Teltta-autotalli. Kankaan kestävyys.

Diaarinumero: 266/36/07
Antopäivä: 23.04.2008

Kuluttaja (jäljempänä K) osti 5.9.2005 elinkeinonharjoittaja 2:lta (jäljempänä EH2) teltta-autotallin 199 eurolla. Tuotteelle myönnettiin vuoden takuu. Telttakankaaseen oli vuoden kuluttua ostopäivästä tullut reikiä ja se oli haurastunut. Erimielisyys asiassa koskee sitä, onko autotallin telttakangas ollut virheellinen.

VAATIMUKSET

K vaatii EH2:lta ja elinkeinonharjoittaja 1:ltä (jäljempänä EH1) 99 euroa tai uutta pressukangasta.

K on vedonnut siihen, että tuotteen voi olettaa kestävän kauemmin kuin yhden vuoden. K on kertonut, että 5.9.2005 ostettuun telttakankaaseen oli vuoden päästä tullut reikiä, jotka olivat kooltaan 10-50 mm. Lisäksi kattokankaassa oli todettavissa selvää haurastumista. Myös päätyjen kiinnitysnarut olivat haurastuneet niin, että päätykolmiot eivät pysyneet niillä paikallaan.

Autotallin pressukangas ja sen kiinnikkeet altistuvat K:n mukaan Suomen ilmasto-olosuhteissa ultraviolettisäteilylle. Autotallin pressukankaasta ja sen kiinnikkeistä ei ole missään ilmoitettu, että ne eivät kestä enempää kuin yhden vuoden Suomen ilmasto-olosuhteissa. Käyttöohjeissa on ainoastaan mainittu, että tulee huomioida paikalliset ilmasto-olosuhteet. Ilmastolliset tekijät voivat vaikuttaa tallin kestoikään. K:n mukaan lausekkeen ei voida olettaa muuttavan oletettavaa kestoikää yhteen vuoteen.

K katsoo, että kankaan ja kiinnikkeiden vaurioituminen on alkanut maahantuojan ilmoittaman yhden vuoden takuuajan puitteissa.

K:n mukaan yksi mahdollisuus on, että kankaan vioittuminen on alkanut pakkasen vaikutuksesta eikä pelkästään huonosta UV-kestävyydestä. Maahantuoja ei ole kertonut konkreettisia ohjeita, miten teltta tulisi asentaa, jotta se ei olisi altistunut UV-säteilylle. Tätä ei ole kerrottu myöskään käyttöohjeessa. Tässä tapauksessa teltta oli sijoitettu naapurin talousrakennuksen katveeseen, jota voi pitää riittävänä suojana tällaiselle käyttöesineelle.

K on toimittanut lautakunnalle valokuvia telttakankaasta ja sen kiinnitysnaruista.

VASTAUKSET

EH!

EH1 kiistää K:n vaatimukset.

EH1 on kertonut myyneensä syksyllä 2005 yhteensä 669 kappaletta kyseisellä kankaalla varustettuja autotalleja. Vuoden 2006 aikana he myivät yli 3900 kappaletta kyseisellä kankaalla varustettua koottavaa rakennusta. EH ei ole saanut tallin kankaaseen liittyviä reklamaatioita ennen K:n valitusta.

EH1:n maahantuomat tuotteet käyvät läpi perusteellisen tarkastuksen ennen tavaroiden lähettämistä Suomeen. Autotallivalmistaja on lisäksi sopimuksin varmistanut kankaan laadun, jota tarkkaillaan koko ajan.

Tallin käyttöohjeissa on mainittu, että käyttäjän tulee huomioida paikalliset ilmasto-olosuhteet, jotka voivat vaikuttaa tallin kestoikään. Tuotteessa ei ole havaittu mitään systemaattisia vikoja. On ilmeistä, että poikkeuksellisen suuri UV-säteily kesällä 2006 on voinut lyhentää tallin peitteen kestävyyttä. Tämä ei tarkoita, että tuote olisi ollut viallinen, vaan suurin osa kuluttajista on osannut asentaa tallin paikkaan, jossa se ei altistu koko ajan säteilylle. Normaaliolosuhteissa tallin kangas kestää UV-säteilyä usean vuoden ajan.

K on asentanut tallin paikkaan, jossa se on altistunut voimakkaalle säteilylle. Tämä seikka yhdessä takuuajan päättymisen kanssa on johtanut kielteiseen päätökseen tallin korvaamisesta K:lle. EH1 on kertonut hyvittävänsä tuotteet aina, jos niistä löytyy vikaa. Tässä tapauksessa hyvitys on evätty, koska on nähtävissä, ettei tuotteen käyttöohjetta ole noudatettu.

Kulutustavaroiden kaupan osalta on ratkaisevaa juuri se, että tuotteet eivät ole laadultaan yksilöllisiä. EH1 tuo maahan tarkan prosessin läpikäyneitä teollisia tuotteita, joiden tasalaatuisuus on avainasemassa yrityksen kilpailukyvyn kannalta. Tuotteen sijoitukseen ei ole tarvinnut antaa erityisohjeita, koska tuotteen laatu on ollut niin hyvä, että erityisohjeita ei ole tarvittu. Tässä kohdin ns. terve järki on riittänyt siihen, miten tuote kannattaa sijoittaa.

EH2

EH2 on kiistänyt K:n vaatimukset ja on viitannut EH1:n antamaan selvitykseen reklamaatioasiassa.

RATKAISUN PERUSTELUT

Kuluttajansuojalain 5 luvun 12 §:n mukaan tavarassa on virhe, jos se ei lajiltaan, määrältään, laadultaan, muilta ominaisuuksiltaan ja pakkaukseltaan vastaa sitä, mitä voidaan katsoa sovitun. Jos muuta ei voida katsoa sovitun, tavaran tulee esimerkiksi kestävyydeltään ja muuten vastata sitä, mitä kuluttajalla yleensä on sellaisen tavaran kaupassa perusteltua aihetta olettaa.

Jos myyjä on sitoutunut vastaamaan tavaran käyttökelpoisuudesta tai muista ominaisuuksista määrätyn ajan eli antanut takuun, kuluttajansuojalain 5 luvun 15 a §:n mukaan tavarassa katsotaan olevan virhe, jos tavara tänä aikana huonontuu takuussa tarkoitetulla tavalla. Virhevastuuta ei kuitenkaan synny, jos myyjä saattaa todennäköiseksi, että huonontuminen johtuu tapaturmasta, tavaran vääränlaisesta käsittelystä tai muusta ostajan puolella olevasta seikasta. Takuu ei rajoita kuluttajansuojalaissa säädettyä virhevastuuta.

Asiassa saadun selvityksen mukaan K oli ostanut autotallin 5.9.2005. Autotallin telttakankaassa oli todettu reikiä vuoden kuluttua ostopäivästä, jolloin sille myönnetty takuu oli jo päättynyt. EH1 on vedonnut siihen, että K oli sijoittanut tallin paikkaan, jossa se on altistunut voimakkaalle ultraviolettisäteilylle ja on menetellyt tuotteen käyttöohjeen vastaisesti. Lautakunnalle toimitetussa autotallin käyttöohjeessa on lausuttu seuraavasti: "Huomioi paikalliset ilmasto-olosuhteet. Ilmastolliset tekijät voivat vaikuttaa tallin käyttöikään". EH1 on myös katsonut, että tuotteelle myönnetty takuu oli jo päättynyt, mikä osaltaan oli vaikuttanut siihen, että EH1 on kiistänyt korvausvelvollisuutensa.

Lautakunnalle toimitetuista valokuvista voidaan todeta, että autotallin telttakankaassa on useita reikiä ja että kangas on kauttaaltaan haurastunut. Lautakunta toteaa, että takuu on kuluttajalle myönnetty ylimääräinen etu eikä se rajoita kuluttajansuojalaissa säädettyä virhevastuuta. Ottaen huomioon, että autotallin pressukangas on kestänyt vain hieman yli vuoden, lautakunta katsoo, ettei se ole kestävyydeltään vastannut sitä, mitä K:lla on tässä tapauksessa ollut perusteltua aihetta olettaa. Näin ollen autotallin telttakangas on ollut virheellinen kuluttajansuojalain tarkoittamalla tavalla.

Lautakunta toteaa lisäksi, ettei EH1 ole myöskään esittänyt oman väitteensä tueksi selvitystä siitä, että K olisi käyttöohjeiden vastaisella menettelyllään aiheuttanut autotallin kankaan vaurioitumisen. Ottaen lisäksi huomioon, että autotalli on myyty Suomessa ja tarkoitettu ulkokäyttöön, lautaunta katsoo, ettei autotallin käyttöohjeita ole pidettävä riittävinä siltä osin, kuin niissä on viitattu paikallisten ilmasto-olosuhteiden huomioimiseen ja ilmastollisten tekijöiden vaikutukseen tallin käyttöikään.

Kuluttajansuojalain 5 luvun 18 §:n mukaan ostajalla on oikeus vaatia, että myyjä korjaa virheen tai toimittaa virheettömän tavaran.

Jollei virheen korjaaminen tai virheettömän tavaran toimittaminen tule kysymykseen taikka jollei tällaista oikaisua suoriteta 18 §:ssä tarkoitetulla tavalla, kuluttajansuojalain

5 luvun 19 §:n mukaan ostaja saa vaatia virhettä vastaavaa hinnanalennusta.

K on vaatinut hinnanalennuksena 99 euroa tai uuden pressukankaan toimittamista hänelle. Ottaen huomioon koko autotallin kauppahinnan 199 euroa lautakunta katsoo, että virhettä vastaavana kohtuullisena hinnanalennuksena tässä tapauksessa on pidettävä 99 euroa.

SUOSITUS

Kuluttajariitalautakunta suosittaa, että EH1 ja EH2 maksavat yhteisvastuullisesti K:lle 99 euroa tai toimittavat hänelle vastaavan virheettömän autotallin pressukankaan.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 23.4.2008