Tietokoneen takuukorjaus. Kovalevylle tallennetut tiedostot.

takuukorjaus

Diaarinumero: 1859/32/07
Antopäivä: 08.02.2008

Kuluttajan (jäljempänä K) kannettava tietokone lakkasi toimimasta 1.4.2007. Tietokone lähti takuuhuoltoon huoltoliikkeeseen (jäljempänä EH). K:n valitus koskee sitä,

että huolto kesti lähes kuukauden eikä huoltoliike lainannut viallista kovalevyä hänelle tärkeiden tiedostojen kopiointia varten.

VAATIMUKSET

K vaatii, että EH korvaa viallisen kiintolevyn mukana kadonneista tiedostoista 200 euroa. Lisäksi hän vaatii asian selvittelystä aiheutuneiden puhelinkulujen korvaamista 7,067 eurolla sekä internet-yhteyden kuukausimaksun korvaamista tietokoneen huollossa olon ajalta 23,90 eurolla.

K:n kannettava tietokone lakkasi toimimasta 1.4.2007. Vian ilmettyä tietokonetta ei pystynyt käynnistämään tiedostojen varmuuskopiointia varten. Tietokone lähti takuuhuoltoon EH:lle 19.4.2007. K soitti EH:lle seuraavana päivänä ja pyysi, että viallinen kovalevy lähetettäisiin hänelle takaisin tärkeiden tiedostojen talteen ottamisen ajaksi. Huoltoliike lupasi, että kovalevy lähetetään K:lle.

K:n soittaessa huoltoliikkeeseen 2.5.2007 liikkeen henkilökunta ei tiennyt, missä K:n tietokone on. Kun tietokone löytyi, K:lle soitettiin ja hän muistutti huoltoliikettä kovalevyn lähettämisestä. Kun tietokone palautettiin K:lle 14.5.2007, vanhaa kovalevyä ei ollut mukana. K oli yhteydessä EH:an, josta luvattiin lähettää viestiä eteenpäin kovalevyn toimittamiseksi. Koska mitään ei kuulunut, K soitti jälleen 30.5.2007 EH:lle, josta hänelle kerrottiin, että kovalevy oli lähtenyt hävitettäväksi Puolaan. Huoltoliike myönsi virheensä ja totesi, että tieto ei jostain syystä kulkenut, vaikka K oli pyytänyt kovalevyn palauttamista monta kertaa. K:lle tarjottiin hyvityksenä 50 euron lahjakorttia tuotteisiin, mutta K pitää hyvitystä täysin riittämättömänä.

Kovalevy vikaantui vain vuoden käytön jälkeen. Kovalevyssä oli paljon tärkeitä tiedostoja kuten talojen pohjapiirustuksia ja oman internetsivuston sisältö. Asennettuna oli myös ohjelmia noin 200 euron arvosta, jotka oli ostettu internetin kautta. Myös musiikkitiedostoja katosi noin 100 euron arvosta. K katsoo, että vahinko olisi voitu estää, jos kovalevy olisi lähetetty hänelle takaisin. Tämän vuoksi hän vaatii huoltoliikkeeltä 200 euron korvausta. EH:lla on palvelu, jossa tiedostoja palautetaan vialliselta kovalevyltä. Palvelun hinta on 481,90 euroa. K pitää tällä perusteella omaa vaatimustaan kohtuullisena.

VASTAUS

EH toteaa vastauksessaan, että takuuhuolto kattaa viallisen tuotteen korjaamisen. Tässä tapauksessa näin on tapahtunut, koska kiintolevy on vaihdettu toimivaan ja tietokone on palautettu tehdasasetuksiin. Laitteen takuu ei kata kiintolevyllä olevia tietoja ja ohjelmistoja, vaan asiakkaan vastuulla on pitää varmuuskopiot ajan tasalla. Tästä on maininta myös käyttöohjeissa. Takuu ei kata viallisen kiintolevyn palauttamista asiakkaalle edes lainaksi.

EH pysyy edelleen kannassaan ja on valmis hyvittämään asiakkaalle 50 eurolla tuotteita, mikä korvaa kuukauden laajakaistayhteyden ja puhelinkulut.

RATKAISUN PERUSTELUT

Kuluttajansuojalain 8 luvun 12 §:n mukaan palveluksen on sisällöltään, suoritustavaltaan ja tulokseltaan vastattava sitä, mitä voidaan katsoa sovitun. Palvelus on suoritettava ammattitaitoisesti ja huolellisesti sekä ottaen huomioon tilaajan edut. Jos palvelus poikkeaa tästä, siinä on virhe.

Kuluttajariitalautakunta pitää K:n kertoman perusteella uskottavana, että hän on sopinut huoltoliikkeen kanssa kovalevyn lähettämisestä hänelle tiedostojen talteen ottamista varten. Näin ollen kovalevyn lähettämisestä K:lle on tullut osa sovittua palvelua. Koska kovalevyä ei sopimuksesta huolimatta ole lähetetty hänelle ja tietokoneen korjaus on lisäksi kestänyt lähes kuukauden, lautakunta katsoo, ettei palvelusta ole tässä tapauksessa suoritettu ammattitaitoisesti ja huolellisesti, vaan palveluksessa on kuluttajansuojalaissa tarkoitettu virhe.

Kuluttajansuojalain 8 luvun 20 §:n mukaan tilaajalla on oikeus korvaukseen vahingosta, jonka hän kärsii palveluksessa olevan virheen vuoksi. Välillisen vahingon toimeksisaaja on kuitenkin velvollinen korvaamaan vain, jos virhe tai vahinko johtuu huolimattomuudesta hänen puolellaan. Lautakunta katsoo huolimattomuuskriteerin tässä tapauksessa täyttyvän.

K on vaatinut 200 euron korvausta viallisen kovalevyn mukana kadonneista ohjelmista ja tiedostoista. Tietokoneen kovalevylle tallennetuilla ohjelmilla ja tiedostoilla ei ole tarkkaa taloudellista arvoa. Lautakunta on joutunut arvioimaan korvauksen määrän. Arvioinnissaan lautakunta on ottanut huomioon, että tietokoneelta on kadonnut korvattavissa olevia tiedostoja ja kadonneen aineiston laajuuden. Lautakunta on arvioinut K:n esittämän 200 euron vaatimuksen kohtuulliseksi.

Lautakunta toteaa, että palveluksen virheellisyydestä on aiheutunut K:lle puhelinkuluja. Lautakunta arvioi kohtuulliseksi korvaukseksi tältä osin 7 euroa. Lautakunta katsoo, että EH:lla on tässä tapauksessa velvollisuus korvata myös muuhun sopimukseen perustuva ja siten välillisenä vahinkona pidettävä internet-liittymän kuukausimaksu 23,90 euroa, koska vahingon on katsottava aiheutuneen huolimattomuudesta huoltoliikkeen puolella.

SUOSITUS

Kuluttajariitalautakunta suosittaa, että EH maksaa K:lle vahingonkorvauksena yhteensä 230,90 euroa.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 8.2.2008