Sähköpolkupyörä. Moottorin ja vaihteensiirtäjän vika. Tavaran virhe. Kaupan purku.

korjaustilaisuus
korjausvelvollisuus

Diaarinumero: 3882/36/06
Antopäivä: 05.05.2008

Kuluttaja (jäljempänä K) osti 29.12.2004 sähköpolkupyörän elinkeinonharjoittajalta (jäljempänä EH). Polkupyörän hinta oli 950 euroa. Polkupyörän moottorille myönnettiin kahden vuoden takuu sekä sähkö- ja elektroniikkaosille vuoden takuu. Pyörää on korjattu EH:n toimesta useita kertoja. Erimielisyys asiassa koskee sitä, onko K:lla oikeus purkaa pyörän kauppa.

VAATIMUKSET

K vaatii kaupan purkua ja 950 euron kauppahinnan palauttamista. Lisäksi hän vaatii korvausta kuluista yhteensä 150 euroa, jotka muodostuvat 50 euron puhelinkuluista sekä pyörän kuljettamisesta aiheutuneista kuluista yhteensä 100 eurosta.

K vetoaa siihen, ettei polkupyörää ole saatu korjatuksi takuusta huolimatta. Pyörän moottorissa ja vaihteensiirtäjässä on vikaa.

K kertoo, että hän oli muutama viikko pyörän ostamisen jälkeen huomannut, että pyörästä oli kadonnut virta. K vei pyörän liikkeeseen. Pyörän korjauksesta saadessaan hän totesi, ettei siinä ole akkua. Hän joutui itse hakemaan uuden akun maahantuojalta.

Sama vika toistui kesällä 2005 ja K vei pyörän uudelleen korjattavaksi. Pyörä saatiin kuntoon vasta kevättalvella 2006. Vika toistui uudelleen keväällä 2006. K kertoo, ettei pyörää ollut saatu kuntoon 5.12.2006 mennessä.

Pyörä on ollut suurimman osan ajasta myyjäliikkeessä korjattavana, minkä vuoksi K ei ole saanut pyörästä käyttöhyötyä.

Vastauksen johdosta K kertoo vaihtaneensa pyörään renkaan, mutta ei ollut irrottanut sähköjohtoja, koska niitä ei tarvitse irrottaa renkaan vaihtoa varten. Pyörän moottori oli hajonnut noin kymmenen kilometrin päässä K:n kotoa. Kun hän oli siirtänyt vaihteen pienemmälle polkeakseen, ketjut olivat hypänneet pois paikoiltaan ja juuttuneet rattaiden väliin, jolloin siirtäjä oli vääntynyt pinnojen väliin. Pyörää ei saanut liikkeelle ennen kuin K oli irrottanut siirtäjän vaijereineen ja vivustoineen.

K pyrki vähentämään EH:n kustannuksia.

K on hankkinut pyörän tilalle toisen sähköpolkupyörän, joka on toiminut moitteettomasti.

VASTAUS

EH kiistää K:n vaatimuksen kaupan purkamisesta. Jos asiassa suositettaisiin kaupan purkua, tähänastinen K:n saama käyttöhyöty on huomioitava ja arvioitava.

EH katsoo, että pyörä tulee saada kuntoon joko takuu- tai normaalina korjauksena riippuen siitä, onko kyse varsinaisesta moottoriviasta vai sähköpuolen viasta. EH ei ole saanut asiassa lainkaan tukea maahantuojalta, joka lupasi huolehtia kaikista takuu- ja huoltoasioista.

EH:n mukaan K on tehnyt pyörälle toimenpiteitä, jotka antavat perusteltua aihetta epäillä, että hän on itse aiheuttanut pyörän vaurion. K oli EH:n mukaan esimerkiksi renkaanvaihdon yhteydessä kytkenyt sähköjohdot väärin siten, että pyörä ei toiminut. K oli poistanut vaihteensiirtäjän, vaijerit ja vivut kokonaan ja toimittanut osat muovikassissa. Sen vuoksi vaihteensiirtoviasta on mahdotonta sanoa mitään. EH:lta ei voi edellyttää vian selvittämistä, koska se on myynyt ainoastaan kaksi tällaista pyörää.

Pyörän akku ei ole hävinnyt mihinkään, vaan sen kuoressa havaittiin halkeama ja maahantuoja antoi tilalle uuden. EH ei tiedä miksi akku oli noudettava maahantuojalta.

RATKAISUN PERUSTELUT

Jos myyjä on sitoutunut vastaamaan tavaran käyttökelpoisuudesta tai muista ominaisuuksista määrätyn ajan eli antanut takuun, kuluttajansuojalain 5 luvun 15 a §:n mukaan tavarassa katsotaan olevan virhe, jos tavara tänä aikana huonontuu takuussa tarkoitetulla tavalla. Virhevastuuta ei kuitenkaan synny, jos myyjä saattaa todennäköiseksi, että huonontuminen johtuu tapaturmasta, tavaran vääränlaisesta käsittelystä tai muusta ostajan puolella olevasta seikasta. Takuu ei rajoita kuluttajansuojalaissa säädettyä virhevastuuta.

Polkupyörän moottorille on myönnetty kahden vuoden ja elektroniikalle vuoden takuu ostopäivästä. Polkupyörässä on todettu toimintahäiriö melko pian ostopäivän 29.12.2004 jälkeen ja se on korjattu EH:lla. Vika on toistunut uudelleen kesällä 2005, jolloin pyörä oli viety korjattavaksi. Pyörässä todettiin toimintahäiriö jälleen keväällä 2006. Lautakunta katsoo, että jatkuvien toimintahäiriöiden vuoksi pyörä ei ole vastannut sitä, mitä K:lla on perusteltua aihetta olettaa, joten siinä on ollut kuluttajansuojalaissa tarkoitettu virhe. Asiassa ei ole osoitettu, että pyörän viat johtuisivat jostain ostajan puolella olevasta seikasta.

Kuluttajansuojalain 5 luvun 18 §:n mukaan ostajalla on oikeus vaatia, että myyjä korjaa virheen tai toimittaa virheettömän tavaran. Oikaisu on suoritettava kohtuullisessa ajassa ja siten, ettei ostajalle aiheudu siitä kustannuksia tai olennaista haittaa.

Jos virhettä ei korjata eikä tilalle toimiteta virheetöntä tavaraa, ostaja saa kuluttajansuojalain 5 luvun 19 §:n mukaan purkaa kaupan paitsi jos virhe on vähäinen.

Arvioitaessa sitä, onko virhe vähäinen vai onko ostajalla oikeus purkaa kauppa, on kuluttajansuojalain esitöiden mukaan (hallituksen esitys 89/2001 vp.) otettava huomioon virheen kokonaismerkitys ostajalle. Virhettä voidaan pitää vähäisenä esimerkiksi silloin, kun se on helposti ja nopeasti korjattavissa tai jos tavarassa on jokin pintavika, jonka merkitys on ostajalle kaupan kokonaisuus huomioon ottaen vähäinen.

Pyörä on ollut korjattavana talvella 2004, kesästä 2005 alkaen kevättalveen 2006 saakka sekä keväästä 2006 alkaen kesään 2007 saakka.

Oikaisua ei ole tehty kohtuullisessa ajassa, minkä vuoksi myyjän suorituksessa on virhe, vaikka vika on tullut korjatuksi. Lautakunta katsoo, että virhe ei ole vähäinen, koska pyörää on jouduttu korjaamaan useita kertoja eikä se ole tullut käyttökelpoiseen kuntoon ennen K:n valituksessaan kuluttajariitalautakunnalle esittämää kaupanpurkuvaatimusta. K:lla on oikeus purkaa kauppa.

K on saanut pyörän käytöstä käyttöhyötyä. Tältä osin myyjäliikkeellä on oikeus vähentää palautettavasta kauppahinnasta 100 euroa.

Kuluttajansuojalain 5 luvun 20 §:n mukaan ostajalla on oikeus korvaukseen vahingosta, jonka hän kärsii tavaran virheen vuoksi.

Lautakunta pitää ilmeisenä, että K:lle on aiheutunut ylimääräisiä puhelinkuluja asian selvittämisestä sekä kustannuksia siitä, kun hän on useita kertoja toimittanut pyörän korjattavaksi ja hakenut sen EH:lta. Selvityksen puuttuessa lautakunta arvioi K:lle aiheutuneiksi ylimääräisiksi puhelin- ja kuljetuskustannuksiksi yhteensä 75 euroa, joka hänellä on oikeus saada vahingonkorvauksena kuluistaan.

SUOSITUS

Kuluttajariitalautakunta suosittaa, että sähköpolkupyörän kauppa puretaan ja EH palauttaa K:lle kauppahinnasta 850 euroa ja korvaa tämän kulut 75 eurolla, yhteensä 925 euroa. K:n on palautettava pyörä EH:lle.

Eriävä mielipide pöytäkirjan liitteenä.

Olen muutoin samaa mieltä kuin enemmistö, mutta katson, ettei

K ole saanut pyörän käytöstä hyötyä, kun otetaan huomioon, että pyörä on ollut useasti korjattavana pitkiä aikoja. Suositan, että K:lle palautetaan koko kauppahinta 950 euroa.

 
Julkaistu 5.5.2008