Datasiirtopalvelu. Palvelun käyttö ulkomailla. Palvelun hinnasta annetut tiedot.

datasiirtopalvelu
hinta
annetut tiedot

Diaarinumero: 2042/39/06
Antopäivä: 06.05.2008

Kuluttaja (jäljempänä K) ja palveluntarjoaja (jäljempänä PT) ovat sopineet matkapuhelinliittymän lisäpalvelusta. Kyse on tiedoista, joita kuluttajalle on annettu palvelun käytöstä ulkomailla.

VAATIMUKSET

K vaatii, että häneltä laskutettuja roamingmaksuja (verkkovierailumaksuja) alennetaan siten, että ne ovat kohtuullisia.

K tilasi liittymänsä avauksen yhteydessä helmikuussa 2005 palvelun, jonka kuukausimaksu oli 17,70 euroa. K kertoi sopimuksentekotilanteessa myyjälle käyttävänsä tiedonsiirtopalvelua paljon ulkomailla. Myyjä ei kehottanut

K:a tutustumaan ulkomaan käyttöön vaan totesi, että liittymän käyttö ulkomailla olisi hieman kalliimpaa kuin Suomessa. K:lle oli tuttua, että puhelut olivat kahdesta kolmeen kertaa kalliimpia ulkomailla ja hän oletti saman koskevan myös tiedonsiirtopalveluja. Myyjän olisi pitänyt kiinnittää asiakkaan huomiota palvelun todelliseen hinnoitteluun.

Verkkovierailumaksua on laskutettu ulkomailla tapahtuneen käytön osalta noin satakertaisesti verrattuna kotimaan maksuihin. Riidanalainen käyttö tapahtui 20.-27.10.2005 Unkarissa ja Belgiassa ja 21.12.2005-3.1.2006 Thaimaassa. Perintätoimiston esittämä vaatimus (laskut 1.12.2005-28.2.2006) on yhteensä 934,94 euroa.

PT on ilmoittanut K:lle, että operaattoreiden väliset roaminghinnat perustuvat operaattoreiden keskenään solmimiin sopimuksiin, jotka eivät ole julkisia ja että datasiirtomaksujen tilityksistä ulkomaisille operaattoreille ei voida antaa tietoja.

VASTAUS

PT pitää valitusta aiheettomana.

PT:n kyseisen palvelun kiinteä kuukausimaksu on 17,70 euroa, joka sisältää 100 megatavua kotimaan datasiirtoa. Datasiirtomaksu yli 100 megatavun osalta on 28.10.2005 lähtien ollut 0,79 euroa/alkava megatavu. Kiinteä kuukausimaksu koskee ainoastaan kotimaan datasiirtoa.

Kun PT:n matkapuhelinliittymää käytetään ulkomailla, matkaviestintäpalveluiden käytöstä veloitetaan aina ulkomaanoperaattorin hinnoittelun mukaisesti. Hinnat ovat ulkomaisen operaattorin ilmoittamia, eivätkä sido PT:tä. Ulkomaisilla operaattoreilla voi olla toisistaan poikkeavia laskutusperusteita, esimerkiksi joillakin operaattoreilla on käytössä minimiveloitus. Yleensä laskutus perustuu siirretyn datan määrään.

Asiakkaalla on velvollisuus tutustua ostamansa liittymän palveluiden ominaisuuksiin, hinnoitteluun ja käyttöehtoihin, joita hän allekirjoittamallaan sopimuksella sitoutuu noudattamaan. Hinnastossa on kerrottu, että PT:n kyseisen palvelun kuukausimaksu koskee kotimaan datasiirtoa ja että ulkomailla matkaviestintäpalveluiden käytöstä veloitetaan aina ulkomaanoperaattorin voimassa olevan hinnaston mukaisesti.

PT on reklamaation johdosta tarkastanut liittymän laskutusaineiston. Tarkastuksen perusteella on mahdollinen laskutusvirhe suljettu pois. Laskutus on tapahtunut K:n käyttämien ulkomaisten operaattoreiden voimassa olevien hinnastojen mukaisesti oikein, joten hyvitykseen ulkomaan datasiirtojen osalta PT ei katso olevan aihetta.

RATKAISUN PERUSTELUT

K on vaatinut PT:ltä hyvitystä ulkomailla käytetyistä datasiirtopalveluista sen perusteella, että hän ei ole saanut oikeaa ja riittävää tietoa datapalvelun hinnoittelusta käytettäessä sitä ulkomailla. K pitää ulkomailla käytetyn tiedonsiirtopalvelun hintaa kohtuuttomana.

Lautakunta toteaa tapauksessa olevan riidatonta, että kyseessä olevia tiedonsiirtopalveluita on käytetty ulkomailla ja että käyttömäärä vastaa laskutettua.

Valituksen mukaan K oli liittymästä ja sen datapalvelusta sovittaessa ilmoittanut käyttävänsä palvelua ulkomailla, jolloin hänelle oli kerrottu palvelun käyttämisen maksavan hieman enemmän kuin kotimaassa. PT ei ole kiistänyt K:n kertomaa tältä osin. Lautakunta toteaa, että PT:n edustajana toimineen myyjäliikkeen antama tieto ei ole ollut oikea, koska palvelun todellinen hintataso ulkomailla oli huomattavasti kotimaan hintatasoa korkeampi. Myyjäliikkeellä ei ole velvollisuutta kertoa tiedonsiirtopalvelun tarkasta hinnoittelusta ulkomailla, mutta sen olisi pitänyt kertoa, että palvelun hinnoittelu ulkomailla poikkeaa selvästi kotimaan hintatasosta. Kyse oli tuolloin uudesta palvelusta, jonka hinnoitteluperiaatteet ulkomailla eivät olleet yleisesti kuluttajien tiedossa.

PT:n matkapuhelinliittymän hinnastossa on mainittu, että PT:n kyseisen palvelun 17,70 euron kuukausimaksu sisältää 100 megatavua kotimaan datasiirtoa. Hinnastossa mainitaan myös, että matkaviestintäpalvelujen käytöstä ulkomailla veloitetaan aina ulkomaanoperaattorin hinnaston mukaisesti.

Myyntitilanteessa saatujen tietojen perusteella K:lla ei ole ollut aihetta selvittää tarkemmin tiedonsiirtopalvelun hinnoittelua ulkomailla. Vaikka hän olisi näin tehnyt, PT:n hinnastosta ei ilmene selkeästi, miten palvelu hinnoitellaan ulkomailla.

Edellä esitetyn perusteella lautakunta katsoo, että PT:n tarjoamassa palvelussa on virhe, koska se on laiminlyönyt antaa tiedon datapalvelun käyttämiseen liittyvästä seikasta, josta kuluttaja on perustellusti voinut odottaa saavansa tiedon.

Palveluksessa olevasta tiedonantovirheestä on aiheutunut K:lle vahinkoa, koska hän on joutunut maksamaan ulkomailla käyttämästään datapalvelusta ulkomaisen operaattorin perimän korkean hinnan. Lautakunta pitää todennäköisenä, että K ei olisi käyttänyt palvelua ainakaan nyt toteutuneessa määrin, jos palvelun hinnoittelu olisi ollut hänen tiedossaan. Toisaalta hän on saanut hyötyä käyttämästään tiedonsiirtopalvelusta. Koska K:lle aiheutuneen vahingon määrää ei voida jälkikäteen täsmällisesti selvittää, lautakunta arvioi palveluksen virheestä aiheutuneen vahingon määräksi 100 euroa, mikä on noin kolmasosa datasiirtopalvelusta 1.12.2005 päivätyssä laskussa veloitetusta määrästä. Muiden datasiirtopalvelumaksuja sisältävien laskujen osalta lautakunta ei suosita hyvitystä, koska niiden osalta palvelun hinnoitteluperusteiden on katsottava olleen K:n tiedossa.

SUOSITUS

Kuluttajariitalautakunta suosittaa, että palveluntarjoaja hyvittää kuluttajalle 1.12.2005 päivättyyn laskuun sisältyvistä datasiirtomaksuista 100 euroa.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 6.5.2008