Kuivattu poron lapaluu. Tuotteen virheellisyys. Vahingonkorvaus.

vahingonkorvaus
tuotteen virheellisyys

Diaarinumero: 98/36/07
Antopäivä: 23.04.2008

Kuluttaja (jäljempänä K) osti jouluviikolla 2006 elinkeinonharjoittajalta (jäljempänä EH) kuivatun poron lapaluun koiralleen. K oli tiistaina 2.1.2007 huomannut matoja luussa, jota koira oli syönyt. K oli soittanut eläinlääkärille, joka oli kehottanut antamaan koiralle matolääkityksen. Erimielisyys asiassa koskee lapaluusta maksettua hintaa sekä sitä, onko EH velvollinen korvaamaan matolääkityksen hinnan K:lle.

VAATIMUKSET

K vaatii EH:lta 22 euroa, joka koostuu lapaluun hinnasta sekä matolääkityksen hinnasta 13,96 euroa.

K on kertonut ostaneensa EH:lta noin puoli kilogrammaa kuivattua poron lapaluuta. K:n koira oli 2.1.2007 syönyt kyseistä lapaluuta, jonka K oli todennut sisältävän matoja. Hän oli soittanut eläinlääkärille, joka oli kehottanut antamaan koiralle matolääkityksen.

K oli palauttanut myyjälle lapaluun ja vaatinut hyvitystä lapaluusta sekä matolääkityksestä. Myyjä ei ollut suostunut

K:n vaatimuksiin.

VASTAUS

EH kiistää K:n vaatimuksen matolääkityksen korvaamisesta.

EH on kertonut, ettei mikään elävä olento heidän tuotteissaan ole normaalia ja he pyrkivät jatkuvasti pitämään tuotteensa ja tilansa kunnossa. Liikkeissä käy säännöllisesti suojausyrityksen edustaja tarkastamassa tilat ja tarvittaessa tekemässä puhdistuksia.

EH:n mukaan asiakas oli tullut poron luun kanssa myymälään ja pyytänyt korvausta sekä matolääkkeestä että luusta. Hänellä ei ollut kuittia luun ostosta. Myyjä oli luvannut hyvittää luun hinnan ja oli punninnut sen. Lapaluuta oli 0,120 kg, jolloin sen hinnan ollessa 16 euroa/kg asiakkaalle olisi hyvitetty 1,92 euroa. Asiakas oli kuitenkin halunnut hyvityksen myös matolääkkeestä, josta hänellä oli ollut kuitti mukana. Liikkeen omistaja oli kuitenkin antanut ohjeen siitä, ettei matolkettä saa hyvittää ennen eläinlääkärin lausunnon esittämistä. Myyjä oli kertonut asiakkaalle, että matolääkkeet eivät tehoa luussa olleisiin matoihin ja että luissa on leudon talven vuoksi ollut matoja. Myyjä ei kuitenkaan ollut väittänyt tämän olevan normaalia.

EH on kertonut olevansa valmis korvaamaan viallisen tuotteen ja myös matolääkityksen, mikäli he saavat lääkärin lausunnon lääkkeen tarpeellisuudesta tässä tapauksessa.

RATKAISUN PERUSTELUT

Luun virheellisyys ja hinta

Kuluttajansuojalain 5 luvun 12 §:n mukaan tavaran on lajiltaan, määrältään, laadultaan, muilta ominaisuuksiltaan ja pakkaukseltaan vastattava sitä, mitä voidaan katsoa sovitun. Jos ei muuta voida katsoa sovitun, tavaran tulee esimerkiksi kestävyydeltään ja muuten vastata sitä, mitä kuluttajalla yleensä on sellaisen tavaran kaupassa perusteltua aihetta olettaa. Jos tavara poikkeaa siitä, mitä edellä on lausuttu, siinä on virhe.

Asiassa saadun selvityksen mukaan K oli todennut koiralleen ostamansa poron lapaluun sisältävän matoja. EH ei ole kiistänyt tätä K:n väitettä. Lautakunta katsoo näin ollen asiassa olevan riidatonta, ettei luu ole vastannut sitä, mitä K:lla on ollut perusteltua aihetta olettaa ja että siinä on ollut kuluttajansuojalain tarkoittama virhe.

EH on kertonut olevansa valmis korvaamaan viallisen tuotteen K:lle. K on kertonut ostaneensa noin puoli kiloa poron lapaluuta. EH:n lautakunnalle toimittamasta vastauksesta puolestaan käy ilmi, että liikkeen myyjä oli punninnut lapaluun painoksi 0,120 kilogrammaa. Ottaen huomioon, ettei K ole esittänyt kuittia tai muutakaan selvitystä luusta maksamastaan hinnasta, lautakunta katsoo, että EH:n tulee korvata lapaluun hinnasta 1,92 euroa.

Matolääkkeen korvaamisvelvollisuus

Kuluttajansuojalain 5 luvun 20 §:n mukaan ostajalla on oikeus korvaukseen vahingosta, jonka hän kärsii tavaran virheen vuoksi.

Jos tavaran virheestä aiheutuu vahinkoa muulle omaisuudelle kuin myydylle tavaralle, myyjän korvausvelvollisuuteen sovelletaan

20 §:n säännöksiä vain, mikäli vahinko kohdistuu omaisuuteen, jolla on välitön käyttöyhteys myytyyn tavaraan.

Lautakunta toteaa, että koiralla ja koiranruoaksi tarkoitetulla poron lapaluulla on tässä tapauksessa ollut välitön käyttöyhteys. Sen vuoksi EH:n velvollisuutta korvata matolääke arvioidaan kuluttajansuojalain 5 luvun 20 §:n nojalla.

K on kertonut soittaneensa luussa havaitsemiensa matojen vuoksi eläinlääkärille, joka oli kehottanut antamaan koiralle matokuurin. Hän oli lautakunnalle esitetyn apteekkikuitin mukaan 2.1.2007 ostanut matolääkkeen koiralleen.

Ottaen huomioon, ettei asiassa ole selvitetty, mitä matoja luussa on ollut, lautakunta katsoo, että matolääkitys on tässä tapauksessa ollut koiran hoitamiseksi tarpeellinen. EH:n tulee näin ollen korvata K:lle tuotteen virheen vuoksi aiheutunut vahinko 13,96 euroa.

Suositus

Kuluttajariitalautakunta suosittaa, että EH maksaa K:lle 15,88 euroa.

 
Julkaistu 23.4.2008