Vuokra-asunnon välitys. Huoneistossa olleiden kalusteiden hävittäminen.

vuokraus

Diaarinumero: 1488/83/07
Antopäivä: 14.05.2008

Valittajat vuokrasivat asuinhuoneiston asunnonvälitysliikkeen kautta. Tapauksessa on tullut kiistaa siitä, että vuokrasuhteen päättyessä vuokranantaja pidätti heidän maksamastaan vuokravakuudesta 150 euroa koska vuokralaiset olivat poistaneet asunnosta eräitä vuokranantajille kuuluneita hyllyjä.

Vastauksessaan myös vuokranantaja esittää korvausvaatimuksia asunnonvälitysliikettä ja vuokralaisia kohtaan.

VAATIMUKSET

Vuokralaiset vaativat, että kohteen heille välittänyt vuokravälitys korvaa heille vakuusmaksusta pidätetyt 150 euroa. Huoneiston makuuhuoneissa oli hyllyjä, jotka eivät mahtuneet sinne enää vuokralaisten omien huonekalujen kanssa. Niitä ei voinut viedä huoneiston kellarivarastoonkaan, koska vuokralaiset eivät saaneet sitä käyttöönsä, vaikka vuokrasopimus kattoi myös huoneistokohtaiset varastotilat (asiantilan selvittyä sitä vastaavasta vuokranalennuksesta sovittiin). He tiedustelivat välitysliikkeeltä, mitä hyllyille voi tehdä. Heille ilmoitettiin, että vuokranantajaa edustava asiamies oli antanut luvan viedä hyllyt pois huoneistosta. Vuokralaiset antoivat puiset kirjahyllyt kierrätyskeskukseen ja metallirunkoisen hyllyn osat rakennusjätekeräykseen.

Vuokralaisten muutettua pois huoneistosta vuokranantaja kuitenkin pidätti vuokravakuudesta 150 euroa kadonneiden hyllyköiden takia.

Vuokralaiset ovat tyytymättömiä myös asunnon eräiden jalkalistojen puuttumiseen ja sen siisteyteen vuokrasuhteen alkaessa.

VASTAUKSET

VUOKRANANTAJA

Vuokranantajan asiamies antoi luvan riidanalaisten mittatilaustyönä teetettyjen kiinteiden hyllyjen purkamiseen sillä edellytyksellä, että vuokralaiset asentavat hyllyt takaisin vuokrasuhteen päätyttyä. Hävittämällä hyllyt vuokralaiset aiheuttivat vuokranantajalle liitelaskelman mukaisesti 725 euron määräisen vahingon.

Välitysliikkeen laatimassa vuokrasopimuksessa vuokralaisten käyttöön oli luvattu varastokoppi, vaikka välitysliikkeelle oli ilmoitettu että se jää vuokranantajan käyttöön. Vuokraa oli tästä syystä alennettava. Vuokranantajalle aiheutui tästä menetyksiä 11 kuukauden ajalta 220 euroa. Lisäksi lautakuntaan tehdyn vastauksen laatimisesta on tullut kulua 100 euroa. Vuokranantaja vaatii korvausta näistä yhteensä 895 euron kulueristä yhteisvastuullisesti sekä vuokralaisilta että välitysliikkeeltä.

Omistus- ja vuokrataloyhtiöiden isännöitsijänä pitkään toiminut asiamies toteaa kokemuksesta, että vuokranantajan tai entisten asukkaiden siivous kelpaa huoneistoihin muuttajille vain poikkeuksellisesti. Lähes kaikki uudet asukkaat haluavat siivota huoneiston uudelleen. Siivouksen tasosta ja listojen puuttumisesta on valitettu vasta vuokrakauden päätyttyä.

VUOKRANVÄLITTÄJÄ

Vuokranvälittäjä kiistää vaatimukset ilmoittaen, että yritys ei ole toiminut asiassa. Valittajat ovat solmineet toimeksiantosopimuksen vuokra-asunnon välittämisestä toimintaa franchising-sopimuksen nojalla harjoittavan XX:n kanssa.

XX

Yritys on vuokra-asuntoja välittävä franchising-ketju. Paikkakunnittain ketjua edustaa toimivaltaisen lääninhallituksen välitysliikerekisteriin rekisteröity franchising-yrittäjä. Kyseisen kaupungin yrittäjä kiistää vastuunsa esitetyistä vaatimuksista perusteenaan, että välitystoimeksiannon hoidossa ei ole tehty virheitä. Välitysliike on pyrkinyt auttamaan vuokrasuhteen sopijapuolia neuvomalla ja välittäen yhteydenottopyyntöjä. Välitysliike ei ole vastuussa lupauksista, joita vuokranantajan edustaja on vuokralaisille antanut. Toisaalta välitysliike kiistää, että vuokralaisille olisi sen kautta välitetty hyväksyntä hyllyjen hävittämiselle.

Hyllyjen olemassaolo ja jalkalistojen puuttuminen olivat havaittavissa asuntoon tutustuttaessa jo ennen vuokrasopimuksen solmimista.

Huoneistokohtaisen varastotilan osalta kyse ei ole välitysliikkeen virheestä, sillä vuokranantajan tavarat jäivät sinne vastoin välitysliikkeen saamaa tietoa.

RATKAISUN PERUSTELUT

Valittajien ja vuokranantajan väliseen vuokrasuhteeseen sovellettavan asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain

8 §:n mukaan kohtuullisen vakuuden asettamisesta sen vahingon varalle, että sopijapuoli ei täytä velvoitteitaan, voidaan sopia.

Lain 20 §:n mukaan huoneiston on vuokrasuhteen alkaessa ja sen aikana oltava sellaisessa kunnossa kuin vuokralainen huoneiston iän, alueen huoneistokannan ja muut paikalliset olosuhteet huomioon ottaen kohtuudella voi vaatia, jollei muusta kunnosta ole sovittu.

Lain 21 §:n mukaisesti vuokralaisella ei lähtökohtaisesti ole oikeutta suorittaa ilman vuokranantajan lupaa huoneistossa korjaus- tai muutostöitä.

25 §:n mukaan vuokralaisen on hoidettava huoneistoa huolellisesti. Vuokralainen on velvollinen korvaamaan vuokranantajalle vahingon, jonka vuokralainen tahallisesti taikka laiminlyönnillään tai muulla huolimattomuudellaan aiheuttaa huoneistolle.

Vuokra-asunnon välitystoimeksiannon on hoitanut ja siitä vastaa XX.

Välitysliikkeen toimintaa koskevan kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä annetun lain 7 §:n mukaan välitysliikkeen on suoritettava välitystehtävä ammattitaitoisesti, huolellisesti ja hyvää välitystapaa noudattaen sekä ottaen huomioon toimeksiantajan ja myös tämän vastapuolen edut.

Lain 13 §:n mukaan välitysliikkeen suorituksessa on virhe, jos se ei vastaa, mitä tässä laissa säädetään tai mitä voidaan katsoa sovitun. Toimeksiantajalla on oikeus virheen johdosta vaatia välityspalkkion ja mahdollisesti sovitun kustannusten korvauksen alentamista, jos virheestä on aiheutunut toimeksiantajalle haittaa. Jos haitta on olennainen, välitysliikkeellä ei ole oikeutta palkkioon tai korvaukseen. Toimeksiantajalla on oikeus saada välitysliikkeeltä korvausta vahingosta, jonka välitysliikkeen suorituksessa oleva virhe on hänelle aiheuttanut.

Lain 14 §:n mukaan myös toimeksiantajan vastapuolella on oikeus saada välitysliikkeeltä korvaus vahingosta, jonka välitysliikkeen virheellinen menettely on hänelle aiheuttanut.

Nyt käsiteltävässä tapauksessa vuokranantajataho ja välitysliike kiistävät, että vuokralaisille olisi ilmoitettu heillä olevan lupa hävittää hyllyt. Muukaan esitetty näyttö ei osoita, että heille olisi välitetty tällaista lupaa välitysliikkeen taholta. Lautakunta pitää vuokralaisten menettelyä vuokrasopimuksen vastaisena vahingontekona, joka kuuluu heidän korvattavakseen.

Kun hyllyjen hävittäminen on vuokrasuhteen päätyttyä havaittu, vuokralaisten maksamasta vakuusmaksusta on pidätetty vahingonkorvauksena 150 euroa. Vahingon määrästä ei ole myöhemminkään saatu muuta selvitystä kuin vuokranantajan oma laskelma. Lautakunta katsoo, että vuokranantaja on tällä vakuuden pidättämisellä jo itseään sitovalla tavalla määrittänyt korvattavan vahingon enimmäismäärän. Lautakunta katsoo pidätetyn määrän vastaavan aiheutettua vahinkoa. Vuokranantajan tulee luopua asiasta myöhemmin esittämästään lisäkorvausvaatimuksesta.

Koska lautakunta ei ole voinut todeta, että vuokralaisille olisi välitysliikkeen puolesta annettu lupa hävittää asunnossa olleita hyllyjä, välitysliike ei ole hyllyjen osalta korvausvastuussa vuokralaisiin nähden.

Varastotilojen puuttumisen osalta lautakunta toteaa, että vuokrasopimuksella vuokralaisille on alun perin vuokrattu myös huoneistokohtainen varastotila, jota he eivät ole kuitenkaan saaneet käyttöönsä. Tämä vuokranantajan sopimusrikkomus on sovittu hyvitettävän vuokranalennuksella. Lautakunta katsoo, että sovittu vuokranalennus vastaa varastosta saamatta jäänyttä hallinta- ja käyttöhyötyä. Vuokrakohteen kunnossa ei ole selvitetty olleen muitakaan puutteita, jotka oikeuttaisivat vuokralaiset jo annettua enempiin hyvityksiin.

Vuokranantajan esittämän, varastotilan puuttumiseen perustuvan vaatimuksen osalta lautakunta toteaa seuraavaa. Vuokranantaja on osaltaan allekirjoittanut vuokrasopimuksen, jonka mukaan myös huoneistokohtaiset varastotilat sisältyvät vuokrauskohteeseen. Lautakunta ei ole voinut todeta, että välitysliike olisi tämän sopimusehdon kirjatessaan toiminut vastoin tiedossaan olevaa sopijapuolten tahtoa, tai muutoinkaan virheellisenä pidettävällä tavalla. Vuokranantaja on myös sittemmin sopinut tilan puuttumista vastaavasta vuokranalennuksesta. Vuokranantajalla ei ole perusteita vaatia korvausta niistä velvoitteista, joihin hän on näillä sopimuksilla sitoutunut. Lautakunta ei siten suosita vuokranantajan tällä perusteella esittämästä korvausvaatimuksesta hyvitystä sen enempää vuokralaisten kuin välitysliikkeen osalta.

Vuokranantajan esittämän asianhoitokulukorvauksen osalta lautakunta toteaa, että kuluttajariitalautakunnasta annetun lain 19 §:n mukaan asianosaiset vastaavat itse omista kustannuksistaan, joita asian selvittämisestä ja käsittelemisestä lautakunnassa tulee. Vuokranantajan esittämä asianhoitokulukorvausvaatimus on siten sekin perusteeton.

SUOSITUS

Lautakunta suosittaa, että vuokrasuhteen sopijapuolina olevat valittajat ja vuokranantaja tyytyvät siihen, että vakuusmaksusta pidätetyt 150 euroa jää vuokranantajalle. Asianosaisten tulee luopua enemmistä vaatimuksista toisiaan kohtaan.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 14.5.2008