Venekauppa. Perämoottorin polttoainepumpun vika. Vahingonkorvaus. Käyttöhyöty.

käyttöhyöty
venekauppa

Diaarinumero: 1717/33/06
Antopäivä: 12.05.2008

Kuluttaja (jäljempänä K) osti 8.4.2005 elinkeinonharjoittajalta (jäljempänä EH) uuden moottoriveneen 25 000 eurolla. Kauppaan kuului perämoottori. Moottorivene luovutettiin 12.5.2005.

K valittaa siitä, ettei moottorissa olevaa polttoainepumpun valmistusvikaa korjattu kohtuullisessa ajassa. K:n mukaan moottorin vian selvittäminen kesti kauan ja aiheutti hänelle ylimääräisiä kuluja, joita ei ole korvattu. K:n mukaan moottorin arvo on lisäksi alentunut todetun valmistusvian vuoksi.

Myyjäliikkeen mukaan moottori on korjattu veloituksetta, eikä K:lle voida katsoa aiheutuneen vahinkoa. Maahantuoja on todennut, että se ei ole maahantuonut kyseistä moottoria eikä antanut sille takuuta, mutta se on toimittanut perämoottoriin uuden polttoainepumpun.

VAATIMUKSET

K vaatii, että myyjäliike hyvittää yhteensä 7 360 euroa. Vaatimus muodostuu perämoottorin arvonalentumisesta 3 560 euroa, tulonmenetyksistä 900 euroa, olennaisesta käyttöhyödyn menetyksestä 2 500 euroa ja matkakuluista 400 euroa.

Perämoottori ei ole kaupanteon jälkeen toiminut asianmukaisesti, vaan siinä on ilmennyt toistuvia käyntihäiriöitä. Vene sammui aika ajoin, eikä sitä voinut sen vuoksi normaalisti käyttää. Myyjäliikkeelle reklamoitiin ensimmäisen kerran 20.6.2005 ja ensimmäinen tulokseton korjausyritys tehtiin viiden viikon kuluttua reklamoinnista, kun vene oli ensin itse toimitettu XX:lle korjattavaksi. Tätä ennen 27.6.2005 moottoriin oli itse uusittu polttoainejohdon liitin, koska tuttavalta saadun arvion mukaan sammumiset saattoivat johtua siitä ja koska EH ei lupauksista huolimatta ottanut moottoria korjattavakseen. Liittimen vaihtaminen ei kuitenkaan poistanut vikaa.

Heinäkuun alussa EH:an oltiin useita kertoja yhteydessä, koska asian hoitaminen ei edennyt. Lopulta XX:stä otettiin yhteyttä ja kerrottiin, että veneelle on varattu korjausaika seuraavalle maanantaille eli 11.7.2007. Veneen kuljetus jouduttiin järjestämään itse. Venettä ei kuitenkaan saatu järjestettyä XX:lle kuin vasta 18.7.2005, koska veneen toimittaminen ei sen käyntihäiriöistä johtuen onnistunut ilman seuravenettä. Seuraveneen järjestämisestä aiheutui kuluja 200 euroa. Taksimatkat veneen kuljettamiseen liittyen maksoivat 200 euroa yhteensä. Vikaa ei kuitenkaan korjaamolla löydetty. Vene oli toimitettu sieltä myyjäliikkeeseen, josta ilmoitettiin, ettei siinä ole vikaa ja että vene on noudettavissa. Vene haettiin myyjäliikkeestä, ja se toimi koko matkan.

EH:lle reklamoitiin ilmenneistä käyntihäiriöstä 17.9.2005, josta kolmen viikon kuluttua vene haettiin korjattavaksi. Vene haettiin korjattavaksi, koska myyjäliike oli saanut maahantuojalta tiedon, että kyseisen perämoottorimallin polttoainepumpussa on valmistusvika, joka aiheuttaa käyntihäiriöitä. Ajokauden 2005 käyntihäiriöt olivat siten aiheutuneet valmistusviasta. Myyjäliikkeessä oli korjauksen aikana todettu, että perämoottorin potkuri on vaihtunut. Potkuri on vaihtunut perämoottorin ollessa myyjäliikkeen hallussa jostain selvittämättömästä syystä. Myyjäliike uusi kuitenkin potkurin.

Myyjäliikkeelle lähetettiin 24.11.2005 neljäs kirje, jossa pyydettiin selvitystä siitä, mitä moottorille oli tehty. Viides kirje lähetettiin maaliskuussa 2005, jossa vaadittiin selvitystä siitä, mitä myyjäliikkeessä oli veneelle tehty. Moottorille tehdyistä toimenpiteistä kerrottiin ensimmäisen kerran 1.6.2006. Myyjäliikkeen väite siitä, että he olisivat korjanneet moottorin marraskuussa 2005 kuulostaa oudolta, koska maahantuoja kertoo toimittaneensa heille uuden pumpun 7.6.2006.

K vaihtoi moottorin toiseen moottoriin keväällä 2007. Vanhasta moottorista hyvitettiin 3 900 euroa. Maahantuojan vuoden 2004 suositushinnaston mukaan perämoottorin hinta oli 7 460 euroa. Myyjäliikkeen tulee korvata hinnanero 3 560 euroa.

Myyjäliike ei ole toiminut huolellisesti asiassa, josta johtuen se joutuu korvaamaan myös aiheutuneet välilliset vahingot, kuten virheen selvittelystä aiheutuneen tulonmenetyksen. Korvausta vaaditaan 18 tunnilta 900 euroa. Tulonmenetystä on aiheutunut taksimatkojen, veneen kuljetusten, valituskirjeiden kirjoittamisen ja käytyjen puhelinkeskusteluiden vuoksi.

VASTAUKSET

1. EH toteaa, että valmistusvika on korjattu uusimalla polttoainepumppu.

Valittaja reklamoi käyntihäiriöistä 20.6.2005, jonka jälkeen hän selvitti vikaa omatoimisesti valitsemansa korjaajan kanssa, ja he epäilivät vian liittyvän liittimiin. Valittaja oli uudestaan yhteydessä myyjäliikkeeseen 5.7.2005 ja kertoi, ettei vika ollut poistunut. Valittajan kanssa sovittiin, että hän toimittaa moottorin XX:n korjaamoon korjattavaksi, jonne hän toimittikin moottorin viikkoa sovittua ajankohtaa myöhemmin. Tämän jälkeen vene koeajettiin valittajan kanssa ja todettiin, että vika on poistunut.

Valittaja kertoi syyskuussa 2005, että vika on ilmennyt uudelleen. Moottorin edustajan kanssa käydyn kirjeenvaihdon jälkeen selvisi, että moottorissa oli polttoainepumpun valmistusvika. Ajoittain ilmenevää vikaa oli lähes mahdotonta tunnistaa ennen kuin moottorin valmistajalta saatiin selvitys viasta. Vene noudettiin veloituksetta ja vika korjattiin saatujen ohjeiden mukaan. Takuuehdot eivät edellytä veneen noutamista. Syksyllä veneen kerrottiin olevan korjattu ja noudettavissa. Valittaja ei kuitenkaan hakenut venettä, joten se telakoitiin myyjäliikkeen toimesta talveksi. Keväällä 2006 vene toimitettiin valittajan luokse pestynä ja vahattuna. Venettä ei syksyllä lähdetty myyjän toimesta kuljettamaan asiakkaalle luonnollisestikaan ilman asiakkaan yhteydenottoa.

On valitettavaa, että vian ensimmäisestä ilmenemisestä syyn selvittämiseen kului aikaa. Myyjäliike on kuitenkin olettanut perämoottorin olevan kunnossa aina korjausten jälkeen siihen saakka, kunnes asiakas on ottanut uudelleen yhteyttä. Myyjäliike on korjannut veneen, antanut uuden potkurin, huoltanut moottoriveneen syksyllä ja keväällä, säilyttänyt venettä talven sekä kuljettanut veneen. Suoranaista taloudellista vahinkoa valittajalle ei ole aiheutunut eikä myyjäliike ole toiminut asiassa huolimattomasti. Sen sijaan valittajalle on annettu veloituksetta palveluja ja tarvikkeita.

Moottorista on saatu normaali hyvitys vaihdettaessa sitä. Arvonalentuminen on perustunut siihen, että moottori on ollut muutaman vuoden vanha ja se on ollut käytetty.

2. Maahantuoja toteaa, ettei se ole myöntänyt perämoottorille takuuta eikä maahantuonut moottoria, vaan se on tullut veneen mukana EH:n maahantuomana.

Kaudella 2005 eräissä perämoottoreissa on ilmennyt polttoainepumpussa valmistusvika, joka aiheuttaa pumpun jumiutumisen. Vika korjataan poistamalla jumiutumisen aiheuttava muovirengas tai vaihtamalla koko pumppu.

EH:lta kerrottiin kesällä 2005, että heillä on reistaileva moottori. Tällöin vian laatu ei kuitenkaan ollut selvillä, vaan heitä pyydettiin tekemään lisätutkimuksia. Syyskuussa asiasta keskusteltiin uudestaan EH:n kanssa, jolloin arveltiin vian johtuvan viallisesta polttoainepumpusta. EH:lle toimitettiin 7.6.2006 uusi polttoainepumppu.

RATKAISUN PERUSTELUT

Asianosaiset ovat yksimielisiä siitä, että moottoriveneen kaupassa on ollut virhe, koska moottoriveneen perämoottorin polttoainepumppu on ollut kaupantekohetkellä viallinen. EH vastaa tuotteen myyjänä ja maahantuojana sen virheellisyydestä. Asiassa ei ole esitetty perustetta maahantuojan vastuulle. Se ei ole maahantuonut moottorivenettä eikä sen ole näytetty antaneen perämoottorille takuuta.

Kuluttajansuojalain 5 luvun 20 §:n 1 momentin mukaan ostajalla on oikeus korvaukseen vahingosta, jonka hän kärsii tavaran virheen vuoksi. Kuluttajansuojalain 5 luvun 10 §:n 3 momentissa tarkoitetun välillisen vahingon myyjä on kuitenkin velvollinen korvaamaan vain, jos virhe tai vahinko johtuu huolimattomuudesta hänen puolellaan taikka jos tavara kaupantekohetkellä poikkesi siitä, mihin myyjä on erityisesti sitoutunut.

K:n mukaan perämoottorin arvo on alentunut todetun valmistusvian vuoksi. Asiakirja-aineiston perusteella myyjäliike on oikaissut virheen vaihtamalla viallisen polttoainepumpun uuteen, ja perämoottori on tämän jälkeen toiminut normaalisti. Lautakunnan näkemyksen mukaan asianmukaisesti suoritettu korjaus ei alenna tuotteen arvoa. Perämoottorin arvonalentumista ei ole asiassa näytetty. Pelkästään sillä perusteella, että perämoottorista ei ole saatu vaihdossa uuteen perämoottoriin vuoden 2004 suositushinnaston mukaista hyvitystä, ei voida katsoa perämoottorin arvon alentuneen sen virheellisyyden vuoksi.

K on vaatinut seuraveneen järjestämisestä 200 euron hyvitystä, taksimatkoista 200 euron hyvitystä ja tulonmenetyksestä 900 euron hyvitystä. Vaatimusten tueksi ei ole esitetty kulutositteita, selvitystä tulonmenetyksestä tai muuta asiakirjanäyttöä. Asiassa ei ole siten näiltä osin näytetty aiheutuneen korvattavaa vahinkoa.

K on lisäksi vaatinut 2 500 euron korvausta veneen käyttöhyödyn olennaisesta menetyksestä. Lautakunta pitää vaatimusta perusteeltaan asianmukaisena, koska moottoriveneen korjaaminen on kestänyt kohtuuttoman kauan. Myyjäliike ei ole toiminut huolellisesti ottaen huomioon, ettei vianmääritystä ja korjausta ole kohtuullisessa ajassa suoritettu siitä, kun K on reklamoinut. Asiakirja-aineiston perusteella moottorivenettä ei ole voitu käyttää ajokautena 2005 tavanomaisella tavalla. Lautakunta arvio haitan laadun ja keston sekä veneen arvon perusteella kohtuulliseksi korvaukseksi käyttöhyödyn olennaisesta menetyksestä 500 euroa.

SUOSITUS

Lautakunta suosittaa, että EH korvaa K:lle käyttöhyödyn olennaisena menetyksenä 500 euroa.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 12.5.2008