Akkukäyttöinen golflaukun kuljetuskärry. Akun kestävyys. Akselin katkeaminen. Kaupan purku.

kaupan purkuvaatimus

Diaarinumero: 52/36/07
Antopäivä: 23.04.2008

Kuluttaja (jäljempänä K) osti 7.6.2005 akkukäyttöisen golflaukun kuljetuskärryn hintaan 450 euroa. Tuotteelle myönnettiin vuoden takuu. Erimielisyys asiassa koskee K:n oikeutta purkaa kauppa.

VAATIMUKSET

K vaatii kaupan purkua ja 360 euron palauttamista. K vaatii lisäksi matkakuluista 31,20 euron korvausta.

K on vedonnut siihen, että hän oli joutunut korjauttamaan kärryssä todettuja vikoja useasti myyjällä. Myyjä ei ole yrityksistä huolimatta onnistunut korjaamaan virhettä tai toimittamaan virheetöntä kärryä. K on kertonut maksaneensa kärrystä 450 euroa. Hän on joutunut ajamaan autollaan myyjän luokse yhteensä 10 kertaa 12 kilometrin matkan, mistä on aiheutunut hänelle matkakuluja.

K on kertonut, että hänen 7.6.2005 ostamastaan golfkärrystä oli 24.8.2005 katkennut akseli. Kärrystä oli ajalla 26.8.- 31.9.2005 kadonnut virta useasti. Kärryä oli korjattu myyjän toimesta, mutta siitä oli 7.9.2005 kadonnut jälleen virta. Myyjä oli antanut K:lle tällöin uuden akun. Kärryn akseli oli mennyt toisen kerran poikki 31.10.2005 ja hänelle oli annettu käyttöön esittelykärry. Myyjä oli 21.11.2005 vaihtanut K:n golfkärryn uuteen.

K on kertonut ottaneensa uuden kärryn käyttöön 29.4.2006. Uudestakin kärrystä oli kadonnut sähköt 3.5.2006, 4.5.2006 ja 8.5.2006. Hänelle oli annettu kärryyn uusi akku, mutta kärrystä oli kadonnut virta jälleen 9.5. ja 10.5.2006. K oli saanut 11.5.2006 uuden laturin. Kärrystä oli kadonnut virta jälleen 12.5. ja 16.5.2006. Hän oli vienyt kärryn myyjälle 18.5.2006 ja sai sen takaisin tarkastettuna 23.5.2006.

K:n mukaan kärrystä oli noin 20 pelikierroksen jälkeen mennyt akseli poikki 25.6.2006. Hän oli palauttanut kärryn, laturin ja akun myyjälle 27.6.2006 ja pyytänyt myyjää palauttamaan 250 euroa. Myyjä oli 4.7.2006 ilmoittanut puhelimitse, ettei hän suostu purkamaan kauppaa. Myyjä oli tarjoutunut korjaamaan kärryn maksua vastaan.

VASTAUS

Myyjä kiistää K:n vaatimukset.

Myyjä on kertonut, että se aloitti kyseisen golfkärryjen maahantuonnin keväällä 2005. He ovat myyneet kärryjä 96 kappaletta 7.2.2006 mennessä. Niissä on todettu vuosina

2005 - 2006 vikoja seuraavasti: Akseleita on mennyt poikki kuusi kappaletta ja niistä on K:n kärryistä mennyt poikki kolme kappaletta. Latureita on ollut yksi viallinen ja se on vaihdettu takuuaikana. Sähkön ohjausyksiköissä on vaihdettu yksi kortti takuuaikana. Yksi potentiometri on vaihdettu takuuaikana. Akkuja on vaihdettu takuuaikana viisi kappaletta ja näistä K:lle yksi.

Myyjän mukaan akselit ovat menneet poikki sokan kohdalta. Sokan on tarkoitus pettää, jos rasitus on liian suuri ja estää siten suuremmat vahingot, kuten vaihdelaatikon tai moottorin rikkoutumiset. Tehdas on tehnyt rakennemuutoksen akseliin ja sen kiinnittymisestä vaihdelaatikon kautta moottoriin. Kärryissä ilmenneet viat ovat olleet kohtuullisia myytyjen sähkökärryjen lukumäärään nähden.

Kärryissä käytetyt akut ovat tavallisia standardiominaisuuksilla varustettuja "hyytelöakkuja", joita käytetään lähes kaikissa sähkökärryissä. Akkujen kestävyydessä ei ole havaittu poikkeamia muiden valmistajien vastaaviin akkuihin verrattuna. Tämäntyyppiset akut vaativat huolellista käsittelyä ja säännöllistä lataamista. Akkua ei saa säilyttää kylmässä tai lataamattomana.

Kun K oli ostanut kärryn 7.6.2005, käytiin läpi kaikki kärryn ja akunhoitoon liittyvät asiat. Kärry tuotiin huoltoon, koska sen akseli oli mennyt poikki 28.9.2005. Akseli vaihdettiin 5.9.2005. K:lle lainattiin esittelykärry veloituksetta huollon ajaksi. K:lle oli lainattu toinen akku hänen akkunsa testauksen ajaksi. K oli tuonut kärryn huoltoon 31.10.2005, koska sen akseli oli mennyt jälleen poikki. Hänelle annettiin tällöinkin toinen kärry lainaksi veloituksetta.

K:n golfkärry oli vaihdettu uuteen hänen vaatimuksestaan. Alkuperäinen akku annettiin hänelle tässä yhteydessä takaisin. K:lle oli 11.5.2006 hänen vaatimuksestaan lainattu toinen laturi. Kärry oli tuotu huoltoon ja palautettu lainalaturi 18.5.2006, koska akku ei ollut kestänyt. K:lle oli 25.5.2006 annettu uusi akku hänen vaatimuksestaan. Kärry oli 27.6.2006 tuotu huoltoon, koska sen akseli oli mennyt poikki. Hänelle oli tällöin ilmoitettu, että takuuaika on päättynyt ja akseli vaihdetaan korvausta vastaan.

Vaihtamalla K:n sähkökärryn toiseen myyjä katsoo eliminoineensa ensimmäisen kärryn mahdollisen rakennevian. Myyjä ei voi tietää mitä ja miten painavaa tavaraa tai millaisissa olosuhteissa K on kärryllä kuljettanut. Myyjä ei myöskään tiedä, missä akkua on säilytetty talven aikana. K:n ensimmäinen golfkärry myytiin käytettynä eteenpäin heti eikä uudella omistajalla ole ollut huomauttamista sen toimivuuden suhteen.

K:N LISÄLAUSUMA

K:n mukaan akselissa ja akuissa on ollut valmistusvirheitä, kuten myyjä itsekin vastauksessaan toteaa. Tehdas on jopa tehnyt rakennemuutoksia akseliin. K kertoo käyttäneensä kärryä täysin ohjeiden mukaan. Hän on ajanut kärryllä ainoastaan peliväylillä ja yhdysteillä. Jokaisen käyttökerran jälkeen akkua on ladattu vähintään 10 tuntia. Akun säilytys ja lataus tapahtui aina lämpimässä autotallissa. Ohjeissa ei ole neuvoa akun talvisäilytystä ja latausta varten. Ohjeita ei myöskn annettu K:lle, vaikka hän oli niitä pyytänyt. Hän oli kuitenkin ladannut akun kahden kuukauden välein.

K on kuljettanut kärryllä ainoastaan golflaukkuaan, joka painaa 10 - 11 kilogrammaa. Hän ei ole pudottanut tai kolhinut kärryä. K:n mukaan hänelle oli annettu käytettyjä akkuja niiden vaihdon yhteydessä.

RATKAISUN PERUSTELUT

Kuluttajansuojalain 5 luvun 12 §:n mukaan tavaran on lajiltaan, määrältään, laadultaan, muilta ominaisuuksiltaan ja pakkaukseltaan vastattava sitä, mitä voidaan katsoa sovitun.

Jos ei muuta voida katsoa sovitun, tavaran tulee muun muassa kestävyydeltään ja muuten vastata sitä, mitä kuluttajalla yleensä on sellaisen tavaran kaupassa perusteltua aihetta olettaa. Jos tavara poikkeaa siitä, mitä edellä on lausuttu, siinä on virhe.

Jos myyjä on sitoutunut vastaamaan tavaran käyttökelpoisuudesta tai muista ominaisuuksista määrätyn ajan eli antanut takuun, kuluttajansuojalain 5 luvun 15 a §:n mukaan tavarassa katsotaan olevan virhe, jos tavara tänä aikana huonontuu takuussa tarkoitetulla tavalla. Virhevastuuta ei kuitenkaan synny, jos myyjä saattaa todennäköiseksi, että huonontuminen johtuu tapaturmasta, tavaran vääränlaisesta käsittelystä tai muusta ostajan puolella olevasta seikasta. Takuu ei rajoita kuluttajansuojalaissa säädettyä virhevastuuta.

Asiassa saadun selvityksen mukaan K:n ensimmäisen golfkärryn akseli oli mennyt takuuaikana kaksi kertaa poikki ja myös hänelle vaihdetun uuden kärryn akseli oli mennyt kerran poikki. Golfkärry on ollut huollettavana akselin mentyä poikki myyjällä syyskuussa 2005. Kärryä on akselin katkettua huollettu myyjän toimesta kerran myös tämän jälkeen. Golfkärryssä on todettu takuuaikana myös vikaa sähkölaitteissa. K:lle oli lainattu toinen akku hänen akkunsa testauksen ajaksi. Alkuperäinen akku oli golfkärryn vaihtamisen yhteydessä annettu K:lle takaisin. Hänen golfkärrynsä akku oli lisäksi vaihdettu uuteen 25.5.2006.

Lautakunta katsoo, että jatkuvien golfkärryn lataukseen liittyvien toimintahäiriöiden sekä kolme kertaa tapahtuneen akselin katkeamisen vuoksi golfkärry ei ole kestävyydeltään vastannut sitä, mitä K:lla on ollut perusteltua aihetta olettaa. Näin ollen siinä on ollut kuluttajansuojalaissa tarkoitettu virhe.

Myyjä on katsonut olevan mahdollista, että K on kuljettanut kärryllä liian painavaa tavaraa tai käyttänyt sitä olosuhteissa, joissa se on saattanut vaurioitua. Myyjä on lisäksi todennut, ettei se myöskään tiedä, missä K on säilyttänyt akkua talven aikana. Lautakunta toteaa, että myyjä ei ole kuitenkaan väitteensä tueksi esittänyt selvitystä siitä, että golfkärryn huonontuminen olisi johtunut tavaran vääränlaisesta käsittelystä tai muusta K:n puolella olevasta seikasta. Sen vuoksi lautakunta katsoo, ettei asiassa ole saatettu todennäköiseksi, että golfkärryn huonontuminen takuuaikana olisi johtunut tapaturmasta, tavaran vääränlaisesta käsittelystä tai muusta

K:n puolella olevasta seikasta.

Kuluttajansuojalain 5 luvun 18 §:n mukaan ostajalla on oikeus vaatia, että myyjä korjaa virheen tai toimittaa virheettömän tavaran. Tällainen oikaisu on suoritettava kohtuullisessa ajassa ja siten, ettei ostajalle aiheudu siitä kustannuksia tai olennaista haittaa.

Jollei virheen korjaaminen tai virheettömän tavaran toimittaminen tule kysymykseen taikka jollei tällaista oikaisua suoriteta 18 §:ssä tarkoitetulla tavalla, kuluttajansuojalain

5 luvun 19 §:n mukaan ostaja saa vaatia virhettä vastaavaa hinnanalennusta, tai purkaa kaupan, paitsi jos virhe on vähäinen.

Kuluttajansuojalain esitöiden mukaan (hallituksen esitys 360/1992 vp. s. 65) ostaja ei yleensä ole velvollinen antamaan myyjälle tilaisuutta useampiin kuin yhteen standarditavaran oikaisuyritykseen. Jos tavara on hankittu tai valmistettu erityisesti ostajaa varten tai jos tavara on arvokas ja rakenteeltaan monimutkainen, myyjälle on kuitenkin yleensä varattava tilaisuus muutamaan oikaisuyritykseen.

Arvioitaessa sitä, onko virhe vähäinen vai onko ostajalla oikeus purkaa kauppa, on kuluttajansuojalain esitöiden mukaan (hallituksen esitys 89/2001 vp. s. 13) otettava huomioon virheen kokonaismerkitys ostajalle. Virhettä voidaan pitää vähäisenä esimerkiksi silloin, kun se on helposti ja nopeasti korjattavissa. Myös erilaiset pintaviat voivat olla luonteeltaan vähäisiä ja niiden merkitys voi olla ostajalle kaupan kokonaisuus huomioon ottaen vähäinen.

Lautakunta katsoo, ettei virhe ole ollut helposti ja nopeasti korjattavissa, koska golfkärryä on jouduttu korjaamaan kaksi kertaa katkenneen akselin vuoksi. Lisäksi K:lle vaihdetusta uudesta kärrystä oli mennyt akseli poikki. Myöskään kärryssä todettuja akun latausvikoja ei ole saatu korjattua. Ottaen huomioon, että akselilla ja akun toiminnalla on suuri merkitys kärryn käyttämiselle, lautakunta katsoo, ettei siinä todettuja virheitä voida pitää vähäisinä. Näin ollen K:lla on oikeus purkaa kauppa. Sopimuksen purkaminen tarkoittaa, että molempien osapuolten on palautettava jo tehdyt suoritukset. K:lla on oikeus saada vaatimansa summa takaisin ja golfkärry tulee puolestaan palauttaa myyjälle.

Kuluttajansuojalain 5 luvun 20 §:n mukaan ostajalla on oikeus korvaukseen vahingosta, jonka hän kärsii tavaran virheen vuoksi.

Lautakunta pitää ilmeisenä, että K:lle on aiheutunut ylimääräisiä kustannuksia siitä, kun hän on useita kertoja toimittanut golfkärryn korjattavaksi ja hakenut sen myyjältä. Selvityksen puuttuessa lautakunta arvioi K:lle aiheutuneiksi ylimääräisiksi kuljetuskustannuksiksi yhteensä 15 euroa, joka hänellä on oikeus saada vahingonkorvauksena kuluistaan.

Silloin kun kauppa puretaan virheen vuoksi, ostaja on velvollinen korvaamaan myyjälle tavaran käytöstä saamansa hyödyn. Toisaalta ostajalla on oikeus saada tuottokorkoa maksamalleen kauppahinnalle. Lautakunta katsoo K:n golfkärrystä saaman hyödyn niin vähäiseksi, että käyttöhyöty ja tuottokorko vastaavat tässä tapauksessa toisiaan.

SUOSITUS

Kuluttajariitalautakunta suosittaa, että golfkärryn kauppa puretaan ja myyjä palauttaa K:lle 360 euroa. Kuluttajariitalautakunta suosittaa lisäksi, että myyjä maksaa K:lle vahingonkorvauksena 15 euroa.

Kun kauppa puretaan, tulee K:n palauttaa golfkärry myyjälle.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 23.4.2008