Kasvihuone. Etämyynti. Kuluttajan peruutusoikeus.

etämyynti
peruuttamisoikeus

Diaarinumero: 51/36/07
Antopäivä: 23.04.2008

Kuluttaja (jäljempänä K) tilasi elinkeinonharjoittajalta (jäljempänä EH) kasvihuoneen uima-altaan katteeksi. Kasvihuoneen hinta oli 6.500 euroa. K oli peruuttanut tilauksensa 26.11.2006. K on tyytymätön siihen, että EH oli laskuttanut häneltä 1.300 euroa, vaikka hän on katsonut, että hän on peruuttanut kaupan

14 päivän kuluessa tilausvahvistuksen allekirjoittamisesta.

VAATIMUKSET

K vaatii EH:lta 1.300 euroa, jonka hän on suorittanut EH:lle.

K on vedonnut siihen, että osapuolet olivat sopineet, että ennakkomaksu 1 300 euroa on osa tilausvahvistusta. Koska kyse oli etämyynnistä, hänellä on 14 päivän peruutusoikeus. Sitova tilausvahvistus oli allekirjoitettu viikolla 46, joten peruutus tehtiin lain mukaan oikeaan aikaan 26.11.2006. EH:n lähettämät laskut on lisäksi päivätty virheellisesti.

K:n mukaan neuvottelut kasvihuoneesta myyjän kanssa syys- ja lokakuussa 2006 oli käyty koko ajan sähköpostin välityksellä. Hän on kertonut myös olleensa puhelimitse yhteydessä myyjän kanssa. K oli 17.10.2006 ilmoittanut myyjälle sähköpostitse hyväksyvänsä tarjouksen. K oli 22.10.2006 saanut tilausvahvistuksen postitse omalla nimellään. Hän oli pyytänyt lokakuun 2006 lopulla pyytänyt laskun NN:n nimellä sekä erittelyn laskusta. Lasku oli toimitettu hänelle 4.11.2006 sähköpostitse.

Myyjä oli kertonut hänelle, että 1.300 euroa täytyy maksaa ennen kuin tilausvahvistus olisi lopullinen. EH oli kehottanut K:a myös lähettämään tilausvahvistuksen, jotta he voisivat alkaa valmistamaan tilausta. K on kertonut allekirjoittaneensa tilausvahvistuksen 13.11.2006. Hän ei ollut kuitenkaan muistanut merkitä allekirjoituksen päivämäärää tilausvahvistukseen. Sen vuoksi K katsoo, ettei hänen tilausvahvistuksensa ole periaatteessa tullut edes voimaan.

EH oli lähettänyt K:lle sähköpostin 26.11.2006, jossa ilmoitettiin tilausvahvistuksen saapuneen. K oli samana päivänä ilmoittanut myyjälle peruuttavansa tilauksen.

EH oli vaatinut K:lta 1.300 euron vahingonkorvausta. K oli maksanut vaaditun summan EH:n asianajajalle 18.12.2006.

K:n mukaan myyjä ei ollut suostunut erittelemään laskua, kun he olivat sopineet laskun maksajan vaihtamisesta. K oli ilmoittanut, että tilauksen maksaja ei ehkä tällöin hyväksy maksua, jolloin tilaus peruuntuu. EH oli ilmoittanut, että K voi lähettää tilausvahvistuksen heti, koska se olisi hyväksytty vasta, kun 20 % tuotteen hinnasta on maksettu.

K:n mukaan hänen tilaustaan alettiin tekemään heti, kun hän oli hyväksynyt tarjouksen. Se olisi tullut aloittaa vasta, kun aloitusmaksu olisi maksettu ja tilausvahvistuksen allekirjoittamisesta olisi kulunut kaksi viikkoa. EH oli yrittänyt tuoda kasvihuonetta hänelle sen jälkeen, kun se oli saanut K:n tilausvahvistuksen. Kasvihuoneen toimittamisesta tuolloin ei ollut sovittu K:n kanssa lainkaan. EH:lla ei ollut internetissä mitään kauppasopimuksia, joista K olisi voinut varmistaa kaupan tekoon liittyviä asioita.

K on toimittanut lautakunnalle muun muassa sähköposteja, 17.10.2006 päivätyn tilausvahvistuksen sekä laskuja.

VASTAUS

EH kiistää K:n vaatimukset.

EH on kertonut, että K on 17.10.2006 tilannut puhelimitse erikoisvalmisteisen kasvihuoneen uima-altaan katokseksi. Kyseistä tuotetta ei ole valmiina varastossa, vaan kyse on aina erillisestä tilauksesta tehtävästä toimituksesta. K oli tilannut lisäksi kasvihuoneeseen normaalia kennolevyä huomattavasti kalliimmat akryylislasit sekä uretaanipeltikasetit. Valmistuksen yhteydessä akryylilasit leikataan sopivaan mittaan ja uretaanipeltikasetti mitoitetaan erikseen juuri tähän tuotteeseen sopivaksi.

K on myöhemmin ollut yhteydessä EH:an tilausta koskien sekä sähköpostitse että puhelimitse. Tilauksen osalta ei ollut missään vaiheessa epäselvyyttä ja se oli useaan otteeseen vahvistettu. Muun muassa laskun maksajaakin vaihdettiin välillä. EH oli ilmoittanut K:lle aloittaneensa tilauksen valmistamisen. Tuotteen valmistumisen ja tilausvahvistuksen allekirjoittamisen jälkeen EH yritti jopa toimittaa tuotteen K:lle, joka ei kuitenkaan ollut vastaanottamassa sitä.

Tapauksessa on ollut kyse erityistavarasta, joka tuskin on hyödynnettävissä myöhemmin ilman muutoksia. Akryylilasit ja uretaanipeltikasetit eivät sellaisenaan ole myytävissä edelleen, mistä aiheutuu myyjälle tappiota. Myös materiaali- ja työkustannukset jäävät ainakin suurelta osin myyjän vahingoksi. Tuotteen toimittamisyrityksestä aiheutui myös kustannuksia myyjälle. Kuluttajansuojalain 5 luvun 25 §:n mukaan myyjällä on oikeus korvaukseen hänelle aiheutuvasta vahingosta, mikäli ostaja peruuttaa tilauksen aiheettomasti.

Mikäli asiassa katsottaisiin olevan kyse kuluttajansuojalain

6 luvun mukaisesta etämyynnistä, EH katsoo, että kyseisen luvun 14 §:n mukaiset tietojen vahvistamiset tilauksesta on annettu 17.10.2006 eli silloin, kun sitova tilaus on tehty suullisesti. Peruutusoikeus olisi tuolloin vain 14 päivää eli marraskuun lopussa tehty peruutus on ollut liian myöhäinen. Peruutusoikeutta ei kuluttajansuojalain 6 luvun 16 §:n mukaan ole lainkaan, mikäli sopimus koskee tavaraa, joka valmistetaan kuluttajan toivomusten mukaisesti ja tuote ei ole ilman huomattavaa tappiota (tai lainkaan) myytävissä edelleen.

EH katsoo lopputuloksena olevan joka tapauksessa, että K on velvollinen korvaamaan sille aiheutuneen vahingon. EH:n 1.300 euron vahingonkorvausvaatimusta ei voida pitää kohtuuttomana ottaen huomioon tavaran kokonaisarvo 6.500 euroa.

EH kiistää K:n väitteen siitä, että tilauksen hyväksyminen edellytti tilausvahvistuksen palauttamista ja alkumaksun palauttamista. K on lisäselvityksessään todennut, että hän on hyväksynyt suullisesti tarjouksen, jonka perusteella tilausta on ryhdytty valmistamaan. Tilausvahvistus on tarkoitettu K:lle lähinnä sen vuoksi, että EH on vahvistanut tilatun tuotteen mitat, materiaalit ja muut yksityiskohdat oikein.

RATKAISUN PERUSTELU

ETÄMYYNTI

Kuluttajansuojalain 6 luvun 4 §:n mukaan etämyynnillä tarkoitetaan kulutushyödykkeen tarjoamista kuluttajalle elinkeinonharjoittajan järjestämän sellaisen etätarjontamenetelmän avulla, jossa sopimuksen tekemiseen ja sitä edeltävään markkinointiin käytetään yksinomaan yhtä tai useampaa etäviestintä.

Etätarjontamenetelmällä tarkoitetaan markkinointi- tai myyntitapaa, joka on järjestetty niin, että sen pääasiallisena tavoitteena voidaan katsoa olevan sopimusten tekeminen etäviestimen avulla.

Etäviestimellä tarkoitetaan puhelinta, postia, televisiota, tietoverkkoa tai muuta välinettä, jota voidaan käyttää sopimuksen tekemiseen ilman, että osapuolet ovat yhtä aikaa läsnä.

Sekä K että EH ovat kertoneet, että neuvottelut kasvihuoneen kaupasta oli käyty sähköpostitse ja puhelimen välityksellä. K on kertonut, että hän oli saanut tiedon kasvihuoneesta Internetin välistyksellä ja että kasvihuonetta oli markkinoitu Internetin välityksellä.

Näillä perusteilla lautakunta katsoo, että kyseessä on ollut etämyynti, johon sovelletaan kuluttajansuojalain 6 luvun etämyyntiä koskevia säännöksiä.

PERUUTUSOIKEUS

Kuluttajansuojalain 6 luvun 15 §:n 1 momentin mukaan kuluttajalla on etämyynnissä oikeus peruuttaa sopimus ilmoittamalla siitä elinkeinonharjoittajalle 14 päivän kuluessa 14 §:ssä tarkoitetun vahvistuksen vastaanottamisesta taikka tavaran kaupassa tavaran tai ensimmäisen tavaraerän vastaanottamisesta, jos tavara tai tavaraerä vastaanotetaan myöhemmin kuin vahvistus.

Kuluttajansuojalain 6 luvun 16 §:n 3. kohdan mukaan, jollei toisin sovita, kuluttajalla ei ole 15 §:ssä säädettyä peruuttamisoikeutta, jos sopimus koskee tavaraa, joka valmistetaan tai jota muunnellaan kuluttajan toivomusten mukaisesti niin, ettei tavaraa voida myydä edelleen ilman huomattavaa tappiota tai ettei tavaraa lainkaan voida myydä edelleen.

Lainkohtaa koskevan hallituksen esityksen (HE 79/2000) mukaan kyseessä voi olla esimerkiksi mittatilaustavara tai muu tuote, joka on erityisesti valmistettu tiettyä kuluttajaa varten.

Asiassa saadun selvityksen mukaan K on tilannut EH:lta kasvihuoneen uima-altaansa katteeksi. Tilausvahvistuksen, joka on päivätty 17.10.2006, mukaan kasvihuoneen pituus on ollut 6,50 metriä ja leveys 4 metriä. Sen pinta-ala on tilausvahvistuksen mukaan 23 m2. Kasvihuoneen molemmissa päissä on 2 m x 1,05 m ovet. Tilausvahvistuksen mukaan katemateriaalina on käytetty katossa 16 mm 3-kerros selektiivistä polykarbonaattikennolevyä ja seinissä 5 mm kirkasta akryylilasia. Tilausvahvistuksessa on edelleen lausuttu, että katossa on neljä kappaletta automaattiavaajia. Sokkelikasetti on uretaanipeltikasetti, jonka paksuus on 50 mm ha korkeus noin 380 mm.

Edellä esitetyn selvityksen perusteella lautakunta katsoo, että nyt kyseessä oleva kasvihuone on ollut tuote, joka on erityisesti valmistettu K:n toivomusten mukaisesti ja häntä varten. Lautakunta pitää ilmeisenä, että tällaisen erikoisvalmisteisen kasvihuoneen edelleenmyyntiarvo EH:lle on vähäinen eikä EH voi myydä tuotetta edelleen ilman huomattavaa tappiota. Näillä perusteilla on katsottava, ettei K:lla ole tässä tapauksessa kuluttajansuojalain 6 luvun 15 §:ssä tarkoitettua oikeutta peruuttaa kasvihuoneen valmistamisesta ja toimittamisesta tehtyä sopimusta korvauksetta. Lautakunta katsoo, että 1 300 euroa on pidettävä tässä tapauksessa kohtuullisena vahingonkorvauksen määränä.

Kuluttajariitalautakunta ei suosita hyvitystä asiassa.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 23.4.2008