siten ostajalla ei ole ollut tarpeellista tietoa vuosittaisesta tarkastus- ja huoltovelvollisuudestaan. Tuotteessa on näin ollen virhe. Ostajan ei voida katsoa myötävaikutuksellaan lisänneen virheestä tulleen vahingon määrää.

Luvun 18 §:n mukaan ostajalla on oikeus vaatia, että myyjä korjaa virheen tai toimittaa virheettömän tavaran. Tällainen oikaisu on suoritettava kohtuullisessa ajassa ja siten, ettei ostajalle aiheudu siitä kustannuksia tai olennaista haittaa.

Luvun 19 §:n mukaan jollei virheen korjaaminen tai virheettömän tavaran toimittaminen tule kysymykseen taikka jollei tällaista oikaisua suoriteta 18 §:ssä tarkoitetulla tavalla, ostaja saa vaatia virhettä vastaavaa hinnanalennusta tai purkaa kaupan, paitsi jos virhe on vähäinen.

Luvun 20 §:n mukaan ostajalla on oikeus korvaukseen vahingosta, jonka hän kärsii tavaran virheen vuoksi.

Luvun 31 §:n mukaan ostajalla on oikeus kohdistaa tavaran virheeseen perustuva vaatimuksensa myös elinkeinonharjoittajaan, joka aikaisemmassa myyntiportaassa on luovuttanut tavaran jälleenmyyntiä varten.

Tavaran maahantuoja on oikea vastapuoli ja osaltaan vastuussa tavaran virheestä. Valittajan vaatimuksia ei ole pidettävä selvästi perusteettomina. Maahantuojan tulee hyvittää ostajalle asennuskulut sekä uuden laitteen ostohinta, josta tulee kuitenkin vähentää ostajan vanhasta laitteesta saama käyttöhyöty 4,5 vuoden ajalta. Lautakunta arvioi käyttöhyötyä vastaavaksi hinnanosaksi 200 euroa. K:lle tulee maksaa vahingonkorvauksena ostohinnasta 146 euroa sekä 104 euron asennuskulut.

ASENNUSLIIKKEEN VASTUU:

Asennussuoritusta koskevan kuluttajansuojalain 8 luvun 12 §:n mukaan palveluksen on sisällöltään, suoritustavaltaan ja tulokseltaan vastattava sitä, mitä voidaan katsoa sovitun.

Palvelus on suoritettava ammattitaitoisesti ja huolellisesti sekä ottaen huomioon tilaajan edut. Palveluksen tulee kestävyydeltään ja muuten vastata sitä, mitä kuluttajalla yleensä on sellaisen palveluksen yhteydessä aihetta olettaa.

Jos palvelus poikkeaa tästä, siinä on virhe. Todistustaakka siitä, että palvelus on suoritettu ammattitaitoisesti ja huolellisesti, on toimeksisaajalla.

Luvun 13 §:n mukaan palveluksessa on myös virhe, jos se ei vastaa niitä tietoja, jotka toimeksisaaja on antanut palveluksen sisällöstä tai suorituksestaan taikka muista palveluksen laatua tai hyväksikäyttöä koskevista seikoista palvelusta markkinoitaessa tai muuten ennen sopimuksentekoa ja joiden voidaan olettaa vaikuttaneen tilaajan päätöksentekoon. Sama koskee palvelusta suoritettaessa annettuja tietoja, joiden voidaan olettaa vaikuttaneen tilaajan päätöksentekoon.

Luvun 20 §:n mukaisesti tilaajalla on oikeus korvaukseen vahingosta, jonka hän kärsii palveluksessa olevan virheen vuoksi.

Tilaaja saa aina olettaa, että hänen tilaamansa kuluttajapalvelus on tavanomaista hyvää laatua. Lautakunta katsoo asianmukaiseen asennussuoritukseen kuuluvan, että asentaessaan varaajan kaltaista teknistä laitetta, josta hänellä ei ole aiempaa kokemusta, asentaja varmistuu asennuksen oikeellisuudesta pyytämällä tilaajalta tai hankkimalla itse laitteen asennusohjeet. Ellei tämä onnistu, tulee tilaajalle etukäteen ilmoittaa selkein varaumin, ettei asennustuloksen lopputuloksesta ole tästä syystä varmuutta. Nyt asennus on tehty ilman asennusohjetta. Asiasta saatujen tietojen perusteella lautakunta pitää ilmeisenä, että tästä johtuneet asennuspuutteet ovat sittemmin johtaneet laitteen rikkoutumiseen. Koska edellä kuvattu asennussuorituksen virhe on osaltaan johtanut laitteen rikkoutumiseen, vastaa asennusliike edellä määritellyn korvauksen maksamisesta yhteisvastuullisesti maahantuojan kanssa.

SUOSITUS

Lautakunta suosittaa, että maahantuoja ja EH maksavat yhteisvastuullisesti K:lle 250 euroa.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 15.5.2008