Värikuulapelin vuokraus. Varusteiden puuttuminen.

Diaarinumero: 195/36/07
Antopäivä: 23.04.2008

Kuluttaja (jäljempänä K) vuokrasi elinkeinonharjoittajalta (jäljempänä EH) 11.8.2006 kahdeksalle hengelle aseet, suojamaskit, väripanokset sekä lisävarusteet värikuulapeliä varten. Vuokrasopimus tehtiin ajalle 11.8.-14.8.2006. Varusteiden vuokrahinta oli 900 euroa, josta K maksoi ne noutaessaan 500 euroa. Ryhtyessään käyttämään varusteita loma-asunnollaan K oli todennut suojamaskien ja patruunoiden lippaiden puuttuvan. Erimielisyys asiassa koskee sitä, onko EH velvollinen palauttamaan K:n varusteista maksaman 500 euron vuokrahinnan.

VAATIMUKSET

K on vaatinut EH:n kanssa tekemänsä vuokraussopimuksen purkamista ja 500 euron palauttamista viivästyskorkoineen 11.8.2006 lukien, koska virhe oli johtunut EH:n menettelystä.

K on kertonut, että häntä liikkeessä palvellut myyjä oli kerännyt varastosta sopimuksen mukaiset tuotteet liikkeen pöydälle. K oli mennyt pankkiautomaatille nostamaan 500 maksua varten. Kun hän oli maksanut tuotteet, myyjä oli pyytänyt häntä ottamaan ne pöydältä. Myyjä oli kertonut, että pöydällä olivat kaikki sopimukseen kuuluvat tuotteet. Sen vuoksi K ei ollut enää tarkastanut niitä.

Tuotteet oli pakattu suljettuihin kasseihin. K oli ottanut kaikki kassit ja tavarat, jotka olivat paikassa, joka hänelle liikkeessä osoitettiin. Puuttuvat tuotteet eivät olleet siinä paikassa silloin, kun K siirsi ne autoon. EH ei ollut tarkastanut, että K saa kaikki vuokraamansa tuotteet mukaansa.

Ryhtyessään käyttämään varusteita ystäviensä kanssa K oli todennut, että varusteista puuttui suojamaskit ja lippaat. Ampuminen ilman suojamaskeja voi olla hyvin vaarallista ja ilman lippaita aseita ei voi käyttää. Näin ollen K ystävineen ei voinut käyttää tuotteita lainkaan. Liike oli tuolloin jo suljettu eikä K olisi voinut lähteä Helsinkiin hakemaan maskeja.

Myyjä oli tarjonnut K:lle tuotteiden ilmaista vuokrausta viikonlopuksi. Kyseessä oli kuitenkin ainutkertainen vuokraus, koska K oli kutsunut ystävänsä luokseen viettämään erityistä viikonloppua. Sen vuoksi K ei suostunut myyjän tarjoukseen tuotteiden ilmaisesta vuokrauksesta.

Tuotteiden maksu oli kokonaan vuokraa vuokrasopimuksesta ilmenevällä tavalla. K:n ostamat tuotteet maksettiin erikseen eikä niiden maksua ole vaadittu palauttamaan.

K on toimittanut lautakunnalle tuotteiden vuokrasopimuksen ja asianajajan asiasta antaman kirjallisen lausunnon.

VASTAUS

EH:n edustaja kiistää K:n vaatimukset, koska tuotteiden jääminen myymälän lattialle johtui K:n omasta huolimattomuudesta.

K ei myöskään yrittänyt lainkaan olla yhteydessä myymälään viikonlopun aikana, vaikka heidän matkapuhelinnumeronsa päivystävät viikonloppuisinkin. K oli lisäksi osoittanut välinpitämättömyyttä asian hoitamisessa.

EH:n edustaja katsoo koko ajan pyrkineensä sovintoratkaisuun tarjotessaan veloituksetonta vuokrausta. Hän katsoo, että K:n tulisi maksaa sopimuksen loppuosa EH:lle sekä sille asian selvittelystä aiheutuneet kustannukset.

Edustaja on kertonut, että K oli vuokrannut myymälästä kahdeksan kappaletta värikuula-asepaketteja oheisvarusteineen sekä värikuulia aseita varten. Tuotteiden yhteisarvo oli 900 euroa, josta maksettiin tuotteiden noutohetkellä 500 euroa. Loppuosa sovittiin maksettavaksi, kun K palauttaa tuotteet.

EH:n edustajan mukaan tuotteet oli selkeästi eritelty vuokrasopimuksessa, joten ne olivat helposti K:n tarkastettavissa. Tavaraa oli noin kaksi kärryllistä.

Aseet oli pakattu avonaisiin muovilaatikoihin, kuulat pahvikoppiin ja maskit sekä lippaat kangaskasseihin. Kaikki tuotteet oli osoitettu K:lle, jonka tehtäväksi jäi tuotteiden kuljettaminen ulos myymälästä. K oli kuitenkin jättänyt kangaskassit liikkeen lattialle. Vuokrakaluston luovutuspiste on myymälän sivulla ja siellä oli samanaikaisesti muiden asiakkaiden kalustoa, minkä vuoksi myyjät eivät olleet kyenneet havaitsemaan, että K ei ottanut kaikkia varusteita mukaansa.

Palauttaessaan tuotteita K oli kertonut, ettei hän ollut huomannut ottaa maskeja ja lippaita mukaansa. K oli tällöin halunnut purkaa sopimuksen. Hän oli palauttanut aseet ja lippaat käyttämättöminä. Hänelle oli kerrottu, ettei sopimusta voida purkaa jälkikäteen, koska kyseessä oli hänen oma huolimattomuutensa ja tuotteille olisi ollut muitakin vuokraajia kyseiselle viikonlopulle. K oli tällöin kieltäytynyt maksamasta sopimuksen loppuosaa. Hänelle oli tarjottu uutta vuokrausta veloituksetta, mihin hän ei ollut suostunut. K oli lisäksi vaatinut koko summan palauttamista.

Asianajaja oli lähettänyt EH:lle 26.9.2006 kirjeen, joka oli päivätty 21.9.2006. Kirjeessä oli vaadittu suoritusta 29.9.2006 mennessä. EH:n edustaja kertoo ottaneensa välittömästi yhteyttä asianajajaan, joka oli lomalla 3.10.2006. Edustajan mukaan asianajaja oli noin kaksi viikkoa myöhemmin ottanut yhteyttä, jolloin he olivat käyneet asian yksityiskohdat läpi puhelimessa. Sen jälkeen EH:n edustaja ei ollut kuullut K:sta tai asianajajasta ennen lautakunnan vastauspyyntöä.

EH:n edustaja katsoo, että K:n laskelma on virheellinen. Vuokrasopimuksen kokonaissumma oli 900 euroa, josta K maksoi

500 euroa noutohetkellä. Sopimukseen kuului kuitenkin 380 euron edestä ostettuja tuotteita, joita K ei palauttanut, kun halusi irtisanoa sopimuksen. Edustajan mukaan reklamoitujen tuotteiden osuus on 520 euroa, josta K on suorittanut 140 euroa. K vaatii EH:lta kuitenkin koko summaa, vaikka on pitänyt 380 euron edestä ostettuja aseita itsellään.

RATKAISUN PERUSTELUT

Yleisten sopimusoikeudellisten periaatteiden mukaan elinkeinonharjoittajan tulee toimia huolellisesti suorittaessaan irtaimen omaisuuden vuokrausta koskevaa palvelua.

Asiassa saadun selvityksen mukaan K oli tehnyt värikuula-aseita ja tarvikkeita koskevan vuokrasopimuksen EH:n kanssa ajalle 11.8. - 14.8.2006. Hän oli maksanut vuokrasta 500 euroa noutaessaan tuotteita. Osapuolet olivat sopineet, että hän maksaa loput vuokrasopimuksen mukaisesta 900 euron hinnasta eli 400 euroa palauttaessaan tuotteita.

EH on väittänyt, että K:n laskelma tuotteiden vuokrahinnasta on virheellinen ja että osapuolet olivat tehneet myös tuotteita koskevan kaupan. EH ei ole kuitenkaan esittänyt oman väitteensä tueksi muuta selvitystä asiasta. Ottaen lisäksi huomioon, että osapuolet ovat tehneet lautakunnallekin esitetyn kirjallisen vuokrasopimuksen, lautakunta katsoo selvitetyksi, että kyse on ollut tuotteiden vuokrasopimuksesta, jonka kokonaishinta on ollut 900 euroa.

Osapuolet ovat kertoneet ristiriitaisesti siitä, mitä tuotteiden noudon yhteydessä oli tapahtunut. K:n mukaan liikkeen myyjä oli kertonut hänelle kaikkien vuokrasopimukseen kuuluvien tuotteiden olevan pöydällä. K on kertonut ottaneensa kaikki kassit ja tavarat, jotka olivat siinä paikassa, joka hänelle liikkeessä osoitettiin. EH:n mukaan taas kaikki tuotteet oli osoitettu K:lle, jonka tehtäväksi oli jäänyt tuotteiden kuljettaminen ulos myymälästä. Hän oli kuitenkin jättänyt kangaskassit liikkeen lattialle. Lautakunta toteaa, ettei se voi kuulla osapuolia suullisesti eikä voi sen vuoksi selvittää osapuolten välillä käytyjen keskustelujen sisältöä enemmälti.

Asiassa on kuitenkin riidatonta, että noutaessaan tuotteita tavaroiden luovutuspisteestä K ei ollut saanut kaikkia vuokrasopimuksen mukaisia tuotteita mukaansa, vaan varusteisiin kuuluvat suojamaskit ja aseiden lippaat olivat jääneet EH:n haltuun. Osapuolet ovat erimielisiä siitä, kumman vastuulla tarvikkeiden jääminen liikkeeseen tässä tapauksessa on.

EH ei ole väittänytkään, että se olisi K:n kanssa tarkastanut tai että se olisi edes kehottanut K:a tarkastamaan, että hän saa haltuunsa kaikki vuokrasopimuksen mukaiset tuotteet. EH on kertonut vuokrakalustonsa luovutuspisteen olevan myymälän sivulla. Tuotteet oli sen mukaan pakattu avonaisiin muovilaatikoihin, pahvikoppiin sekä kangaskasseihin.

Asiassa saadun selvityksen mukaan K ei ole ollut tuotteita pakattaessa läsnä eikä hän ole sen vuoksi voinut nähdä, millaisiin laatikoihin kukin yksittäinen tuote oli pakattu. Ottaen lisäksi huomioon, että vuokrasopimuksen kohteena ovat tässä tapauksessa olleet erityistuotteet, joiden ominaisuuksista kuluttajan ei voida lähtökohtaisesti katsoa olevan tietoinen, lautakunta katsoo, että EH:n olisi tullut tarvittaessa vuokrasopimuksen avulla yhdessä K:n kanssa varmistua siitä, että hänelle luovutetaan kaikki vuokrasopimuksen kohteena olevat tavarat. Tällaisen varmistuksen merkitystä korostaa se, että kyseisten tuotteiden turvallinen käyttö on edellyttänyt kaikkien vuokrattujen tavaroiden luovuttamista. Koska EH ei ole tässä tapauksessa menetellyt mainitulla tavalla, lautakunta katsoo, ettei se ole toiminut huolellisesti vuokratessaan tuotteita K:lle. Palveluksessa on näin ollen ollut virhe.

Ottaen huomioon, ettei K ole voinut käyttää osaakaan vuokratuista tarvikkeista ja että hän on kertonut kyseessä olleen erityinen viikonloppu, jota ei ole mahdollisuutta uusia, lautakunta katsoo, ettei muuta seuraamusta kuin vuokrasopimuksen purkua ole pidettävä K:n kannalta kohtuullisena. Näin ollen K:lla on oikeus saada vuokrauksesta suorittamansa hinta takaisin. Koska K ei ole voinut käyttää vuokraamiaan tuotteita lainkaan, asiassa on katsottava, ettei hänelle ole muodostunut palveluksesta sellaista hyötyä, joka hänen olisi palautettava EH:lle.

K on vaatinut palveluksesta maksamalleen hinnalle viivästyskorkoa 11.8.2006 alkaen.

Korkolain 7 §:n mukaan vahingonkorvaukselle tai vastaavalle velalle, jonka määrän ja perusteen toteaminen edellyttää erityistä selvitystä, on maksettava viivästyskorkoa siitä lähtien, kun 30 päivää on kulunut päivästä, jona velkoja esitti vaatimuksensa sekä sellaisen korvauksen perustetta ja määrää koskevan selvityksen, jota häneltä kohtuudella voidaan vaatia ottaen huomioon myös velallisen mahdollisuudet hankkia selvitys.

K on esittänyt hinnanpalautusvaatimuksensa 21.9.2006 päivätyssä asianajajan lähettämässä kirjeessä. EH on kertonut saaneensa vaatimuksen tiedoksi 26.9.2006. Myyjän tulee näin ollen maksaa 500 euron vuokrasopimuksen hinnalle viivästyskorkoa 27.10.2006 alkaen.

Viivästyskoron määrä määräytyy korkolain 4 §:n 1 momentin mukaan. Vuotuinen viivästyskorko oli 10 prosenttia ajalla

29.10.-31.12.2006 sekä 11 prosenttia ajalla 1.1.-30.6.2007. Viivästyskorko ajalla 1.7.2007-30.6.2008 on 11,5 % vuodessa.

SUOSITUS

Kuluttajariitalautakunta suosittaa, että EH maksaa K:lle

500 euroa edellä mainittuine viivästyskorkoineen 27.10.2006 alkaen.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 23.4.2008