Dallasin lentomatka. Lennon peruttaminen. Lakko.

ylivoimainen este

Diaarinumero: 104/35/07
Antopäivä: 24.04.2008

Kuluttaja (jäljempänä K) oli varannut Helsinki-Pariisi-Dallas -lennot siten, että menolento oli aamulla 19.10.2006. Samana aamuna alkaneen matkustamohenkilökunnan lakon vuoksi hänen lentonsa peruttiin.

VAATIMUKSET

K vaatii elinkeinonharjoittajaa (jäljempänä EH) korvaamaan 600 euroa korkolain mukaisine viivästyskorkoineen 5.1.2007 lukien.

K katsoo olevansa oikeutettu korvaukseen lennolle pääsyn epäämisen johdosta.

K hankki XX -lentoyhtiöltä lentolipun Helsingistä Pariisin kautta Dallasiin. EH:n piti lentää Helsinki-Pariisi -väli 19.10.2006 klo 7.35.

Koska tiedotusvälineissä oli kerrottu työtaistelun uhasta,

K kävi neuvottelemassa asiasta EH:n Helsingin lipputoimiston päällikön kanssa iltapäivällä 18.10.2006. Päällikkö lupasi, että jos Pariisin lento on peruttu, niin K voidaan reitittää toisen yhtiön koneella eteenpäin. Vastaavanlaisen tiedon EH antoi 19.10.2006 aamulla omilla nettisivuillaan, joiden mukaan "EH joustaa varausten muutoksissa lipputyypistä riippumatta tällä viikolla".

Kun K meni lipputoimistossa sovitun mukaisesti 19.10.2006 kello 6.15 lentoasemalle, hänelle ilmoitettiin, että hänen lipputyyppiään ei voida reitittää uudelleen kaupallisista syistä, ja että hän joutuisi ostamaan uuden lipun toisesta yhtiöstä. Lopputuloksena oli, että K ei päässyt lainkaan matkaan.

K on liittänyt valitukseensa tulosteen EH:n internet-sivuilla olleesta lakkotilannetta koskevasti tiedotteesta. Siinä todetaan muun maussa, että EH pyrkii lentämään kaikki lomalentonsa ja myös osan Euroopan- ja kotimaan lennoistaan. Ne Euroopan- ja kotimaan lennot, jotka lakon aikana lennetään, liikennöidään poikkeusaikatauluin. EH joustaa varausten muutoksissa lipputyypistä riippumatta tällä viikolla.

VASTAUS

EH kiistää vaatimukset. Matkustaja oli hankkinut XX -lentoyhtiön lentoliput välillä Helsinki-Pariisi-Dallas päivämäärälle 19.10.2006. Ensimmäinen reittiväli Helsinki-Pariisi oli EH:n operoima lento, jossa se toimi XX:n alihankkijana.

EH:n aamulla 19.10.2006 alkaneen matkustamohenkilökunnan lakon takia lentolipun mukaista ilmakuljetusta ei voitu suorittaa. Kyseessä oli lentoyhtiön kannalta force majeure -tilanne. Matkustajalle on XX:n toimesta palautettu hänen lentolipuista maksamansa hinta.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 261/2004, annettu 11 päivänä helmikuuta 2004, matkustajille heidän lennolle pääsynsä epäämisen sekä lentojen peruuttamisen tai pitkäaikaisen viivästymisen johdosta annettavaa korvausta ja apua koskevista yhteisistä säännöistä sekä asetuksen (ETY)

N:o 295/91 kumoamisesta (EU-asetus) mukaan operoivalla lentoyhtiöllä on velvollisuus uudelleenreitittää matkustajat lennon määränpäähän myös sellaisissa tilanteissa, joissa lento on jouduttu peruuttamaan poikkeuksellisten olosuhteiden johdosta. EH uudelleenreititti matkustajia lakon aikana, mutta tämä ei kuitenkaan ollut mahdollista jokaisen matkustajan osalta. EH ei pystynyt uudelleenreitittämään K:a 19.10.2006.

Kun matkustaja oli lakon alkamisesta kuultuaan käynyt EH:n toimistolla edellisenä päivänä, virkailija oli todennäköisesti kertonut hänelle, että matkustaja pyritään uudelleenreitittämään.

RATKAISU

Asiassa annetun selvityksen mukaan K:n oli tarkoitus lentää Helsingistä Pariisin kautta Dallasiin 19.10.2006. Matkustamohenkilökunnan lakon vuoksi Helsinki-Pariisi -lento kuitenkin peruttiin, eikä EH onnistunut uudelleenreitittämään K:a toiselle lennolle. K:n mukaan kysymys oli "kaupallisista syistä." EH:n mukaan se ei vain pystynyt uudelleenreitittämään K:a. Asiassa ei ole tuotu esiin selvitystä siitä, että K olisi voitu uudelleenreitittää, kun lentoja oli peruutettu lakon vuoksi.

Jos lento peruutetaan, matkustajalle on EU-asetuksen 5 artiklan ja 8 artiklan a)-kohdan mukaan annettava mahdollisuus valita jokin seuraavista:

- lipusta maksetun hinnan palauttaminen kokonaisuudessaan ja tarvittaessa paluulento

- matkan uudelleenreititys siten, että matkustaja pääsee vastaavilla kuljetusehdoilla mahdollisimman pian lopulliseen määräpaikkaansa, tai

- matkan uudelleenreititys siten, että matkustaja pääsee vastaavilla kuljetusehdoilla lopulliseen määräpaikkaansa hänelle sopivana myöhempänä ajankohtana edellyttäen, että paikkoja on saatavilla

Asiassa annetun selvityksen mukaan K:lle on palautettu lipusta maksettu hinta kokonaan.

Kun lento peruutetaan, matkustajalla on EU-asetuksen 5 artiklan 1c)-kohdan mukaan lisäksi oikeus saada lennosta vastaavalta lentoliikenteen harjoittajalta 7 artiklan mukainen vakiokorvaus, jonka suuruus määräytyy aiotun matkan pituuden mukaan. Tähän korvaukseen ei kuitenkaan ole 5 artiklan 3 kohdan mukaan oikeutta, jos lentoliikenteen harjoittaja pystyy osoittamaan, että peruutus johtui poikkeuksellisista olosuhteista, joita ei olisi voitu välttää, vaikka kaikki kohtuudella edellytettävät toimenpiteet olisi toteutettu.

EU-asetuksen mukaan poikkeuksellisia olosuhteita saattaa syntyä erityisesti poliittisesti epävakaissa oloissa, sääolosuhteiden ollessa kyseisen lennon suorittamiseen sopimattomat, turvallisuusriskien ja odottamattomien lentoturvallisuuteen vaikuttavien puutteiden ilmetessä ja lennosta vastaavan lentoliikenteen harjoittajan toimintaan vaikuttavissa työtaistelutilanteissa. Tässä tapauksessa on ollut kyse työtaistelutoimen aiheuttamista muutoksista lentoliikenteeseen. Lautakunta katsoo, että kysymys on ollut poikkeuksellisista olosuhteista eikä lentoyhtiöllä näin ollen ole velvollisuutta korvauksen maksamiseen.

K:n mukaan EH:n virkailija oli lentoa edeltävänä päivänä luvannut, että hänet uudelleenreititetään, jos lakko alkaa 19.10.2006. EH on kiistänyt lupauksen. Osapuolten kertomukset ovat keskenään ristiriitaiset ja asian selvittäminen edellyttäisi suullisen henkilötodistelun vastaanottamista. Lautakunnan menettely on kirjallista, eikä se voi kuulla osapuolia todistelutarkoituksessa. Lautakunta ei siksi voi ´ ottaa kantaa siihen, onko EH:n edustaja luvannut K:lle uudelleenreitityksen lakon alkaessa.

Kuluttajariitalautakunta ei suosita asiassa hyvitystä.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 24.4.2008