Käytetyn henkilöauton kauppa. Jakohihnan kiristinrullan rikkoontuminen.

käytetyn auton kauppa

Diaarinumero: 2498/33/06
Antopäivä: 27.02.2008

Kuluttaja (jäljempänä K) osti 20.1.2004 elinkeinonharjoittajalta (jäljempänä EH) vuonna 2000 käyttöön otetun henkilöauton 12 900 eurolla. Auton matkamittarilukema oli kaupantekohetkellä 41 000 kilometriä.

K valittaa siitä, että autosta rikkoontui 27.2.2006 jakohihnan kiristinrulla, josta aiheutui moottorin vaurioituminen. Rikkoutumisen ajankohtana matkamittarilukema oli 74 000 kilometriä.

VAATIMUKSET

K vaatii jäljelle jäänyttä korjauslaskun määrää, joka on

1775 euroa. Auto pysähtyi 27.2.2006, ja K hinautti sen lähimmälle merkkihuoltamolle. Vaurio todettiin seuraavana päivänä ennakoitua vakavammaksi. Korjaus maksoi 2497,60 euroa. Auton maahantuoja korvasi 30 % korjauslaskusta (varaosat + työt, ei öljyä). Hyvitys oli määrältään 722,34 euroa. Maahantuojan päätöksen jälkeen K reklamoi myyjäliikkeelle 2.5.2006 vaatien jäljelle jäänyttä korjauslaskun määrää 1775 euroa.

Myyjä kiisti vastuunsa.

K toteaa, että nykyaikaiselle autolle alle 75 000 kilometrin ajomäärä on varsin vähäinen, eikä silloin pitäisi vielä tulla tällaisia vakavia ja kalliita vaurioita. Autossa olleen virheen myönsi myös maahantuoja hyvittämällä 30 % korjauskustannuksista. K korostaa, että auto on aina huollettu merkkiliikkeessä eikä jakohihnan vaihtoväliä ollut ylitetty.

VASTAUS

EH kiistää K:n vaatimuksen ja katsoo, ettei se ole virhevastuussa. Yhtiö vetoaa kuluttajansuojalain 5 luvun

15 §:ään. Yhtiön tulkinnan mukaan myyjäliike vastaa virheestä, joka esiintyy 6 kuukauden kuluessa tavaran luovutuksesta. Yhtiö toteaa myöntäneensä ajoneuvolle 12 kuukauden takuun. Tämä pidentää kuluttajasuojalain mukaista virhevastuuta 12 kuukauteen. Kyseinen takuu on päättynyt tammikuussa 2005. Kuluttajan olisi tullut reklamoida myyjäliikkeelle ajoneuvosta viimeistään maaliskuussa 2005, jotta asia olisi kuulunut myyjän vastuulle. K on reklamoinut asiasta vasta keväällä 2006 sen jlkeen kun ajoneuvo on korjattu.

RATKAISUN PERUSTELUT

Lautakunta toteaa, että kuluttajansuojalain 5 luvun 15 §:n

2 momentin todistustaakan jakoa koskeva säännös, jonka mukaan virheen oletetaan olleen olemassa vaaranvastuun siirtyessä ostajalle, jos se ilmenee kuuden kuukauden kuluessa tästä ajankohdasta, jollei toisin osoiteta tai oletus ole virheen taikka tavaran luonteen vastainen, ei rajoita elinkeinonharjoittajan vastuuta tavaran virheestä.

Myöskään myyjän antamalla takuulla ei ole tässä tapauksessa merkitystä kun arvioidaan tavaran virheellisyyttä.

Virheen arvioinnin lähtökohta on osapuolten välisen sopimuksen sisältö. Tavaran kaupassa ei kuitenkaan yleensä sovita yksityiskohtaisesti siitä, minkälainen tavaran on ominaisuuksiltaan oltava. Tällöin käytetyn tavaran kaupassa virheen olemassa oloa arvioidaan kuluttajansuojalain 5 luvun

14 §:n mukaan. Jos tavara on myyty "sellaisena kuin se on", siinä on pykälän 3 kohdan mukaan virhe, jos se on huonommassa kunnossa kuin ostajalla sen hinta ja muut olosuhteet huomioon ottaen on ollut perusteltua aihetta edellyttää.

Virhearvioinnin perusteena ovat ostajan aiheelliset odotukset. Käytetyn auton kaupassa ostajan aiheellisia odotuksia arvioidaan erityisesti sen perusteella, onko auton kunto sellainen kuin sen iän ja sillä ajettujen kilometrien perusteella voi olettaa. Myyjä ei vastaa vioista, jotka johtuvat auton normaalista kulumisesta. Arvioinnissa otetaan myös huomioon, vastaako auton hinta yleensä samaa merkkiä ja vuosimallia olevien autojen hintaa.

Koska auto kuluu käytössä ja ajan myötä, ostajalla on aihetta varautua siihen, että käytettynä ostettuun autoon voidaan joutua tekemään välttämättömiä korjauksia ehkä piankin kaupanteon jälkeen. Korjauskustannukset eivät kuitenkaan saa muodostua kohtuuttoman korkeiksi auton ikä, kauppahinta ja sillä ajetut kilometrit huomioon ottaen.

Lautakunta toteaa, että tässä tapauksessa auton jakohihnan kiristinrulla on selvityksen mukaan rikkoutunut noin 74 000 ajokilometrin jälkeen, mistä on aiheutunut moottorin vaurioituminen. Jakohihnalle on annettu 90 000 kilometrin vaihtoväli. Jakohihnan vaihdon yhteydessä kiristinrulla vaihdetaan tai ainakin sen kunto tarkistetaan. Lautakunnalle toimitetun selvityksen mukaan K on huollattanut autoaan säännöllisesti ja asianmukaisesti.

Lautakunta toteaa, että sille esitetyn selvityksen perusteella mikään ei viittaa siihen, että K olisi omalla toiminnallaan tai laiminlyönnillään voinut aiheuttaa jakohihnan kiristinrullan rikkoontumista. Lautakunta katsoo, että auto on ollut kaupantekohetkellä huonommassa kunnossa kuin K:lla on sen hinta ja muut olosuhteet huomioon ottaen ollut perusteltua aihetta edellyttää. Autossa on siten ollut kuluttajansuojalain 5 luvun 14 §:n 3 kohdassa tarkoitettu virhe.

Kuluttajansuojalain 5 luvun 20 §:n 1 momentin mukaan ostajalla on oikeus korvaukseen vahingosta, jonka hän kärsii tavaran virheen vuoksi. K on vaatinut korvaukseksi luotettavan selvityksen mukaisesti kokonaiskorjauskustannuksien 2497,60 euron ja maahantuojan maksaman korvauksen 722,34 euron välistä erotusta eli 1775 euroa. Autoon on korjauksen yhteydessä vaihdettu jakohihna, vesipumppu ja kiristinrullat, jotka olisi lautakunnan käsityksen mukaan joka tapauksessa tullut vaihtaa

90 000 kilometrin huollossa. Tältä osin K on saanut korjauksesta etua. Uusilla osilla tehtyjen korjausten ansiosta auto on myös tullut ikäänsä ja ajomääräänsä nähden jonkin verran K:n ja EH:n väliseen kauppasopimukseen perustuvia aiheellisia odotuksia parempaan kuntoon. Lautakunnan käsityksen mukaan K:lle maksettavaksi tulevan korvauksen kohtuullinen määrä on siten

750 euroa.

SUOSITUS

Lautakunta suosittaa, että EH maksaa K:lle edellä mainituin perustein vahingonkorvausta 750 euroa.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 27.2.2008