Auton kolarikorjaus. Viivästys.

auton huolto ja korjaus

Diaarinumero: 1073/34/06
Antopäivä: 15.04.2008

Kuluttajien (jäljempänä K:t) vuonna 2003 käyttöönotettu henkilöauto ajettiin 9.1.2006 kolarikorjaukseen elinkeinonharjoittaja 1:lle (jäljempänä EH1). Korjaamo oli jo 28.12.2005 tehdyn vakuutusyhtiön tarkastuksen jälkeen tilannut korjauksessa tarvittavat osat elinkeinonharjoittaja 2:n (jäljempänä EH2) Suomen sivuliikkeeltä, joka oli välittänyt tilauksen eteenpäin. Korjaus valmistui 17.1.2006.

K:t valittavat korjauksen kestosta ja vaativat vastapuolia korvaamaan sijaisauton vuokraamisesta aiheutuneet kulut viideltä vuorokaudelta.

VAATIMUKSET

K:t vaativat, että EH1 ja EH2:n Suomen sivuliike korvaavat heille korjauksen viivästymisen johdosta syntyneet sijaisautokustannukset XX:n laskun mukaan ajalta 12.-17.1.2006. Yhteensä vaatimukset ovat 250 euroa.

K:t kertovat, että auton varaosatarve oli jo 28.12.2005 tehdyssä vahinkotarkastuksessa selvitetty ja korjauksen aloituspäiväksi oli sovittu 4.1.2006, mutta sitä oli K:ien toiveesta siirretty. Varaosien oli kerrottu ehtivän paikalle viikossa. Korjauksen aloitus oli siis 9.1.2006, eikä tuolloin kerrottu, että kaikki osat eivät olleetkaan saapuneet. K oli 12.1.2006 kysynyt korjauksen edistymistä, jolloin oli ilmoitettu, että korjaustyö oli muuten valmis, mutta jäähdytin ei ollut tullut muiden varaosien mukana. Tämän jälkeen K:t tiedustelivat korjauksen edistymistä toistuvasti ilman, että korjaamo olisi tiennyt osan saapumispäivää, kunnes korjaamo ilmoitti 17.1.2006 osat saapuneen ja auton olevan valmis noudettavaksi.

K:t katsovat, että korjaamon ja maahantuojan on huolehdittava varaosien asianmukaisesta saatavuudesta. Mikäli varaosatilauksen seuranta olisi toiminut, niin korjausaikataulua olisi pystytty muuttamaan; tällöin nyt vaadittuja kuluja olisi lainkaan syntynyt.

VASTAUS1

EH1 pitää valitusta aiheettomana.

Korjaamo kertoo, että se on tilannut osat EH2:n Ruotsin Malmössä sijaitsevalta varaosavarastolta välittömästi, kun auto oli tutkittu. Osaa ei kuitenkaan ollut varastossa, joten tilaus siirrettiin Belgiassa sijaitsevalle Euroopan keskusvarastolle; mistä osa oli myös loppu. Osa jouduttiin tilaamaan Japanista EH2:n alihankkijalta. Korjaamo toteaa, ettei varaosan saantiin liittynyt viivytys johtunut heistä ja auto korjattiin hyvän korjaamopalvelutavan mukaisesti. Auto oli korjaamolla

9.1.-17.1.2006 välisen ajan.

VASTAUS 2

EH2:n Suomen sivuliike pitää valitusta aiheettomana.

Liikkeen mukaan EH2 on saanut korjaamon varaosatilauksen 29.12.2005, ja toimittanut sen logistiikkajärjestelmäänsä välittömästi. Osa on saapunut Japanista Malmön logistiikkakeskukseen 13.1.2006, josta se on toimitettu välittömästi eteenpäin. Menettely, varaosan seurantamahdollisuus ja toimitusaikataulut ovat olleet täysin normaaleja.

RATKAISUN PERUSTELUT

K:t vaativat, että EH1 ja EH2:n Suomen sivuliike korvaavat heille korjauksen viivästymisen johtuneet sijaisautokulut ajalta 12.-17.1.2006.

EH1

Lautakunnalle toimitetun asiakirja-aineiston perusteella osapuolet eivät ole sopineet korjaukselle varsinaista valmistumispäivää.

Kuluttajansuojalain 8 luvun 4 §:n mukaan, jollei ole sovittu, että palvelus on luovutettava määrättynä ajankohtana taikka vaadittaessa tai viipymättä, se on luovutettava palveluksen laatuun ja laajuuteen nähden kohtuullisessa ajassa sopimuksenteosta.

Lautakunta toteaa, ettei kahdeksan päivää kestänyttä korjausta voida lähtökohtaisesti pitää kohtuuttoman pitkäkestoisena. Asiassa on kuitenkin otettava huomioon, että korjauksessa tarvittavat osat oli korjaamon tiedossa jo 28.12.2005 ja se on tehnyt osista tilauksen jo 29.12.2005. K:n mukaan osien oli ilmoitettu saapuvan viikossa ja lautakunnalle toimitetun asiakirja-aineiston perusteella osat saadaan normaalisti muutamassa päivässä. EH2:n Suomen sivuliikkeen mukaan varaosatoimituksen kulku on koko ajan seurattavissa.

Kuluttajansuojalain 8 luvun 12 §:n mukaan palveluksen on sisällöltään, suoritustavaltaan ja tulokseltaan vastattava sitä, mitä voidaan katsoa sovitun. Palvelus on suoritettava ammattitaitoisesti ja huolellisesti sekä ottaen huomioon tilaajan edut. Palveluksen tulee kestävyydeltään ja muuten vastata sitä, mitä kuluttajalla yleensä on sellaisen palveluksen yhteydessä aihetta olettaa. Palveluksen tulee myös vastata laissa, asetuksessa tai viranomaisen päätöksessä asetettuja vaatimuksia. Jos toimeksisaajan on hankittava palveluksen suorittamisessa tarvittavaa materiaalia eikä toisin ole sovittu, materiaalin tulee olla kestävyydeltään ja muilta ominaisuuksiltaan tavanomaisen hyvää laatua. Jos palvelus poikkeaa siitä, mitä 1-3 momentissa säädetään, siinä on virhe. Todistustaakka siitä, että palvelus on suoritettu ammattitaitoisesti ja huolellisesti, on toimeksisaajalla.

Lautakunta toteaa, että tapauksessa korjauksen aloitus oli ajoitettu osien arvioituun saapumisaikaan, jotta auto olisi mahdollisimman lyhyen ajan pois K:ien käytöstä. K:ille ei kuitenkaan korjausta aloitettaessa ollut ilmoitettu jäähdyttimen puuttumisesta. Korjaus valmistuikin 12.1.2006 mennessä, puuttunutta jäähdytintä lukuun ottamatta, mitä piti odottaa viisi vuorokautta. Tämä taas olisi ollut vältettävissä, mikäli korjaamo olisi toiminut ammattitaitoisesti ja huolellisesti eli tarkastanut osan saatavuuden ennen korjauksen aloittamista. Korjaamo ei ole näin menetellyt, joten sen palveluksessa on ollut Kuluttajansuojalain 8 luvun 12 §: n tarkoittama virhe.

VAHINGONKORVAUSVASTUU

Kuluttajansuojalain 8 luvun 20 §:n mukaan tilaajalla on oikeus korvaukseen vahingosta, jonka hän kärsii palveluksessa olevan virheen vuoksi. Korvausvelvollisuus käsittää virheestä tilaajalle aiheutuneen henkilö- ja esinevahingon sikäli kuin

21 §:stä ei johdu muuta. Edellä 10 §:n 3 ja 4 momentissa tarkoitetun välillisen vahingon toimeksisaaja on kuitenkin velvollinen korvaamaan vain, jos virhe tai vahinko johtuu huolimattomuudesta hänen puolellaan.

K:t ovat tarvinneet autoa päivittäin mm. sairaalakäynteihin, joten he ovat joutuneet korjauksen ajaksi vuokraamaan käyttöönsä sijaisauton. XX:n laskun mukaan K:t ovat oman auton korjauksen aikana maksaneet sijaisauton vuokraa 50 euroa vuorokaudelta. Edellä esitetyn mukaisesti joutuivat K:t vuokraamaan auton

EH1:n virheen vuoksi 12.1.-19.1.2006, joten Yhtiön on korvattava K:ille 250 euroa.

EH2:n Suomen sivuliike

Lautakunnalle toimitetun asiakirja-aineiston perusteella

K:t ovat sopineet korjauksesta ja siinä käytettävien osien hankkimisesta ainoastaan EH1:n kanssa, joten K:illa ei ole sopimussuhteeseen perustuvaa oikeutta vaatia EH2:n Suomen sivuliikkeeltä viivästyksen tai korjaamon virheen mahdollisesti aiheuttamasta vahingosta. Korjauspalveluksiin sovellettavan kuluttajansuojalain 8 luvun (34 ja 35 §) perusteella kuluttaja voi kohdistaa korvausvaatimuksen myös materiaalintoimittajaan tai elinkeinonharjoittajan apunaan käyttämään toiseen elinkeinonharjoittajaan, mutta vain silloin kuin toimitetussa materiaalissa tai apuna käytetyn elinkeinonharjoittajan palveluksessa on jokin virhe. Lautakunnalle toimitetun asiakirja-aineiston perusteella EH2:n Suomen sivuliike on asianmukaisesti välittänyt varaosatilauksen eteenpäin, eikä itse osissa ole väitettykään olleen vikaa. Näin ollen lautakunta hylkää EH2:n Suomen sivuliikkeeseen kohdistetut vaatimukset.

SUOSITUS

Kuluttajariitalautakunta suosittaa, että EH1 maksaa K:lle

250 euroa.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 15.4.2008