Käytetyn henkilöauton kauppa. Tasauspyörästön rikkoutuminen.

autokauppa

Diaarinumero: 115/33/06
Antopäivä: 11.02.2008

Kuluttaja (jäljempänä K) osti 17.3.2005 elinkeinonharjoittajalta (jäljempänä EH) käytetyn, 23.5.2002 ensirekisteröidyn henkilöauton 14 500 eurolla. Auton matkamittarin lukema oli kaupantekohetkellä 106 000 kilometriä.

Auton tasauspyörästö rikkoutui 23.11.2005, jolloin auton matkamittarin lukema oli 126 942 kilometriä. Rikkoutumisen syynä oli pienen vetopyörästön keskitapin katkeaminen. Auto korjattiin EH:n korjaamolla. Korjauskustannukset olivat 1 102,12 euroa.

K sai EH:lta hyvityksenä alennusta varaosien hinnoista, mutta hän katsoo, että EH on velvollinen maksamaan korjauskustannukset kokonaan.

VAATIMUKSET

K vaatii, että EH korvaa 1 102,12 euroa.

K:n mielestä tasauspyörästö on rikkoutunut ennenaikaisesti. Kyseessä on lisäksi erittäin harvinainen vika, joka voi johtua vain kyseisen tapin viallisuudesta.

VASTAUS

EH katsoo, ettei ole vastuussa autoon tulleesta viasta. Sen on voinut aiheuttaa käyttövirhe.

Auto oli ennen kaupantekoa 14.3.2005 ollut kuntotarkastuksessa. Siinä oli todettu vaihteiston ja vetopyörästön eli tasauspyörästön olevan kunnossa.

Tasauspyörästö koostuu hammasrattaista ja tapista. Se on autossa siksi, että kun auto kaartaa kaarteessa, ulommainen vetävä pyörä kulkee pitemmän matkan kuin sisempi, vetävä pyörä. Se saa aikaan, että sisempi pyörä pyörii hitaammin ja ulompi nopeammin.

Auton tasauspyörästön tappi saattaa vaurioitua äärimmäisen kovan rasituksen seurauksena ja vaurioitumisen jälkeen se saattaa mennä poikki myös normaalissa ajossa. Esimerkkinä äärimmäisen kovasta rasituksesta on tilanne, jossa hiljaisessa vauhdissa tai paikoillaan painetaan voimakkaasti kaasua jäisellä tienpinnalla ja pyörät alkavat sutia. Kun auto liikkuu eteenpäin ja pyörät saavat alleen pitävän alustan, tasauspyörästöön syntyy voimakas rasitus. Toisena esimerkkinä on tilanne, jossa ajetaan pientä ympyrää voimakkaasti kaasuttaen ja pyörät sutivat. Autot on luonnollisesti suunniteltu siten, että vaurioita ei syntyisi normaalissa ajossa, mutta ajajan virheestä eli kohtuuttoman kovasta käytöstä saattaa seurata vaurio.

Tässä tapauksessa asiakas oli ehtinyt ajaa autollaan kaupanteon jälkeen lähes 21 000 kilometriä. EH:lla ei tietenkään voi olla tietoa siitä, minkälaisessa ajossa auto on ollut eikä yhtiö voi myöskään tietää, onko vaurion aiheuttanut mikään edellä kuvatuista esimerkeistä, mutta voisi olettaa, että tasauspyörästön tappi olisi rikkoutunut aiemmin, jos se olisi ollut viallinen ennen kauppaa.

Lisäksi EH katsoo, että myyjän kuuden kuukauden vastuuaika oli ylittynyt.

RATKAISU

K:n EH:lta maaliskuussa 2005 ostaman auton tasauspyörästö rikkoutui marraskuussa 2005, jolloin auton matkamittarin lukema oli 126 942 kilometriä ja sillä oli kaupanteon jälkeen ajettu noin 21 000 kilometriä.

K katsoo, että autossa on ollut virhe. EH on vedonnut käyttövirheen mahdollisuuteen sekä siihen, että vika on ilmennyt yli kuusi kuukautta auton luovutuksen jälkeen. Tältä osin EH:n tarkoituksena on ilmeisesti ollut vedota kuluttajansuojalain

5 luvun 15 §:ssä tarkoitettuun virheen olemassaolon ajankohtaa koskevaan olettamaan. Sen mukaan virheen oletetaan olleen tavarassa sen luovutushetkellä (vaaranvastuun siirtyessä), jos se ilmenee kuuden kuukauden kuluessa tästä. Kysymyksessä ei ole virhevastuun päättymisen ajankohta. Säännös ei myöskään tarkoita, että mikä tahansa tuon ajan kuluessa ilmennyt vika olisi laissa tarkoitettu virhe.

Yleensä ostajan on näytettävä virheen olemassaolo, ellei laista tai sopimuksesta johdu muuta. Tästä lähtökohdasta poiketen lautakunta on ratkaisukäytännössään katsonut, että jos autosta rikkoutuu jokin osa huomattavasti ennen sen normaalia kestoikää eikä sille ole mitään ilmeistä syytä, on myyjäpuolen virhevastuusta vapautuakseen esitettävä selvitystä siitä, että rikkoutuminen johtuu jostain ostajan puolella olevasta seikasta.

Ostaja ei tässä tapauksessa ole esittänyt virheestä erityistä näyttöä. Hän on ainoastaan vedonnut siihen, että vaurio voi johtua kyseisen tapin viallisuudesta. EH on esittänyt yksityiskohtaisen selvityksen siitä, miten tasauspyörästön tappi on saattanut vikaantua käyttövirheen vuoksi. Tappi on vaurioitunut vasta 21 000 kilometrin ajon jälkeen kaupasta.

Lautakunta katsoo, että pelkästään tasauspyörästön tapin rikkoutuminen ennen sen normaalin kestoiän kulumista ei tässä tapauksessa osoita auton olleen virheellinen, eikä suosita hyvitystä.

ERIÄVÄ MIELIPIDE PÖYTÄKIRJAN LIITTEENÄ.

Katson auton iän ja ajomäärän perusteella, että tasauspyörästö on rikkoutunut epätavallisella tavalla sekä auton ikään ja ajomäärään nähden ennenaikaisesti. Pidän tavaran rikkoutumista kuluttajansuojalain 5 luvun 14 §:n 3 kohdan mukaisena tavaran virheenä, jos asiassa ei ole esitetty riittävää selvitystä siitä, että tavara olisi rikkoutunut ostajan menettelyn vuoksi. EH ei ole esittänyt näyttöä käyttövirhettä koskevan väitteensä tueksi, minkä vuoksi katson, että autossa on ollut virhe. Virheen johdosta K:lla on oikeus kuluttajansuojalain 5 luvun

19 §:n mukaiseen hinnanalennukseen.

Hinnanalennuksen määrä perustuu auton ikään, ajomäärään, kauppahintaan, virheen laatuun ja korjauskustannuksiin. Koska auto on korjauksen myötä tullut iältään ja ajomäärältään ostajan aiheellisia odotuksia parempaan kuntoon, arvioin virhettä vastaavan hinnanalennuksen määräksi 650 euroa.

 
Julkaistu 11.2.2008