Asuinhuoneiston vuokrasopimus. Vedenkulutuksen tasauslasku. Irtisanomisajan vuokra.

vuokraus

Diaarinumero: 2931/83/07
Antopäivä: 12.05.2008

NN:t (jäljempänä vuokralaiset) vuokrasivat asuinhuoneiston vuokrasopimuksella toistaiseksi voimassa olevalla joulukuussa 2006. Tapauksessa on tullut kiistaa siitä, että heidän irtisanottuaan sopimuksen kesällä 2007 vuokranantajataho veloitti heiltä veden tasauslaskuna 311,83 euroa. Vuokrakauden kestäessä vuokralaiset olivat maksaneet vedestä vesimaksuennakkona 43,47 euroa kuukaudessa.

VAATIMUKSET

Vuokralaisten puolesta NN1 pyytää kuluttajariitalautakunnan kannanottoa asiaan. Vuokranantajan ilmoituksen mukaan vedestä piti veloittaa vain kuukausittainen kiinteä maksu. Tasauslaskulla vuokralaisilta kuitenkin laskutetaan lämpimästä vedestä 311,83 euroa ajalta 15.11.2006-31.8.2007. Päivämäärä ei pidä paikkaansa (he muuttivat asuntoon 15.12.2006 ja sieltä pois 27.7.2007). Vuokranantaja ei ole toimittanut vuokralaisille yhtiön päätöstä veden hinnasta, vaikka he sitä pyysivät. Tasauslaskun perusteella kaikki vedenkulutus on laskettu heiltä kuuman veden hinnalla.

Vaikka maksun perusteet olisivat oikeita, on vuokranantaja menetellyt epäasianmukaisesti pidättäessään vedestä liian pieniä ennakkomaksuja. Jos ennakot olisivat suurempia, vuokralaiset muun muassa välttyisivät yllättäen tulevasta suuresta yksittäisestä maksuerästä.

Edelleen vuokralaisilta vaaditaan vuokraa vielä elokuulta 2007, vaikka irtisanomisen yhteydessä heille ilmoitettiin, että elokuun vuokraa ei tarvitse maksaa jos asunto on tyhjä heinäkuun loppuun mennessä.

VASTAUS

Vuokranantaja kiistää vaatimukset. Vuokrasopimuksen mukaan vuokralainen maksaa mahdolliset käyttökorvaukset suoraan taloyhtiölle. Sopimuksen ehtokohdassa 4 vuokralainen sitoutuu suorittamaan vuokran lisäksi vuokranantajan kulloinkin perittäväksi vahvistamat käyttökorvaukset vedestä ja vuokralainen suostuu siihen, että vettä ja lämmintä käyttövettä yhtiön keskikulutukseen perustuvaa tavoitekulutusta enemmän kuluttavaa laskutetaan kulloinkin voimassa olevien veden hintojen perusteella. Vuokranantajalla on oikeus laskuttaa vedestä ja lämpimästä vedestä kulutuksen perusteella.

Vuokralaiset kuluttivat vettä enemmän kuin olivat siitä ennakkoon maksaneet. Huoneistokohtainen vesimittari luettiin huoneistotarkastuksen yhteydessä 24.7.2007 ja vuokralaisilta vaaditaan mittarilukeman mukaista lisämaksua. Tätä koskevassa laskussa on ilmoitettu maksuperusteena käytetty kuutiohinta

9,29 e/m3. Vuokralaisia on laskutettu pelkästään lämpimän veden käytöstä ja pelkästään heidän hallinta-ajaltaan, vaikka tietokoneohjelma onkin tulostanut laskutusjakson alkamaan siitä päivästä, jolloin mittari edellisen kerran luettiin aiempien asukkaiden muutettua pois asunnosta.

Veden kuutiohinta vahvistetaan vuosittain ja se on ilmoitettu vuokralaisille vuoden alussa. Lämpimälle vedelle vahvistettu hinta oli 12,39 e/m3, joten vuokranantaja on itse asiassa laskuttanut vedestä vähemmän kuin mihin sillä olisi ollut oikeus.

Vuokralaiset irtisanoivat sopimuksen 9.7.2007. Lain ja sopimuksen mukaisesti vuokrasuhde päättyi vasta elokuun lopussa, joten myös elokuun vuokra kuuluu heidän maksettavakseen. Mistään poikkeusjärjestelystä heidän kanssaan ei ole sovittu.

RATKAISUN PERUSTELUT

Vuokra ja vuokrasopimukseen perustuvat muut käyttökorvaukset määräytyvät sen mukaan, mitä niistä on sovittu, jollei asuinhuoneistojen vuokrauksesta annetusta laista tai muusta laista muuta johdu.

Lainsäädäntö ei aseta esteitä sille, että vuokrasopimuksessa vuokralaiselle asetetaan velvoite maksaa käyttökorvaus esimerkiksi vedestä sen mukaan kuin asiasta sovitaan. Nyt käsiteltävässä tapauksessa vuokrasopimukseen liittyvien sopimusehtojen kohdan 4 mukaan vuokralainen sitoutuu suorittamaan huoneistovuokran lisäksi vuokranantajan kulloinkin perittäväksi vahvistamat käyttökorvaukset sopimukseen merkityistä kalustosta, sähköstä, saunasta, autopaikasta, piha-alueiden hoidosta ja vedestä yms. Tämän mukaisesti sopimuslomakkeessa on väliotsikon "Vuokra" alla varattu erillinen tila säännönmukaisen kuukausivuokran ohella maksettavien erilliskorvausten yksilöimiseksi. Sopimukseen ei ole tälle kohdalle merkitty maksettavaksi mitään korvauksia. Näin ollen vuokranantajalla ei ole perusteita vaatia vuokralaiselta sopimuksessa määritellyn kuukausivuokran lisäksi mitään erilliskorvauksia tai käyttökorvauksia, eli ei myöskään riidanalaista veden tasauslaskua.

Vuokrasopimukseen on kylläkin otsikon "Vuokra" alle painettu seuraava vakioehto: "Vuokran lisäksi vuokralainen maksaa sähkölaskut laskutuksen mukaan sekä muut mahdolliset käyttökorvaukset suoraan taloyhtiölle, ellei asiasta ole sovittu liitteessä toisin." Tämä ehtokohta on katsottava kuitenkin osoittavan vain saajatahon (sähkölaskut laskutuksen mukaan sähköntoimittajalle, muut maksut suoraan taloyhtiölle) niistä erilliskorvauksista, joista osapuolet ovat sopineet.

Näin ollen vuokranantajalla ei ole perusteita vaatia vuokralaisilta jälkikäteisiä maksuja vedestä niiden jo maksettujen kuukausierien lisäksi, jotka on valituksen perusteella myönnetty ja hyväksytty. Vuokranantajan tulee näin ollen luopua vaatimasta vuokralaisilta lämpimän veden tasauslaskua.

Kiistanalaisen elokuun vuokran osalta lautakunta toteaa seuraavaa:

Asuinhuoneistojen vuokrauksesta annetun lain 52 §:n mukaan vuokrasopimuksen irtisanomisaika lasketaan sen kalenterikuukauden viimeisestä päivästä, jona aikana irtisanominen on suoritettu, jollei toisin sovita taikka tästä tai muusta laista muuta johdu.

Vuokralaisen irtisanoessa vuokrasopimuksen irtisanomisaika on yksi kuukausi.

Nyt käsiteltävässä tapauksessa vuokralaisen 9.7.2007 allekirjoittamassa irtisanomisilmoituksessa vuokrasuhteen päättymispäiväksi on tämän lainkohdan mukaisesti merkitty 31.8.2007. Kun muista järjestelyistä ei ole osoitettu sovitun, on vuokralaisilla velvollisuus maksaa kohteesta vuokra myös irtisanomisajalta eli elokuulta.

SUOSITUS

Lautakunta suosittaa, että vuokranantaja luopuu veloittamasta vuokralaisilta vedenkulutuksen tasauslaskua.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 12.5.2008